Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Úřední deska orgánu nemocenského pojištění Ministerstva vnitra

(§ 162 odst. 3 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů) 

I.

Podle ustanovení § 81 odst. 2 písm. c) a odst. 3 písm. b) ve spojení s § 82 odst. 1 písm. c) zákona o nemocenském pojištění je Ministerstvo vnitra orgánem nemocenského pojištění, který odpovídá za provádění nemocenského pojištění příslušníků Policie České republiky a příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky.

V rámci výkonu působnosti Ministerstva vnitra a její dělby mezi organizační útvary Ministerstva vnitra plní funkci orgánu nemocenského pojištění (služebního orgánu) odbor sociálního zabezpečení Ministerstva vnitra a odbor zdravotnického zabezpečení Ministerstva vnitra. Vybrané činnosti orgánu nemocenského pojištění (služebního orgánu) plní určené pracoviště Policejního prezidia České republiky, určené pracoviště krajského ředitelství Policie České republiky, určené pracoviště generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky, určené pracoviště hasičského záchranného sboru kraje, určené pracoviště Záchranného útvaru Hasičského záchranného sboru České republiky, určené pracoviště Střední odborné školy požární ochrany a Vyšší odborné školy požární ochrany, určené pracoviště Policejní akademie České republiky v Praze, určené pracoviště vyšších a středních policejních škol Ministerstva vnitra.

Odbor sociálního zabezpečení Ministerstva vnitra

Rozhoduje o prodloužení podpůrčí doby pro nárok na výplatu nemocenského. Plní funkci odvolacího správního orgánu, jde-li o rozhodování o dávkách nemocenského pojištění a o účasti na pojištění.

Sídlo:
náměstí Hrdinů 1634/3, Praha 4

Adresa pro doručování:
PO BOX 122
140 21 Praha 4

Tel.: 974 816 312
Fax: 974 816 810

Elektronické kontakty: viz část III.
 

Odbor zdravotnického zabezpečení Ministerstva vnitra

Plní úkoly služebního orgánu nemocenského pojištění v oboru působnosti resortního zdravotnictví pro příslušníky Policie ČR a příslušníky Hasičského záchranného sboru ČR. Rozhoduje o ukončení dočasné pracovní neschopnosti příslušníků k výkonu služby nebo potřeby ošetřování, pokud ji neukončí ošetřující lékař.

Sídlo:
Lhotecká 559/7, Praha 4

Adresa pro doručování:
PO BOX 21/OZZ
170 34 Praha 7

Tel.: 974 827 551
Fax: 974 827 205

Elektronické kontakty: viz část III.

  

II.

Úřední hodiny, ve kterých je otevřena podatelna orgánu nemocenského pojištění Ministerstva vnitra, kde je možno odevzdat podání

1) Úřední hodiny podatelny orgánu nemocenského pojištění Ministerstva vnitra v působnosti odboru sociálního zabezpečení Ministerstva vnitra a odboru zdravotnického zabezpečení Ministerstva vnitra:

https://www.mvcr.cz/clanek/dotazy.aspx
 

2) Úřední hodiny pracovišť služebního orgánu rozhodujícího v I. stupni řízení ve věcech nemocenského pojištění příslušníků a jim odpovídajících pracovišť služebních útvarů jsou uvedeny na webových stránkách jednotlivých služebních útvarů.

  

III.

Elektronická adresa podatelny Ministerstva vnitra a elektronická adresa orgánu nemocenského pojištění Ministerstva vnitra určené k předkládání tiskopisů v elektronické podobě ve formě datové zprávy

1. Údaj odboru sociálního zabezpečení Ministerstva vnitra:

 1. elektronická adresa podatelny: posta@mvcr.cz
 2. ID datové schránky: 6bnaawp
 3. elektronická adresa odboru sociálního zabezpečení: osz@mvcr.cz

2. Údaj odboru zdravotnického zabezpečení Ministerstva vnitra:

 1. elektronická adresa podatelny: posta@mvcr.cz
 2. ID datové schránky: 6bnaawp
 3. elektronická adresa odboru zdravotnického zabezpečení: ozzmv@mvcr.cz 

3. Elektronické adresy podatelen orgánu nemocenského pojištění MV - pracovišť služebního orgánu rozhodujícího v I. stupni řízení ve věcech nemocenského pojištění příslušníků a jim odpovídajících pracovišť služebních útvarů jsou uvedeny na webových stánkách jednotlivých služebních útvarů. To platí obdobně pro elektronické adresy podatelen orgánu nemocenského pojištění MV určených k předkládání tiskopisů v elektronické podobě ve formě datové zprávy a identifikátory jejich datových schránek určených k předkládání tiskopisů v elektronické podobě ve formě datové zprávy.
 

