Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Integrace cizinců

  • Obecně o integraci cizinců
  • Koncepce integrace cizinců
  • Integrační centra
  • Činnost krajů, obcí a nestátních neziskových organizací
  • Spolupráce v rámci Evropské unie v problematice integrace
  • Informace a publikace pro cizince o cizincích

Obecně o integraci cizinců

Obecně o integraci cizinců

Integrace cizinců je zásadním nástrojem úspěšné migrační politiky. Jedná se o oboustranný proces, do kterého vstupují jak cizinci, tak majoritní společnost. Integrace je komplexní problematikou, která se dotýká mnoha oblastí. MV je pověřeno rolí koordinátora integrace, do její realizace je však zapojena i řada dalších ministerstev (MŠMT, MPSV, MPO, MZD, MZV, MK, MMR) a dalších partnerů (Integrační centra, nestátní neziskové organizace, organizace cizinců, regionální a lokální správa, akademická sféra atd.).

Základním dokumentem je Koncepce integrace cizinců - Ve vzájemném respektu z roku 2016 zde.

  

Koncepce integrace cizinců

Koncepce integrace cizinců

Integrační politika České republiky vychází z Koncepce integrace cizinců - Ve vzájemném respektu. Koncepce integrace cizinců byla vládou přijata v roce 2000 a od té doby prošla třemi zásadními aktualizacemi (v roce 2006, 2011 a 2016).

Odbor azylové a migrační politiky předkládá vládě každoročně materiály Postup při realizaci Koncepce pro další rok a Zprávu o situaci v oblasti migrace a integrace.

Základní dokumenty k integrační politice ke stažení naleznete zde.
 

A. Cílová skupina

Cílovou skupinou integračních opatření v plném rozsahu jsou cizinci z třetích zemí, dlouhodobě legálně pobývající na území České republiky. Některých integračních nástrojů (např. poskytování informací, jazykové kurzy, či pomoc v tíživé životní situaci) mohou ve vybraných dotačních titulech využívat rovněž občané Evropské unie a držitelé mezinárodní ochrany, a to nad rámec služeb poskytovaných v rámci Státního integračního programu. Cílovou skupinou integrace nejsou žadatelé o mezinárodní ochranu. Ve výjimečných případech pak mohou být součástí cílové skupiny i státní občané České republiky, kteří mají prokazatelně obdobné integrační potřeby jako výše uvedené skupiny obyvatel.

Vzhledem k tomu, že integrace je oboustranným procesem, je cílovou skupinou integrace i majoritní společnost.
 

B. Cíle integrační politiky

Cílem integrační politiky je podpořit integraci jako proces, který vede k bezproblémovému a oboustranně prospěšnému soužití cizinců a majority, k budování vědomí sounáležitosti a spoluodpovědnosti za společné soužití a vybudování vzájemně provázané a komunikující společnosti. Integrace cizinců je klíčová pro zachování sociální soudržnosti společnosti, pro její ekonomický, sociální i kulturní rozvoj. Nedostatečná nebo neúspěšná integrace přináší riziko vytváření uzavřených komunit cizinců, sociální fragmentace společnosti a vytváření paralelních společenských struktur, nárůstu xenofobie, netolerance a extremismu ve společnosti.

Integrační politika směřuje k podpoře soběstačnosti cizinců tak, aby byli schopni důstojného života v ČR a sami sebe dokázali vnímat jako součást této společnosti, znali svá práva a povinnosti, orientovali se ve zvyklostech a způsobu života v novém prostředí, byli schopni komunikovat v češtině, byli sociálně i ekonomicky samostatní a soběstační a měli dostatek informací o tom, kde v případě potřeby naleznou pomoc a podporu.

Hlavním cílem Koncepce je udržení a další rozvoj proaktivní integrační politiky na národní, regionální i lokální úrovni, dále pak posílení informovanosti cizinců i majority a prohloubení komunikace se širokou veřejností o problematice migrace a integrace ve vztahu k občanům i k cizincům.

Podrobné informace k cílům a prioritám integrační politiky na daný rok naleznete v aktuálním  Postupu při realizaci Koncepce či v aktualizované Koncepci integrace cizinců - Ve vzájemném respektu.

Základní dokumenty k integrační politice ke stažení naleznete zde.
 

C. Čeština pro cizince

Znalost češtiny je základním pilířem integrace cizinců do společnosti, podmínkou jejich komunikace s majoritou, využívání či zvyšování vzdělání a kvalifikace a úspěšného uplatnění na trhu práce. Nedostatečná znalost českého jazyka limituje školní prospěch dětí-cizinců a v důsledku je znevýhodňuje v možnosti dalšího vzdělávání, získání zaměstnání a kariérního růstu.

Integrační centra a nestátní neziskové organizace - NNO (například zde) nabízejí jazykové kurzy různých úrovní pro děti i dospělé a realizují přípravné kurzy také v rámci přípravy na zkoušku z českého jazyka pro získání povolení k trvalému pobytu. Obdobné služby nabízejí i v rámci přípravy na zkoušku k občanství z češtiny a reálií.

