Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Úřední deska orgánu sociálního zabezpečení Ministerstva vnitra

(§ 123e odst. 3 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů) 

I.

Podle ustanovení § 3 odst. 3 písm. d) ve spojení s ustanovením § 9 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, je Ministerstvo vnitra orgánem sociálního zabezpečení, který odpovídá za provádění, řízení a kontrolu důchodového pojištění a rozhoduje v oboru své působnosti o dávkách důchodového pojištění příslušníků Policie České republiky, příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky, příslušníků Generální inspekce bezpečnostních sborů, příslušníků Bezpečnostní informační služby, příslušníků Úřadu pro zahraniční styky a informace a osob, kterým je poskytována zvláštní ochrana a pomoc na základě zákona č. 137/2011 Sb., o zvláštní ochraně svědka a dalších osob v souvislosti s trestním řízením a o změně zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů a pozůstalých po výše uvedených osobách podle ustanovení § 9 odst. 2 písm. b) bodu 7 zákona č. 582/1991 Sb. V rámci výkonu působnosti Ministerstva vnitra a její dělby mezi organizační útvary Ministerstva vnitra plní funkci orgánu sociálního zabezpečení odbor sociálního zabezpečení Ministerstva vnitra. Některé činnosti orgánu sociálního zabezpečení vykonávají uvedené bezpečnostní sbory nebo jejich příslušné útvary.

Odbor sociálního zabezpečení Ministerstva vnitra

Sídlo:
náměstí Hrdinů 1634/3, Praha 4

Poštovní adresa:
PO BOX 122
140 21 Praha 4

Telefon:   974 816 312
Fax:         974 816 810

Elektronické kontakty: viz část III.

  

II.

Úřední hodiny, ve kterých je otevřena podatelna Ministerstva vnitra, kde je možno odevzdat podání, a úřední hodiny pro veřejnost, ve kterých je možno u orgánu sociálního zabezpečení Ministerstva učinit podání ústně do protokolu nebo nahlížet do spisu nebo požádat o podání informací ve věcech důchodového pojištění

Úřední hodiny podatelny Ministerstva vnitra, kde je možno odevzdat podání:

https://www.mvcr.cz/clanek/dotazy.aspx
 

Úřední hodiny informační linky a informační kanceláře orgánu sociálního zabezpečení Ministerstva vnitra pro veřejnost, kde je možno učinit podání ústně do protokolu nebo nahlížet do spisu:

pondělí a středa od 8.00 do 16.15 hodin
informace o dávkách:            tel. 974 816 356
reklamace výplaty dávek:      tel. 974 816 326

  

III.

Elektronická adresa podatelny Ministerstva vnitra určená k přijímání podání 
ve formě datové zprávy

e-mail: posta@mvcr.cz
ID datové schránky: 6bnaawp
 

Elektronická adresa orgánu sociálního zabezpečení Ministerstva vnitra určená pro komunikaci s odborem sociálního zabezpečení

e-mail: osz@mvcr.cz
 

Podání nebo jiný úkon ve věcech důchodového pojištění lze učinit písemně, ústně do protokolu v informační kanceláři odboru sociálního zabezpečení nebo datovou zprávou podepsanou způsobem, se kterým jiné právní předpisy spojují účinky vlastnoručního podpisu (zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů; zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce) nebo s ověřenou identitou podatele způsobem určeným orgánem sociálního zabezpečení, pokud orgán sociálního zabezpečení tuto možnost zajistil. Písemné podání lze učinit též prostřednictvím centrální podatelny.

Za podmínky, že podání je do 5 dnů potvrzeno, popřípadě doplněno některým v předcházejícím odstavci uvedených způsobů, je možno je učinit pomocí jiných technických prostředků, zejména prostřednictvím telefaxu nebo e-mailem bez použití podpisu. Není-li takové podání ve lhůtě doplněno, správní orgán k němu nepřihlíží.

Podání v elektronické podobě (zaslaná e-mailem), která nejsou podepsána způsobem, se kterým právní předpisy spojují účinky vlastnoručního podpisu, nebo nejsou doplněna podle předchozího odstavce, jsou možná pouze v případech, nejedná-li se o úkon učiněný v rámci správního řízení nebo umožňuje-li to zvláštní zákon. Jedná se zejména o dotazy obecného charakteru, dojednání termínu návštěvy informační kanceláře a dále o podněty k zahájení řízení z moci úřední nebo žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

  

IV.

Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů na Ministerstvu vnitra

https://www.mvcr.cz/clanek/informace-o-provozu-podatelny-a-o-podminkach-prijimani-dokumentu-na-ministerstvu-vnitra.aspx

  

V.

Seznam kvalifikovaných certifikátů zaměstnanců orgánu sociálního zabezpečení Ministerstva vnitra nebo elektronické adresy, na nichž se kvalifikované certifikáty nacházejí

Kvalifikované certifikáty zaměstnanců orgánu sociálního zabezpečení Ministerstva vnitra se nacházejí na stránkách certifikační autority Postsignum České pošty s. p.:

http://www.postsignum.cz/certifikaty_uzivatelu.html

na elektronických adresách: osz@mvcr.cz nebo martina.rokosova@mvcr.cz.

VI.

Tiskopisy předkládané v elektronické podobě

  • Žádost o zvýšení procentní výměry starobního důchodu
  • Potvrzení o soustavné přípravě na budoucí povolání k prokázání nároku na pozůstalostní dávku důchodového pojištění
  • Čestné prohlášení k prokázání nároku na pozůstalostní dávku důchodového pojištění
  • Žádost o převádění výplaty dávky na účet u banky - Česká republika
  • Žádost o převádění výplaty dávky na účet u banky - zahraničí
  • Potvrzení o žití

  


Odbor sociálního zabezpečení Ministerstva vnitra, 3. ledna 2020

vytisknout  e-mailem