Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Přehled pomoci, osvětových kampaní a aktivit v prevenci obchodování s lidmi z řad osob prchajících před válkou na Ukrajině

Česká republika projevila bezpodmínečnou solidaritu s ukrajinskými uprchlíky, kterým byla v rámci EU poskytnuta dočasná ochrana. Velkou většinu uprchlíků tvoří ženy a děti. Jejich zranitelná situace a podmínky jejich příchodu podstatně zvyšují riziko, že se mohou stát obětí obchodování s lidmi a vykořisťování.
Ve spolupráci státní správy, policejních složek, neziskových organizací v terénu a dalších partnerů je realizována celá řada preventivních a osvětových akcí, vzdělávání osob, jež s rizikovou skupinou pracují, sociální práce, jakož i monitoring rizikového prostředí, včetně kyberprostoru. Tato spolupráce je koordinována Ministerstvem vnitra v rámci Meziresortní koordinační skupina pro oblast boje proti obchodování s lidmi.
Pro zvýšení transparentnosti a informovanosti představujeme přehled zásadních informací členů této Meziresortní koordinační skupiny, které mohou (nejen) uprchlíci v prevenci obchodování s lidmi využít.

1) Ministerstvo vnitra
Informace o rizicích obchodu s lidmi poskytuje Ministerstvo vnitra prostřednictvím samostatného webu, kde je zprostředkována celoevropsky využívaná preventivní kampaň OBSE. Doporučujeme rovněž videospot zpracovaný Evropskou komisí.
Pro účely práce pomáhajících složek a organizací v identifikaci možných obětí a pomoci jim Ministerstvo vnitra zveřejnilo českou verzi kampaně OBSE rovněž na webu určeném pro dobrovolníky a dobrovolnické organizace, které s pomocí Ministerstva vnitra rovněž poskytují uprchlíkům neocenitelnou pomoc.
Celá řada dalších užitečných informací, které svou povahou působí preventivně i v boji proti obchodování s lidmi, je pak dostupná na webu pomoci Ministerstva vnitra ukrajinským uprchlíkům. Potřebné informace mohou uprchlíci obdržet rovněž na bezplatné telefonní lince Ministerstva vnitra +420 974 801 802 s provozní dobou: Po - Pá: 8:00 - 18:00. Mimo provozní dobu je zde virtuální asistentka Ministerstva vnitra.

2) Policie ČR
Policie ČR ve vztahu k ukrajinským migrantům vyvinula celou řadu preventivně informačních aktivit, které jsou využitelné v různých etapách jejich integračního procesu, přičemž celkový přehled je vyvěšen na jejích webových stránkách.    
K prevenci proti různým nelegálním zprostředkovatelům a podvodníkům, jejichž aktivity mohou vést až k obchodování s lidmi, k donucení poskytování sexuálních služeb, otrocké práci nebo jiné protiprávní činnosti byl vytvořen tento videospot.
Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) jako specializovaná složka Policie ČR se kromě vlastní operativně pátrací činnosti věnuje také vzdělávacím aktivitám, a to jak vlastních příslušníků, tak zainteresovaných expertů, kteří se v rámci výkonu své působnosti mohou dostat do kontaktu s potenciální obětí obchodu s lidmi, případně mohou těmto osobám poskytnout základní preventivní poradenství.

3) Další členové Meziresortní koordinační skupiny pro oblast boje proti obchodování s lidmi
a) Ministerstvo práce a sociálních věcí
MPSV zřídilo webové stránky se všemi potřebnými informacemi pro osoby prchajícími před válkou z Ukrajiny, kde jsou pravidelně doplňovány a aktualizovány potřebné informace. Důležitá je rovněž prevence zaměřená přímo na děti. Osvětu a informace ve vztahu k dětem zajišťují také orgány sociálně – právní ochrany dětí v celé ČR formou odborného poradenství.
V rámci zvyšování informovanosti publikovalo MPSV základní informace z pracovně právní oblasti, které jsou velmi důležité v prevenci obchodování s lidmi ve formě pracovního vykořisťování – o pracovněprávních vztazích, rizicích na trhu práce, mzdách, pojistném, a kontakty na organizace zabezpečující např. tlumočení nebo poradenství.
MPSV rovněž zřídilo Call centrum sociální asistence pro uprchlíky z Ukrajiny. Linka je dostupná bezplatně na čísle 800 601 020, a to hned v několika jazycích. Funguje ve dvou částech – sociálního poradenství a krizové intervence.
Upraveny byly rovněž webové stránky Státního úřadu inspekce práce, kde byla na úvodní obrazovku přídána část Informace pro občany Ukrajiny.  Po otevření odkazů (v české či ukrajinském jazyce) jsou osobám k dispozici základní informace pro cizince o pracovněprávních předpisech v ČR, informační leták o rizicích zaměstnání v České republice, informace o školeních cizinců v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti, odkaz na souhrnnou informaci MPSV k zajištění ochrany nezletilým dětem bez doprovodu přicházejícím z Ukrajiny ad.

