Odbor azylové a migrační politiky  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Co se děje s odevzdaným hlasem voliče

zveřejněno dne 19. července 2021

  

Co se děje s odevzdaným hlasem voliče?
Po uplynutí doby stanovené pro hlasování prohlásí předseda okrskové volební komise hlasování za ukončené a je rozpečetěna volební schránka a případně i přenosná volební schránka.
vertikalni_sipka_smerujici_dolu_-_obr.jpg
Okrsková volební komise vyjme odevzdané úřední obálky s hlasovacími lístky.
vertikalni_sipka_smerujici_dolu_-_obr.jpg
Následně okrsková volební komise posuzuje platnost odevzdaných hlasů a sčítá odevzdané hlasy pro jednotlivé kandidáty či kandidující subjekty.
vertikalni_sipka_smerujici_dolu_-_obr.jpg
Po sečtení všech odevzdaných hlasů vyhotoví okrsková volební komise ve dvojím stejnopise zápis o průběhu a výsledku hlasování (dále jen "zápis"), který podepíší všichni přítomní členové okrskové volební komise.
vertikalni_sipka_smerujici_dolu_-_obr.jpg
1 stejnopis zápisu spolu s výsledkem hlasování předá okrsková volební komise na přebíracím místě zástupcům z Českého statistického úřadu (ČSÚ).
vertikalni_sipka_smerujici_dolu_-_obr.jpg
Okrskové volební komise obdrží potvrzení od ČSÚ o bezchybném převzetí výsledků hlasování do dalšího zpracování.
vertikalni_sipka_smerujici_dolu_-_obr.jpg
Okrsková volební komise zapečetí veškerou volební dokumentaci a předá ji do úschovy příslušnému obecnímu úřadu (spolu s 2. stejnopisem zápisu).

Pozor! V případě hlasování v zahraničí postupuje zvláštní okrsková volební komise obdobně, avšak zápis posílá zástupcům ČSÚ prostřednictvím Ministerstva zahraničních věcí elektronicky. Veškerá volební dokumentace je po daných volbách fyzicky zaslána Ministerstvu zahraničních věcí (v případě volby prezidenta republiky) nebo Úřadu městské části (v případě voleb do Poslanecké sněmovny).

  

Zjišťování výsledků voleb

Způsob hlasování a dopady na výpočet hlasů pro jednotlivé strany a kandidáty se liší podle druhu voleb. Důvodem jsou rozdílné volební systémy a jejich parametry.

Níže uvedený text popisuje velice zjednodušeně, jak se zjišťují výsledky voleb.

Zjišťování výsledků voleb je ovšem v gesci ČSÚ (https://www.czso.cz/csu/czso/volby_lide).

  

Volba prezidenta republiky a volby do Senátu

O zvolení se ucházejí jednotliví kandidáti a vítězem je vždy pouze jeden kandidát. V těchto volbách se volí podle většinového systému. V praxi to jednoduše znamená, že vítězí ten, který obdržel nejvyšší počet odevzdaných platných hlasů.

V prvním kole voleb kandidují všichni kandidáti. Zvolen je ten, který obdržel více než polovinu platně odevzdaných hlasů. Není-li takový kandidát, koná se druhé kolo.

Ve druhém kole kandidují pouze dva nejúspěšnější kandidáti z prvního kola (při rovnosti hlasů kandidátů na druhém místě, postupují do druhého kola tři kandidáti). Vítězí ten, který má nejvyšší počet hlasů.

  

Volby Evropského parlamentu a volby do zastupitelstev krajů

O zvolení se ucházejí politické strany, politická hnutí a koalice.

V těchto volbách se volí podle poměrného systému s využitím preferenčních hlasů.

V praxi to velice zjednodušeně znamená, že kolik procent platných hlasů obdržela volební strana, tolik procent ji připadne mandátů. Ke stranám, které získaly méně než 5 % z celkového počtu odevzdaných platných hlasů, se nepřihlíží.

Následně mandáty získávají kandidáti podle pořadí na kandidátní listině, nicméně díky preferenčním hlasům může některý kandidát přeskočit do čela kandidátní listiny a být zvolen. V případě, že je takových kandidátů více, všichni přeskočí do čela kandidátní listiny a seřadí se tam od nejvyššího počtu získaných přednostních hlasů.

