Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Zdravotně humanitární program MEDEVAC a zahraniční program Pomoc na místě

MEDEVAC_-_logo.jpg

MEDEVAC v roce 2016

Vláda České republiky schválila svým usnesením č. 956 ze dne 20. listopadu 2015 zřízení Stálého zdravotně humanitárního programu MEDEVAC. Na základě tohoto usnesení byla vytvořena Pracovní skupina pro účely provádění programu MEDEVAC, a to za účasti zástupců ministerstev vnitra, zdravotnictví, zahraničních věcí, obrany (Generálního štábu Armády ČR) a průmyslu a obchodu.

První zasedání meziresortní pracovní skupiny k realizaci Stálého zdravotně humanitárního programu MEDEVAC se uskutečnilo dne 22. února 2016 na Ministerstvu vnitra. Byly schváleny roční rámcové priority Stálého zdravotně humanitárního programu MEDEVAC a byly odsouhlaseny i jednotlivé aktivity a projekty plánované pro rok 2016 včetně navrhovaného rozpočtu.

Realizace Stálého zdravotně humanitárního programu v roce 2016 probíhá prostřednictvím následujících aktivit a projektů - vysílání lékařských týmů do zahraničí, zdravotně humanitární evakuace osob na léčení do ČR, školení zdravotnického personálu a nově i formou peněžních darů do zahraničí na podporu a rozvoj zdravotnické infrastruktury v zemích stižených válkou, humanitárními či přírodními katastrofami.

Program se realizuje v 7 zemích, konkrétně v Jordánsku, Iráku - Regionu Iráckého Kurdistánu, na Ukrajině, v Kambodži a Keni, v Maroku a Nepálu za účasti celkem 6 českých nemocnic v přímé působnosti Ministerstva zdravotnictví - FN Motol, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Nemocnice Na Bulovce, FN Olomouc, FN Hradec Králové, FN Ostrava a Ústřední vojenské nemocnice, která je v přímé působnosti Ministerstva obrany.

Rozpočet pro rok 2016 pro realizaci programu MEDEVAC je 60 miliónů Kč.

Realizace programu MEDEVAC v roce 2016

  • vyslání 15 lékařských týmů do zahraničí,
  • 622 odborných operačních výkonů v zahraničí,
  • více jak 800 odborných vyšetření s diagnostikou,
  • provedení 231 neinvazivních zákroků - injekcí do kolenních kloubů,
  • 3 rekognoskační cesty do zahraničí za účelem přípravy budoucích misí programu MEDEVAC v dané zemi (Irák – Region iráckého Kurdistánu, Maroko, Jordánsko),
  • 2 návštěvy zahraničních lékařů v ČR v rámci příprav budoucích misí,
  • uskutečnily se 3 zdravotně humanitární evakuace na léčení do ČR z Ukrajiny a z Keni (5 pacientů, z toho 3 děti + 3 osoby jako zákonný doprovod),
  • 2 odborné stáže zdravotnického personálu z oblastí postižených humanitární krizí v českých nemocnicích v přímé působnosti ministerstva zdravotnictví (16 osob - Keňa, Irák - Region iráckého Kurdistánu),
  • Konference Pražské chirurgické dny - jeden den věnovaný Programu MEDEVAC,
  • Peněžní dary v hodnotě 11,5 mil. Kč na vybavení nemocnic a školení lékařů na Ukrajině, v Libanonu a v Iráku.

Výroční zpráva 2016 (pdf, 2,6 MB)
 

Jordánsko / Nemocnice Na Bulovce - ortopedie (2. 3. - 11. 3. 2016)

Na začátku března byl do Jordánska, do nemocnice Al-Khalidi v Ammánu, vyslán lékařský tým Ortopedické kliniky Nemocnice Na Bulovce. Lékařský tým ve složení dvou chirurgů-ortopedů, anestezioložky, instrumentářky a administrátora mise se zaměřil na operace a léčbu válečných zranění syrských uprchlíků z uprchlických táborů a také na operace syrských dětských i dospělých pacientů se získanými a vrozenými vadami pohybového aparátu. Program MEDEVAC se v Jordánsku dlouhodobě zaměřuje na léčení a operace zranitelných skupin obyvatelstva, tj. jak na syrské uprchlíky v Jordánsku, tak na sociálně slabé jordánské občany, pro které je lékařská péče většinou nedostupná.

