Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Uzavření registrovaného partnerství státního občana České republiky v cizině

V případě, že státní občan České republiky bude vstupovat do partnerství na území cizího státu podle práva příslušného cizího státu, je třeba, aby za tímto účelem kontaktoval příslušný cizí orgán, před kterým dojde ke vstupu do partnerství a dotázal se, jaké doklady si má ze svého domovského státu (tj. z České republiky) opatřit. Ve většině případů se bude jednat např. o rodný list, doklad o zániku předchozího partnerství (příp. manželství), potvrzení o osobním stavu a bydlišti vystavené příslušným úřadem v místě bydliště v České republice, vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství atd. Tyto doklady bude třeba pro použití v cizině nechat přeložit do příslušného cizího jazyka a případně ověřit potřebným vyšším ověřením, nejde-li o listiny, na které se vztahuje přímo použitelný předpis Evropské unie. Bližší informace podá cizozemský orgán, před kterým dojde ke vstupu do partnerství, dále příslušné zastupitelské úřady České republiky v cizině a případně matriční úřady v České republice.
 

Vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství

Vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství vydá na žádost státního občana České republiky (dále jen "občan") nebo na žádost osoby bez státního občanství, která má povolen pobyt na území České republiky podle zvláštních předpisů, matriční úřad podle místa trvalého pobytu, popřípadě posledního trvalého pobytu občana na území České republiky před odchodem do ciziny, a pokud takový pobyt nikdy neměl, Úřad městské části Praha 1.
 

K žádosti o vydání vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství žadatel předloží:

 1. občanský průkaz, cestovní pas nebo povolení k pobytu pro cizince,

 2. rodný list,

 3. výpis z evidence obyvatel o místu trvalého pobytu,

 4. výpis z evidence obyvatel o osobním stavu,

 5. úřední doklad o bydlišti a o osobním stavu, vydaný orgánem cizího státu, zdržuje-li se žadatel trvale v cizině,

 6. pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, nebo úmrtní list zemřelého partnera,

 7. úřední doklad o správné podobě užívaného příjmení, není-li tato skutečnost patrna z předložených matričních dokladů.
   

Doklad, který je jinak třeba podle zákona o matrikách předložit matričnímu úřadu, se nepředkládá, pokud si skutečnost v něm uvedenou matriční úřad může ověřit z jím vedené matriční knihy, ze základního registru obyvatel, z informačního systému evidence obyvatel, z informačního systému cizinců, z informačního systému evidence občanských průkazů nebo z informačního systému evidence cestovních dokladů.

Požádá-li osoba, která chce vstoupit do partnerství, o vydání vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství prostřednictvím zmocněnce, musí být jeho podpis na plné moci úředně ověřen.

Na žádost osoby, která chce vstoupit do partnerství, vydá matriční úřad k vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství vícejazyčný standardní formulář, který nahrazuje úřední překlad listiny do příslušného cizího jazyka jiného členského státu Evropské unie, v němž je tato listina předkládána.
 

Poplatky

Správní poplatek za vydání vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství v cizině nebo s cizincem je podle položky 12 písm. d) sazebníku zákona o správních poplatcích stanoven ve výši 500 Kč.
 

Další činnosti

Matriční knihy, do kterých se zapisuje vznik partnerství občanů, ke kterým došlo v cizině, vede Úřad městské části Brno-střed (dále jen "zvláštní matrika"). Žádost o zápis do zvláštní matriky se podává u zastupitelského úřadu České republiky nebo u kteréhokoli matričního úřadu nebo u krajského úřadu, před nímž občan složil státoobčanský slib nebo učinil prohlášení o nabytí státního občanství České republiky. Žádost lze podat i přímo zvláštní matrice. K žádosti o zápis do knihy partnerství žadatel připojí:

 1. cizozemský matriční doklad, který se týká matriční události vzniku partnerství,

 2. doklad o státním občanství České republiky osoby, které se zápis týká,

 3. další doklady potřebné k ověření správnosti matričních skutečností, zapisovaných do matriční knihy, nelze-li je prokázat doklady uvedenými v písmenu a) nebo b).
   

Listiny vydané orgány cizího státu, které platí v místě, kde byly vydány, za veřejné listiny, a které jsou podkladem pro zápis do knihy partnerství, se předkládají s úředním překladem do českého jazyka, nejde-li o listiny vydané ve slovenském jazyce, anebo o listiny vydané orgány  v jiném členském státě Evropské unie, jejichž součástí je vícejazyčný standardní formulář.

Cizozemská veřejná listina má důkazní moc veřejné listiny také v České republice, jestliže je opatřena předepsaným vyšším ověřením, nejde-li o listiny vydané ve státě, se kterým má Česká republika uzavřenou dvoustrannou smlouvu o právní pomoci, anebo o listiny, na které se vztahuje přímo použitelný předpis Evropské unie tzn., že veřejné listiny vydané orgány jednoho členského státu Evropské unie, které mají být předloženy orgánům jiného členského státu Evropské unie, jsou osvobozeny od vyššího ověření tj. legalizace [odkaz na čl. 1 bod 1. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1191 ze dne 6. července 2016 o podpoře volného pohybu občanů zjednodušením požadavků na předkládání veřejných listin v Evropské unii a o změně nařízení (EU) č. 1024/2012].
 

Kde získáte bližší informace

 • na kterémkoliv matričním úřadu České republiky, případně krajském úřadu, nebo příslušném zastupitelském úřadu České republiky v zahraničí

 • na Ministerstvu vnitra,
  odboru všeobecné správy,
  oddělení matrik a ověřování,
  náměstí Hrdinů 1634/3,
  140 21 Praha 4.
  email: ovs@mvcr.cz,
             posta@mvcr.cz

  


Odbor všeobecné správy, oddělení matrik a ověřování, dne 20. srpna 2020

vytisknout  e-mailem