Odbor azylové a migrační politiky  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Jak hlasovat v zahraničí

zveřejněno dne 19. července 2021

  

Jsem občan ČR a pobývám v zahraničí. Mohu volit?

 • Ve volbách do Poslanecké sněmovny a volbě prezidenta republiky je možné hlasovat na zastupitelských úřadech.

 • Ve volbách do Senátu a volbách do Evropského parlamentu není možné hlasovat na zastupitelských úřadech v zahraničí. Občané ČR, kteří se chtějí voleb účastnit, se musí ve dnech voleb dostavit na území ČR.

 • Ve volbách do zastupitelstev obcí a volbách do zastupitelstev krajů není možné hlasovat na zastupitelských úřadech v zahraničí. Volit mohou jen voliči, kteří mají na území ČR trvalý pobyt.
   

Je-li možné hlasovat v zahraničí, konají se volby na zastupitelských úřadech. Přehled zastupitelských úřadů a jejich konzulárních území, tj. oblast, pro kterou konání voleb zabezpečují, je uveden na internetových stránkách Ministerstva zahraničních věcí

Pozor! Nehlasuje se na honorárních konzulátech, honorárních generálních konzulátech ani v českých centrech či u stálých misí.

Zastupitelské úřady mají povinnost informovat voliče o době a místě konání voleb. Vzhledem k časovému posunu probíhá v některých státech hlasování již ve čtvrtek místního času. Hlasovací lístky dostanou voliči až ve volební místnosti.

  

Mohu volit ve volbách do Poslanecké sněmovny?

Volit může

 • občan České republiky,

 • starší 18 let.
   

Ve volbách do Poslanecké sněmovny je možné hlasovat na zastupitelských úřadech.

Voliči hlasují pro kandidáty toho kraje, jež určí losem Státní volební komise. Pro jiné kandidáty nelze na zastupitelských úřadech hlasovat.
 

Pro hlasování na zastupitelském úřadě ČR v zahraničí je zapotřebí

 • být zapsán ve zvláštním seznamu voličů u zastupitelského úřadu

  • pokud volič není v tomto seznamu zapsán již z předchozích voleb, může o zápis písemně požádat zastupitelský úřad, v jehož územním obvodu má bydliště,

  • žádost je třeba podat nejpozději 40 dnů přede dnem voleb do 16.00,

  • s žádostí musí volič doložit svoji totožnost, státní občanství ČR a bydliště v územním obvodu zastupitelského úřadu,

  • v seznamu zůstává volič veden, dokud sám nepožádá o vyškrtnutí,

  • volič, který je jednou zapsán ve zvláštním seznamu voličů, nemůže v budoucnu při volbě prezidenta republiky a ve volbách do Poslanecké sněmovny, Senátu a Evropského parlamentu hlasovat na území České republiky, ledaže by zastupitelský úřad požádal o vydání voličského průkazu. Proto se jeví jako vhodnější žádat o zápis v případě, že v zahraničí žijete trvale.

V případě, že je volič zapsán u zastupitelského úřadu ve zvláštním seznamu voličů, nicméně chce hlasovat jinde, může svůj zastupitelský úřad požádat o vydání voličského průkazu, se kterým může hlasovat u jiného zastupitelského úřadu či v kterékoliv volební místnosti na území ČR. Podmínky pro žádost jsou stejné, jako v případě žádosti u obecního úřadu - viz dále.

 • nebo mít voličský průkaz

  • voličský průkaz vydá na základě žádosti obecní úřad v místě, kde je volič přihlášen k trvalému pobytu,

  • osobně je o něj možné požádat nejpozději 2 dny přede dnem voleb a písemně nejpozději 7 dnů přede dnem voleb s tím, že písemná žádost musí mít úředně ověřený podpis nebo musí být zaslána datovou schránkou,

  • voličský průkaz si může volič osobně vyzvednout nebo mu bude zaslán na požadovanou adresu (i do zahraničí), anebo přímo na zastupitelský úřad, kde hodlá hlasovat.

