Odbor azylové a migrační politiky  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Jak hlasovat

zveřejněno dne 3. srpna 2021

  

  

Co mám dělat po vstupu do volební místnosti?

Volič musí hlasovat osobně. Zastoupení není možné, což znamená, že za voliče nemůže odhlasovat nikdo jiný (např. na základě plné moci).

Volič po příchodu do volební místnosti přistoupí k okrskové volební komisi. Zde prokáže svou totožnost typicky předložením platného občanského průkazu a následně jej komise vyhledá ve  výpisu ze seznamu voličů. Pokud volič není uveden ve výpisu z tohoto seznamu, je řešení blíže popsáno v textu Kde mohu hlasovat, který naleznete zde.

Neprokáže-li volič svou totožnost, komise mu neumožní hlasovat.

Volič, kterému byl vydán voličský průkaz, musí tento voličský průkaz komisi odevzdat.

Komise vyznačí ve výpisu ze seznamu, že volič přišel hlasovat. Poté komise voliči vydá úřední obálku. Jedná se o klasickou obálku (její velikost se může lišit podle typu voleb), která je opatřena kulatým razítkem obecního úřadu. Barva úřední obálky odpovídá barvě hlasovacího lístku. Úřední obálka není modrá obálka, ve které byly voličům domů doručeny hlasovací lístky.

Pokud si s sebou volič do volební místnosti nedonesl hlasovací lístky z domova nebo hlasovací lístky obdržel poškozené či nekompletní, může požádat komisi, aby mu dala novou sadu hlasovacích lístků.

  

Co bych měl vědět před tím, než odhlasuji?

Je možné, že některý z kandidátů před volbami odstoupil nebo byl odvolán. K hlasům pro něj odevzdaným se proto při sčítání nebude přihlížet.

Informace o kandidátech, kteří se vzdali kandidatury nebo byli odvoláni, je vyvěšena v každé volební místnosti (například na nástěnce nebo na stěně). Je možné se rovněž zeptat členů komise.

  

Co mám dělat v prostoru určeném pro úpravu hlasovacího lístku?

Poté co volič obdrží úřední obálku, odejde do prostoru pro úpravu hlasovacího lístku. Může se jednat o plentu, zástěnu, či jakýkoliv jiný prostor, jenž zajišťuje tajnost hlasování.

Volič v tomto prostoru vybere hlasovací lístek, který si sám zvolil, a případně ho i upraví (týká se voleb, ve kterých se mohou udělovat přednostní hlasy pro kandidáty, nebo voleb do zastupitelstev obcí). Jak se upravuje hlasovací lístek v jednotlivých volbách, je popsáno níže.

Hlasovací lístek následně musí volič vložit do úřední obálky.

Za plentou, tedy v prostoru pro úpravu hlasovacích lístků, musí být volič sám, neboť platí zásada tajnosti hlasování.

Z tohoto pravidla existují dvě výjimky: Výjimky tvoří:

 • voliči, kteří mají zdravotní vadu, kvůli které nemůžou upravit hlasovací lístek sami
 • a voliči, kteří nemůžou číst nebo psát.
   

Těmto voličům může při hlasování pomoci jiný volič, ovšem ne člen okrskové volební komise.

  

Kam mám odevzdat úřední obálku s mým hlasovacím lístkem?

Volič hlasuje tak, že úřední obálku se zvoleným hlasovacím lístkem vhodí do volební schránky. Pokud vhodí do schránky pouze hlasovací lístek, nebo naopak pouze prázdnou úřední obálku, nebo např. hlasovací lístek v jiné než úřední obálce, nelze hlas započítat.

  

Jak můžu upravit hlasovací lístek

Jak má konkrétně volič upravit hlasovací lístek, se liší podle druhu voleb. Detailní postup je uveden v rámci informací k aktuálně vyhlášeným volbám a je vždy popsán i na informaci, kterou obdrží voliči spolu s hlasovacími lístky domů.

 • volby do Senátu
  Každý kandidát je uveden na samostatném hlasovacím lístku. Proto stačí, aby volič vybral hlasovací lístek se jménem kandidáta a vložil ho do úřední obálky.