Ambulantně bylo vyšetřeno celkem 45 pacientů s poúrazovými a vrozenými a degenerativními vadami pohybového aparátu. Vybráno k operacím bylo 20 pacientů, z toho odoperováno 16 pacientů. Všichni pacienti byli v době odjezdu českých lékařů stabilizovaní a bez zjevných komplikací. Spolupráce s nemocnicí Al-Khalidi v Ammánu je dlouhodobě na vysoké úrovni, ať už se jedná o vstřícný přístup místního personálu k požadavkům českých lékařů nebo se jedná o přístrojové a nástrojové vybavení operačních sálů či hygienických podmínek.
 

Maroko / MV, FN Motol, Nemocnice na Bulovce - rekognoskační mise (13. 3. - 16. 3. 2016)

Ve dnech 13.-16.3. proběhla rekognoskační mise do Maroka s cílem nalezení partnerské nemocnice v rámci programu MEDEVAC.  Zároveň došlo ke zmapování situace ve zdravotnictví v Maroku a byly zvoleny preference a podmínky pro aktivaci programu MEDEVAC v Maroku. Za české nemocnice se rekognoskace zúčastnil i tým lékařů z Nemocnice Na Bulovce a dětského kardiocentra Fakultní nemocnice Motol.

Maroko není zemí stiženou válkou či jinou humanitární katastrofou, ale jsou zde obrovské sociální rozdíly. Jako partnerská nemocnice byla vybrána Centre Hospitalier Universitaire Hassan II ve Fezu, která je nadační nemocnicí, zřízenou a financovanou Nadací Lalla Salma, kterou řídí manželka marockého krále. Tato nemocnice poskytuje lékařskou péči sociálně slabším vrstvám obyvatel a ve svém regionu (cca 120 tis. lidí) je jedinou nemocnicí se zaměřením na pediatrii. Na základě návštěvy lékařského týmu dětského kardiocentra z FN Motol byla domluvena budoucí spolupráce v oblasti dětské kardiochirurgie, se zaměřením na vrozené srdeční vady u dětí ze sociálně slabých vrstev obyvatel.
 

Jordánsko / FN Olomouc - traumatologie + fyzioterapie  (29. 3. - 9. 4. 2016)

Lékařský tým FN Olomouc, složený ze dvou chirurgů se specializací na úrazovou chirurgii končetin, jednoho anesteziologa a fyzioterapeutky se specializací na rehabilitaci traumat ruky a pohybového aparátu, působil od 29.3. do 9.4. v jordánské charitativní nemocnici Palestine Hospital. Zde bylo provedeno celkem 12 operací na 10 pacientech. Jednalo se především o sekundární operační výkony po válečných poraněních, která nebylo možné primárně suficientně ošetřit nebo při jejich hojení došlo ke komplikacím. Jako velmi důležitá součást celého procesu léčení byla vnímána i následná rehabilitace pod dohledem zkušené fyzioterapeutky.

Lékařský tým FN Olomouc poprvé působil v nové partnerské nemocnici Palestine Hospital, která byla vybrána při rekognoskační cestě koordinátora programu MEDEVAC a zástupců lékařských týmů českých spolupracujících nemocnic na konci roku 2015. Dle zkušeností z této první mise vyhovuje tato nemocnice potřebám českých lékařů, a to zejména po stránce personální, kde byl vysoce ceněn profesionální přístup veškerého zdravotnického personálu, díky čemuž se dařilo předcházet běžným nešvarům jako nedochvilnost, organizační chaos při přijímání pacientů či velké časové prostoje mezi jednotlivými operačními výkony. Velkým přínosem pro tuto misi byla také spolupráce s jordánským lékařem Watheqem Al-Qsousem, který zajišťoval komunikaci mezi českým týmem a pacienty i vedením nemocnice.
 

Kambodža / FN Motol - dětská kardiochirurgie (29. 3. - 13. 4. 2016)

V rámci programu MEDEVAC byla již podruhé vyslána lékařská mise z dětského kardiocentra Fakultní nemocnice Motol do Calmette Hospital v Phnom Penhu, hlavním městě Kambodži. Celkem bylo vyšetřeno 23 předvybraných pacientů (dětí), z nichž 13 bylo odoperováno. Zároveň byly vybrány tři děti, pro které by byl vhodným řešením jejich zdravotního stavu (komplikované vrozené vady srdce) převoz na léčení do ČR. Při operaci a při pooperační péči čeští lékaři úzce spolupracovali s kambodžským personálem, chirurgy, anesteziology, perfuzionisty, kardiology a sálovými sestrami. Na této činnosti se významně podílely také dvě české sestry zaměřené na pooperační péči, které se mj. věnovaly také na edukaci místního středního zdravotnického personálu.

