Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Základní informace o evropské občanské iniciativě

Evropská občanská iniciativa (EOI) je institut umožňující skupinám občanů EU čítajícím alespoň jeden milion osob přímo se zapojit do vytváření unijních politik. Občané svou iniciativou vyzývají Evropskou komisi (dále také "Komisi"), aby v rámci své působnosti předložila návrh určitého právního aktu. Evropská občanská iniciativa je realizací čl. 11 odst. 4 Smlouvy o Evropské unii a čl. 24 Smlouvy o fungování Evropské unie.

Dne 17.5.2019 bylo vyhlášeno v Úředním věstníku Evropské unie nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/788 ze dne 17. dubna 2019 o evropské občanské iniciativě (dále též "nařízení 2019/788"), kterým se s účinkem od 1. ledna 2020 zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 211/2011 ze dne 16. února 2011 o občanské iniciativě (dále též "nařízení 211/2011"). Podle čl. 27 nařízení 2019/788 se však na evropské občanské iniciativy, které byly registrovány před 1. lednem 2020 použijí i po 1. lednu 2020 články 5 až 9 nařízení 211/2011.
 

Sběr prohlášení o podpoře EOI registrované do 31. 12. 2019

Organizátoři mohou po registraci občanské iniciativy Evropskou komisí provádět mezi občany EU po dobu 12 měsíců sběr prohlášení o podpoře. Sběr prohlášení o podpoře může probíhat v listinné podobě i elektronicky; údaje, které musí podporovatel EOI ve svém prohlášení o podpoře uvést, jsou stanoveny v příloze III. nařízení 211/2011, která obsahuje vzory formulářů pro sběr prohlášení o podpoře. Česká republika se řadí mezi státy, které při ověřování prohlášení o podpoře identifikují signatáře na základě čísla dokladu totožnosti (občanského průkazu nebo cestovního pasu).

Pokud jsou prohlášení sbírána online, individuální online systém sběru musí být potvrzen v tom členském státě, v němž budou údaje shromážděné prostřednictvím online systému sběru uchovávány. Organizátoři mohou použít jeden online systém sběru pro sběr prohlášení o podpoře prováděný v několika nebo ve všech členských státech.

Pokud se jedná o žádost o registraci evropské občanské iniciativy podanou Evropské komisí od 1. 1. 2020, pravidla a postupy, kterými se občanské iniciativy řídí, vyplývají zejména z čl. 5 a 6 nařízení 2019/788. Podle čl. 6 odst. 3 citovaného nařízení Komise žádost zaregistruje, pokud:

  • skupina organizátorů vhodným způsobem prokázala, že splňuje požadavky stanovené v čl. 5 odst. 1 a 2 a určila kontaktní osoby v souladu s čl. 5 odst. 3 prvním pododstavcem;
  • byl-li ve smyslu čl. 5 odst. 7 zřízen v souladu s vnitrostátními předpisy právní subjekt specificky pro účely správy dané iniciativy a jednáním jménem tohoto právního subjektu je pověřen člen skupiny organizátorů určený jako její zástupce;
  • žádná část iniciativy nespadá zjevně mimo rámec pravomocí Komise k předložení návrhu právního aktu Unie pro účely provedení Smluv;
  • iniciativa není zjevně zneužívající, bezdůvodná nebo šikanózní a
  • iniciativa není zjevně v rozporu s hodnotami Unie uvedenými v článku 2 Smlouvy o EU a právy obsaženými v Listině základních práv Evropské Unie.

Podrobné informace Evropské komise k problematice EOI naleznete na webové stránce ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome.
 

Sběr prohlášení o podpoře EOI registrované od 1. 1. 2020

Veškerá prohlášení o podpoře musí být shromážděna v období nejvýše 12 měsíců od data zvoleného skupinou organizátorů, toto zvolené datum nesmí být pozdější než šest měsíců od registrace iniciativy. Skupina organizátorů informuje Komisi o zvoleném datu nejpozději 10 pracovních dnů před tímto datem. Prohlášení o podpoře mohou být podepisována online nebo v listinné podobě. Údaje, které musí podporovatel EOI ve svém prohlášení o podpoře uvést, jsou stanoveny v příloze III. nařízení 2019/788, která obsahuje vzory formulářů pro sběr prohlášení o podpoře. Česká republika se řadí mezi státy, které při ověřování prohlášení o podpoře identifikují signatáře na základě čísla dokladu totožnosti (občanského průkazu nebo cestovního pasu).

