Odbor azylové a migrační politiky  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Vedení seznamu voličů

zveřejněno dne 12. srpna 2022

  

Stálý seznam voličů

Stálý seznam voličů vede podle § 28 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o volbách do zastupitelstev obcí"), obecní úřad pro voliče, kteří jsou v této obci přihlášeni k trvalému pobytu. Občana, který není v obci k trvalému pobytu přihlášen, nelze do stálého seznamu voličů zapsat.

Postup obecních úřadů při sestavování a vedení stálých seznamů voličů upravují § 3 a § 4 vyhlášky č. 59/2002 Sb., kterou se provádí zákon o volbách do zastupitelstev obcí.

Podrobné informace k tomuto postupu jsou popsány v metodice k vedení seznamu voličů, která je zveřejněna na tomto webu v sekci informací Pro volební orgány - Další stanoviska nebo zde.

Stálý seznam voličů je využíván i pro další druhy voleb a místní referenda.

Stálý seznam voličů se vede v knize, systémem kartotéky nebo prostřednictvím výpočetní techniky v členění podle volebních okrsků. Je-li v obci alespoň 5 volebních okrsků, připojí se k seznamu abecedně setříděný soupis podle příjmení voličů s uvedením jména a čísla volebního okrsku (index).

V seznamu se vedle údajů o voličích evidují také případné překážky výkonu volebního práva.

Změny údajů v seznamu se provádějí z úřední povinnosti nebo na žádost voliče.

Obecní úřad provede každoročně kontrolu správnosti a úplnosti seznamu. Aktualizaci provede s využitím referenčních údajů ze základního registru obyvatel, údajů z informačního systému evidence obyvatel a údajů z informačního systému cizinců.

  

Dodatek stálého seznamu voličů

Pro účely voleb do zastupitelstev obcí vede obecní úřad také dodatek stálého seznamu voličů. Do dodatku se na základě žádosti zapisují voliči, kteří jsou občany jiného členského státu EU a kteří jsou v obci hlášeni k trvalému nebo přechodnému pobytu.

Občan jiného členského státu EU, který o zápis do dodatku již jednou požádal pro některé předchozí volby do zastupitelstev obcí, v něm zůstává zapsán, aniž by musel svoji žádost pro každé další komunální volby opakovat. Z dodatku lze voliče vyškrtnout jen na jeho vlastní žádost nebo z důvodu pozbytí práva volit.

Zápis občana EU do dodatku stálého seznamu voličů nebo jeho vyškrtnutí z dodatku nahlašuje obecní úřad Ředitelství služby cizinecké policie; ta tento údaj zaznamená do informačního systému cizinců. Podrobnosti postupu jsou popsány v metodice k vedení seznamu voličů, která je zveřejněna na tomto webu v sekci informací Pro volební orgány - Další stanoviska nebo zde. Přílohou metodiky je formulář k nahlašování.

  

Seznam voličů pro volby do Evropského parlamentu

Stálý seznam voličů je pro obecní úřad výchozím podkladem také pro vytvoření seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, který si podle pravidel uvedených v § 27 až § 31 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, obecní úřad sestavuje vždy před volbami do Evropského parlamentu.

40 dnů přede dnem voleb do Evropského parlamentu obecní úřad do seznamu voličů zanese

  • údaje ze stálého seznamu voličů,

  • údaje z dodatku stálého seznamu voličů (o občanech jiných členských států EU),

  • údaje o voličích, kteří o zápis do seznamu požádají - voliči jiných členských států EU, kteří jsou přihlášeni k trvalému nebo přechodnému pobytu na území ČR; občan jiného členského státu EU, který o zápis do tohoto seznamu již jednou požádal pro některé předchozí volby do Evropského parlamentu, v něm zůstává zapsán, aniž by musel svoji žádost pro každé další volby opakovat; ze seznamu lze voliče vyškrtnout jen na jeho vlastní žádost nebo z důvodu pozbytí práva volit,

  • voliče, kteří nejsou ve správním obvodu obecního úřadu hlášeni k pobytu, ale nachází se v jeho obvodu ve zdravotnickém zařízení nebo věznici, a byli správou tohoto zařízení nahlášeni obecnímu úřadu.
     

Zápis občana EU do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu nebo jeho vyškrtnutí z tohoto seznamu nahlašuje obecní úřad Ředitelství služby cizinecké policie; ta tento údaj zaznamená do informačního systému cizinců. Podrobnosti postupu jsou popsány v metodice k vedení seznamu voličů, která je zveřejněna na tomto webu v sekci informací Pro volební orgány - Další stanoviska nebo zde. Přílohou metodiky je formulář k nahlašování.

  

Výdej seznamů voličů v členění podle volebních okrsků pro obecní úřady

Zákon č. 222/2012 Sb. zavedl možnost pro obce, aby na základě ustanovení § 14 odst. 3 zákona o volbách do zastupitelstev obcí požádaly Ministerstvo vnitra o výdej seznamu voličů v členění podle volebních okrsků. Žádost se podává prostřednictvím příslušného CzechPOINTového formuláře.

