Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Národní dotační titul - cizinci

Národní program Azylového, migračního a integračního fondu (NP AMIF)

Téma Cizinci

Název dotačního titulu

Národní program Azylového, migračního a integračního fondu (NP AMIF)

Aktuální informace a výzvy

AMIF - výzva 22
AMIF - výzva 23

Územní zaměření

Národní programy jsou platné pro celou Českou republiku, realizace projektů je možná i v zahraničí.

Případné omezení územní působnosti projektů je vždy stanoveno v rámci výzvy.

Termín příjmu žádostí

termín příjmu žádostí je vždy stanoven v rámci výzvy.

Výše alokace

výše alokace je vždy stanovena v rámci výzvy.

Oprávnění žadatelé

Nestátní neziskové organizace:

  • spolky dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník;
  • obecně prospěšné společnosti zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, ve znění pozdějších předpisů;
  • ústavy dle zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník;
  • fundace (nadace a nadační fond) dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník;
  • evidované právnické osoby zřízené podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů.

Organizační složky státu:

  • subjekty, o kterých to stanoví § 3 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a o jejím zastupování v právních vztazích.

Mezivládní organizace:

  • se zastoupením v České republice.

Konkrétní vymezení oprávněných žadatelů je stanoveno v rámci výzvy.

Míra dotace

Platí obecná zásada, že příspěvek z národního programu nesmí překročit 75 % celkových způsobilých výdajů na daný projekt.

Konkrétní míra podpory z národního programu je stanovena vždy v rámci výzvy.

Odpovědný orgán může příjemcům z řad předem definovaných subjektů poskytnout určitou část spolufinancování, kterou by si jinak příjemci museli zajišťovat sami.

Typy podporovaných aktivit

Obecným cílem AMIF je přispívat k účinnému řízení migračních toků a provádění, posilování a rozvoji společné azylové politiky, politiky týkající se doplňkové a dočasné ochrany a společné přistěhovalecké politiky při plném dodržování práv a zásad zakotvených v Listině základních práv Evropské unie.

V rámci NP AMIF jsou podporovány aktivity v těchto oblastech: azylové / příjímací systémy a přesídlení, legální migrace a integrace a návraty.

Bližší informace o podporovaných aktivitách naleznete v NP AMIF.

Podmínky přijatelnosti

Cílem hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí je zejména posouzení základních věcných požadavků kladených na projekt v příslušné výzvě, hodnotitelnosti žádosti o podporu a naplnění nezbytných administrativních požadavků. Oba bloky tohoto hodnocení probíhají současně jako první fáze hodnocení projektů.

Náprava nedostatků identifikovaných v hodnocení přijatelnosti není v rámci NP AMIF možná.

Kritéria přijatelnosti a formálních náležitostí jsou stanovena v Příručce pro žadatele a příjemce.

Web

Webové stránky NP AMIF

Kontakt

Ministerstvo vnitra
Odbor fondů Evropské unie v oblasti vnitřních věcí
Nad Štolou 3
170 34, Praha 7.

E-mail: amif@mvcr.cz
ID datové schránky: 6bnaawp
Tel: +420 974 832 297

Poznámky

Informace o plánovaných výzvách naleznete na našich webových stránkách v části Roční plán výzev.

Hlavním zdrojem informací pro žadatele je Příručka pro žadatele a příjemce.

Přílohy

Příručky a metodiky

  

vytisknout  e-mailem