Podání nebo jiný úkon ve věcech nemocenského pojištění lze učinit písemně, ústně do protokolu nebo datovou zprávou podepsanou způsobem, se kterým jiné právní předpisy spojují účinky vlastnoručního podpisu (zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů; zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce) nebo s ověřenou identitou podatele způsobem určeným orgánem nemocenského pojištění, pokud orgán nemocenského pojištění tuto možnost zajistil. Písemné podání lze učinit též prostřednictvím centrální podatelny.

Za podmínky, že podání je do 5 dnů potvrzeno, popřípadě doplněno některým v předcházejícím odstavci uvedených způsobů, je možno je učinit pomocí jiných technických prostředků, zejména prostřednictvím telefaxu nebo e-mailem bez použití podpisu. Není-li takové podání ve lhůtě doplněno, správní orgán k němu nepřihlíží.

Podání v elektronické podobě (zaslaná e-mailem), která nejsou podepsána způsobem, se kterým právní předpisy spojují účinky vlastnoručního podpisu, nebo nejsou doplněna podle předchozího odstavce, jsou možná pouze v případech, nejedná-li se o úkon učiněný v rámci správního řízení nebo umožňuje-li to zvláštní zákon. Jedná se zejména o dotazy obecného charakteru a o podněty k zahájení řízení z moci úřední nebo žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

  

IV.

Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů na Ministerstvu vnitra:

https://www.mvcr.cz/clanek/informace-o-provozu-podatelny-a-o-podminkach-prijimani-dokumentu-na-ministerstvu-vnitra.aspx

  

V.

Seznam kvalifikovaných certifikátů zaměstnanců orgánu nemocenského pojištění Ministerstva vnitra nebo elektronické adresy, na nichž se kvalifikované certifikáty nacházejí

Kvalifikované certifikáty zaměstnanců orgánu nemocenského zabezpečení Ministerstva vnitra se nacházejí na stránkách certifikační autority Postsignum České pošty s. p.: http://www.postsignum.cz/certifikaty_uzivatelu.html

 1. Údaj odboru sociálního zabezpečení Ministerstva vnitra: Kvalifikované certifikáty zaměstnanců odboru sociálního zabezpečení Ministerstva vnitra se nachází na adrese: karolina.charova@mvcr.cz

 2. Údaj odboru zdravotnického zabezpečení Ministerstva vnitra: Kvalifikované certifikáty zaměstnanců odboru zdravotnického zabezpečení Ministerstva vnitra se nachází na adrese: jiri.toman@mvcr.cz

  

VI.

Tiskopisy předkládané v elektronické podobě

S účinností od 1. ledna 2020 při vystavování eNeschopenek pro příslušníky PČR a HZS ČR týkající se vykazování údajů o zaměstnavateli jsou orgánem nemocenského pojištění a současně zaměstnavatelem Bezpečnostní sbory ČR.

Kontaktní údaje orgánu nemocenského pojištění 102 Bezpečnostní sbory

Korespondenční adresa:

Bezpečnostní sbory ČR, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
email: bezpecnostnisborycr@mvcr.cz
tel. č.: 974 832 755, 974 832 756
DS: g2jdsfa

Pro všechny ošetřující lékaře jsou na portálu ČSSZ připravena na výběr tato úložiště:

 • 101 Česká správa sociálního zabezpečení,
 • 102 Bezpečnostní sbory ČR - lékaři se zobrazuje vysvětlivka "Orgán nemocenského pojištění zejména pro policisty a hasiče a další příslušníky bezpečnostních sborů",
 • 103 Ministerstvo obrany,
 • 104 Vězeňská služba ČR,
 • 105 Generální ředitelství cel.
   

Ošetřující lékaři žádají orgán nemocenského pojištění Ministerstva vnitra (odbor zdravotnického zabezpečení Ministerstva vnitra):

 • o udělení souhlasu ke změně pobytu v cizině (§ 56 odst. 3 zákona č. 187/2006 Sb.),
 • o udělení souhlasu k uznání dočasné pracovní neschopnosti (dále jen "DPN") v období 7 dnů po ukončení předchozí DPN orgánem nemocenského pojištění (§ 57 odst. 5 zákona č. 187/2006 Sb.),
 • o udělení souhlasu k povolení možnosti volit dobu vycházek (§ 56 odst. 6 zákona č. 187/2006 Sb.),
 • o udělení souhlasu ke zpětnému uznání DPN (§ 57 odst. 3 zákona č. 187/2006 Sb.),

a za tím účelem zašlou na portál ČSSZ elektronicky:

