Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Narození, uzavření manželství, vznik registrovaného partnerství nebo úmrtí státních občanů ČR v cizině - zvláštní matrika v Brně

Matriční knihy, do kterých se zapisuje narození, uzavření manželství, vznik registrovaného partnerství a úmrtí státních občanů ČR, ke kterým došlo v cizině, vede Úřad městské části Brno-střed (dále jen „zvláštní matrika“).
Pozn. K uzavření manželství v cizině obvykle budete potřebovat doklad o právní způsobilosti k manželství.
 
Do zvláštní matriky se zapisuje narození, uzavření manželství a úmrtí státních občanů ČR, ke kterému došlo na:
 • území cizího státu
 • zastupitelském úřadu ČR
 • lodi nebo v letadle mimo území ČR
 • místě, které nepatří pod pravomoc žádného státu.
Do zvláštní matriky se zapisují i registrovaná partnerství uzavřená občany ČR na území cizího státu. 
Do zvláštní matriky se zapisují dále manželství, která byla uzavřena v případě, že byl život snoubence přímo ohrožen:
 • před kapitánem lodi plující pod vlajkou ČR
 • kapitánem letadla registrovaného v ČR
 • velitelem vojenské jednotky ČR v zahraničí
   

Kdo a za jakých podmínek

O zápis narození do zvláštní matriky může požádat:
 • fyzická osoba, které se zápis týká nebo
 • členové její rodiny (tj. manžel, rodiče, děti, prarodiče, vnuci, pravnuci) i bez plné moci nebo zplnomocnění zástupci
O zápis úmrtí státního občana České republiky do zvláštní matriky mohou požádat:
 • členové jeho rodiny (tj. manžel, rodiče, děti, prarodiče, vnuci, pravnuci) nebo
 • zástupci zplnomocnění členy rodiny nebo
 • fyzická osoba, které jsou známy osobní údaje zemřelého, a která předkládá listiny uvedené dále
O zápis uzavření manželství státního občana České republiky do zvláštní matriky může požádat:
 • fyzická osoba, které se zápis týká nebo
 • členové její rodiny (tj. manžel, rodiče, děti, prarodiče, vnuci, pravnuci) na základě předložené plné moci, ve které musí být výslovně uvedena dohoda snoubenců o užívání jejich příjmení a příjmení společných dětí o uzavření manželství
 • zplnomocnění zástupci na základě předložení plné moci, ve které musí být výslovně uvedena dohoda snoubenců o užívání jejich příjmení a příjmení společných dětí po uzavření manželství
   

Jak a kam se obrátit

Žádost o zápis do zvláštní matriky se podává u
 • zastupitelského úřadu ČR nebo
 • kteréhokoli matričního úřadu (včetně zvláštní matriky)
   

Co musíte předložit

K žádosti o zápis do zvláštní matriky se připojí:
 • cizozemský matriční doklad, který se týká narození, uzavření manželství, registrace partnerství nebo úmrtí občana České republiky, jež má být zapsáno do zvláštní matriky, opatřený náležitými ověřeními a přeložený do českého jazyka (bližší informace poskytne kterýkoli matriční úřad nebo zastupitelský úřad)
 • doklad o státním občanství ČR osoby, které se zápis týká, tj. občanský průkaz, cestovní doklad, osvědčení, popřípadě potvrzení o státním občanství ČR, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, je-li v něm údaj o státním občanství ČR uveden
 • další doklady potřebné k ověření správnosti údajů zapisovaných do matriční knihy, nelze-li je prokázat shora uvedenými doklady (bližší informace poskytne kterýkoli matriční úřad nebo zastupitelský úřad).
Při zápisu manželství uzavřeného na území cizího státu zvláštní matrika na základě žádosti občana České republiky uvede jeho příjmení i příjmení jeho manžela v podobě uvedené na cizozemském matričním dokladu.
 
Formuláře
Formuláře jsou k dispozici u úřadů, u kterých se tato situace řeší.

 

Poplatky a termíny

Poplatky
 • Za provedení zápisu do matričních knih vedených zvláštní matrikou a vydání prvopisu matričního dokladu (rodného, oddacího nebo úmrtního listu) se správní poplatek neplatí.
 • Za vydání druhopisu matričního dokladu se hradí správní poplatek ve výši 100,- Kč.
Lhůty
Zvláštní matrika provede zápis do matriční knihy a vydá matriční doklad po obdržení podkladů nejpozději do 30 dnů.
 
 

Právní úprava

 • 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů vyhláška č. 207/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Doplňující zákony a předpisy
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
 
Kde získáte bližší informace
 • Na kterémkoliv matričním úřadu České republiky, případně krajském úřadu
 • Na Ministerstvu vnitra, odboru všeobecné správy, oddělení státního občanství
  a matrik, Náměstí Hrdinů 3, 140 21, Praha 4
  tel. 974 817 427, 974 817 429, 974 817 431
  email: jhalova@mvcr.cz, nicol.novakova@mvcr.cz
  úřední hodiny: pondělí a středa od 8 do 17 hodin


Odbor všeobecné správy, oddělení státního občanství a matrik, 1.9.2011

vytisknout  e-mailem