  

Mohu volit ve volbě prezidenta republiky?

Volit může

 • občan České republiky,

 • starší 18 let.
   

Ve volbě prezidenta je možné hlasovat na zastupitelských úřadech.

Pro hlasování na zastupitelském úřadě ČR v zahraničí je zapotřebí

 • být zapsán ve zvláštním seznamu voličů u zastupitelského úřadu

  • pokud volič není v tomto seznamu zapsán již z předchozích voleb, může o zápis písemně požádat zastupitelský úřad, v jehož územním obvodu má bydliště,

  • žádost je třeba podat nejpozději 40 dnů přede dnem voleb do 16.00,

  • s žádostí musí volič doložit svoji totožnost, státní občanství ČR a bydliště v územním obvodu zastupitelského úřadu,

  • v seznamu zůstává volič veden, dokud sám nepožádá o vyškrtnutí,

  • volič, který je jednou zapsán ve zvláštním seznamu voličů, nemůže v budoucnu při volbě prezidenta republiky a ve volbách do Poslanecké sněmovny, Senátu a Evropského parlamentu hlasovat na území České republiky, ledaže by zastupitelský úřad požádal o vydání voličského průkazu. Proto se jeví jako vhodnější žádat o zápis v případě, že v zahraničí žijete trvale.

V případě, že je volič zapsán u zastupitelského úřadu ve zvláštním seznamu voličů, nicméně chce hlasovat jinde, může svůj zastupitelský úřad požádat o vydání voličského průkazu, se kterým může hlasovat u jiného zastupitelského úřadu či v kterékoliv volební místnosti na území ČR. Podmínky pro žádost jsou stejné, jako v případě žádosti obecního úřadu - viz dále.

 • nebo mít voličský průkaz

  • voličský průkaz vydá na základě žádosti obecní úřad v místě, kde je volič přihlášen k trvalému pobytu,

  • osobně je o něj možné požádat nejpozději 2 dny přede dnem voleb a písemně nejpozději 7 dnů přede dnem voleb s tím, že písemná žádost musí mít úředně ověřený podpis nebo musí být zaslána datovou schránkou,

  • voličský průkaz si může volič osobně vyzvednout nebo mu bude zaslán na požadovanou adresu (i do zahraničí), anebo přímo na zastupitelský úřad, kde hodlá hlasovat.

  

Mohu volit ve volbách do zastupitelstev obcí a krajů?

Ve volbách do zastupitelstev obcí a volbách do zastupitelstev krajů není možné hlasovat na zastupitelských úřadech v zahraničí.

Volit může:

 • občan České republiky,

 • starší 18 let,

 • který má trvalý pobyt na území ČR.
   

Splňujete-li tyto podmínky, znamená to, že jste veden v obci Vašeho pobytu v seznamu voličů. Nemusíte nic dalšího činit a můžete jít ve dnech voleb volit přímo do Vaší volební místnosti.

Účasti ve volbách nebrání ani skutečnost, že jste zapsán ve zvláštním seznamu voličů vedeném zastupitelským úřadem.

Upozorňujeme, že volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy se konají souběžně s volbami do zastupitelstev obcí, nikoliv v souběhu s volbami do zastupitelstev krajů.

  

Mohu volit ve volbách do Evropského parlamentu?

V těchto volbách není možné hlasovat na zastupitelských úřadech v zahraničí. Občané ČR, kteří se chtějí voleb účastnit, se musí ve dnech voleb dostavit na území ČR.

Volit může

 • občan ČR a občan jiného členského státu EU,

 • starší 18 let,

 • u občana jiného členského státu EU je dále podmínkou registrovaný trvalý nebo přechodný pobyt na území ČR nejpozději 45 dnů přede dnem voleb.
   

 1. Pokud máte trvalý pobyt na území ČR a současně nejste zapsán na zastupitelském úřadě ve zvláštním seznamu voličů, nemusíte nic dalšího činit a můžete jít ve dnech voleb volit přímo do Vaší volební místnosti.
  Nebudete-li se nacházet v místě svého trvalého pobytu, ale v jiné obci na území ČR, můžete využít možnost hlasovat na voličský průkaz, o který požádejte Váš obecní úřad.

