Odbor azylové a migrační politiky  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Chci být členem okrskové volební komise

zveřejněno dne 19. července 2021

  

Úkolem okrskové volební komise je dohlížet nad hlasováním voličů a poté sčítat odevzdané hlasy. Jedná se o specifickou činnost v obecném zájmu, která zajišťuje výkon volebního práva, jako základní prvek demokracie.

Vzhledem k tomu, že se jedná o hlavní článek ve sčítání odevzdaných hlasů, tvoří komisi v první řadě osoby delegované jednotlivými kandidujícími subjekty. Důvodem je, aby při vzájemné kontrole mohly volební strany osobně dohlížet na správnost zpracovávaných výsledků.

Člen musí být proto plně schopen vykonávat svou funkci. Zájemci by při zvažování měli vzít v potaz i dobu činnosti komise ve dny voleb a povinnost posléze sčítat hlasy, které zejména v komunálních volbách může trvat i několik hodin.

  

Jaké podmínky musím splňovat, když chci být členem?

Člen komise musí splňovat zákonné podmínky. Ty se můžou jemně lišit v závislosti na typu voleb. Zákonné podmínky pro členství v okrskové volební komisi jsou:

 • Věk (podmínka ve všech volbách)
  Osoba, která chce být členem, musí dosáhnout 18 let minimálně v den složení slibu. Slib se skládá zpravidla na prvním zasedání okrskové volební komise.

 • Svéprávnost (podmínka ve všech volbách)
  Člen komise nesmí být omezen ve svéprávnosti k výkonu volebního práva. To znamená, že u něj soud rozhodnutím neomezil svéprávnost volit či být volen.

 • Nemá překážku výkonu volebního práva spočívající v zákonem stanoveném omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu (podmínka ve všech volbách)
  Člen musí být přítomen ve dny voleb ve volební místnosti. Nemůže-li se tam dostavit například z důvodu infekčního onemocnění, pro který je izolován v nemocnici, je to překážka jeho členství.

 • Zákaz být současně kandidátem (podmínka ve všech volbách)
  Zákon zakazuje, aby kandidát sčítal hlasy po něj odevzdané. Smyslem je zajistit v co nejvyšší možné míře nezávislost členů, a potažmo celé komise.
  Člen komise proto nemůže být současně kandidátem v tom volebním obvodu, pro který je okrsková volební komise zřízena (výjimkou jsou volby do Poslanecké sněmovny a Senátu - viz níže).

Např. kandiduje-li osoba ve volbách do zastupitelstev krajů v Jihočeském kraji, nemůže být členem v tomto kraji, nicméně může být členem komise v Moravskoslezském kraji. Kandidát v komunálních volbách v městě Beroun, může být členem komise v obci Poříčany.

V případě volby prezidenta republiky a voleb do Evropského parlamentu, kde voliči hlasují pro tytéž kandidáty napříč celou ČR, nemůže být kandidát z podstaty věci v žádné okrskové volební komisi.

V případě voleb do Poslanecké sněmovny a Senátu nemůže být kandidát členem žádné komise, i když jsou kandidáti v rámci jednotlivých krajů/volebních obvodů odlišní.

 • Občanství (podmínka ve všech volbách)
  Člen komise musí být státní občan ČR.
  Výjimkou jsou komunální volby a volby do Evropského parlamentu, kde mohou být členy i občané jiných členských států. Důvodem je, že v těchto volbách mohou občané jiných členských států volit a kandidovat, a je jim proto zaručena i možnost dohlížet na regulérnost sčítání hlasů.

 • Další překážky výkonu volebního práva (podmínky pouze ve volbách do zastupitelstev obcí a krajů)
  V případě komunálních voleb a voleb do zastupitelstev krajů zákon stanovuje navíc, aby člen

  • neměl zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí svobody, nebo

  • nevykonával službu vojáka z povolání v zahraničí nebo nevykonával službu vojáka v záloze v zahraničí.

   Účelem je, aby člen byl fakticky přítomen ve volební místnosti a mohl řádně plnit svou funkci.

