Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Úřední deska orgánu nemocenského pojištění Ministerstva vnitra

(§ 163 odst. 3 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů) 

I.

Podle ustanovení § 81 odst. 2 písm. c) a odst. 3 písm. b) ve spojení s § 82 odst. 1 písm. c) zákona o nemocenském pojištění je Ministerstvo vnitra orgánem nemocenského pojištění, který odpovídá za provádění nemocenského pojištění příslušníků Policie České republiky a příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky.

V rámci výkonu působnosti Ministerstva vnitra a její dělby mezi organizační útvary Ministerstva vnitra plní funkci orgánu nemocenského pojištění odbor sociálního zabezpečení Ministerstva vnitra a odbor zdravotnického zabezpečení Ministerstva vnitra. Vybrané činnosti orgánu nemocenského pojištění plní určené pracoviště Policejního prezidia České republiky, určené pracoviště krajského ředitelství Policie České republiky, určené pracoviště generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky, určené pracoviště hasičského záchranného sboru kraje, určené pracoviště Záchranného útvaru Hasičského záchranného sboru České republiky, určené pracoviště Střední odborné školy požární ochrany a Vyšší odborné školy požární ochrany, určené pracoviště Policejní akademie České republiky v Praze, určené pracoviště vyšších a středních policejních škol Ministerstva vnitra.

Odbor sociálního zabezpečení Ministerstva vnitra

Rozhoduje o prodloužení podpůrčí doby pro nárok na výplatu nemocenského. Plní funkci odvolacího správního orgánu, jde-li o rozhodování o dávkách nemocenského pojištění a o účasti na pojištění.

Sídlo:
náměstí Hrdinů 1634/3, Praha 4

Poštovní adresa:
PO BOX 122
140 21 Praha 4

Tel.:  974 816 312
Fax.: 974 816 810

Elektronické kontakty: viz část III.

Odbor zdravotnického zabezpečení Ministerstva vnitra

Rozhoduje o ukončení dočasné pracovní neschopnosti příslušníků k výkonu služby nebo potřeby ošetřování, pokud ji neukončí ošetřující lékař.

Sídlo:
Lhotecká 559/7, Praha 4

Poštovní adresa:
PO BOX 21/OZZ
170 34 Praha 7

Tel.:  974 827 551
Fax.: 974 827 205

Elektronické kontakty: viz část III.

II.

Úřední hodiny, ve kterých je otevřena podatelna orgánu nemocenského pojištění Ministerstva vnitra, kde je možno odevzdat podání

1) Úřední hodiny podatelny orgánu nemocenského pojištění Ministerstva vnitra v působnosti odboru sociálního zabezpečení Ministerstva vnitra:

Podatelna MV, nám. Hrdinů 1634/3, Praha 4
pondělí a středa od 8:00 do 16.45 hodin
úterý a čtvrtek od 8:00 do 16.00 hodin
pátek od 8:00 do 14.45 hodin

 

2) Úřední hodiny podatelny orgánu nemocenského pojištění Ministerstva vnitra v působnosti odboru zdravotnického zabezpečení Ministerstva vnitra:

Centrální podatelna MV, Nad Štolou 936/3, Praha 7
pondělí až čtvrtek od 6:00 do 16.00 hodin
pátek od 6:00 do 14.45 hodin

 

3) Úřední hodiny pracovišť služebního orgánu rozhodujícího v 1. stupni řízení ve věcech nemocenského pojištění příslušníků a jim odpovídajících pracovišť služebních útvarů jsou uvedeny na webových stránkách jednotlivých služebních útvarů.

III.

Elektronická adresa podatelny orgánu sociálního zabezpečení Ministerstva vnitra a elektronická adresa podatelny orgánu sociálního zabezpečení Ministerstva vnitra určené k předkládání tiskopisů v elektronické podobě ve formě datové zprávy

 1. Údaj odboru sociálního zabezpečení Ministerstva vnitra:

  1. elektronická adresa podatelny: osz@mvcr.cz, posta@mvcr.cz

  2. Identifikátor datové schránky: 6bnaawp, IČ 00007064.
    

 2. Údaj odboru zdravotnického zabezpečení Ministerstva vnitra

  1. elektronická adresa podatelny: ozzmv@mvcr.cz, posta@mvcr.cz

  2. Identifikátor datové schránky: 6bnaawp, IČ 00007064.
    

 3. Elektronické adresy podatelen orgánu nemocenského pojištění MV - pracovišť služebního orgánu rozhodujícího v 1. stupni řízení ve věcech nemocenského pojištění příslušníků a jim odpovídajících pracovišť služebních útvarů jsou uvedeny na webových stánkách jednotlivých služebních útvarů. To platí obdobně pro elektronické adresy podatelen orgánu nemocenského pojištění MV určených k předkládání tiskopisů v elektronické podobě ve formě datové zprávy a identifikátory jejich datových schránek určených k předkládání tiskopisů v elektronické podobě ve formě datové zprávy
   

Podání nebo jiný úkon ve věcech nemocenského pojištění lze učinit písemně, ústně do protokolu nebo datovou zprávou podepsanou způsobem, se kterým jiné právní předpisy spojují účinky vlastnoručního podpisu (zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů; zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce) nebo s ověřenou identitou podatele způsobem určeným orgánem nemocenského pojištění, pokud orgán sociálního zabezpečení tuto možnost zajistil.

Za podmínky, že podání je do 5 dnů potvrzeno, popřípadě doplněno některým v předcházejícím odstavci uvedených způsobů, je možno je učinit pomocí jiných technických prostředků, zejména prostřednictvím telefaxu nebo veřejné datové sítě bez použití podpisu. Není-li takové podání ve lhůtě doplněno, správní orgán k němu nepřihlíží.

Podání v elektronické podobě (zaslaná e-mailem), která nejsou podepsána způsobem, se kterým právní předpisy spojují účinky vlastnoručního podpisu, nebo nejsou doplněna podle předchozího odstavce, jsou možná pouze v případech, nejedná-li se o úkon učiněný v rámci správního řízení nebo umožňuje-li to zvláštní zákon. Jedná se zejména o dotazy obecného charakteru a o podněty k zahájení řízení z moci úřední nebo žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

IV.

Forma technického nosiče pro doručování podání v elektronické podobě

Podání je možno doručit v listinné podobě (poštou nebo osobně na podatelnu) nebo v digitální podobě datovou schránkou, e-mailem na elektronickou adresu podatelny, nebo v digitální podobě na technickém nosiči dat (poštou nebo osobně na podatelnu).

Akceptované přenosné technické nosiče dat, na kterých jsou přijímány dokumenty v digitální podobě:

 • CD-R/RW (formát ISO)
 • DVD-R/RW, DVD+R/RW (formát ISO)
 • USB flashdisk, USB připojitelný pevný disk nevyžadující externí napájení (souborové systémy FAT, FAT32, NTFS)
   

Technické nosiče dat doručované osobně jsou přijímány pouze na podatelně. Při jiném způsobu podání se datový nosič odesílateli nevrací.

Dokument se považuje za dodaný, je-li dostupný podatelně, tj. v případě, že je ve formátu, ve kterém jsou přijímány dokumenty v digitální podobě, lze jej korektně zobrazit a pokud neobsahuje škodlivý kód.

Doručená e-mailová zpráva by měla vždy obsahovat adresu elektronické pošty odesílatele popř. další kontaktní údaje, a musí být opatřena platným podpisem, se kterým právní předpisy spojují účinky vlastnoručního podpisu (nestanoví-li příslušný právní předpis pro daný druh podání jinak).

V případě, že z doručené zprávy není možné zjistit adresu elektronické pošty odesílatele, není možné poskytovat potvrzení doručení takové zprávy podle ustanovení § 4 odst. 8) vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, v platném znění.

Maximální přípustná velikost jedné e-mailové zprávy včetně příloh je 10 MB, maximální přípustná velikost jedné datové zprávy je 20 MB.

