Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Evropské politické strany a evropské politické nadace

Jedná se o subjekty, kterým je přiznána právní subjektivita na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 1141/2014 ze dne 22. října 2014 o statusu a financování evropských politických stran a evropských politických nadací. Tento evropský právní status je však neopravňuje k tomu, aby nominovaly kandidáty do vnitrostátních voleb či do voleb do Evropského parlamentu, ani aby se účastnily kampaní k referendům. Udělení takového či podobného oprávnění zůstává v pravomoci členských států.

Nařízení o statusu a financování evropských politických stran a evropských politických nadací upravuje postup, jakým se mají evropské politické strany a evropské politické nadace řídit, aby získaly evropskou právní subjektivitu, postupy a kritéria pro rozhodování o přiznání evropského právního statusu, jakož i postupy, kdy evropská politická strana nebo evropská politická nadace evropský právní status ztratí nebo se ho vzdá. Pro účely registrace a kontroly evropských politických stran a evropských politických nadací a pro účely ukládání sankcí těmto stranám a nadacím zřizuje nařízení na evropské úrovni Úřad pro evropské politické strany a evropské politické nadace (dále jen „Úřad“).  Úřad spravuje rejstřík evropských politických stran a evropských politických nadací.  K zajištění řádného fungování tohoto rejstříku bylo přijato nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU, Euratom) 2015/2401 ze dne 2. října 2015 o obsahu a fungování rejstříku evropských politických stran a evropských politických nadací a prováděcí nařízení Komise (EU, Euratom) 2015/2246 ze dne 3. prosince 2015, kterým se stanoví podrobná pravidla týkající se systému registračních čísel používaného pro rejstřík evropských politických stran a evropských politických nadací a informací poskytovaných ve standardních výpisech z rejstříku.

Činnost evropských politických stran a evropských politických nadací, jak shora uvedeno, se řídí nařízením o statusu a financování evropských politických stran a evropských politických nadací, přičemž v záležitostech, které nejsou tímto nařízením upraveny, se jejich činnost řídí příslušnými ustanoveními vnitrostátního práva členského státu, v němž mají své sídlo (dále jen „členský stát sídla“). Členský stát sídla má možnost předem určit, které právní předpisy jsou příslušné, nebo ponechat evropským politickým stranám a evropským politickým nadacím možnost volby. Členský stát sídla má rovněž možnost stanovit dodatečné požadavky nad rámec požadavků stanovených v tomto nařízení včetně ustanovení o registraci a začlenění evropských politických stran a evropských politických nadací jako takových do vnitrostátního právního a kontrolního systému a o uspořádání evropských politických stran a evropských politických nadací a jejich stanov, za předpokladu, že takovéto dodatečné požadavky nejsou v rozporu s tímto nařízením.

Z nařízení o statusu a financování evropských politických stran a evropských politických nadací pak vyplývá povinnost členských států zavést vnitrostátní opatření, která podpoří účinné uplatňování tohoto nařízení. Tato povinnost byla Českou republikou provedena zákonem č. 246/2017 Sb., o evropských politických stranách a evropských politických nadacích a o změně některých zákonů. Tento zákon stanovuje

  • koordinační úlohu Ministerstva vnitra v oblasti evropských politických stran a evropských politických nadací se sídlem na území České republiky (novelou zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky), v rámci této koordinační úlohy Ministerstvo vnitra vydává osvědčení o souladu stanov evropské politické strany se sídlem na území České republiky s právním řádem České republiky pro potřeby Úřadu a zveřejňuje přehled evropských politických stran a k nim přidružených evropských politických nadací se sídlem na území České republiky;

  • určuje vnitrostátní kontaktní místo, jehož prostřednictvím se Česká republika s Úřadem a Evropským parlamentem vzájemně informují o otázkách souvisejících s financováním, kontrolou a sankcemi ve věcech evropských politických stran a evropských politických nadací, tímto vnitrostátním kontaktním místem je Ministerstvo financí;

  • upravuje možnost přeměny spolku na evropskou politickou nadaci a možnost přeměny evropské politické strany nebo evropské politické nadace na spolek.

Kontakt:

Mgr. Ivana Vosecká
e-mail : ivana.vosecka@mvcr.cz
telefon:  974 817 369


Odbor všeobecné správy, 29. srpna 2017

vytisknout  e-mailem