Pro účely sběru prohlášení o podpoře online zřídí Komise do 1. ledna 2020 a od uvedeného data provozuje centrální online systém sběru. Pokud se skupina organizátorů rozhodne centrální online systém sběru nevyužít, může prohlášení o podpoře sbírat online v několika nebo ve všech členských státech prostřednictvím jiného, individuálního online systému sběru. Individuální online systém sběru je možné použít pouze na EOI registrované do 31. 12. 2022.

Do tří měsíců od konce období sběru, předloží skupina organizátorů prohlášení o podpoře, shromážděná online či v listinné podobě, Ministerstvu vnitra. Komise Ministerstvu vnitra předloží prohlášení o podpoře, která byla shromážděná online prostřednictvím centrálního online systému sběru.

Pro EOI registrovanou do 31. 12. 2019 i po 31. 12. 2019 platí, že v České republice provádějí certifikaci online systému sběru právnické a fyzické osoby, které jsou atestačními středisky podle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a které jsou zároveň pověřeny Ministerstvem vnitra k provádění certifikace online systémů sběru prohlášení o podpoře EOI. Podrobnosti o certifikaci online systémů sběru lze nalézt v příslušných metodických pokynech. Pověřená atestační střediska postupují dle ministerstvem stanovených pokynů takto:

Po skončení sběru předloží organizátoři všechna prohlášení o podpoře z každého státu příslušnému orgánu tohoto státu (v ČR je tímto orgánem Ministerstvo vnitra).

Pro EOI registrované před 31. 12. 2019 i po 31. 12. 2019 platí, že ministerstvo vnitra ověří platnost prohlášení o podpoře a vydá organizátorům potvrzení o počtu platných prohlášení do 3 měsíců od jejich obdržení. Podaří-li se jim v rámci Evropské unie nashromáždit alespoň 1 000 000 prohlášení o podpoře, která budou pocházet alespoň ze 7 členských států, v nichž bude překročen minimální počet prohlášení stanovený v příloze I. nařízení 211/2011 nebo v příloze I. nařízení 2019/788, předloží organizátoři Evropské komisi svou iniciativu, v níž Komisi vyzývají k předložení návrhu právního aktu EU.

Dne 15. července 2020 přijaly Evropský parlament a Rada dočasná opatření k řešení dopadů pandemie COVID-19 na provádění evropské občanské iniciativy. Nová pravidla umožňují prodloužit období sběru podpisů u těch občanských iniciativ, na které měla pandemie dopad. Tato pravidla upravuje nařízení (EU) 2020/1042.
 

Úkoly Ministerstva vnitra na úseku EOI

Citovaná evropská nařízení jsou přímo závaznými právními akty, vyplývají z nich však některé úkoly vnitrostátních orgánů členských států, a proto některé jejich články bylo třeba v jednotlivých členských státech EU upravit vnitrostátním právním předpisem. Tím je v České republice zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě, ve znění zákona č. 57/2014 Sb., (dále jen "zákon o EOI") (pdf, 110 kB).
 

Z nařízení 211/2011, nařízení 2019/788 a zákona o EOI plynou Ministerstvu vnitra úkoly v těchto hlavních oblastech:

  • posuzování elektronických systémů sběru prohlášení o podpoře, resp. udělování pověření k posuzování elektronických systémů sběru atestačním střediskům (§ 2 - 5 zákona o EOI),
  • ověřování prohlášení o podpoře evropské občanské iniciativy a vydávání potvrzení o počtu platných prohlášení za ČR podle čl. 8 odst. 2 a přílohy VI nařízení 211/2011 nebo podle čl. 12 a přílohy VI nařízení 2019/788 (§ 6 - 9 zákona o EOI),
  • přestupková agenda na úseku evropské občanské iniciativy upravená ustanovením § 10 zákona o EOI,
  • plnění funkce kontaktního místa, které skupinám organizátorů poskytne bezplatné informace a pomoc v souladu s příslušnými právními předpisy Unie a vnitrostátním právem (čl. 4 bod 6 nařízení 2019/788).

  

Kontakty: Ministerstvo vnitra, náměstí Hrdinů 3, 140 21 Praha 4

Pro certifikaci online systémů sběru: Ing. Radomír Šimek, e-mail radomir.simek@mvcr.cz, tel. 974 817 521.

K problematice evropské občanské iniciativy obecně a ohledně osobního předání prohlášení o podpoře: Mgr. Zuzana Šrámková, e-mail: zuzana.sramkova@mvcr.cz, tel.: 974 816 472.

  


Odbor všeobecné správy, 24. března 2021

vytisknout  e-mailem