Odbor azylové a migrační politiky  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Jsem cizinec / For foreigners

zveřejněno dne 4. srpna 2022

  

English English

Jsem cizinec, mohu kandidovat?

Jsem občan státu mimo Evropskou unii. Mohu kandidovat?
- Ne. S žádnou třetí zemí není v současné době uzavřena smlouva o tom, že by její občané mohli v ČR volit či kandidovat.

Jsem občan jiného členského státu EU. Mohu kandidovat?
- Ano, a to ve volbách do Evropského parlamentu a volbách do zastupitelstev obcí.

  

Chci kandidovat ve volbách do zastupitelstev obcí

Volby do zastupitelstev obcí se konají v každé obci (včetně hlavního města Prahy).

Ve velkých obcích, které jsou dále členěny na městské obvody nebo městské části (Brno, Ostrava, Plzeň, Ústí nad Labem, Pardubice, Opava, Liberec a Hlavní město Praha), se konají jak volby do zastupitelstva celého města, tak současně i volby do zastupitelstev jednotlivých městských obvodů či městských částí.

Kandidátem může být osoba, která

 • má občanství jiného členského státu EU,

 • nejpozději ve druhý den voleb dosáhla věku 18 let,

 • má na území ČR pobyt ke dni voleb (má povolení k trvalému pobytu nebo potvrzení o přechodném pobytu / osvědčení o registraci),

 • má pobyt v té obci, ve které hodlá kandidovat (například cizinec s trvalým pobytem v Humpolci může kandidovat pouze do Zastupitelstva města Humpolec),

 • nemá omezenou svéprávnost k výkonu volebního práva,

 • nevykonává trest odnětí svobody (tj. není ve vězení).

  

Za koho mohu kandidovat?

Kandidátní listinu může podat

 • politická strana registrovaná u Ministerstva vnitra,

 • politické hnutí registrované u Ministerstva vnitra,

 • koalice registrovaných politických stran nebo politických hnutí,

 • sdružení nezávislých kandidátů,

 • nezávislý kandidát,

 • sdružení politické strany nebo politického hnutí a nezávislých kandidátů.
   

Cizinec může kandidovat za kterýkoliv uvedený subjekt nebo jako nezávislý kandidát.

Pozor! Cizinec nemůže být v České republice členem politické strany nebo politického hnutí. To ovšem nebrání v tom, aby kandidoval na její/jeho kandidátní listině.  V takovém případě se u kandidáta na kandidátní listině a následně na hlasovacím lístku uvede, že je bez politické příslušnosti.

  

Mohu kandidovat sám jako nezávislý kandidát?

Ano. Do zastupitelstev obcí mohou kandidovat samostatně i nezávislí kandidáti nebo sdružení nezávislých kandidátů.

V těchto případech musí být ovšem kandidatura podpořena peticí podepsanou voliči. Nezbytný počet petentů se liší v závislosti na počtu obyvatel v obci. Konkrétní číslo uveřejňuje registrační úřad nejpozději 85 dnů přede dnem voleb.

  

Co musím udělat, pokud budu chtít kandidovat?

Je nutné podat kandidátní listinu, a to nejpozději 66 dnů přede dnem voleb. Kandidátní listiny se podávají registračnímu úřadu. Náležitosti kandidátní listiny upravuje § 22 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Bližší informace jsou dostupné v našem stanovisku Jak podat kandidátní listinu.

V případě, že hodláte kandidovat za některou politickou stranu či politické hnutí, obraťte se s Vaším zájmem na daný subjekt.

  

Kdo je registračním úřadem?

Registračními úřady jsou jednotlivé obce s výjimkou malých obcí, které nemají dostatečný aparát. Obecně lze uvést, že obec, ve které rada obce zřídila minimálně 2 odbory v rámci obecního úřadu, si registruje kandidátní listiny sama pro sebe. Pro ostatní obce registruje kandidátní listiny územně příslušný pověřený obecní úřad.

Seznam registračních úřadů pro své území uveřejňuje pověřený obecní úřad nejpozději 85 dnů přede dnem voleb.

