Odbor azylové a migrační politiky  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Jak probíhá proces registrace

zveřejněno dne 19. července 2021

  

Proces registrace je zahájen podáním kandidátní listiny příslušnému registračnímu úřadu. Kandidátní listiny je možné podat ve všech volbách nejpozději 66 dnů přede dnem voleb do 16:00 hod. Více informací naleznete v záložce Pro kandidáty - Jak podat kandidátní listinu nebo zde, příp. v sekci Druhy voleb v Informaci pro kandidující subjekty a jejich kandidáty zpracované pro každý druh voleb zvlášť.

Podání kandidátní listiny registrační úřad potvrdí zmocněnci (příp. nezávislému kandidátovi).

Registrační úřad poté ve lhůtě od 66 do 60 dnů přede dnem voleb přistoupí k přezkumu kandidátních listin.

V této době (tj. do 60. dne přede dnem voleb) mohou ještě kandidující subjekty doplňovat další kandidáty na kandidátní listině či vzájemně měnit jejich pořadí. To se z podstaty věci netýká voleb prezidenta a voleb do Senátu.

V případě, že je kandidátní listina se všemi jejími přílohami bezvadná, registrační úřad ji ve stanovené lhůtě zaregistruje.

V případě, že podaná kandidátní listina není bezvadná, registrační úřad vyzve kandidující subjekt skrz zmocněnce v určité lhůtě (zpravidla do 58. dne přede dnem voleb) k odstranění vad na kandidátní listině, které musí zmocněnec odstranit zpravidla nejpozději do 50. dne přede dnem voleb. Vady na kandidátní listině lze v dané lhůtě odstranit i bez výzvy registračního úřadu (např. opravy titulů).

Registrační úřad následně (49 - 48 dnů přede dnem voleb) rozhodne o podaných kandidátních listinách:

  • bezvadné kandidátní listiny zaregistruje,

  • kandidátní listiny, u nichž nebyla vada odstraněna pouze v souvislosti s konkrétním kandidátem (např. nemá dostatečný věk, je u něj špatně uvedena adresa trvalého pobytu, nebylo ke kandidátní listině přiloženo jeho prohlášení), zaregistruje, nicméně bez daného kandidáta (registrační úřad vydá rozhodnutí o registraci kandidátní litiny a rozhodnutí o škrtnutí kandidáta)

  • kandidátní listiny, jejichž vadu nelze napravit škrtnutím kandidáta (např. na kandidátní listině chybí podpis oprávněné osoby, kandidátní listina byla podána po lhůtě), odmítne.
     

Registrační úřad vydá rozhodnutí o škrtnutí kandidáta, rozhodnutí o registraci nebo o  odmítnutí kandidátní listiny a zašle jej tomu, kdo je oprávněn domáhat se ochrany u  soudu proti tomuto rozhodnutí. Současně se rozhodnutí vyvěsí na úřední desce registračního úřadu a vyznačí se na něm den vyvěšení. Ze zákona se rozhodnutí považuje za doručené třetím dnem ode dne vyvěšení.

Proti rozhodnutí o registraci je možné podat návrh na soud. Více v informaci Soudní ochrana ve věcech registrace.

Rozhodne-li soud, že registrační úřad měl kandidátní listinu zaregistrovat, musí tak registrační úřad učinit dodatečně, nejpozději 20 dnů přede dnem voleb.

Subjekty, jejichž kandidátní listiny byly zaregistrovány, pak kandidují ve volbách.

Údaje na zaregistrovaných kandidátních listinách jsou podkladem pro tisk hlasovacích lístků.

  

Konkrétní lhůty u jednotlivých druhů voleb

- Poslanecká
sněmovna
Senát Prezident Evropský
parlament
zastupitelstvo
krajů
zastupitelstvo
obcí
podání kandidátní
listiny
66 dnů přede dnem voleb
přezkum
kandidátní listiny
66 - 60
výzva
k odstranění vad
58 konkrétní lhůta
není stanovena(1)
58
odstranění vad 50 53
doplnění dalších kandidátů 60 - 60
rozhodnutí
o registraci
49 48 50 - 48 48dodatečná registrace
na základě
soudního přezkumu
20
registraci provádí soud,
nicméně MV má povinnost
o rozhodnutí informovat
na svých stránkách,
a to nejpozději
20 dnů
přede dnem voleb
20
15
20

  

  


1) Registrační úřad vyzve po lhůtě určené pro přezkum kandidátní listiny k odstranění vad na kandidátní listině, přičemž zároveň určí lhůtu pro odstranění vad na kandidátní listině. Tato lhůta však nesmí být kratší než 2 dny od doručení výzvy a nesmí přesahovat 50 dnů přede dnem voleb.

  

vytisknout  e-mailem