Odbor azylové a migrační politiky  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Delegování členů do okrskových volebních komisí

zveřejněno dne 19. července 2021

  

Kdo je oprávněn delegovat?

Delegovat 1 člena a 1 náhradníka do okrskové volební komise nejpozději 30 dnů přede dnem voleb mohou:

 • politické strany, politická hnutí a koalice, jejichž kandidátní listina (přihláška k registraci) byla pro volby zaregistrována,

 • ve volbách do Senátu i nezávislý kandidát,

 • ve volbách do zastupitelstev obcí dále nezávislí kandidáti, sdružení nezávislých kandidátů nebo sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů,

 • ve volbě prezidenta republiky navrhující občan, politická strana, politické hnutí nebo koalice, která má zastoupení v Poslanecké sněmovně nebo Senátu, anebo politická strana, politické hnutí nebo koalice, která nemá zastoupení v  Parlamentu České republiky a v  posledních volbách získala alespoň jeden mandát v územně příslušném zastupitelstvu kraje.
   

Není-li dosaženo minimálního počtu členů stanoveného starostou, jmenuje na  neobsazená místa zbývající členy starosta.

  

Jakým způsobem se delegace provede?

Seznam delegovaných členů a náhradníků se

 • osobně doručí starostovi; o osobním doručení se sepíše úřední záznam nebo se potvrdí převzetí nebo

 • zašle starostovi, a to v listinné nebo elektronické podobě.
   

Seznam obsahuje jméno a příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu člena, popřípadě náhradníka, a jméno a příjmení zmocněnce volební strany, popřípadě jméno a příjmení osoby, která je k tomuto úkonu zmocněncem pověřena a která kopii tohoto písemného pověření k seznamu přiloží; v případě nezávislého kandidáta jeho jméno a příjmení.

Seznam může dále obsahovat telefonní číslo, adresu pro doručování nebo adresu elektronické pošty člena, popřípadě náhradníka a údaj, do které okrskové volební komise mají být delegovaní členové a náhradníci zařazeni; pokud tento údaj chybí, zařadí je do vybraných okrskových volebních komisí starosta.

Seznam podepíše zmocněnec politické strany, politického hnutí nebo koalice, případně zmocněnec jiné volební strany, nebo osoba, která je k provedení delegování členů a náhradníků zmocněncem pověřena, anebo nezávislý kandidát.

V případě doručení elektronického podání je třeba postupovat obdobně jako v případě elektronického podání kandidátní listiny (viz zde).

  

Kdo může být členem okrskové volební komise?

 • státní občan ČR, který v den složení slibu dosáhl věku nejméně 18 let a v případě voleb do zastupitelstev obcí a voleb do Evropského parlamentu i státní občan jiného členského státu EU, který je přihlášen k trvalému pobytu v obci na území ČR, případně k přechodnému pobytu, který v den složení slibu dosáhl věku nejméně 18 let,

 • u něhož nenastala překážka výkonu volebního práva,

 • není kandidátem pro příslušné volby (ve volbách do zastupitelstev obcí a  krajů je možné, aby byl kandidát členem komise v jiné obci / kraji, než ve které kandiduje)
   

K tomu více v textu Chci být členem okrskové volební komise.

  

Delegování při souběhu voleb do zastupitelstev obcí nebo krajů s volbami do 1/3 Senátu

Delegace členů a náhradníků do okrskové volební komise probíhá podle zákona o  volbách do zastupitelstev krajů nebo zákona o volbách do zastupitelstev obcí.

Na základě usnesení Nejvyššího správního soudu č.j. Vol 23/2014 ze dne 20.  listopadu 2014 mají právo delegovat člena a náhradníka do okrskových volebních komisí též subjekty kandidující v daném okrsku pouze ve volbách do Senátu.

  

vytisknout  e-mailem