Vydaný seznam voličů využije obecní úřad k průběžné aktualizaci a kontrole údajů o voličích a zejména pak při přípravě na konání voleb k finální aktualizaci před uzavřením seznamu voličů a předáním výpisů okrskovým volebním komisím.

Předpokladem pro podání žádosti o výdej seznamu voličů v členění podle volebních okrsků je přístup žádající obce do CzechPOINT@office. Tento přístup mají aktuálně k dispozici všechny obce. Případné informace ohledně přístupu do CzechPOINT@office je možno získat na Helpdesku CzechPOINTu v pracovní dny mezi 8.00 a 18.00 - telefonní číslo: 222 13 13 13, emailová adresa: helpdesk@czechpoint.cz.

Podrobný postup při vyplňování formuláře žádosti o vydání seznamu voličů je popsán v Uživatelské dokumentaci - Žádost o vydání seznamu voličů, která je zveřejněna na tomto webu v sekci informací Pro volební orgány - Další stanoviska nebo zde.

V územně členěných statutárních městech žádají úřady městských částí či městských obvodů, které nemají vlastní IČO, o poskytnutí seznamu voličů prostřednictvím magistrátu. V hlavním městě Praze tak činí jednotlivé úřady městských částí samostatně.

Ministerstvo vnitra (resp. Správa základních registrů) zašle žádajícímu obecnímu úřadu seznam voličů do datové schránky obce. Do datové schránky obce bude nejprve zasláno potvrzení o přijetí žádosti. Výpis pro obec bude zpracován a odeslán obratem, nejpozději do 72 hodin od přijetí žádosti.

O výdej seznamu voličů lze žádat nejen před volbami, ale kdykoli v průběhu roku, a to i opakovaně. Pouze je třeba počítat s tím, že v období před uzavřením seznamů voličů (2 dny přede dnem voleb), kdy o výdej žádá velké množství obecních úřadů najednou, může obecní úřad obdržet seznam voličů až za 72 hodin; tuto lhůtu je třeba zohlednit při načasování žádosti, tzn., že žádost by měl obecní úřad odeslat nejpozději 5 dnů přede dnem voleb. Tato lhůta je však nejzazší a doporučuje se proto o výdej seznamu voličů žádat průběžně již dříve.

Obec obdrží do datové schránky seznam voličů jednak v přehledné tabulce členěné podle volebních okrsků ve formátu PDF, který si může vytisknout a ručně do něj dopisovat překážky výkonu volebního práva a další poznámky, a jednak ve formátu CSV, který umožňuje, aby do něj byly změny a doplnění prováděny elektronicky a současně umožňuje i převedení do přehlednějšího Microsoft Office Excel.

Seznam voličů v členění podle volebních okrsků poskytnutý na žádost obce Ministerstvem vnitra je třeba chápat pouze jako podklad pro aktualizaci stálého seznamu voličů a kontrolu údajů. Překážky ve výkonu volebního práva a poznámky (např. vydání voličského průkazu, zápis voliče ve zvláštním seznamu voličů u zastupitelského úřadu ČR v zahraničí) si musí obecní úřad do seznamu voličů i nadále dopisovat sám.

V seznamu voličů členěném podle volebních okrsků, který poskytuje Ministerstvo vnitra na žádost obecního úřadu, se neuvádí ani překážka "omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva". Překážku výkonu volebního práva spočívající v omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva tak musí do stálého seznamu voličů doplňovat obecní úřady, které rovněž sledují trvání této překážky; využívají při tom údaje z informačního systému evidence obyvatel a rozhodnutí soudů o omezení svéprávnosti v konkrétních případech.

V seznamu voličů, který na žádost obecního úřadu poskytuje Ministerstvo vnitra, jsou uváděni i voliči, u nichž je evidováno zpochybněné úmrtí, popřípadě datum či místo úmrtí.

Ve vydávaných seznamech voličů se uvádí také příznak adresy úřadu u údaje o místě trvalého pobytu takového voliče, který má adresu místa trvalého pobytu na adrese sídla ohlašovny nebo na adrese sídla zvláštní matriky.

Soubory (PDF / CSV) zasílané na základě žádosti obecního úřadu o poskytnutí seznamu voličů v členění podle volebních okrsků obsahují osobní údaje. Je proto věcí každého obecního úřadu zajistit v rámci svých organizačních opatření přístup k těmto datům a zacházení s nimi tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití.

  

Obec provozující vlastní informační systém

Jedná-li se o obec, která provozuje vlastní informační systém, který je řádně ohlášen a certifikován, a má tudíž možnost sama využívat referenční údaje ze základního registru obyvatel a zároveň získávat údaje o změnách, bude taková obec žádat Ministerstvo vnitra o výdej seznamu voličů jen při volbách, ve kterých mohou hlasovat také cizinci (občané EU), tj. ve volbách do Evropského parlamentu a volbách do zastupitelstev obcí (případně místním referendu). Ve formuláři žádosti o výdej seznamu voličů v takovém případě stačí zaškrtnout položku "Výpis voličů cizinců".