 • Pobyt (podmínka pouze ve volbách do zastupitelstev obcí)
  V komunálních volbách musí mít člen komise současně i trvalý pobyt na území ČR, případně přechodný pobyt, jedná-li se o občana jiného členského státu EU. Podmínka pobytu je odvozená od podmínky pobytu pro samotné právo volit a kandidovat v těchto volbách.
  Osoba ovšem může být členem komise i v jiné obci, než kde má trvalý pobyt. Důležité je, že má pobyt na území ČR. Např. osoba s trvalým pobytem v Praze, může být členem komise v Přerově.

  

Kam se mám přihlásit?

Starosta nejpozději 60 dnů přede dnem voleb určí minimální počet členů komise, tj. takový počet, který je schopen řádně zajistit činnost komise.

Členy primárně delegují kandidující subjekty. Každá volební strana, jež kandiduje v daných volbách, může do 30 dnů přede dnem voleb do každé komise delegovat jednoho člena a jednoho náhradníka.

Zájemci by se proto se svým zájmem měli v první řadě obrátit na volební strany, se kterými sympatizují. Seznam kandidátů a volebních stran je po registraci zveřejněn na internetové stránce Českého statistického úřadu (zhruba 45 dnů přede dnem voleb).

Není-li na základě delegací dosaženo nejnižšího stanoveného počtu, jmenuje členy na neobsazená místa starosta. Váš zájem o účast v komisi můžete tedy sdělit i starostovi, který, nebude-li dosaženo nejnižšího počtu členů, Vás může následně jmenovat do komise.

Např. starosta určí minimální počet členů 4. Volební strany delegují celkově 9 členů, čímž převýšily minimální počet. Starosta pak již nemůže nikoho dalšího dojmenovat. V případě, že volební strany delegují celkově pouze 2 členy, musí starosta dojmenovat další členy, a to právě dva.

  

Můžu si vybrat, v jaké chci být komisi?

Ano. Při delegaci může zmocněnec na základě Vašich požadavků vymezit, do které volební komise Vás má starosta zařadit. Není-li to v rámci delegace určeno, je zařazení na rozhodnutí starosty.

  

Jak se dozvím, že jsem se stal členem?

Nejpozději 21 dnů přede dnem voleb se musí konat první zasedání okrskové volební komise. Starosta musí všechny členy na zasedání písemně pozvat. Současně oznámení vyvěsí na úřední desce obecního úřadu. Oznámení se ze zákona pokládá za doručené dnem vyvěšení na úřední desce, nikoliv dnem, kdy ho delegovaná osoba skutečně obdrží.

Oznámení o svolání prvního zasedání zasílá starosta delegovaným a jmenovaným zástupcům 

 • do datové schránky,

 • nemá-li ji člen, na adresu, kterou mu sdělili jako adresu pro doručování,

 • nebyla-li doručovací adresa sdělena, pak na adresu evidovanou v informačním systému evidence obyvatel, na kterou mají být doručovány písemnosti,

 • není-li ani zde doručovací adresa evidována, pak na adresu místa jeho trvalého pobytu.

  

Co musím jako člen dělat?

Člen okrskové volební komise:

 • Měl by se účastnit prvního zasedání komise, které se koná nejpozději 21 dnů přede dnem voleb a na kterém členové skládají slib a losují předsedu a místopředsedu. Nemůže-li se člen tohoto zasedání účastnit, měl by o tom informovat starostu. Neúčast bude sankcionována snížením odměny.

 • Předseda, místopředseda a zapisovatel se musí účastnit školení. Neúčast se sankcionuje snížením odměny.

 • Všichni členové musí řádně plnit svou funkci v oba dny voleb. Neúčast bude sankcionována snížením odměny. Navíc, nevykonává-li člen svoji funkci a jeho nepřítomnost trvá nepřetržitě déle než dvě hodiny, jeho členství automaticky končí a nastoupí za něj náhradník.

Více k činnosti okrskové volební komise lze nalézt v stanovisku Činnost okrskových volebních komisí.

  

Dostanu za funkci nějakou odměnu?

Informace k nárokům členů okrskových volební komisí a jejich odměňování je možné nalézt v stanovisku Odměňování členů okrskových volebních komisí.

  

vytisknout  e-mailem