Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Jak žádat o informace

Svobodný přístup k informacím poskytovaných Ministerstvem vnitra dle zákona 106/1999 Sb. 

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, stanovuje Ministerstvu vnitra povinnost poskytnout fyzickým i právnickým osobám na žádost informace vztahující se k jeho působnosti.
Informací se pro účely tohoto zákona rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního.
Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.
Policie ČR je samostatným subjektem, rady ohledně poskytování informací z její strany naleznete zde.

Kdo a za jakých podmínek

Žádat o informace může každá fyzická i právnická osoba.
Žádost o informaci se podává povinnému subjektu, v jehož působnosti je daná informace. V případě, že se žádost dotýká práv třetích osob, budou žádost a základní údaje o žadateli poskytnuty této osobě k možnosti uplatnění jejích práv.
 

Jak a kam se obrátit

Žádost o informaci se podává ústně, písemně či prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací příslušnému povinnému subjektu.

Možné způsoby zaslání žádosti

 • na adresu Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 - Letná;
 • na adresu Ministerstva vnitra, nám. Hrdinů 3, Praha 4, 140 21 - Centrotex;
 • emailem přes elektronickou podatelnu Ministerstva vnitra na adresu posta@mvcr.cz.
   
Doporučené formuláře (použití formulářů není povinné)
 

Co musíte předložit

K podání žádosti není potřeba předkládat žádné doklady.
Ze žádosti musí být zřejmé:

 1. komu je určena
 2. že se žadatel domáhá poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
 3. kdo žádost podává; žadatel uvede jméno, příjmení, datum narození (název, identifikační číslo), adresu místa trvalého pobytu (adresu sídla) nebo není-li trvale přihlášen k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště; adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa

Bez údajů uvedených pod body 1) a 2) nebo není-li elektronická žádost podána na elektronickou adresu povinného subjektu, není žádostí ve smyslu zákona. Upozorňujeme, že v případě týká-li se žádost práv třetích osob, budou této osobě poskytnuty základní identifikační údaje žadatele.
 

Formuláře

Žádný formulář není předepsán.
 

Doporučené formuláře (použití formulářů není povinné)
 

Poplatky a termíny

Poplatky

Správní poplatky nejsou stanoveny. Podle zákona jsou povinné subjekty oprávněny žádat úhradu nákladů v souvislosti s vyhledáváním a poskytováním informací, jejichž výše nesmí přesáhnout náklady spojené pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli.

I. Náklady na pořízení kopií

 1. za pořízení jednostranné kopie formátu A4 1,50 Kč;

 2. za pořízení oboustranné kopie formátu A4 2,60 Kč;

 3. výše úhrady za pořízení jednostranné nebo oboustranné kopie jiného formátu než formátu A4 se stanoví jako poměrný násobek sazby, byť i částečně zaplněné, formátu A4;

 4. pokud je požadovaná informace obsažena v publikaci nebo tiskovině vydávané Ministerstvem vnitra, Policií ČR nebo Hasičským záchranným sborem ČR hradí se náklady ve výši ceny příslušného výtisku, pokud se informace poskytuje formou prodeje tohoto výtisku.
   

II. Náklady na opatření technických nosičů dat

 1. za 1 ks diskety, pokud tuto formu vyžaduje žadatel 8,- Kč;

 2. za 1 ks CD, pokud tuto formu vyžaduje žadatel 6,- Kč;

 3. za 1 ks DVD (4,7 GB), pokud tuto formu vyžaduje žadatel 8,- Kč

 4. v případě použití jiného technického nosiče dat se náklady stanoví ve výši pořizovací ceny požadovaného technického nosiče dat.
   

III. Náklady na odeslání informace žadateli

 1. náklady za použitou nebo požadovanou poštovní službu se hradí ve výši skutečných nákladů.
   

IV. Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací

 1. pokud je poskytnutí informace spojeno s mimořádně rozsáhlým vyhledáváním informace činí náklady za každou celou 1 hodinu mimořádně rozsáhlého vyhledávání 251,- Kč.
   