  

Když budu zvolený, mohu se stát starostou, místostarostou či radním?

Podle § 103 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, musí být starostou a místostarostou občan České republiky.

Cizinec ovšem může být dalším členem rady obce.

  

Kde získám další informace?

Základní informace o kandidatuře ve volbách do zastupitelstev obcí v českém jazyce je možné nalézt v informaci Základní informace pro kandidující subjekty a jejich kandidáty. S individuálními dotazy se můžete obracet na Váš obecní úřad, registrační úřad, příslušný krajský úřad nebo odbor voleb Ministerstva vnitra. Nejbližší celostátní volby do zastupitelstev obcí se budou konat na podzim roku 2022.

  

Chci kandidovat ve volbách do Evropského parlamentu

Kandidátem může být osoba, která

 • má občanství jiného členského státu EU,

 • nejpozději ve druhý den voleb dosáhla věku 21 let,

 • má na území ČR pobyt (má povolení k trvalému pobytu nebo potvrzení o přechodném pobytu / osvědčení o registraci),

 • pobyt má na území nejpozději 45 dnů přede dnem voleb,

 • nemá omezenou svéprávnost k výkonu volebního práva,

 • nebyla zbavena práva být volen do Evropského parlamentu ve státě, jehož je občanem (má-li vícero státních občanství, nesmí být zbavena práva být volen ani v jednom z nich).
   

Kandidát může být uveden pouze na jedné kandidátní listině. To znamená, že nikdo nemůže kandidovat ve vícero členských státech. Aby bylo zabráněno dvojí kandidatuře, členské státy si vyměňují o kandidátech informace.

  

Za koho mohu kandidovat?

Kandidátní listinu může podat

 • politická strana registrovaná u Ministerstva vnitra,

 • politické hnutí registrované u Ministerstva vnitra,

 • koalice registrovaných politických stran nebo politických hnutí.
   

Cizinec může kandidovat za kterýkoliv uvedený subjekt.

Pozor! Cizinec nemůže být v České republice členem politické strany nebo politického hnutí. To ovšem nebrání v tom, aby kandidoval na její/jeho  kandidátní listině.  V takovém případě se u kandidáta na kandidátní listině a následně na hlasovacím lístku uvede, že je bez politické příslušnosti.

  

Mohu kandidovat sám jako nezávislý kandidát?

Ne. Nezávislí kandidáti nebo sdružení nezávislých kandidátů nemohou samostatně kandidovat. Ve volbách do Evropského parlamentu mohou kandidovat pouze politické strany, politická hnutí registrované/á u Ministerstva vnitra nebo jejich koalice.

  

Co musím udělat, pokud budu chtít kandidovat?

S Vaším zájmem se obraťte na politickou stranu nebo politické hnutí, za které hodláte kandidovat.

Kandidátní listinu musí podat zmocněnec politického subjektu nejpozději 66 dnů přede dnem voleb Ministerstvu vnitra. Náležitosti kandidátní listiny upravuje § 22 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Bližší informace jsou dostupné v našem stanovisku Jak podat kandidátní listinu.

Ke kandidátní listině musí být přiloženo prohlášení kandidáta. Toto prohlášení lze podat i v anglickém, německém či francouzském jazyku. Vzory prohlášení jsou dostupné zde(1):

  

Kde získám další informace?

Základní informace o kandidatuře ve volbách do Evropského parlamentu v českém jazyce je možné nalézt v informaci Základní informace pro kandidáty. S individuálními dotazy se můžete obracet na odbor voleb Ministerstva vnitra, příslušný krajský úřad nebo Váš obecní úřad. Nejbližší volby do Evropského parlamentu se budou konat v roce 2024.

  

  


1) pozn.: Jedná se o vzor vycházející z příslušné prováděcí vyhlášky. Kandidující subjekt se může od podoby vzoru odchýlit, musí však v příslušném dokumentu uvést zákonem požadované údaje.

  

vytisknout  e-mailem