 • volba prezidenta republiky
  Každý kandidát je uveden na samostatném hlasovacím lístku. Proto stačí, aby volič vybral hlasovací lístek se jménem kandidáta a vložil ho do úřední obálky.

 • volby do Evropského parlamentu
  Každá volební strana je uvedena na samostatném hlasovacím lístku. Volič proto vybere hlasovací lístek té strany, které chce odevzdat svůj hlas.
  Na vybraném hlasovacím lístku může volič nanejvýš 2 kandidátům udělit přednostní hlas. To učiní tak, že zakroužkuje jejich pořadové číslo.

 • volby do Poslanecké sněmovny
  Každá volební strana je uvedena na samostatném hlasovacím lístku. Volič proto vybere hlasovací lístek té strany, které chce odevzdat svůj hlas.
  Na vybraném hlasovacím lístku může volič nanejvýš 4 kandidátům udělit přednostní hlas. To učiní tak, že zakroužkuje jejich pořadové číslo.

 • volby do zastupitelstev krajů
  Každá volební strana je uvedena na samostatném hlasovacím lístku. Volič proto vybere hlasovací lístek té strany, které chce odevzdat svůj hlas.
  Na vybraném hlasovacím lístku může volič nanejvýš 4 kandidátům udělit přednostní hlas. To učiní tak, že zakroužkuje jejich pořadové číslo.

 • volby do zastupitelstev obcí
  Všechny volební strany (včetně nezávislých kandidátů) jsou uvedeny na jednom hlasovacím lístku. Důvodem je, že volič může hlasovat pro kandidáty z různých volebních stran.
   

Hlasovací lístek je nutné upravit jedním z uvedených způsobů:

 1. Označit jednu volební stranu. Tím je dán hlas kandidátům této volební strany v pořadí dle hlasovacího lístku v počtu, kolik členů zastupitelstva obce má být voleno.

 2. Označit jednotlivě ty kandidáty, pro které volič hlasuje, a to z kterékoli volební strany. Nejvýše lze označit tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být zvoleno.

 3. Kombinovat oba způsoby a označit křížkem jednu volební stranu a dále v rámečku před jménem kandidáta další kandidáty z libovolných ostatních volebních stran. V tomto případě je dán hlas jednotlivě označeným kandidátům. Z označené volební strany je dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu volených členů zastupitelstva.
   

Pozn. Jaký vliv má způsob úpravy hlasovacího lístku na výsledek voleb naleznete v textu Co se děje s odevzdaným hlasem voliče, který naleznete zde.

  

Souběh voleb

Volby do krajských a obecních zastupitelstev probíhají zpravidla v souběhu s volbami do 1/3 Senátu. V případě souběhu voleb hlasuje volič obdobně jen s tím rozdílem, že okrsková volební komise vydá voliči 2 úřední obálky a případně i hlasovací lístky, požádá-li si o ně volič. Volič od okrskové volební komise obdrží jednu úřední obálku pro volby do příslušného zastupitelstva kraje nebo zastupitelstva obce (barvy šedé) a druhou obálku pro volby do Senátu (barvy žluté). Obě úřední obálky (s jedním hlasovacím lístkem v každé z nich) pak vhazuje volič do společné volební schránky.

Pozor! Volič musí dbát na to, aby hlasovací lístek pro volby do příslušného zastupitelstva kraje nebo zastupitelstva obce a hlasovací lístek pro volby do Senátu vložil do správné úřední obálky. Jinak jsou hlasy neplatné.

  

Konání voleb v souběhu s místním referendem

Zastupitelstvo obce může vyhlásit termín místního referenda na dny konání voleb a tím dochází k souběhu voleb a místního referenda. V takovém případě hlasování probíhá ve stejné dva dny (pátek a sobota), ve stejné místnosti a před stejnou komisí.

Při souběhu jsou dále společné:

 • hlasovací schránka a volební schránka a
 • přenosná hlasovací schránka a přenosná volební schránka.
   

Volič vhazuje hlasovací lístky pro místní referendum i volby do jedné společné schránky, což platí i pro hlasování do přenosných schránek.

Hlasovací lístky a úřední obálky pro místní referendum a pro volby jsou odlišeny barevně. Barva hlasovacího lístku je shodná s barvou úřední obálky pro volby a jiná barva je pro místní referendum.

  

vytisknout  e-mailem