V. Osvobození od úhrady nákladů

 1. úhrada nákladů na balné se nevyžaduje;

 2. pokud je poskytnutí informace spojeno s mimořádně rozsáhlým vyhledáváním informace celkově kratším než 1 hodinu, úhrada nákladů podle bodu IV čísl. 1) se nevyžaduje;

 3. pokud celkové náklady na poskytnutí informace po uplatnění osvobození podle čísl. 1) a 2) jednomu žadateli na základě jedné jeho žádosti nepřesáhnou částku 100,- Kč, poskytuje se informace bezplatně.
   

V případě, že bude za poskytnutí informace požadována úhrada, je tato skutečnost písemně oznámena spolu s výší úhrady žadateli před poskytnutím informace. Z oznámení musí být zřejmé, na základě jakých skutečností a jakým způsobem byla výše úhrady povinným subjektem vyčíslena. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady, úhradu nezaplatí, povinný subjekt žádost odloží.
 

Lhůty pro vyřízení

Lhůta pro vyřízení žádosti o informace je 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo od doplnění žádosti. Lhůta 15 dnů může být prodloužena nejvýše o 10 dní pouze z následujících důvodů:

 • vyhledání a sběr požadovaných informací v jiných úřadovnách, které jsou oddělené od úřadovny vyřizující žádost,

 • vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti,

 • konzultace s jiným povinným subjektem, který má závažný zájem na předmětu žádosti.

O prodloužení lhůty a důvodech prodloužení musí být žadatel informován, a to ještě před uplynutím lhůty k jejímu vyřízení.
Žádost o poskytnutí informace, která již byla zveřejněna například na internetu, v informačních brožurách a podobně se zpravidla vyřizuje poskytnutím údajů o zveřejnění, nejpozději do 7 dnů od žádosti o poskytnutí informace. Sdělení žadatele, že trvá na přímém poskytnutí informace, se považuje za nové podání žádosti.

Brání-li vyřízení žádosti nedostatek údajů o žadateli, povinný subjekt vyzve žadatele do 7 kalendářních dnů od jejího podání, aby žádost doplnil. Nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne, kdy mu byla doručena, bude žádost odložena.

Pokud je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, je žadatel ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti vyzván, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne povinný subjekt o jejím odmítnutí.

V případě, že požadované informace se nevztahují k působnosti Ministerstva vnitra, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli.

Pokud Ministerstvo vnitra odmítne zcela nebo zčásti poskytnout žadateli jím požadované informace, vydá o tom rozhodnutí ve lhůtě pro vyřízení žádosti.
 

Právní úprava

 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
   

Doplňující zákony a předpisy:

 • Nařízení vlády ČR č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.
   

Opravné prostředky a sankce

Opravné prostředky

Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat odvolání (rozklad) do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí, a to k subjektu, který rozhodnutí vydal.
Odvolání (rozklad) je spolu se spisovým materiálem předloženo nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání.
 

Doporučený formulář

Nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání. Lhůta pro rozhodnutí o rozkladu je 15 pracovních dnů ode dne doručení rozkladu. Lhůtu nelze prodloužit.
Při soudním přezkumu rozhodnutí o odvolání na základě žaloby podle zvláštního právního předpisu soud přezkoumá, zda jsou dány důvody pro odmítnutí žádosti. Nejsou-li žádné důvody pro odmítnutí žádosti, soud zruší rozhodnutí o odvolání a rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti a povinnému subjektu nařídí požadované informace poskytnout.

Žadatel může podat stížnost v případě, že nesouhlasí s postupem či způsobem vyřízením žádosti nebo stanovenou výší úhrady. Stížnost se podává ústně nebo písemně u povinného subjektu do 30 dnů ode dne doručení sdělení o způsobu vyřízení žádosti nebo ode dne uplynutí lhůty pro poskytnutí informace. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.

Sankce

Sankce nejsou stanoveny
 

Další informace

Informace na základě žádosti se poskytuje ve formátech a jazycích podle obsahu žádosti o poskytnutí informace (pokud zákon nestanoví jinak) včetně existujících metadat. Tato povinnost odpadá, pokud by to bylo pro povinný subjekt nepřiměřenou zátěží; v tomto případě je informace poskytnuta ve formátu nebo jazyce, ve kterých byla vytvořena.

Pokud je požadovaná informace součástí většího celku a její vynětí by bylo nepřiměřenou zátěží, je v souladu s tímto zákonem poskytnut celý tento celek.

  

vytisknout  e-mailem