Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Úřední deska orgánu sociálního zabezpečení Ministerstva vnitra

(§ 123e odst. 3 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů) 

I.

Podle ustanovení § 3 odst. 3 písm. d) ve spojení s ustanovením § 9 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, je Ministerstvo vnitra orgánem sociálního zabezpečení, který odpovídá za provádění, řízení a kontrolu důchodového pojištění a rozhoduje v oboru své působnosti o dávkách důchodového pojištění příslušníků Policie České republiky, příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky, příslušníků Generální inspekce bezpečnostních sborů, příslušníků Bezpečnostní informační služby, příslušníků Úřadu pro zahraniční styky a informace a osob, kterým je poskytována zvláštní ochrana a pomoc na základě zákona č. 137/2011 Sb., o zvláštní ochraně svědka a dalších osob v souvislosti s trestním řízením a o změně zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů a pozůstalých po výše uvedených osobách podle ustanovení § 9 odst. 2 písm. b) bodu 7 zákona č. 582/1991 Sb. V rámci výkonu působnosti Ministerstva vnitra a její dělby mezi organizační útvary Ministerstva vnitra plní funkci orgánu sociálního zabezpečení odbor sociálního zabezpečení Ministerstva vnitra. Některé činnosti orgánu sociálního zabezpečení vykonávají uvedené bezpečnostní sbory nebo jejich příslušné útvary.

Odbor sociálního zabezpečení Ministerstva vnitra

Sídlo:
náměstí Hrdinů 3, Praha 4

Poštovní adresa:
PO BOX 122
140 21 Praha 4

Tel. kontakty:
974 816 312, fax. 974 816 810

Elektronické kontakty: viz část III.

 

II.

Úřední hodiny, ve kterých je otevřena podatelna orgánu sociálního zabezpečení Ministerstva vnitra, kde je možno odevzdat podání, a úřední hodiny pro veřejnost, ve kterých je možno u něj učinit podání ústně do protokolu nebo nahlížet do spisu nebo požádat o podání informací ve věcech důchodového pojištění

Úřední hodiny podatelny Ministerstva vnitra, kde je možno odevzdat podání:

nám. Hrdinů 3, 140 21 Praha 4

pondělí a středa od 7.45 do 16.45 hodin
úterý a čtvrtek   od 7.45 do 16.00 hodin
pátek                  od 7.45 do 14.45 hodin

Úřední hodiny informační linky a informační kanceláře odboru sociálního zabezpečení Ministerstva vnitra pro veřejnost, kde je možno učinit podání ústně do protokolu nebo nahlížet do spisu:

pondělí a středa od 8.00 do 17.00 hodin
informace o dávkách:            tel. 974 816 356
reklamace výplaty dávek:      tel. 974 816 326

 

III.

Elektronická adresa podatelny orgánu sociálního zabezpečení Ministerstva vnitra a elektronická adresa podatelny orgánu sociálního zabezpečení Ministerstva vnitra určené k předkládání tiskopisů v elektronické podobě ve formě datové zprávy

e-mail:  osz@mvcr.cz
             posta@mvcr.cz

Identifikátor datové schránky určené k předkládání tiskopisů v elektronické podobě ve formě datové zprávy

DS IČ 00007064, ID 6bnaawp

Podání nebo jiný úkon ve věcech důchodového pojištění lze učinit písemně, ústně do protokolu nebo datovou zprávou podepsanou způsobem, se kterým jiné právní předpisy spojují účinky vlastnoručního podpisu (zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů; zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce) nebo s ověřenou identitou podatele způsobem určeným orgánem sociálního zabezpečení, pokud orgán sociálního zabezpečení tuto možnost zajistil.

Za podmínky, že podání je do 5 dnů potvrzeno, popřípadě doplněno některým v předcházejícím odstavci uvedených způsobů, je možno je učinit pomocí jiných technických prostředků, zejména prostřednictvím telefaxu nebo veřejné datové sítě bez použití podpisu. Není-li takové podání ve lhůtě doplněno, správní orgán k němu nepřihlíží.

Podání v elektronické podobě (zaslaná e-mailem), která nejsou podepsána způsobem, se kterým právní předpisy spojují účinky vlastnoručního podpisu, nebo nejsou doplněna podle předchozího odstavce, jsou možná pouze v případech, nejedná-li se o úkon učiněný v rámci správního řízení nebo umožňuje-li to zvláštní zákon. Jedná se zejména o dotazy obecného charakteru, dojednání termínu návštěvy informační kanceláře a dále o podněty k zahájení řízení z moci úřední nebo žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 

IV.

