Odbor azylové a migrační politiky  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Vydávání voličských průkazů

zveřejněno dne 19. července 2021

  

Tiskopis voličského průkazu je přísně zúčtovatelným tiskopisem se zajišťovacími prvky proti jejich zneužití, padělání a pozměnění. Je uveden v příloze č. 2 prováděcí vyhlášky č. 233/2000 Sb. k zákonu o volbách do  Parlamentu jako vzor tiskopisu 1.

  

Tisk voličských průkazů

Tisk voličských průkazů zabezpečuje Tiskárna Ministerstva vnitra na adrese Bartůňkova 1159/4, 149 00 Praha-Chodov (http://www.tmv.cz/).

Je tištěn na speciálním papíru, jedinečném pro tiskopisy a doklady Ministerstva vnitra, opatřeným ochrannými prvky a zvoleným vodoznakem. Každý tiskopis je opatřen písmenem označujícím sérii a šestimístnou číslicí. Každý jednotlivý tiskopis tak má své unikátní číslo umožňující evidenci tiskopisů voličských průkazů.

Tiskopis je ve formátu A6, na jeho druhé straně je vytištěno poučení pro voliče o tom, kde mohou s voličským průkazem hlasovat v závislosti na druhu voleb. Obecné informace k tiskopisu voličský průkaz naleznete zde.

  

Objednávání a distribuce tiskopisu voličský průkaz

Objednávky si zajišťují obecní úřady individuálně dle aktuální potřeby přímo u Tiskárny Ministerstva vnitra. Objednávku musí obecní úřad poslat elektronicky na adresu expedice@tmv.cz a do objednávky uvést kompletní adresu, kam mají být tiskopisy voličských průkazů zaslány, včetně příjemce a telefonického kontaktu a počtu kusů. Zpracování a odeslání bývá vyřízeno zpravidla do 5ti pracovních dnů.

  

Evidence tiskopisů voličských průkazů

Povaha voličského průkazu jako přísně zúčtovatelného tiskopisu vede k tomu, že při distribuci formou osobního předání je nutné vyhotovit protokol o předaných a převzatých tiskopisech a všechny volební orgány, které s těmito tiskopisy nakládají, o nich vedou evidenci. Formální podoba protokolu ani evidence není stanovena; při distribuci je třeba na protokolu uvést unikátní čísla tiskopisů, resp. interval těchto unikátních čísel, které byly předány a převzaty (např. A000350 - A002350), kdy, kde a kým došlo k předání a převzetí s tím, že protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden si ponechá předávající a druhý ten, kdo tiskopisy převzal, a budou na nich uvedeny podpisy těchto osob. Bude-li distribuce zajišťována zasláním poštou, bude si orgán zajišťující distribuci ukládat doklad o doručení (doručenku).

Obecní úřad případně i zastupitelský úřad si vede přehled o přijatých, vydaných a poškozených nebo znehodnocených tiskopisech voličského průkazu, přičemž poškozené nebo znehodnocené tiskopisy voličského průkazu protokolárně zničí.

Vydání voličského průkazu voliči se tak promítne nejen do poznámky ve stálém seznamu voličů, ale i do evidence tiskopisů voličského průkazu. Konkrétní voličský průkaz musí být vždy dohledatelný podle svého unikátního čísla.

Evidence může být vedena v listinné podobě, např. formou knihy, nebo i prostředky výpočetní techniky.

  

Vyplňování tiskopisu voličský průkaz

Podle právní úpravy je vzor tiskopisu voličského průkazu upraven jednotně, tak aby mohl být tiskopis využit pro všechny volby, kde to právní úprava umožňuje. Vzhledem k tomu obecní úřad (konkrétně osoba pověřená agendou vydávání voličských průkazů) do tiskopisu vyznačí, pro které volby, případně pro které kolo voleb, je voličský průkaz vydáván a to tak, že do příslušného rámečku u druhu voleb udělá křížek.

Upozorňujeme, že bude-li volič požadovat vydání voličského průkazu pro první i druhé kolo volby prezidenta nebo voleb do Senátu Parlamentu České republiky (dále jen „Senát“), je třeba takovému voliči vydat dva voličské průkazy. Pokud volič v žádosti o voličský průkaz výslovně neuvede, že žádá voličský průkaz pouze pro 1. nebo pouze pro 2. kolo volby (voleb), vydá mu obecní úřad automaticky voličské průkazy dva (tj. jeden pro 1. kolo a druhý pro 2. kolo).

Půjde-li o voličský průkaz pro volby do Senátu, uvede se na tiskopisu rovněž číslo volebního obvodu, pro který se voličský průkaz vydává. To usnadňuje práci okrskovým volebním komisím, které by musely prověřovat, zda volič, který se při volbách do Senátu dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, má trvalý pobyt na území volebního obvodu, ve kterém chce na voličský průkaz hlasovat. Zastupitelské úřady při vydávání voličských průkazů pro volby do Senátu údaj o čísle volebního obvodu nevyplňují, a to z důvodu, že tento volič může hlasovat v kterémkoli volebním obvodu na území České republiky, kde jsou volby do Senátu vyhlášeny.

V případě vydání voličského průkazu pro volby do zastupitelstev krajů, vepíše obecní úřad na tiskopis název kraje, pro který se na základě trvalého pobytu voliče voličský průkaz vydává. Tím se, obdobně jako v případě voličského průkazu pro volby do Senátu, usnadní práce okrskovým volebním komisím, které nebudou muset prověřovat, zda má volič trvalý pobyt v kraji, ve kterém chce na voličský průkaz hlasovat.

  

Nakládání s tiskopisem voličský průkaz

Všechny volební orgány, které s tiskopisy voličského průkazu nakládají, odpovídají za jejich řádné uskladnění a zabezpečení proti ztrátě nebo odcizení a možnosti zneužití. Nevyplněné tiskopisy voličského průkazu nelze opatřit předem razítkem vydávajícího úřadu.

V případě, že některý tiskopis voličského průkazu bude poškozen nebo znehodnocen (např. při vyplňování), je třeba jej protokolárně zničit a poznamenat tuto skutečnost v evidenci. Protokol o zničení musí být uchován a veden ve spisové službě.

Ztráta nebo odcizení nevyplněného tiskopisu voličského průkazu se bez zbytečného odkladu oznámí Policii České republiky a Ministerstvu vnitra, na jehož webových stránkách k volbám mohou okrskové volební komise v případě potřeby tuto skutečnost zjistit.

Pozor! V případě ztráty, odcizení či poškození voličského průkazu již vydaného voliči nelze voliči vydat duplikát, resp. nový voličský průkaz.

  

  

vytisknout  e-mailem