Z hlediska péče o děti s vrozenou srdeční vadou v Calmette Hospital zůstává největším problémem pooperační péče o malé děti a děti po dlouhých a složitých operacích. Je proto nutný odborný dohled českého specialisty a cílená ECHO vyšetření před operací a v časném pooperačním období. Dalším problémem je nedostatek speciálního zdravotnického materiálu, některých nástrojů pro dětskou kardiochirurgii (sternální pily, čelní světlo, jemné cévní svorky a pinzety) a hlavně nedostatek krevních derivátů, vazodilatancií a dalších preparátů. Značným problémem je také fakt, že všichni lékaři a většina sester nemluví dobře anglicky, což znesnadňuje rychlou a přesnou komunikaci při operaci i v pooperační péči.
 

Jordánsko / Ústřední vojenská nemocnice - rekognoskační cesta (17. 4. - 21. 4. 2016)

Tým lékařů z Ústřední vojenské nemocnice ve Střešovicích realizoval ve dne 17.4.-21.4.2016 rekognoskační cestu do Jordánska za účelem zhodnocení možností budoucí operační mise v oboru traumatologie, oftalmologie a ORL. Během této mise lékaři navštívili celkem 4 nemocnice (Al Khalidi Medical Center, Paletine Hospital, Eye Shami Center, Princess Iman Hospital), z nichž 3 vyhovují požadavkům lékařů a splňují hygienické i ostatní standardy evropských nemocnic. Státní nemocnice v provincii Ghor byla do výběru navštívených nemocnic zařazena k pochopení kontrastu mezi kvalitou vybraných nemocnic a státním zdravotnictvím. Tým lékařů po celou dobu doprovázel jordánský lékařský expert českého programu MEDEVAC, který lékařům pomáhal orientovat se v jordánské zdravotnické infrastruktuře a vést jednání s jordánskými nemocnicemi. Český velvyslanec v Ammánu přijal delegaci českých lékařů na oficiální návštěvě.

Zástupci jednotlivých lékařských týmů se shodli na závěru, že se během následujících měsíců zúčastní lékařských misí do Jordánska.
 

Jordánsko / FN Hradec Králové - oftalmologie (17. 4. - 26. 4. 2016)

Již podruhé byl vyslán do Jordánska tým oftalmologů ve složení dvou odborných lékařů a zdravotní sestry, kde v rámci programu MEDEVAC operovali převážně syrské uprchlíky. Dle zkušeností z předchozího roku se tato mise opět zaměřovala na operace očních katarakt, jako velice efektivní a účinnou pomoc bez dlouhodobé následné péče. Celkem bylo provedeno 118 chirurgických zákroků (pokročilé, maturní a velmi komplikované případy katarakt).

Fotogalerie: Jordánsko / FN Hradec Králové - oftalmologie Fotogalerie
 

Keňa / FN Motol - dětská kardiochirurgie - operace a školení (19. 4. - 19. 5. 2016)

Na jaře tohoto roku přicestovali do pražského kardiocentra fakultní nemocnice Motol tři keňské holčičky ve věku 1 a 3 roky v doprovodu svých maminek. Spolu s nimi přijela také jejich ošetřující lékařka a zdravotní sestra z nemocniceThe Mater Hospital v Nairobi.

Tyto děti byly vybrány motolskými lékaři v rámci jejich mise v Keni na podzim roku 2015 na základě diagnostikované vrozené vady srdce, která není v místních podmínkách operovatelná. Proto bylo rozhodnuto převézt tyto děti na léčení do ČR, kde jim byla úspěšně provedena operace srdce. Všechny holčičky se po operaci rychle zotavily a bez komplikací se mohly téměř po měsíci vrátit zpátky domů. Celá akce probíhala za pomoci Arcidiecézní charity Praha, která maminkám i dětem poskytovala sociální asistenci a tlumočení.

