Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Informace o projektu Asistent prevence kriminality

1. Úvod

Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra od září roku 2009 realizuje v 10 lokalitách České republiky „Program prevence kriminality a extremismu – Úsvit“. Jeho cílem je zvyšování bezpečí v sociálně vyloučených lokalitách a jejich okolí, eliminace sociálně rizikových jevů, prevence útoků páchaných s extremistickým motivem a podpora nerepresivních metod práce Policie ČR i obecní policie. V rámci Programu Úsvit byl jako úspěšný vyhodnocen projekt „Asistent prevence kriminality“.
 
Asistent prevence kriminality (dále jen „asistent“) je zaměstnancem samosprávy zařazeným v obecní policii ve smyslu zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů. Asistent není strážníkem ani čekatelem, ale plní úkoly, které nejsou dle zákona o obecní policii svěřeny výhradně strážníku nebo čekateli.
 
V roce 2010 aktivně působilo 38 asistentů v 10 městech; v Ústeckém kraji - Most, Litvínov, Děčín, Trmice, Obrnice; v Moravskoslezském kraji - Ostrava, Karviná, Havířov, Orlová a ve Středočeském kraji – Kladno. 

2.Cíl projektu

 • snížení počtu spáchaných trestných činů i přestupků (protiprávního jednání obecně) v sociálně vyloučené lokalitě 1
 • zvýšení pocitu bezpečí obyvatel sociálně vyloučené lokality
 • zajištění vymahatelnosti práva a posílení subjektů garantujících dodržování práva (veřejná správa, , obecní policie, Policie ČR) 
 • motivace k zaměstnání pro osoby dlouhodobě nezaměstnané a obtížně zaměstnatelné obývající sociálně vyloučené lokality
 • zvýšení pracovních a sociálních kompetencí, zvýšení vzdělání, zajištění praxe a zaměstnanosti pro osoby dlouhodobě nezaměstnané a obtížně zaměstnatelné obývající sociálně vyloučené lokality
 • snaha o trvalou udržitelnosti výstupů projektu prostřednictvím zajištění dlouhodobé zaměstnanosti asistentů v obecní policii nebo bezpečnostních agenturách
 • podpora sociální integrace, zvýšení sociálního statutu, prevence a eliminace sociálního vyloučení
 • garance šíření dobré praxe (výstupů projektu) i do dalších sociálně vyloučených nebo sociální exkluzí ohrožených lokalit
 • posílení vnitřní koheze a pozitivních vzorců chování v rámci rodin v sociálně vyloučených lokalitách prostřednictvím zajištění zaměstnání pro dospělého člena rodiny
 • prevence sousedských sporů, bagatelní a latentní protiprávní činnosti, kterou Policie ČR a obecní policie v rámci sociálně vyloučených lokalit obtížně řeší,
 • prevence rasově motivovaných sporů a extremistických projevů 
 • změna negativního pohledu majoritní společnosti na osoby sociálně vyloučené 

3 Cílová skupina

 • obyvatelé sociálně vyloučených lokalit
 • dlouhodobě a obtížně zaměstnatelní
 • příslušníci romské menšiny

