Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Národní dotační titul - cizinci

Integrace cizinců 2022

Téma Cizinci

Název dotačního titulu

Integrace cizinců 2022

Územní zaměření

celé území ČR

Termín příjmu žádostí

30. 11. 2021

Výše alokace

bude nastavena dle usnesení vlády

Oprávnění žadatelé

 • spolky podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
 • pobočné spolky podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
 • ústavy podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
 • obecně prospěšné společnosti podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • nadace a nadační fondy podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
 • účelová zařízení registrovaných církví a náboženských společností podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů, pokud vykonávají alespoň některou činnost vyjmenovanou v § 7 odst. 1 písm. f) rozpočtových pravidel,
 • podle § 7 odst. 1 písm. f) zákona č. 218/2000 Sb. veřejné výzkumné instituce, zřízené na základě zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích,
 • podle § 7 odst. 1 písm. f) rozpočtových pravidel i další právnické osoby, které jsou založeny nebo zřízeny k poskytování zdravotních, kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb a k poskytování sociálně-právní ochrany dětí, a fyzickým osobám, které takové služby nebo sociálně-právní ochranu dětí poskytují, a to výhradně na tyto účely.

Míra dotace

Dotace ze státního rozpočtu ve výši max. 80% nákladů projektu. U některých oblastí, které jsou uvedeny v Zásadách může žadatel v případě, že byla v minulosti uzavřena smlouva o dlouhodobé spolupráci, žádat o financování až do výše 100%.

Typy podporovaných aktivit

 • Vzdělávání pracovníků státní správy (mimo jiné pracovníků oddělení pobytu OAMP) či samosprávy,
 • Realizace projektů zaměřených na poskytování předodjezdových informací, adaptačně-integračních kurzů a podpory lepší orientace cizinců na pracovištích OAMP,
 • Přímá asistence cizincům ze třetích zemí na odděleních pobytu cizinců OAMP,
 • Streetwork v prostředí cizinců nebo/a vzdělávání streetworkerů,
 • Podpora integračních aktivit založených na vlastní aktivitě cizinců,
 • Výzkum postavení žen-migrantek ve společnosti nebo/a výzkum v oblasti integrace cizinců, sledování a tvorba indikátorů integrace,
 • Aktivity zaměřené na informování hostitelské společnosti o oblasti integrace cílové skupiny.

Podmínky přijatelnosti

Splnění podmínek stanovených v Zásadách poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky pro nestátní neziskové organizace a veřejné výzkumné instituce v rámci dotačního programu Integrace cizinců 2022.

Web

Web MV ČR - Integrace cizinců na území ČR

Kontakt

Mgr. et Mgr. Petr Pravda (e-mail: petr.pravda@mvcr.cz)

Poznámky

Výsledky dotačního řízení Integrace cizinců 2022 (xlsx, 15 kB)

Přílohy

Zásady poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky pro nestátní neziskové organizace a veřejné výzkumné instituce v rámci dotačního programu Integrace cizinců 2022 (doc, 139 kB)

 1. Obecná a specifická část žádosti (doc, 84 kB)
 2. Prohlášení o bezdlužnosti (doc, 33 kB)
 3. Rozpočtová tabulka - díl 3, 4, 5 a 6 (xls, 72 kB)
 4. Hodnotící kritéria (xlsx, 20 kB)
 5. Průběžná monitorovací zpráva (doc, 43 kB)
 6. Čerpání dotace (xls, 38 kB)
 7. Závěrečná zpráva o realizace projektu (doc, 53 kB)

  

vytisknout  e-mailem