Po celou dobu hospitalizace a následného pooperačního doléčení mimo nemocnici probíhalo ve FN Motol také školení keňské lékařky a zdravotní sestry z nemocnice v Nairobi. Fakultní nemocnice Motol spolupracuje s tímto lékařským centrem již pátým rokem, poslední dva roky tuto spolupráci zaštiťuje program MEDEVAC.  Do Keni je pravidelně jednou za rok vyslán tým lékařů z kardiocentra FN Motol, kteří zde operují děti s vrozenými vadami srdce. Tato forma pomoci rozvojové zemi je časově i finančně efektivnější než evakuace pacientů do ČR, proto je českou vládou i nadále podporována.

Fotogalerie: Keňa / FN Motol - dětská kardiochirurgie Fotogalerie
 

Irák - Region iráckého Kurdistánu / VFN - školení kurdských lékařů (2. 5. - 30. 5. 2016)

Na základě zkušeností z roku 2015 proběhlo v květnu tohoto roku školení 5 kurdských lékařů a jedné lékařky a 6 zdravotních bratrů se specializací v oboru traumatologie. Školení probíhalo ve spolupráci s Všeobecnou fakultní nemocnicí v Praze, 1. chirurgickou klinikou hrudní, břišní a úrazové chirurgie a 1. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy. Prioritou výběru účastníků tohoto školení byli lékaři a lékařky do 40 let, u nichž se ještě nepředpokládá vyhraněná specializace v rámci oboru traumatologie. Program školení zahrnoval přednášky i simulace na digitálních modelech v simulačním centru Fyziologického ústavu 1. LF UK, pro účastníky stáže zajištěno třídenní školení v Ústavu chirurgie ruky ve Vysokém nad Jizerou. Podle odbornosti kurdských lékařů a lékařky byly připravena stáž a semináře na I. chirurgické klinice VFN a 1. LF UK a ve Fakultní nemocnici na Královských Vinohradech, kde byla zajištěna stáž na klinice popálenin. Součástí školení byla i návštěva školícího centra firmy MEDIN v Novém Městě na Moravě, kde si kurdští lékaři a lékařka mohli v rámci praktického workshopu vyzkoušet práci s kostními implantáty.

Fotogalerie: Irák / VFN - školení kurdských lékařů Fotogalerie
 

17. 5. 2016 Konference Pražské chirurgické dny

Ve dnech 16.-17.5.2016 se konal 23. ročník konference Pražské chirurgické dny, kterou pořádá  Všeobecná fakultní nemocnice v Praze. Jeden den této významné lékařské konference byl věnován programu MEDEVAC a jeho aktivitám. Tento vládní zdravotně humanitární program je koordinován Ministerstvem vnitra a v rámci resortu byl také v roce 1993 založen.

V úvodním vystoupení promluvili zástupci ministerstev vnitra - 1. náměstek ministra vnitra ing. Jiří Nováček, ředitel odboru azylové a migrační politiky PhDr. Tomáš Haišman, zahraničních věcí - český velvyslanec v Jordánsku Petr Hladík a zástupci vedení nemocnic, které participují na programu MEDEVAC prostřednictvím vysílání lékařských týmů do zahraničí, léčením zahraničních pacientů nebo školením zahraničních lékařů a zdravotnického personálu v ČR i v zahraničí.

V dalších blocích přednášek promluvili zástupci (lékaři) jednotlivých týmů, které byli v rámci MEDEVACu vyslány na misi do zahraničí (zejména do Jordánska, Keni a Kambodži) a představili odbornému publiku podobu svého působení v zahraničních nemocničních zařízeních, které jsou mnohdy vzdálené evropským standardům, ať už ve vybavení či v léčbě samotné. Se závěrečnou přednáškou vystoupil jordánský lékař - ortoped Watheq Al-Qsous, který v 80. letech studoval v Československu. Jeho přednáška se vedle odborných lékařských informací týkala i širšího kontextu programu MEDEVAC v Jordánsku, kde se pomoc českých lékařů zaměřuje zejména na operace válečných zranění syrských uprchlíků nebo vrozených vad u sociálně slabých jordánských občanů.
 

Jordánsko / Nemocnice Na Bulovce - plastická a rekonstrukční chirurgie (25. 5. - 3. 6. 2016)

V pořadí již po čtvrté vyjel do jordánského hlavního města Ammánu operovat tým plastické chirurgie z Nemocnice Na Bulovce ve složení dvou plastických chirurgů, instrumentářky a administrátora mise, aby se v místní charitativní nemocnici The Palestine Hospital věnovali operacím syrských uprchlíků - především rekonstrukcím poúrazových stavů na rukou, operacím vrozených vad dolních i horních končetin a korekcím deformujících a kontrahujících jizev po úrazech. V rámci mise bylo během předoperačních vyšetření ošetřeno 31 pacientů, z toho bylo pro operace vybráno 18, devět dětí a devět dospělých pacientů.