Podrobné informace ke zkouškám k získání trvalého pobytu nebo občanství jsou k dispozici na webových stránkách Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy (UJOP)Čeština pro cizince.

Přípravné kurzy pro děti před začátkem školního roku a hodiny češtiny nad rámec běžné výuky pořádají některé obce prostřednictvím vlastních integračních projektů realizovaných školami.

  

Integrační centra

Integrační centra

Regionální integrační centra pomáhají již od července roku 2009, kdy vznikla první Centra. Jejich hlavním posláním je monitorovat situaci cizinců v daném regionu a sdílením informací pomáhat obcím a zaměstnavatelům. V neposlední řadě centra poskytují širokou škálu služeb samotným cizincům.

Integrační centra nyní již působí ve všech krajích. V deseti krajích je jejich realizátorem Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra, v ostatních pak kraj (Jihomoravský kraj) a nestátní neziskové organizace (Integrační centrum Praha, o. p. s., která byla založena Magistrátem hlavního města Prahy, Poradna pro integraci, z.ú. v Ústí nad Labem a Diecézní katolická charita Hradec Králové).

Úkolem Integračních center je zajistit cizincům rovný přístup k integračním službám a ke kvalifikované integrační podpoře na srovnatelné úrovni ve všech krajích ČR, a to ve spolupráci s aktéry integrace v regionu, zejména s kraji a s nestátními neziskovými organizacemi. Centra jsou provozována na bázi projektů, financovaných v období 2009-2015 převážně z prostředků Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí (EIF), od roku 2015 z Azylového, migračního a integračního fondu (AMIF). Novela zákona o pobytu cizinců na území ČR (účinná od 31. 7. 2019) zavedla ukotvení Integračních center v rámci zákona o pobytu cizinců a k 1. 7. 2020 i jejich přechod do nového systému financování, čímž bude zajištěna jejich dlouhodobá udržitelnost. Integrační centra plní funkci regionálních informačních středisek a nabízejí spektrum integračních služeb, včetně poskytování právního a sociálního poradenství, jazykových kurzů a kulturních aktivit.

Činnost Integračních center dlouhodobě přispívá k úspěšné integraci cizinců, z níž těží i majorita.

  

Činnost krajů, obcí a nestátních neziskových organizací

Činnost krajů, obcí a nestátních neziskových organizací

A. Činnost obcí

Primárním nástrojem na lokální úrovni jsou projekty obcí na podporu integrace cizinců (dříve tzv. emergentní projekty).  Klíčovým cílem projektů je poskytnout samosprávám obcí impuls a podporu k vytvoření vlastní integrační strategie. Obce tak mohou prostřednictvím financí ze státních dotací realizovat aktivity v nezbytné součinnosti s cizinci, organizacemi cizinců, nestátními neziskovými organizacemi a školami. Například v roce 2019 realizuje projekt Havlíčkův Brod, Brno, Plzeň, Pardubice, Roudnice nad Labem, MČ Praha 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 17 a Praha-Libuš. Významnou součástí jsou každoročně pořádané konference statutárních měst, které umožňují sdílení zkušeností a navazování vzájemných kontaktů mezi obcemi, které se integrací cizinců zabývají. V roce 2019 tuto konferenci pořádala městská část Praha 13.

Odbor azylové a migrační politiky financuje vybrané projekty obcí a městských částí na podporu integrace cizinců prostřednictvím dotací ze státního rozpočtu.  Každý rok je vyhlašována výzva k podávání žádostí o poskytnutí dotací. Informace o nových výzvách naleznete zde.
 

B. Činnost nestátních neziskových organizací

Nestátní neziskové organizace (NNO) mají značný potenciál v oblasti integrace a jsou v řadě případů vítaným partnerem v realizaci Koncepce integrace cizinců. NNO se významným způsobem zapojují do realizace projektů obcí i činnosti Integračních center. Tři Integrační centra jsou NNO přímo provozována (v Ústeckém kraji, Královehradeckém kraji a v Praze). Činnost NNO v oblasti podpory integrace cizinců je finančně podporována například z prostředků státního rozpočtu (dotace rezortů), ESF, fondů EHP a Norska, prostředků AMIF a dalších zdrojů (např. obce, kraje, ambasády). Projekty NNO na integraci cizinců finančně podpořené Ministerstvem vnitra naleznete zde.

Odbor azylové a migrační politiky finančně podporuje projekty nestátních neziskových organizací na podporu integrace cizinců prostřednictvím dotací ze státního rozpočtu.  Každý rok je vyhlašována výzva k podávání žádostí o poskytnutí dotací. Informace o nových výzvách naleznete zde.

  

Spolupráce v rámci Evropské unie v problematice integrace

Spolupráce v rámci Evropské unie v problematice integrace

Více informací ke spolupráci v rámci Evropské unie v problematice integrace naleznete v článku Evropská integrační síť.

  

Informace a publikace pro cizince o cizincích

Informace a publikace pro cizince o cizincích

Více informací o publikacích pro cizince o cizincích naleznete zde.

  

vytisknout  e-mailem