Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Úřední deska orgánu nemocenského pojištění Ministerstva vnitra

(§ 162 odst. 3 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů) 

I.

Podle ustanovení § 81 odst. 2 písm. c) a odst. 3 písm. b) ve spojení s § 82 odst. 1 písm. c) zákona o nemocenském pojištění je Ministerstvo vnitra orgánem nemocenského pojištění, který odpovídá za provádění nemocenského pojištění příslušníků Policie České republiky a příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky.

V rámci výkonu působnosti Ministerstva vnitra a její dělby mezi organizační útvary Ministerstva vnitra plní funkci orgánu nemocenského pojištění odbor sociálního zabezpečení Ministerstva vnitra a odbor zdravotnického zabezpečení Ministerstva vnitra. Vybrané činnosti orgánu nemocenského pojištění plní určené pracoviště Policejního prezidia České republiky, určené pracoviště krajského ředitelství Policie České republiky, určené pracoviště generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky, určené pracoviště hasičského záchranného sboru kraje, určené pracoviště Záchranného útvaru Hasičského záchranného sboru České republiky, určené pracoviště Střední odborné školy požární ochrany a Vyšší odborné školy požární ochrany, určené pracoviště Policejní akademie České republiky v Praze, určené pracoviště vyšších a středních policejních škol Ministerstva vnitra.

Odbor sociálního zabezpečení Ministerstva vnitra

Rozhoduje o prodloužení podpůrčí doby pro nárok na výplatu nemocenského. Plní funkci odvolacího správního orgánu, jde-li o rozhodování o dávkách nemocenského pojištění a o účasti na pojištění.

Sídlo:
náměstí Hrdinů 1634/3, Praha 4

Poštovní adresa:
PO BOX 122
140 21 Praha 4

Tel.:  974 816 312
Fax.: 974 816 810

Elektronické kontakty: viz část III.

Odbor zdravotnického zabezpečení Ministerstva vnitra

Plní úkoly služebního orgánu nemocenského pojištění v oboru působnosti resortního zdravotnictví pro příslušníky Policie ČR a příslušníky Hasičského záchranného sboru ČR. Rozhoduje o ukončení dočasné pracovní neschopnosti příslušníků k výkonu služby nebo potřeby ošetřování, pokud ji neukončí ošetřující lékař.

Sídlo:
Lhotecká 559/7, Praha 4

Poštovní adresa:
PO BOX 21/OZZ
170 34 Praha 7

Tel.:  974 827 551
Fax.: 974 827 205

Elektronické kontakty: viz část III.

  

II.

Úřední hodiny, ve kterých je otevřena podatelna orgánu nemocenského pojištění Ministerstva vnitra, kde je možno odevzdat podání

1) Úřední hodiny podatelny orgánu nemocenského pojištění Ministerstva vnitra v působnosti odboru sociálního zabezpečení Ministerstva vnitra a odboru zdravotnického zabezpečení Ministerstva vnitra:

https://www.mvcr.cz/clanek/dotazy.aspx

2) Úřední hodiny pracovišť služebního orgánu rozhodujícího v I. stupni řízení ve věcech nemocenského pojištění příslušníků a jim odpovídajících pracovišť služebních útvarů jsou uvedeny na webových stránkách jednotlivých služebních útvarů.

  

III.

Elektronická adresa podatelny Ministerstva vnitra a elektronická adresa orgánu nemocenského pojištění Ministerstva vnitra určené k předkládání tiskopisů v elektronické podobě ve formě datové zprávy

 1. Údaj odboru sociálního zabezpečení Ministerstva vnitra:

  1. elektronická adresa podatelny: posta@mvcr.cz,

  2. ID datové schránky: 6bnaawp,

  3. elektronická adresa odboru sociálního zabezpečení: osz@mvcr.cz.
    

 2. Údaj odboru zdravotnického zabezpečení Ministerstva vnitra

  1. elektronická adresa podatelny: posta@mvcr.cz,

  2. ID datové schránky: 6bnaawp,

  3. elektronická adresa odboru zdravotnického zabezpečení: ozzmv@mvcr.cz.

 3. Elektronické adresy podatelen orgánu nemocenského pojištění MV - pracovišť služebního orgánu rozhodujícího v I. stupni řízení ve věcech nemocenského pojištění příslušníků a jim odpovídajících pracovišť služebních útvarů jsou uvedeny na webových stránkách jednotlivých služebních útvarů. To platí obdobně pro elektronické adresy podatelen orgánu nemocenského pojištění MV určených k předkládání tiskopisů v elektronické podobě ve formě datové zprávy a identifikátory jejich datových schránek určených k předkládání tiskopisů v elektronické podobě ve formě datové zprávy.