Forma technického nosiče pro doručování podání v elektronické podobě

Podání je možno doručit v listinné podobě (poštou nebo osobně na podatelnu) nebo v digitální podobě datovou schránkou, e-mailem na elektronickou adresu podatelny, nebo v digitální podobě na technickém nosiči dat (poštou nebo osobně na podatelnu).

Akceptované přenosné technické nosiče dat, na kterých jsou přijímány dokumenty v digitální podobě:

 • CD-R/RW (formát ISO)
 • DVD-R/RW, DVD+R/RW (formát ISO)
 • USB flashdisk, USB připojitelný pevný disk nevyžadující externí napájení (souborové systémy FAT, FAT32, NTFS)
   

Technické nosiče dat doručované osobně jsou přijímány pouze na podatelně. Při jiném způsobu podání se datový nosič odesílateli nevrací.

Dokument se považuje za dodaný, je-li dostupný podatelně, tj. v případě, že je ve formátu, ve kterém jsou přijímány dokumenty v digitální podobě, lze jej korektně zobrazit a pokud neobsahuje škodlivý kód.

Doručená e-mailová zpráva by měla vždy obsahovat adresu elektronické pošty odesílatele popř. další kontaktní údaje, a musí být opatřena platným podpisem, se kterým právní předpisy spojují účinky vlastnoručního podpisu (nestanoví-li příslušný právní předpis pro daný druh podání jinak).

V případě, že z doručené zprávy není možné zjistit adresu elektronické pošty odesílatele, není možné poskytovat potvrzení doručení takové zprávy podle ustanovení § 4 odst. 8) vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, v platném znění.

Maximální přípustná velikost jedné e-mailové zprávy včetně příloh je 10 MB, maximální přípustná velikost jedné datové zprávy je 20 MB.

Přípustné datové formáty:

Charakter dokumentu Přípustné formáty
Statické textové dokumenty a statické kombinované textové a obrazové dokumenty: TXT (prostý text)
DOC/DOCX (MS Word Document)
RTF (Rich Text Format)
XLS/XLSX (MS Excel Spreadsheet)
ODT (Open Document Text)
ODS (Open Document Spreadsheet)
PDF, PDF/A (Portable Document Format)
CSV (Comma-separated values)
Statické obrazové dokumenty: JPG/JPEG (Joint Photographic Experts Group File Interchange Format)
PNG (Portable Network Graphics)
TIF/TIFF (Tagged Image File Format)
WMF (Windows Metafile)
PDF, PDF/A (Portable Document Format)
Databáze: XML (Extensible Markup Language Document), přičemž součástí musí být popis jeho struktury pomocí schématu XML nebo DTD

 

V.

Seznam kvalifikovaných certifikátů zaměstnanců orgánu sociálního zabezpečení Ministerstva vnitra nebo elektronické adresy, na nichž se kvalifikované certifikáty nacházejí

Kvalifikované certifikáty zaměstnanců orgánu sociálního zabezpečení Ministerstva vnitra se nacházejí na stránkách certifikační autority Postsignum České pošty s.p.:

http://www.postsignum.cz/certifikaty_uzivatelu.html
na elektronických adresách: osz@mvcr.cz nebo  eva.radacovska@mvcr.cz.

 

VI.

Tiskopisy předkládané v elektronické podobě

 • Žádost o zvýšení procentní výměry starobního důchodu
 • Potvrzení o soustavné přípravě na budoucí povolání k prokázání nároku na pozůstalostní dávku důchodového pojištění
 • Čestné prohlášení k prokázání nároku na pozůstalostní dávku důchodového pojištění
 • Žádost o převádění výplaty dávky na účet u banky - Česká republika
 • Žádost o převádění výplaty dávky na účet u banky - zahraničí
 • Potvrzení o žití
   

Podmínky, za nichž se tiskopisy předkládají v elektronické podobě

Výše uvedené předepsané tiskopisy opatřené podpisem, se kterým právní předpisy spojují účinky vlastnoručního podpisu, a to v uživatelsky čitelných formátech (např. pdf, jpg, tiff, apod.) lze zaslat:

 • prostřednictvím informačního systému datových schránek do datové schránky (viz část III.),
 • na elektronické adresy podatelny (viz část III.).

 


Odbor sociálního zabezpečení Ministerstva vnitra, 20. února 2017

vytisknout  e-mailem