4. Hodnocení projektu za rok 2010

4.1. Činnost asistentů
 
Konkrétní (univerzální) činnost asistentů je obtížné popsat vzhledem k tomu, že asistenti plnili úkoly na základě aktuálních problému lokalit, požadavků a potřeb jejich obyvatel. Níže v textu je uveden nejčastěji se vyskytující výčet činností asistentů v lokalitách jejich působení:  
 • Asistenti se seznámili se sociálně vyloučenými lokalitami a vysvětlili občanům účel své přítomnosti. 
 • Asistenti o své činnosti během výkonu směny podávali písemné informace formou zápisu do tzv. hlídkové knížky, popř. informovali ústně jednotlivé strážníky o zjištěných a řešených skutečnostech.
 • Asistenti vykonávali dohled u základních škol (před zahájením vyučování a při ukončení vyučování a rozchodu žáků), a to jak dohled nad bezpečností na silnicích (přechody pro chodce) i dohled nad bezpečností dětí při začínajících projevech šikany, rvaček, okrádání školáků, kouření dětí, nebo jak prevence před distribucí omamných látek přímo před budovou školy.
 • Asistenti prováděli kontrolu heren, zda se v nich nezdržují osoby pod stanovenou věkovou hranicí.
 • Asistenti se podíleli na dohledu nad veřejným pořádkem formou hlídkové služby společně s hlídkami městské policie. Po důkladném proškolení a zácviku pracovali asistenti i samostatně. Jejich úkolem bylo v případě zjištění jakéhokoli protiprávního jednání informovat městkou policii a postupovat při řešení společně.
 • Asistenti díky své místní znalosti získávali a předávali k dalšímu opatření městské policii nebo Policii ČR informace o určitých druzích protiprávního jednání páchaných v sociálně vyloučených lokalitách jako je např. odkládání objemného odpadu – nejčastěji nábytku, znečišťování veřejného prostranství, rušení nočního klidu.
 • Asistenti se podíleli na mediaci vznikajících problémů již v jejich počátku – např.- rušení veřejného pořádku, výtržnictví, rodinné spory, stížnost na majitele psa, kterého se bojí.
 • Asistenti zajišťovali zvýšené pocit bezpečí v sociálně vyloučených lokalitách (např. oprava nezajištěných kanálů, nálezy injekčních stříkaček).
 • Asistenti spolupracovali s majiteli domů v nalézání možností zapojení obyvatel do práce na zlepšení kvality bydlení (např. společné úklidy).
 • Asistenti se v průběhu své práce zejména zaměřovali na děti a mládež. Upozorňovali děti na nevhodné chování, jako je nadměrný hluk, znečišťování veřejného prostranství (odhozené odpadky mimo sběrné nádoby), kouření, a návštěvy pohostinství.
Další, ne již tak časté, oblasti působení asistentů:
 • Asistenční jízdy MHD a dohled nad chováním žáků.
 • Návštěva problémových rodin spolu se strážníkem městské policie a předání informací a vysvětlení možných právních důsledků jejich nežádoucího jednání.
 • Zapojení asistentů do přednášek na základních školách v součinnosti s preventisty městské policie.
 • Přítomnost asistentů při kontrolách ubytoven jako prevence vzniku konfliktů (antikonfliktní tým).
 • Spolupráce asistentů na programu komunitního centra.
 
Výčet některých zjištěných poznatků, které byly asistenty oznámeny příslušným institucím:
 • nezajištěné byty,
 • vykázání bezdomovců,
 • nález injekčních stříkaček,
 • poznatky o problémových rodinách,
 • nezajištěné vozidlo,
 • narušování občanského soužití,
 • zjištěné vraky vozidel,
 • asistence u pracovníků sociálních služeb,
 • komunální odpad u kontejnerů,
 • poznatky o drogách,
 • neoprávněné užívání bytu,
 • rozebíraní vozidla,
 • neoprávněný odběr elektrické energie,
 • nesvítící veřejné osvětlení,
 • přerostlá zeleň.
Po vyškolení a zapracování asistenti pracovali ve dvojicích. Buď dva asistenti nebo jeden asistent a jeden strážník. Většinou měli směny rozdělené na ranní a odpolední, od pondělí do soboty, v některých případech i v neděli. Pracovní doba byla buď osmihodinová a nebo kratší. V některých městech byla vytvořena pro výkon práce asistenta interní směrnice. V dalších byl obsah činnosti asistenta uveden v pracovní smlouvě.
 