Podání nebo jiný úkon ve věcech nemocenského pojištění lze učinit písemně, ústně do protokolu nebo datovou zprávou podepsanou způsobem, se kterým jiné právní předpisy spojují účinky vlastnoručního podpisu (zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů; zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce) nebo s ověřenou identitou podatele způsobem určeným orgánem nemocenského pojištění, pokud orgán nemocenského pojištění tuto možnost zajistil. Písemné podání lze učinit též prostřednictvím centrální podatelny.

Za podmínky, že podání je do 5 dnů potvrzeno, popřípadě doplněno některým v předcházejícím odstavci uvedených způsobů, je možno je učinit pomocí jiných technických prostředků, zejména prostřednictvím telefaxu nebo e-mailem bez použití podpisu. Není-li takové podání ve lhůtě doplněno, správní orgán k němu nepřihlíží.

Podání v elektronické podobě (zaslaná e-mailem), která nejsou podepsána způsobem, se kterým právní předpisy spojují účinky vlastnoručního podpisu, nebo nejsou doplněna podle předchozího odstavce, jsou možná pouze v případech, nejedná-li se o úkon učiněný v rámci správního řízení nebo umožňuje-li to zvláštní zákon. Jedná se zejména o dotazy obecného charakteru a o podněty k zahájení řízení z moci úřední nebo žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

  

IV.

Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů na Ministerstvu vnitra:

https://www.mvcr.cz/clanek/informace-o-provozu-podatelny-a-o-podminkach-prijimani-dokumentu-na-ministerstvu-vnitra.aspx

  

V.

Seznam kvalifikovaných certifikátů zaměstnanců orgánu nemocenského pojištění Ministerstva vnitra nebo elektronické adresy, na nichž se kvalifikované certifikáty nacházejí

Kvalifikované certifikáty zaměstnanců orgánu nemocenského zabezpečení Ministerstva vnitra se nacházejí na stránkách certifikační autority Postsignum České pošty s. p.: http://www.postsignum.cz/certifikaty_uzivatelu.html

 1. Údaj odboru sociálního zabezpečení Ministerstva vnitra: Kvalifikované certifikáty zaměstnanců odboru sociálního zabezpečení Ministerstva vnitra se nachází na adrese: daniel.cerny@mvcr.cz.

 2. Údaj odboru zdravotnického zabezpečení Ministerstva vnitra: Kvalifikované certifikáty zaměstnanců odboru zdravotnického zabezpečení Ministerstva vnitra se nachází na adrese: jiri.toman@mvcr.cz.

  

VI.

Tiskopisy předkládané v elektronické podobě

Odboru zdravotnického zabezpečení Ministerstva vnitra jako služebnímu orgánu nemocenského pojištění příslušníků Policie České republiky a Hasičského záchranného sboru České republiky jsou zasílány k řešení žádosti ve formě přiložených tiskopisů.

 1. Ošetřující lékaři, kteří vystavují rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti (DPN), zasílají na odbor zdravotnického zabezpečení  Ministerstva vnitra

  • rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti. Při zahájení DPN I. díl předepsaného tiskopisu ČSSZ, při ukončení DPN II. díl předepsaného tiskopisu ČSSZ.
    

 2. Ošetřující lékaři žádají orgán nemocenského pojištění Ministerstva vnitra (odbor zdravotnického zabezpečení Ministerstva vnitra)

  • o udělení souhlasu ke zpětnému uznání pracovní neschopnosti (žádost ošetřujícího lékaře o udělení souhlasu ke zpětnému uznání pracovní neschopnosti), a současně s touto žádostí zasílají díly rozhodnutí I., II., III.;

  • o udělení souhlasu k povolení možnosti volit dobu vycházek podle aktuálního zdravotního stavu pojištěnce, (žádost o udělení souhlasu k povolení možnosti volit dobu vycházek podle aktuálního zdravotního stavu pojištěnce).
    

 3. Nemocní pojištěnci žádají orgán nemocenského pojištění Ministerstva vnitra (odbor zdravotnického zabezpečení Ministerstva vnitra)

  • o výplatu nemocenského po uplynutí podpůrčí doby (žádost o výplatu nemocenského po uplynutí podpůrčí doby);

  • o udělení souhlasu ke změně pobytu v době dočasné pracovní neschopnosti z důvodu pobytu v cizině (žádost práce neschopného pojištěnce o udělení souhlasu ke změně pobytu v době dočasné pracovní neschopnosti z důvodu pobytu v cizině).
    

Tato podání podle zákona o nemocenském pojištění, lze učinit písemně na předepsaném tiskopisu anebo v elektronické podobě, která je co do údajů, formy a formátu shodná s předepsaným tiskopisem, podepsané zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.

Orgánem nemocenského pojištění Ministerstva vnitra předepsané tiskopisy České správy sociálního zabezpečení

  


Odbor sociálního zabezpečení Ministerstva vnitra, 1. února 2019

vytisknout  e-mailem