Lékařský tým NNB operoval poprvé v nemocnici The Palestine Hospital, která byla vybrána během předchozích misí ve spolupráci s koordinátorem MV a zástupců dalších nemocnic a místního jordánského specialisty. Pro lékařské výkony, které vykonávají lékaři týmu plastické chirurgie, je tato nemocnice po stránce vybavení vyhovující. Čeští lékaři také uvítali velice vstřícný přístup vedení nemocnice i zdravotnického personálu, se kterým během operací spolupracovali.
 

Maroko / návštěva marockých lékařů v ČR - rekognoskační cesta (31. 5. - 4. 6. 2016)

V návaznosti na rekognoskační cestu českých lékařů (kardiologie FN Motol, další obory - Nemocnice Na Bulovce) do Maroka ve dnech 13.-16.3.2016 navštívili jejich maročtí kolegové v rámci programu MEDEVAC dvě česká zdravotnická pracoviště -Nemocnice Na Bulovce a FN Motol.

Konzultací v ČR se zúčastnilo celkem 9 marockých lékařů v čele s ředitelem Univerzitní nemocnice Hassan/a II. ve Fezu), a obchodní rada ze ZÚ Rabat jako doprovod a tlumočník této skupiny lékařů.

Při návštěvě Fakultní nemocnice Motol, dětského kardiologického centra se maročtí lékaři setkali se mj. s prof. MUDr. Tomášem Tláskalem, CSc. a MUDr. Peterem Kubušem, primářem dětské kardiologie. Vedle přípravy lékařské mise českých kardiologů do Maroka (v 2. polovině září 2016) byla mj. diskutována možnost školení zdravotních sester, počty a charakter operací vykonávaných v motolském kardiocentru, transplantace srdce, problematika dárcovství, čekací lhůty aj.

Nemocnice Na Bulovce představila marocké delegaci jednotlivá specializovaná pracoviště; delegaci velmi zaujalo zejména špičkové laboratorní pracoviště a nemocniční lékárna. Jedna z možností, jak navázat budoucí spolupráci s marockou nemocnicí vychází z potřeby odborného výcviku sálových a zdravotních sester a využití odborných znalostí na poli dětské ortopedie.

Návštěva marockých lékařů byla velice pozitivně hodnocena všemi zúčastněnými stranami - delegací z marocké univerzitní nemocnice Hassan II. ve Fezu i českými participujícími nemocnicemi, které jsou zapojeny do aktivit programu MEDEVAC / Maroko.
 

Maroko / FN Motol - dětská kardiochirurgie (18. 9. - 30. 9. 2016)

V září tohoto roku byl na svou první česko-slovenskou kardiochirurgickou misi do Maroka vyslán tým z dětského kardiocentra FN v Motole, který se v univerzitním centru Centre Hospitalier Universitaire Hassan II ve Fesu zaměřoval na operace dětí s vrozenou srdeční vadou pocházející ze sociálně slabých rodin.

Protože se jednalo o vůbec první aktivity v rámci programu Medevac v Maroku, byla tato mise realizována na základě dvou rekognoskačních cest – českých lékařů do Maroka a marockých lékařů do ČR během jara tohoto roku, kdy měly lékařské týmy z obou zemí možnost seznámit se se situací v dané zemi v oboru dětské kardiochirurgie. Nezastupitelnou roli v celkové organizaci a plánování, komunikaci mezi oběma stranami, měl zastupitelský úřad v Rabatu.

Ve spolupráci s marockými lékaři bylo z databáze 123 dětí čekajících na operaci předběžně vybráno a vyšetřeno více než 25 pacientů. V souboru byli převáženě pacienti s těžkými vrozenými srdečními vadami s těžkou cyanózou, známkami srdeční slabosti, plicní hypertenzí a/nebo s celkovou dystrofií. V konečném výběru bylo vybráno 13 dětí, kterým byla provedena operace.

Při operaci a při pooperační péči čeští lékaři úzce spolupracovali s marockým personálem, chirurgy, anesteziology, perfuzionisty, kardiology, sálovými sestrami a sestrami jednotky intenzivní péče. Na této činnosti se významně podílely také dvě slovenské sestry, které se vedle pooperační péče zaměřily také na edukaci místního středního zdravotnického personálu.