Přípustné datové formáty:

Charakter dokumentu Přípustné formáty
Statické textové dokumenty a statické kombinované textové
a obrazové dokumenty:
TXT (prostý text)
DOC/DOCX (MS Word Document)
RTF (Rich Text Format)
XLS/XLSX (MS Excel Spreadsheet)
ODT (Open Document Text)
ODS (Open Document Spreadsheet)
PDF, PDF/A (Portable Document Format)
CSV (Comma-separated values)
Statické obrazové dokumenty: JPG/JPEG (Joint Photographic Experts Group  File Interchange Format)
PNG (Portable Network Graphics)
TIF/TIFF (Tagged Image File Format)
WMF (Windows Metafile)
PDF, PDF/A (Portable Document Format)
Databáze: XML (Extensible Markup Language Document), přičemž součástí musí být popis jeho struktury pomocí schématu XML nebo DTD

V.

Seznam kvalifikovaných certifikátů zaměstnanců orgánu sociálního zabezpečení Ministerstva vnitra nebo elektronické adresy, na nichž se kvalifikované certifikáty nacházejí

Kvalifikované certifikáty zaměstnanců orgánu nemocenského zabezpečení Ministerstva vnitra se nacházejí na stránkách certifikační autority Postsignum České pošty s. p.: http://www.postsignum.cz/certifikaty_uzivatelu.html

 1. Údaj odboru sociálního zabezpečení Ministerstva vnitra: Kvalifikované certifikáty zaměstnanců odboru sociálního zabezpečení Ministerstva vnitra se nachází na adrese daniel.cerny@mvcr.cz.

 2. Údaj odboru zdravotnického zabezpečení Ministerstva vnitra: Kvalifikované certifikáty zaměstnanců odboru zdravotnického zabezpečení Ministerstva vnitra se nachází na adrese jiri.toman@mvcr.cz.

VI.

Tiskopisy předkládané v elektronické podobě

Odboru zdravotnického zabezpečení Ministerstva vnitra jako služebnímu orgánu nemocenského pojištění příslušníků Policie České republiky a Hasičského záchranného sboru České republiky jsou zasílány k řešení žádosti ve formě přiložených tiskopisů.

 1. Ošetřující lékaři, kteří vystavují rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti (DPN), zasílají na odbor zdravotnického zabezpečení  Ministerstva vnitra

  • rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti. Při zahájení DPN I. díl předepsaného tiskopisu ČSSZ, při ukončení DPN II. díl předepsaného tiskopisu ČSSZ.
    

 2. Ošetřující lékaři žádají orgán nemocenského pojištění Ministerstva vnitra (odbor zdravotnického zabezpečení Ministerstva vnitra)

  • o udělení souhlasu ke zpětnému uznání pracovní neschopnosti (žádost ošetřujícího lékaře o udělení souhlasu ke zpětnému uznání pracovní neschopnosti), a současně s touto žádostí zasílají díly rozhodnutí I., II., III.;

  • o udělení souhlasu k povolení možnosti volit dobu vycházek podle aktuálního zdravotního stavu pojištěnce, (žádost o udělení souhlasu k povolení možnosti volit dobu vycházek podle aktuálního zdravotního stavu pojištěnce).
    

 3. Nemocní pojištěnci žádají

  • o výplatu nemocenského po uplynutí podpůrčí doby (žádost o výplatu nemocenského po uplynutí podpůrčí doby);

  • o udělení souhlasu ke změně pobytu v době dočasné pracovní neschopnosti z důvodu pobytu v cizině (žádost práce neschopného pojištěnce o udělení souhlasu ke změně pobytu v době dočasné pracovní neschopnosti z důvodu pobytu v cizině).
    

Tato podání podle zákona o nemocenském pojištění, lze učinit písemně na předepsaném tiskopisu anebo v elektronické podobě, která je co do údajů, formy a formátu shodná s předepsaným tiskopisem, podepsané zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.

Orgánem nemocenského pojištění Ministerstva vnitra předepsané tiskopisy České správy sociálního zabezpečení

Podmínky, za nichž se tiskopisy předkládají v elektronické podobě

Výše uvedené předepsané tiskopisy opatřené podpisem, se kterým právní předpisy spojují účinky vlastnoručního podpisu, a to v uživatelsky čitelných formátech (např. pdf, jpg, tiff, apod.) lze zaslat:

 • prostřednictvím informačního systému datových schránek do datové schránky (viz část III.),

 • na elektronické adresy podatelny (viz část III.).


Odbor sociálního zabezpečení Ministerstva vnitra, 15. května 2017

vytisknout  e-mailem