Odbor azylové a migrační politiky  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Kontrolní činnost v průběhu voleb

zveřejněno dne 19. července 2021

  

Kontrola volebních místností

Podle volebních zákonů(1) může v průběhu hlasování a sčítání hlasů probíhat ve volební místnosti kontrola. Jedná se o speciální režim kontroly popsaný v jednotlivých volebních zákonech.

Z provedené kontroly se vždy musí vyhotovit záznam ve dvou kopiích. Jednu kopii si ponechává kontrolující osoba a druhá kopie je předána okrskové volební komisi, která ji přidá k ostatní volební dokumentaci.

Pokyny kontrolujících jsou pro okrskové volební komise závazné. Při zjištění drobných nedostatků je odstraní komise ihned na místě (např. za plentou chybí propisky). Při zjištění závažných nedostatků při hlasování (např. ve volební místnosti již nejsou úřední obálky), vydá kontrolující osoba pokyn komisi k jejich odstranění, která protokolárně přeruší hlasování.

Kontrolující osoba ovšem nemůže nijak zasahovat do zjišťování výsledků voleb, neboť to je výsostní působnost a odpovědnost okrskové volební komise. Její pokyny v této souvislosti nejsou pro okrskovou volební komisi závazné. Kontrolující osoba by tedy měla komisi upozornit či ji usměrnit, pokud nepostupuje podle zákonů, či pokynů Českého statistického úřadu.

  

Kdo může kontrolu provádět?

Kdo může kontrolu volebních místností vykonat, se jemně liší v závislosti na druhu voleb:

 • Volba prezidenta republiky
  Kontrolu může provést krajský úřad; pověřený obecní úřad; Státní volební komise; zaměstnanci Ministerstva vnitra, kteří tvoří sekretariát Státní volební komise.

 • Volby do Senátu, Poslanecké sněmovny, do zastupitelstev krajů a obcí
  Kontrolu může provést krajský úřad a pověřený obecní úřad.

 • Volby do Evropského parlamentu
  Kontrolu může provést krajský úřad a Ministerstvo vnitra.
   

Zaměstnanci krajského a pověřeného obecního úřadu, kteří kontrolu vykonávají, musí mít vždy osvědčení o zkoušce z odborné způsobilosti na úseku voleb. Více informací ke zkoušce naleznete ve stanovisku Zkoušky z odborné způsobilosti na úseku voleb.

  

Kontrola obecních úřadů při zajišťování voleb

Podle volebních zákonů je činnost volebních orgánů výkonem státní správy. To znamená, že obecní úřad při zajištění voleb vykonává přenesenou působnost. Plnění povinností pak může být kontrolováno.

Kontrolu u obecních úřadů může provádět primárně krajský úřad na základě § 129 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Tam, kde to volební zákon stanoví, pak může kontrolu provádět i Ministerstvo vnitra, např. ve volbách do zastupitelstev obcí.

Kontrola se může týkat např. vedení seznamu voličů, registračního řízení, vydávání voličských průkazů, aj.

Na volební činnosti se vztahují i kontroly podle finančních předpisů. Tato oblast ovšem spadá pod věcnou gesci Ministerstva financí.

  

  

1)
§ 21a zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
§ 36 zákona č. 130/200 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
§ 38 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
§ 39 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
§ 45 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých dalších zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů.

  

vytisknout  e-mailem