4.2. Odborné zajištění projektu
 
Lze konstatovat, že základem pro všechna realizující města a obce bylo zejména:
 • Výběr vhodných pracovníků na pracovní pozici APK. Na výběru se podílela Policie ČR, romský poradce nebo asistent, sociální odbor města, městská policie.
 • Profesní předpoklady nebyly na APK kladeny, hlavním předpokladem byla znalost lokality a romské menšiny.
 • Asistenti byli zařazeni do organizační struktury městské policie.
 • Jejich činnost je koordinována dozorčí službou městské policie.
 • V terénu spolupracovali asistenti s hlídkami městské policie.
 • Kontrolní činnost vykonával velitel okrsku, ředitel městské policie a zástupce ředitele.
 • Asistenti byli proškoleni ze základních legislativních pravidel (Zákon o obecní policii, přestupkový zákonem, Trestní zákoník – v potřebném rozsahu k zajištění stanovených úkolů, Zákoník práce, apod.). Dále byli proškoleni z oblasti BOZP a seznámeni s vnitřními předpisy jednotlivých městských policií a se zásadami spolupráce se strážníky.
 • S asistenty byl proveden rozbor rozpoznávání protiprávních jevů a jejich základní dělení na trestné činy a přestupky. Určení postupu při setkání s těmito jevy a jejich eliminace.
 • Výuka základů poskytnutí první pomoci.
 • Školení dopravními policisty za účelem znalostí usměrňování provozu na přechodech pro chodce jakožto poučená osoba. 
Ministerstvo vnitra připravilo v prosinci 2010 pro všechny asistenty 8 hodinový vzdělávací kurz, který navázal na vzdělávací bloky individuálně pořádané zaměstnavatelem asistentů, tj. městskými a obecními policiemi.
 
4.3. Materiálně technické vybavení asistentů
 
Většina asistentů byla vybavena reflexními vestami s nápisem „Asistent prevence kriminality“, čepicemi se znakem města, brašnami s psacími potřebami a mobilními telefony určenými pro možnost komunikace se všemi zainteresovanými složkami a notebookem. K dalšímu vybavení patřily např. zastavovací terče při zajišťování bezpečného přechodu vozovky.  
 
4.4. Co se díky projektu změnilo
 
Silnou stránkou projektu bylo využití dlouhodobě nezaměstnaných se znalostí specifik vyloučených lokalit a jejich vyškolení a zaměstnání na pozicích asistentů. Jejich působení v sociálně vyloučených lokalitách snížilo riziko páchání trestné činnosti, riziko vandalismu a zvýšilo pocit bezpečí občanů. Asistenti přispěli k dodržování čistoty na veřejných prostranstvích, došlo k omezení problémů v oblasti občanského soužití. Metody práce jako, navázaní kontaktu a získání důvěry, informovanost občanů lokalit o legálních možnostech ochrany před trestnou činností,         o nutnosti dodržovat právní normy, zprostředkování komunikace obyvatel s institucemi, práce s dětmi (školní docházka, využití volného času), to vše přispělo ke zlepšení bezpečnostní situace v sociálně vyloučených lokalitách. Asistenti pomohli k navázání kontaktu mezi obyvateli lokalit a strážníky a v neposlední řadě došlo ke změně postojů dětí i jejich rodičů ke strážníkům a k dodržování zákonů.  
 
Na základě subjektivního hodnocení strážníků, lze konstatovat, že dochází k postupné změně náhledu na romskou komunitu jako na skupinu ryze problémovou. Objektivně lze konstatovat, že v lokalitě, kde asistenti působí, dochází k snížení počtu oznámení a stížností na vybrané přestupky zejména proti veřejnému pořádku, jejichž pachateli byli v hojné míře právě příslušníci romské komunity. Došlo zároveň ke zvýšení objasněnosti různých přestupků, a to na základě místní a osobní znalosti asistentů. Asistenti jsou obyvateli lokality velmi pozitivně přijímáni a obyvatelé lokalit se na ně se svými problémy obracejí (a to jak příslušníci romské menšiny, tak i příslušníci majority).
 
Asistenti získali potřebné znalosti a dovednosti v oblasti výkonu hlídkové služby a díky získané praxi se stávají na trhu práce konkurenceschopnějšími. V roce 2010 získali řádné zaměstnání u městské policie 4 asistenti a další 2 získali zaměstnání mimo městskou policii v komerčním sektoru.
 
