Odbor azylové a migrační politiky  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Činnost okrskových volebních komisí

zveřejněno dne 19. července 2021

  

Funkce okrskové volební komise

Okrsková volební komise zejména

 • dbá o pořádek ve volební místnosti

  • za pořádek ve volební místnosti a jeho bezprostředním okolí odpovídá předseda komise; jeho pokyny k zachování pořádku a důstojného průběhu hlasování jsou závazné pro všechny přítomné,

  • před zahájením hlasování předseda zkontroluje, zda je volební místnost vybavena podle zákona, a poté před ostatními členy volební schránky zapečetí,

  • nastanou-li okolnosti, které znemožňují zahájit hlasování, pokračovat v něm nebo je ukončit, může komise odročit zahájení hlasování na pozdější hodinu nebo je přerušit anebo prodloužit dobu hlasování, nejdéle však o 1 hodinu,
    

 • ​zajišťuje hlasování a dozírá na jeho průběh

  • ztotožňuje voliče a poznamenává jeho účast do výpisu ze seznamu voličů,

  • vydává voliči úřední obálku; na žádost i hlasovací lístky,

  • je-li to nutné, informuje voliče (např. o odvolání kandidáta, tiskové chybě, aj.),

  • dozírá na tajnost hlasování,

  • je nápomocná voličům se zdravotním postižením při hlasování,

  • na požádání vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou,

  • po prvním dni zapečetí volební schránky tak, aby do nich nebylo možné vkládat hlasovací lístky ani je vybírat a zabezpečí i ostatní volební dokumenty,

  • před zahájením druhého dne zkontroluje neporušenost pečetí a sejme je,

  • po ukončení hlasování uzavírá volební místnost.

 • ​sčítá hlasy a vyhotovuje zápis o průběhu a výsledku hlasování

  • po ukončení hlasování sčítá odevzdané úřední obálky a platné hlasy a výsledky zaznamená do zápisu o průběhu a výsledku hlasování - k tomu podrobněji viz Pokyny pro okrskové volební komise, které vypracovává pro každé volby Český statistický úřad,

  • zápis předává na přebíracím místě u pověřeného obecního úřadu Českému statistickému úřadu.

  

Co musím jako člen dělat?

Člen okrskové volební komise:

 • měl by se účastnit prvního zasedání komise. Nemůže-li se člen prvního zasedání účastnit, měl by o tom informovat starostu. S neúčastí je spojeno poměrné krácení odměny.

 • předseda, místopředseda a zapisovatel se musí účastnit školení; s neúčastí je spojeno krácení odměny. 

 • nevykonává-li člen svoji funkci ve dny voleb a jeho nepřítomnost trvá nepřetržitě déle než dvě hodiny, jeho členství automaticky končí a nastoupí za něj náhradník. 

 • u každého člena musí být ve volební místnosti uvedeno jeho jméno, příjmení, funkce v komisi a údaj o tom, zda je delegován politickou stranou, politickým hnutím, koalicí nebo nezávislým kandidátem anebo jmenován starostou.

  

Zapisovatel

Členem každé komise je i zapisovatel. Jeho funkcí je mj. zajistit chod a administrativu komise. Zapisovatel je vždy jmenován starostou.

Nevykonává-li zapisovatel svou funkci řádně, starosta ho odvolá a na jeho místo neprodleně jmenuje nového zapisovatele.

Funkci by měla zastávat osoba, která se orientuje ve volební právní úpravě. Lze doporučit, aby se jednalo o úředníka obecního úřadu nebo osobu, která má dostatečné znalosti či zkušenosti s funkcí zapisovatele.

  

První zasedání komise

První zasedání se musí konat nejpozději 21 dnů přede dnem voleb. Starosta musí všechny členy na zasedání písemně pozvat. Současně oznámení vyvěsí na úřední desce obecního úřadu.

Pozor! Oznámení se ze zákona pokládá za doručené již dnem vyvěšení na úřední desce.

Členové na svém prvním zasedání

 • skládají slib a ujímají se své funkce,

 • určí losem ze svých členů předsedu a místopředsedu.

  

Skládání slibu a vznik členství

Členství v komisi vzniká složením slibu tohoto znění: "Slibuji na svou čest, že budu svědomitě a nestranně vykonávat svoji funkci a budu se při tom řídit Ústavou, zákony a jinými právními předpisy České republiky".

Skládá-li slib ve volbách do Evropského parlamentu občan jiného členského státu EU, musí ke svému podpisu ještě připojit vlastnoručně napsanou větu: "Prohlašuji, že rozumím textu, který podepisuji".

Slib skládá člen na prvním zasedání komise, jehož se účastní. Zpravidla se jedná o první zasedání komise.

  

Usnášení komise

Okrsková volební komise je kolektivní orgán, což znamená, že rozhoduje společně.

Je schopná se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů. Usnesení je přijato, vyslovila-li se pro ně nadpoloviční většina přítomných členů.

Každý člen má právo vyjádřit svůj odlišný názor a může žádat, aby stručný obsah jeho oznámení či stížnosti byl zapsán do zápisu o průběhu a výsledku hlasování.

  

Zánik členství

Členství v okrskové volební komisi zaniká

 • úmrtím člena,

 • rezignací člena na svou funkci - okamžikem, kdy písemnou rezignaci obdrží předseda komise,

 • odvoláním člena - okamžikem, kdy písemné odvolání obdrží předseda; odvolání může učinit osoba, která ho do komise delegovala,

 • pozbytím státního občanství (není podmínkou ve volbách do zastupitelstev obcí),

 • ve volbě prezidenta, dojde-li u člena k omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva nebo omezení svobody z důvodu ochrany zdraví lidu,

 • ve dnech voleb, nevykonává-li člen okrskové volební komise svoji funkci a jeho nepřítomnost trvá nepřetržitě déle než 2 hodiny,

 • dnem ukončení činnosti okrskové volební komise - činnost komise je ukončena patnáctým dnem po vyhlášení celkových výsledků voleb Státní volební komisí (v případě voleb do Senátu, do zastupitelstev krajů, do zastupitelstev obcí a volby prezidenta republiky za předpokladu, že nebyl podán návrh na soudní přezkum).
   

Za člena, jehož členství zaniklo v době činnosti komise, povolá předseda komise prostřednictvím starosty náhradníka téhož kandidujícího subjektu. Nejsou-li náhradníci, jmenuje nové členy starosta.

  

Dostanu za funkci nějakou odměnu?

Informace k nárokům členů okrskových volební komisí a jejich odměňování je možné nalézt v textu Odměňování členů okrskových volebních komisí.

  

vytisknout  e-mailem