  

Volby do Poslanecké sněmovny

O zvolení se ucházejí politické strany, politická hnutí a koalice.

Poslanecká sněmovna se skládá z 200 poslanců, kteří jsou voleni za jednotlivé kraje a Hlavní město Prahu.

V těchto volbách se volí podle poměrného systému s využitím preferenčních hlasů.

V praxi to velice zjednodušeně znamená, že kolik procent platných hlasů obdržela volební strana, tolik procent ji připadne mandátů.

Nepřihlíží se k  

  • stranám a hnutím, které získaly méně než 5 % z celkového počtu odevzdaných platných hlasů,

  • koalicím složeným z 2 politických subjektů, které získaly méně než 8 %

  • koalicím složeným z 3 a více politických subjektů, které získaly méně než 11 %

Následně mandáty získávají kandidáti podle pořadí na kandidátní listině, nicméně díky preferenčním hlasům může některý kandidát přeskočit do čela kandidátní listiny a být zvolen. V případě, že je takových kandidátů více, všichni přeskočí do čela kandidátní listiny a seřadí se tam od nejvyššího počtu získaných přednostních hlasů. Mandáty, které nebyly rozděleny v prvním skrutiniu, se přikáží straně nebo hnutí ve druhém skrutiniu, a to v těch krajích, které vykáží nejvyšší zbytky dělení.

  

Volby do zastupitelstev obcí

Jedná se o nejvíce složitý volební systém, jehož účelem je na jedné straně respektovat pořadí kandidátů na kandidátní listině a na druhé straně přihlédnout k výběru jednotlivých kandidátů voličem.

Ve volbách můžou vedle politických stran, politických hnutí a jejich koalic kandidovat i nezávislí kandidáti, sdružení nezávislých kandidátů nebo sdružení určité politické strany / politického hnutí a nezávislých kandidátů.

  

Sčítání hlasů

Zjistí se počet platných hlasů odevzdaných pro každého kandidáta a pro každou stranu.

Hlasy pro kandidáty se započítávají následovně:

  1. jsou-li označeni pouze jednotliví kandidáti kterékoliv volební strany, obdrží hlas každý označený kandidát,

  2. je-li označena pouze volební strana, obdrží hlas každý kandidát této volební strany, nejvýše však tolik kandidátů v pořadí dle hlasovacího lístku, kolik činí počet volených členů zastupitelstva,

  3. je-li označena volební strana a zároveň jednotliví kandidáti ostatních volebních stran, obdrží nejdříve hlas každý jednotlivě označený kandidát ostatních volebních stran a poté v pořadí dle hlasovacího lístku tolik kandidátů označené volební strany, kolik činí rozdíl počtu volených členů zastupitelstva a počtu jednotlivě označených kandidátů,

  4. ke kandidátům, kteří se kandidatury vzdali nebo byli odvoláni, a k hlasům pro ně odevzdaným se nepřihlíží.

  

Určení zvolených volebních stran

Zjistí se celkový počet platných hlasů pro všechny kandidátní listiny. K volebním stranám a jejich kandidátům, které nezískali dostatečný počet hlasů pro postup, se dále nepřihlíží.

Následně se určí počet mandátů, který připadne jednotlivým stranám. V praxi to velice zjednodušeně znamená, že kolik procent platných hlasů obdržela volební strana, tolik procent ji připadne mandátů.

  

Určení konkrétních kandidátů zvolených za volební strany

Mandáty připadnou primárně kandidátům podle pořadí na kandidátní listině.

Ovšem kandidát může přeskočit do čela kandidátní listiny.  

Nejdřív se u každé volební strany zjistí průměrný počet odevzdaných hlasů na jednoho kandidáta (tj. celkový počet hlasů odevzdaných pro volební strany se vydělí počtem kandidátů). Získal-li některý z kandidátů 10 % a více než je tento průměr, přeskočí na první místo. V případě, že je takových kandidátů více, všichni přeskočí do čela kandidátní listiny a seřadí se tam od nejvyššího počtu získaných hlasů.

  

vytisknout  e-mailem