4.5. Problémová místa realizace
 
Jako neúspěch lze zatím vnímat, neochotu resp. nedostatečnou motivaci asistentů k doplnění formálního stupně vzdělání, které by jim otevřelo cestu k jiným pracovním pozicím (např. strážníka městské policie). Je však nutné vyzdvihnout, že doplnění vzdělání nebyl primární cíl projektu. 
 
Počátečním problémem bylo nalezení vhodného kandidáta na pozici asistenta v lokalitě či městě, kde nepracuje žádná nestátní neziskový organizace se znalostí problematiky sociálně vyloučené lokality.
 
Asistentům se nepodařilo ve všech lokalitách navázat takové vztahy v sociálně vyloučených lokalitách, především v místní romské komunitě, které by jim pomohly do ní hlouběji „proniknout“ a spolupodílet se odstraňování bariér a řešení problémů.
 
Při maximální snaze asistentů a spolupracujících strážníků-okrskářů se nepodařilo navázat vztah s občany ve všech  lokalitách, a to z důvodu nezájmu obyvatel této konkrétní lokality zapojit se do řešení negativních jevů a zvýšení bezpečí. Získání důvěry a navázání komunikace s obyvateli lokalit byl pro asistenty velmi složitý úkol, zvláště u mladých se projevily problémy s nedostatkem životních zkušeností.
 
4.6. Hodnocení projektu ze strany účastníků
 
Ze strany účastníků, tj., asistentů, je projekt hodnocen nadmíru kladně. Asistenti doufají, že projekt bude v této formě zachován i do budoucna. Všichni asistenti se téměř dokonale identifikovali s rolí „ochránce zákona a spolupracovníka městské policie“. Asistenti pociťovali, že obyvatelé sociálně vyloučené lokality je vnímali pozitivně a s důvěrou se na ně obraceli, a že v kolektivu strážníků byli asistenti přijímání jako přínos pro výkon jejich služby.
 
Z pohledu městské policie je pozice asistenta zajímavou a efektivní možností jak „nerepresivním způsobem“ usměrnit chování žáků základních škol při cestě do školy a jejich návratu po ukončení vyučování do místa bydliště. Prostřednictvím asistentů je vyvíjen tlak, jak na žáky, ale i na rodiče žáků formou upozorňování a vysvětlováním možných právních následků nestandardního chování dětí. Tento způsob se zdá efektivnější než zaběhnuté postupy ze strany strážníků či policie, které jsou vnímány romským etnikem jako diskriminační nebo represivní.
 
Asistenti by ve své práci rádi pokračovali i v roce 2011. Zaměstnání se jim líbilo, hodnotili jej kladně a v rámci tohoto projektu a absolvování školení získali užitečné informace a poznatky z oblasti práva, prevence kriminality apod. Kladně byla hodnocena šance získat zaměstnání a být tak příkladem i dalším obyvatelům sociálně vyloučených lokalit.
 
4.7. Hodnocení projektu ze strany veřejnosti a zástupců obce/města
 
Projekt je veřejností přijímán po prvotních rozpačitých reakcích velmi kladně. Obyvatelé lokalit vnímají asistenty jako součást systému bezpečnosti. Důkazem důvěry obyvatel v asistenty je fakt, že samotní obyvatelé se přímo na ně obracejí s žádostmi o řešení jejich problémů (nejčastěji vyplývající ze soužití s problémovými romskými rodinami). Veřejnost dále kladně hodnotí zodpovědný přístup asistentů k jejich získané práci a její vliv na snížení negativních jevů v sociálně vyloučených lokalitách. 