Problematikou nelegální práce se zabýval výzkumný projekt Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v. v. i., ve spolupráci s Ústavem státu a práva Akademie věd ČR, v. v. i. v letech 2020–2022. V rámci tohoto projektu vznikly následující webové stránky:

Na těchto stránkách se mohou cizinci interaktivní formou seznámit s problematikou nelegální práce v ČR, legálními postupy při zaměstnávání a pracovněprávními podmínkami v ČR. Součástí tohoto projektu je též audiopodcast a videospot, které cílovou skupinu s danou problematikou seznamují:

 
b) Ministerstvo zdravotnictví
V oblasti zdravotnictví byla pomoc ukrajinským migrantům, resp. osvětová činnost zacílena především do oblasti ochrany zdraví. Státní zdravotní ústav (SZU) se zaměřuje na prohlubování znalostí a povědomí o viru HIV/AIDS u českých a ukrajinských mladistvých, a to prostřednictvím zapojení se do projektu UNICEF – SZU – HIV/AIDS – www.tadyted.com, kde každý najde základní informace o sexuálně přenosných nemocech, o testování i kontakty na místa, kde je dostupná léčba. Web je aktuálně k dispozici v 10 jazycích, včetně ukrajinštiny.
Další z aktivit je projekt nazvaný Hrou proti AIDS, který cílí na mládež ve věku 13–17 let. Součástí programu je osvojení znalostí o bezpečném chování při pohlavním styku. SZU pracuje na tvorbě školících materiálů zaměřených na prevenci HIV/AIDS a bezpečné chování při pohlavním styku v českém a ukrajinském jazyce.

c)Mezinárodní organizace pro migraci (IOM)
IOM Česká republika spustila 2. května 2022 provoz informační linky 800 050 749 pro osoby, které přicestovaly na území ČR v souvislosti s invazí Ruské federace na Ukrajinu. Tato infolinka je v provozu každý pracovní den od 9 do 17 hodin a informační služby jsou dostupné v ukrajinském, anglickém, českém i ruském jazyce. Pracovníci IOM zvyšují informovat klientů o pracovně-právních otázkách, asistují klientům při ověřování zaměstnavatelů i agentur práce a celkově tak zajišťují prevenci možného pracovního vykořisťování.
Na FB stránce IOM proběhla série pracovně-právních postů, které lze označit za preventivní v kontextu vykořisťování na trhu práce. Vzniklo rovněž animované instruktážní video upozorňující na riziko pracovního vykořisťování.

d) La Strada Česká republika, o.p.s.
Pravidelně zveřejňuje příspěvky na facebookové stránce La Strady pro osoby prchající před válkou na Ukrajině s kontakty a informacemi směřujícími k prevenci jejich vykořisťování a obchodování na území ČR. Součástí je i série bezpečnostních tipů v rámci prevence obchodování s lidmi v ukrajinském jazyce, při hledání práce spojené s ubytováním (cíleno především na ženy – uprchlice) či Manuál pro dobrovolníky pracující s uprchlíky z Ukrajiny (lze otevřít zkopírováním a vložením následujícího odkazu do okna prohlížeče):
https://www.canva.com/design/DAE8c_i5kWA/kSCS5csckf6GJDObTC4Q6A/view?utm_content=DAE8c_i5kWA&utm_campaign=share_your_design&utm_medium=link&utm_source=shareyourdesignpanel&fbclid=IwAR1pacmEh9K3lMho7WuZwGvAim571ezZfgIw53u-7C4dr4gX9heAw4abpB4.
La Strada je rovněž součástí Konsorcia nevládních organizací pracujících s migranty v ČR, která vytvořila na webu centrální místo pro nabízení pomoci „Pomáhej Ukrajině“, kde lze nejen nabízet a poptávat potřebnou pomoc v mnoha formách, ale lze zde najít i aktuální důležité informace.
Spolupracovala na vytvoření preventivního spotu pro KACPU v rámci celé ČR (lze otevřít zkopírováním a vložením následujícího odkazu do okna prohlížeče):
https://www.canva.com/design/DAE8o8AFIL8/QDb5WYu1erm7bIW64Y7hbg/view?utm_content=DAE8o8AFIL8&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=recording_view.
V neposlední řadě La Strada organizuje celou řadu školení pro pracovníky pomáhající uprchlíkům, sama realizuje preventivní aktivity přímo v terénu, otevřela nový azylový byt pro matky – uprchlice s dětmi a rozšířila svou SOS linku La Strady 222 71 71 71, 800 077 777 (bezplatné volání) na 5 dnů v týdnu rovněž v ukrajinském i ruském jazyce.

vytisknout  e-mailem