 2. Pokud jste zapsán na zastupitelském úřadě ve zvláštním seznamu voličů, požádejte Váš zastupitelský úřad o voličský průkaz.
  Na voličský průkaz můžete hlasovat v  kterékoliv volební místnosti na území ČR.
  O voličský průkaz můžete požádat na zastupitelském úřadě osobně nejpozději 2 dny přede dnem voleb nebo písemně tak, aby žádost byla doručena zastupitelskému úřadu nejpozději 7 dnů přede dnem voleb. Písemná žádost musí mít úředně ověřený podpis nebo musí být zaslána datovou schránkou.

 3. Pokud nemáte trvalý pobyt na území ČR a nejste zapsán na zastupitelském úřadě ve zvláštním seznamu voličů, nemůžete volit.
  Vaší jedinou možností je požádat zastupitelský úřad v místě Vašeho bydliště v zahraničí o zápis do zvláštního seznamu voličů a pak následně požádat o vydání voličského průkazu (viz bod B).
  Žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů je nutno podat nejpozději 40 dnů přede dnem voleb do 16.00. S žádostí musí volič doložit svoji totožnost, státní občanství ČR a bydliště v územním obvodu zastupitelského úřadu

  

Mohu volit ve volbách do Senátu?

Volby do Senátu se konají každé dva roky vždy ve vybraných 27 volebních obvodech.

Ve volbách není možné hlasovat na zastupitelských úřadech v zahraničí. Občané ČR žijící v zahraničí, kteří se chtějí voleb účastnit, se musí ve dnech voleb dostavit na území ČR.

Volit může

 • občan České republiky,

 • starší 18 let,

 • který má trvalý pobyt v jednom z volebních obvodů, kde se volby do Senátu konají, nebo který je zapsán ve zvláštním seznamu voličů na zastupitelském úřadě.
   

 1. Pokud máte trvalý pobyt na území ČR v některém z volebních obvodů, kde se konají volby do Senátu, a současně nejste zapsán na zastupitelském úřadě ve zvláštním seznamu voličů, nemusíte nic dalšího činit a můžete jít ve dnech voleb volit přímo do Vaší volební místnosti.
  Nebudete-li se nacházet v místě svého trvalého pobytu, ale v jiné obci Vašeho volebního obvodu, můžete využít možnost hlasovat na voličský průkaz. Na voličský průkaz ovšem není možné hlasovat mimo Váš volební obvod (můžete volit pouze senátora reprezentujícího volební obvod, ve kterém máte pobyt).

 2. Pokud jste zapsán na zastupitelském úřadě ve zvláštním seznamu voličů, požádejte Váš zastupitelský úřad o voličský průkaz.
  Hlasovat na voličský průkaz můžete v kterémkoliv volebním obvodu a kterékoliv volební místnosti na území ČR, kde se volby konají.
  O voličský průkaz můžete požádat na zastupitelském úřadě osobně nejpozději do 2 dnů přede dnem voleb nebo písemně tak, aby žádost byla doručena zastupitelskému úřadu nejpozději 7 dnů přede dnem voleb. Písemná žádost musí mít úředně ověřený podpis nebo musí být zaslána datovou schránkou.

 3. Pokud nemáte trvalý pobyt na území ČR a nejste zapsán na zastupitelském úřadě ve zvláštním seznamu voličů, nemůžete volit.
  Vaší jedinou možností je požádat zastupitelský úřad v místě Vašeho bydliště v zahraničí o zápis do zvláštního seznamu voličů a pak následně požádat o vydání voličského průkazu (viz bod B).
  Žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů je nutno podat nejpozději 40 dnů přede dnem voleb do 16.00. S žádostí musí volič doložit svoji totožnost, státní občanství ČR a bydliště v územním obvodu zastupitelského úřadu

  

vytisknout  e-mailem