Odbor azylové a migrační politiky  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Státní volební komise

Jednací řád Státní volební komise

Vyhláška Ministerstva vnitra č. 152/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (ČÁST PRVNÍ, § 1 - 4)
 

§ 1
Příprava jednání komise

(1) Jednání Státní volební komise(1) (dále jen "komise") svolává předseda komise (dále jen "předseda") a v době jeho nepřítomnosti nebo z jiných závažných důvodů jím pověřený člen komise. Jednání komise se konají podle potřeby.

(2) Předseda nebo jím pověřený člen komise zašle členům komise pozvánku, návrh programu jednání a podkladové materiály tak, aby je obdrželi nejpozději tři dny přede dnem jednání komise. Z důvodu naléhavosti mohou být v den jednání komise na program jejího jednání zařazovány další body programu.

(3) Ve výjimečných případech svolává jednání komise předseda nebo jím pověřený člen komise bez předchozího doručování písemné pozvánky a podkladových materiálů.
 

§ 2
Zásady rozhodování, jednání a řízení komise

(1) Jednání komise je neveřejné.

(2) Jednání komise řídí předseda a v době jeho nepřítomnosti jím pověřený člen komise (dále jen "předsedající").

(3) Předsedající může přizvat na jednání komise nebo jeho část i osoby, které nejsou členy komise.

(4) Ke každému bodu jednání přijímá komise usnesení. Komise je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů. Usnesení je přijato, hlasovala-li pro ně nadpoloviční většina přítomných členů komise. Není-li komise usnášeníschopná, určí předsedající, kdy se příští jednání komise bude konat, a jednání komise ukončí.

(5) Předseda následně informuje členy komise o eventuálních opatřeních, která učinil mezi jednáními komise v neodkladných záležitostech(2).
 

§ 3
Zápis z jednání komise a podepisování ostatních písemností komise

(1) Z jednání komise se pořizuje zvukový záznam a zápis. Součástí zápisu je přijaté usnesení a případná zpráva pro sdělovací prostředky.

(2) Zápis z jednání komise podepisuje předsedající. Zápis obdrží členové komise nejpozději v den, kdy se koná následující jednání komise. Na tomto jednání komise mohou k němu členové komise uplatnit připomínky.

(3) Ostatní písemnosti komise podepisuje její předseda nebo v době jeho nepřítomnosti jím pověřený člen komise.
 

§ 4
Archivace volební dokumentace komise

Pro volební dokumentaci týkající se voleb do zastupitelstev krajů se stanoví skartační znaky a lhůty(3):

  1. zápis z jednání komise včetně zvukového záznamu ......... A/10,

  2. další volební dokumentace ................................ V/5.

  

  


1) § 7 odst. 2 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


2) § 8 odst. 2 zákona č. 130/2000 Sb.


3) Zákon č. 97/1974 Sb., o archivnictví, ve znění zákona č. 343/1992 Sb.
Vyhláška č. 117/1974 Sb., kterou se stanoví kritéria pro posuzování písemností jako archiválií a podrobnosti skartačního řízení.

  

vytisknout  e-mailem