 • Žádost  ošetřujícího lékaře o udělení souhlasu ke změně pobytu v cizině (§ 56 odst. 3 zákona č. 187/2006 Sb.),
 • Žádost ošetřujícího lékaře o udělení souhlasu k uznání DPN v období 7 dnů po ukončení předchozí DPN orgánem nemocenského pojištění (§ 57 odst. 5 zákona č. 187/2006 Sb.),
 • Žádost ošetřujícího lékaře o udělení souhlasu k povolení možnosti volit dobu vycházek (§ 56 odst. 6 zákona č. 187/2006 Sb.),
 • Žádost ošetřujícího lékaře o udělení souhlasu ke zpětnému uznání DPN (§ 57 odst. 3 zákona č. 187/2006 Sb.).
   

Na portál ČSSZ zasílají ošetřující lékaři dále:

 • Hlášení ošetřujícího lékaře o vzniku a ukončení DPN a změně režimu DPN pojištěnce [§ 61 odst. 1 písm. e) zákona č. 187/2006 Sb.],
 • Hlášení ošetřujícího lékaře [§ 61 a § 72g písm. c) zákona č. 187/2006 Sb.],

která budou předávána orgánu nemocenského pojištění Ministerstva vnitra (odbor zdravotnického zabezpečení Ministerstva vnitra).

Ošetřujícím lékařem je pro účely dané zákonem č. 187/2006 Sb. lékař uvedený v ustanovení § 54 shora citovaného zákona.

V případě technického výpadku, hlášení nebo žádost zašle ošetřující lékař příslušníka PČR nebo HZS ČR nejpozději v pracovní den následující po dni, kdy nastala skutečnost zakládající povinnost odeslat hlášení nebo žádost (§ 61 odst. 4 zákona č. 187/2006 Sb.).
 

Orgánem nemocenského pojištění Ministerstva vnitra předepsané tiskopisy České správy sociálního zabezpečení

 • Předepsaným tiskopisem Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti podle ustanovení § 109 odst. 3 písm. a) zákona č. 187/2006 Sb. je tiskopis předepsaný Českou správou sociálního zabezpečení,
 • Hlášení ošetřujícího lékaře o vzniku, ukončení a změně DPN [§ 61 odst. 1 písm. e) zákona č. 187/2006 Sb.],
 • Hlášení ošetřujícího lékaře [§ 61 a § 72g písm. c) zákona č. 187/2006 Sb.],
 • Žádost  ošetřujícího lékaře o udělení souhlasu ke změně pobytu v cizině (§ 56 odst. 3 zákona č. 187/2006 Sb.),
 • Žádost ošetřujícího lékaře o udělení souhlasu k uznání DPN v období 7 dnů po ukončení předchozí DPN orgánem nemocenského pojištění (§ 57 odst. 5 zákona č. 187/2006 Sb.),
 • Žádost ošetřujícího lékaře o udělení souhlasu k povolení možnosti volit dobu vycházek (§ 56 odst. 6 zákona č. 187/2006 Sb.),
 • Žádost ošetřujícího lékaře o udělení souhlasu ke zpětnému uznání DPN (§ 57 odst. 3 zákona č. 187/2006 Sb.),
 • Žádost o výplatu nemocenského po uplynutí podpůrčí doby.
   

Od 1. ledna 2020 je tiskopis "Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti" třídílný:

 • I. díl -  Hlášení ošetřujícího lékaře o vzniku dočasné pracovní neschopnosti,
 • II. díl - Průkaz dočasně práce neschopného pojištěnce,
 • III. díl - Hlášení ošetřujícího lékaře o ukončení pracovní neschopnosti.

Díly I. a III. zasílá ošetřující lékař při vzniku a ukončení dočasné pracovní neschopnosti na portál České správy sociálního zabezpečení, II. díl tiskne a předává příslušníkovi PČR nebo HZS ČR, který se jím bude prokazovat při dalších návštěvách u ošetřujícího lékaře (ošetřujících lékařů), II. díl slouží jako průkaz dočasně práce neschopného pojištěnce (příslušníka PČR nebo HZS ČR). Zákonná povinnost příslušníka PČR nebo HZS ČR neprodleně ohlásit příslušnému bezpečnostnímu sboru dočasnou pracovní neschopnost zůstává zachována.

  

Odbor sociálního zabezpečení Ministerstva vnitra
Odbor zdravotnického zabezpečení Ministerstva vnitra, 24. ledna 2020 

  

vytisknout  e-mailem