5. Realizace projektu v roce 2011

Města, která měla zájem o pokračování projektu Asistent prevence kriminality nebo o jeho zavedení si podala žádost o dotaci v rámci Městského nebo Krajského programu prevence kriminality na rok 2011. V rámci Městského programu byl stanoven normativ max. 100 000 Kč mzdových nákladů na jednoho asistenta ročně. Další prostředky získávají města z prostředků vyčleněných státem na aktivní politiku zaměstnanosti prostřednictvím místně příslušných úřadů práce. 

6. Pokračování projektu v letech 2011-2014

Odbor prevence kriminality MV byl v I. čtvrtletí 2011 pověřen ministrem vnitra ke zpracování tříletého individuálního projektu Asistent prevence kriminality a předložením žádosti o dotaci v rámci strukturálních fondů Evropské unie, konkrétně v rámci Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost (OPLZZ), který administruje Ministerstvo práce a sociálních věcí. 
 
Projekt byl v březnu 2011 hodnotící komisí (OPLZZ) podpořen ve výši 37 771 432 Kč, bylo mu přiděleno registrační č. CZ.1.04./3.3.00/61.00003 a v dubnu započaly přípravné práce jeho realizace; ukončení projektu je plánováno na březen 2014. 
 
Obsah projektu v časové posloupnosti (vysvětlivka: KA = klíčová aktivita projektu)
 
Realizace projektu začne výběrem10 sociálně vyloučených lokalit v rámci 3 krajů (Moravskoslezský, Ústecký, Středočeský, ve kterých budou působit asistenti prevence kriminality (KA01).
 
Na výběr lokalit navazuje výběr asistentů prevence kriminality (KA02) a jejich vstupní vzdělání (KA03). Do vzdělávání bude zařazeno 80 uchazečů o pozici asistenta prevence kriminality. Vybráno bude pouze 50 nejlepších. Ti budou zaměstnání jako asistenti prevence kriminality v rámci obecní policie po dobu 24 měsíců počínaje lednem 2012 a konče prosincem 2013 (dojde k vytvoření 50 nových pracovních míst, KA05). Asistenti budou vybaveni jednotným oblečením pro zimní a letní období, mobilním telefonem a základními kancelářskými potřebami. Po výběru lokalit a souběžně s výběrem asistentů dojde k výběru mentorů a k jejich vstupnímu vzdělávání (KA04). Mentor je zaměstnanec obecní policie (městské policie), který je odpovědný za vedení a rozvoj asistentů, bude působit v 10 vybraných sociálně vyloučených lokalitách.
 
Po ukončené fázi výběru asistentů i mentorů a jejich vstupním vzdělání, které je nezbytnou podmínkou pro zahájení přímé podpory asistentů (vytvoření 50 nových pracovních míst), bude kontinuálně probíhat průběžné vzdělávání asistentů zaměřené na specifické dovednosti nutné pro výkon jejich práce v lokalitě (prevence kriminality) a obecné dovednosti související s lepším uplatněním na trhu práce (KA06).
 
V letech 2012 as 2013 bude probíhat vzdělávání a supervize mentorů (KA07), vzájemná každodenní spolupráce asistentů s mentory (KA08), poskytování individuálního poradenství pro asistenty a jejich příprava na ukončení projektu včetně aktivity podporující nalezení stálého zaměstnání (KA09).
 
V rámci projektu dojde k vytvoření metodiky činnosti asistentů prevence kriminality a akreditace rekvalifikačního kurzu (KA10) a šíření výstupů a propagace projektu formou kulatých stolů, konzultací a burz práce (KA14). Na závěr projektu dojde k jeho vyhodnocení a evaluaci výstupů (KA12) a uskuteční se závěrečná konference (KA14).
   
 
Materiál pro jednání RVPPK dne 26. dubna 2011
Z podkladů jednotlivých měst a z osobního poznání zpracovali:
Mgr. Radek Jiránek a JUDr. Tomáš Koníček, odbor prevence kriminality MV


[1] Analýza sociálně vyloučených romských lokalit a absorpční kapacity subjektů působících v této oblasti; konsorcium GAC, spol. s r.o. a Nová škola, o.p.s., Praha 2006.  

vytisknout  e-mailem