Obec obdrží do datové schránky dva soubory (jeden ve formátu PDF a druhý ve formátu CSV), které budou obsahovat údaje o voličích - cizincích, kteří mají být v dané obci na základě své žádosti uvedeni v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu nebo v dodatku stálého seznamu voličů pro volby do zastupitelstev obcí. Zdrojem těchto údajů je informační systém cizinců.

  

Uzavření stálého seznamu voličů a vytvoření výpisu

Obecní úřad uzavře stálý seznam voličů 2 dny přede dnem voleb v 16.00 hodin. Okrskovým volebním komisím předá výpisy ze seznamu, které obsahují soupis voličů oprávněných volit v jejich volebním okrsku.

O změnách údajů o voličích, které nastanou později a obecní úřad se o nich dozví až po uzavření stálého seznamu voličů, zpracuje informaci pro okrskovou volební komisi.

  

Ověření zápisu v seznamu voličů

Každý volič si může v úředních hodinách na obecním úřadě ověřit, zda je zapsán v seznamu; může požadovat doplnění údajů nebo provedení oprav. Obecní úřad je povinen do 48 hodin žadateli vyhovět nebo mu v této lhůtě písemně sdělit důvody, proč žádosti vyhovět nelze.

  

Zvláštní seznam voličů vedený obecním úřadem

Pro volbu prezidenta republiky, volby do Poslanecké sněmovny a Senátu si obecní úřad vytváří také jednorázový zvláštní seznam voličů, který se využije právě jen pro jedny volby, pro které byl vytvořen.

Do tohoto seznamu se může nechat zapsat volič, který pobývá dlouhodobě ve zdravotnickém nebo sociálním zařízení, které se nachází v jiném volebním okrsku (obci), než do kterého volič podle místa svého trvalého pobytu náleží.

Obdobně se postupuje i v případě voličů, kteří jsou ve vazbě nebo ve výkonu trestu odnětí svobody.

Voliče by měla o možnosti zápisu do zvláštního seznamu informovat správa příslušného zařízení nebo věznice. Údaje o voličích, kteří potvrdí zájem hlasovat na základě svého zápisu do zvláštního seznamu, předá správa příslušného zařízení obecnímu úřadu ve svém územním obvodu.

Obecní úřad, který zvláštní seznam voličů vede, zašle ve spolupráci s příslušnou správou zařízení, obecnímu úřadu, kde je volič zapsán ve stálém seznamu, potvrzení o tom, že tento volič byl nahlášen k zápisu do zvláštního seznamu.

Voliči zapsaní do zvláštního seznamu voličů jsou ve výpisu ze zvláštního seznamu vedeni na samostatných listech pro každý ústav, objekt nebo zařízení.

Zvláštní seznam voličů se uzavírá obdobně jako stálý seznam voličů.

Podrobnosti postupu obecních úřadů při sestavování a vedení zvláštních seznamů voličů upravuje § 1 vyhlášky č. 233/2000 Sb., kterou se provádí zákon o volbách do Parlamentu.

  

Zvláštní seznam voličů vedený zastupitelským úřadem

Tento seznam je veden podle § 6 odst. 5 a 6 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Podrobnosti postupu zastupitelských úřadů při sestavování a vedení zvláštních seznamů voličů upravuje § 1 vyhlášky č. 233/2000 Sb., kterou se provádí zákon o volbách do Parlamentu.

Jedná se o seznam stálé povahy, do něhož jsou na základě své žádosti zapisování voliči, kteří mají bydliště v zahraničí ve správním obvodu zastupitelského úřadu ČR.

Zastupitelské úřady seznamy uzavřou 30 dnů přede dnem voleb a předají je Ministerstvu zahraničních věcí, které provede kontrolu duplicit mezi zastupitelskými úřady a konečné znění těchto seznamů sdělí nejpozději 20 dnů přede dnem voleb Ministerstvu vnitra.

Ministerstvo vnitra oznámí dotčeným obecním úřadům voliče, kteří jsou zapsáni na základě vlastní žádosti ve zvláštním seznamu voličů vedeném zastupitelským úřadem ČR v zahraničí a současně jsou vedeni i ve stálém seznamu voličů - obecní úřady takové voliče ze stálého seznamu vyškrtnou s poznámkou, že dotčený volič je veden ve zvláštním seznamu voličů v zahraničí.

K tomu, aby byl volič opětovně zapsán do stálého seznamu voličů, bude muset požádat o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu vedeného zastupitelským úřadem a potvrzení o vyškrtnutí předložit obecnímu úřadu. Toto potvrzení je možné předložit i okrskové volební komisi až ve volební místnosti ve dny voleb; okrsková volební komise na základě potvrzení voliče dopíše do výpisu ze stálého seznamu, umožní mu hlasování a informaci o tom předá obecnímu úřadu, který tuto skutečnost následně promítne do stálého seznamu voličů.

  

vytisknout  e-mailem