Odbor azylové a migrační politiky  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Jsem voličem?

zveřejněno dne 4. srpna 2022

  

Obecně

Ano, pokud je osoba státním občanem České republiky a alespoň druhý den voleb dosáhne věku 18 let.

Pokud jste občan jiného členského států EU a splňujete další podmínky, můžete volit v ČR ve volbách do Evropského parlamentu a ve volbách do zastupitelstev obcí (viz níže). Podrobné informace naleznete v záložce Pro voliče - Jsem cizinec / For foreigners.

  

Volba prezidenta republiky

Ve druhém kole může volit i občan České republiky, který alespoň druhý den konání druhého kola volby dosáhl věku 18 let.

  

Volby do Senátu

Ve druhém kole voleb může volit i občan České republiky, který alespoň druhý den konání druhého kola voleb dosáhl věku 18 let.

  

Volby do Evropského parlamentu

V těchto volbách dále může volit i občan jiného členského státu EU, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let a je po dobu nejméně 45 dnů přihlášen k trvalému pobytu nebo k přechodnému pobytu na území České republiky.

  

Volby do zastupitelstev krajů

Občan musí být dále přihlášen k trvalému pobytu v obci, která náleží do územního obvodu kraje, do jehož zastupitelstva hodlá volit.

  

Volby do zastupitelstev obcí

Občan musí být dále přihlášen k trvalému pobytu v obci, kde hodlá do zastupitelstva obce volit. V těchto volbách může volit i občan jiného členského státu EU, který je držitelem potvrzení o přechodném pobytu na území / osvědčení o registraci nebo povolení k trvalému pobytu, dosáhl věku 18 let a je přihlášen k pobytu v obci, kde hodlá do zastupitelstva obce volit.

  

Překážky práva volit

= volič má volební právo, ale pro překážku ho nemůže vykonat

Jedná se o:

  • omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva

  • zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu

  • zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí svobody (platí jen pro volby do zastupitelstev krajů a obcí)

  • služba vojáka z povolání v zahraničí nebo výkon služby vojáka v záloze v  zahraničí (platí jen pro volby do zastupitelstev krajů a obcí)
     

Každý volič může své volební právo realizovat pouze jednou v rámci stejného druhu voleb.

  

Kontrola zápisu v seznamu voličů

Každý volič je zapsán pouze v jednom seznamu voličů. Opačný případ by umožnil dvojí hlasování.

Volič může být zapsán:

  • v místě trvalého pobytu u obecního úřadu ve stálém seznamu voličů (v případě občanů z jiných členských států EU v jeho dodatku),

  • v místě pobytu v zahraničí u zastupitelského úřadu ve zvláštním seznamu voličů (na základě své aktivní jednorázové žádosti).
     

Kontrola zápisu ve stálém seznamu voličů

Každý volič si může v úředních hodinách na obecním úřadě ověřit, zda je zapsán v stálém seznamu či jeho dodatku. Může požadovat doplnění údajů nebo provedení oprav.

Obecní úřad je povinen do 48 hodin žadateli vyhovět nebo mu v této lhůtě písemně sdělit důvody, proč žádosti vyhovět nelze.

  

Soudní ochrana

Jestliže obecní úřad neodstraní chyby nebo nedostatky v seznamu voličů či jeho dodatku, může se osoba tím dotčená domáhat rozhodnutí soudu.

Krajský soud rozhodne usnesením do tří dnů poté, kdy návrh došel soudu. Soud rozhoduje bez jednání.

Soudní ochrany se lze domáhat rovněž ve věci chyb a nedostatků ve zvláštním seznamu voličů.

Pozor! V případě voleb do Evropského parlamentu se lze domáhat ochrany soudu ve věcech chyb a nedostatku v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu nejpozději do 30 dnů přede dnem voleb (§ 55 zákona č. 62/2003 Sb.).

  

vytisknout  e-mailem