Fotogalerie: Maroko / FN Motol - dětská kardiochirurgie Fotogalerie
 

Jordánsko / FN Hradec Králové - oftalmologie (25. 9. - 4. 10. 2016)

Již potřetí byl vyslán do Jordánska tým oftalmologů ve složení dvou odborných lékařů (pod vedením prof. Jiráskové) a zdravotní sestry, kde tentokrát provedli 192 chirurgických zákroků. Mise se opět zaměřovala na operace očních katarakt, které jsou velice efektivní a účinnou pomocí bez dlouhodobé následné péče. V nemocnici Al Khalidi bylo pro účely MEDEVACu vytvořeno zcela nové oční centrum s dvěma operačními sály, které je využíváno i místními. Ze strany lékařů byl velmi oceněn přístup nemocnice a místního zdravotnického personálu a téměř žádné časové prostoje mezi jednotlivými operacemi, díky čemuž se na 2 sálech podařil odoperovat rekordní počet pacientů.

Fotogalerie: Jordánsko / FN Hradec Králové - oftalmologie Fotogalerie
 

Jordánsko / Nemocnice Na Bulovce - plastická a rekonstrukční chirurgie (28. 9. - 7. 10. 2016)

Lékařský tým ve složení dvou chirurgů (pod vedením MUDr. Molitora), zdravotní sestry a administrátora mise se zaměřil především na rekonstrukce poúrazových stavů na ruce (klouby, šlachy), korekce jizev po úrazech (především popáleniny), operace získaných a vrozených vývojových vad končetin. V nemocnici Palestine hospital bylo vyšetřeno celkem 40 pacientů a odoperováno bylo 30 z nich. Operace proběhly bez větších komplikací, následný follow up pacientů byl zajištěn jordánským lékařským expertem Wathqem Al-Qsousem.

Fotogalerie: Jordánsko / Nemocnice Na Bulovce - plastická a rekonstrukční chirurgie Fotogalerie

Jordánsko / VFN - traumatologie (4. 10. - 15. 10. 2016)

Dne 4.10. proběhl vedoucím mise MUDr. Burgetem předvýběr pacientů v nemocnici Palestine Hospital a následně zde bylo úspěšně odoperováno 21 pacientů. Mise traumatologů přijela ve složení čtyř doktorů, fyzioterapeutky a zdravotní sestry. Lékařský tým se zaměřil zejména na chirurgické rekonstrukční případy se specializací na pohybový aparát, k některým operacím byly mj. použity nástroje české firmy MEDIN. Stejně jako u předchozích misí následnou pooperační péči zajišťoval jordánský lékař, který s českými týmy úspěšně spolupracuje již druhým rokem.

Fotogalerie: Jordánsko / VFN - traumatologie Fotogalerie
 

Irák - Region iráckého Kurdistánu / FN Hradec Králové - školení kurdských oftalmologů (16. 10. - 28. 10. 2016)

Ve spolupráci s Fakultní nemocnicí v Hradci Králové bylo v druhé polovině října tohoto roku poprvé realizováno školení kurdských očních specialistů. Cílem stáže na Oční klinice FN Hradec Králové bylo zlepšení a prohloubení úrovně znalostí jednotlivých oborů oftalmologie u residentních lékařů z kurdské nemocnice Duhok Eye Hospital. V průběhu stáže měli kurdští lékaři (2 lékařky a 2 lékaři) možnost seznámit se nejen se všemi podobory oftalmologie, a to jak diagnostickými, léčebnými i operačními, ale i s managementem očního centra a jeho systematickou organizací práce, která je velice efektivní díky vysoké specializaci a systému plánování, který v jejich zemi zatím nefunguje.

Město Duhok se nachází méně než 100 km od iráckého města Mosul, kde v posledních měsících probíhají vojenské operace na osvobození města z rukou Islámského státu. Pacienty oftalmologů z Duhoku jsou tedy kromě běžných pacientů i uprchlíci, civilisté s vážnými zraněními z bojů. Zázemí jejich nemocnice, ať už přístrojovým vybavením či především chybějícím personálním zastoupením neodpovídá tak vysokému počtu pacientů, kteří by potřebovali lékařské ošetření. Kurdský zdravotnický systém je přílivem uprchlíků ze Sýrie i vnitřně vysídlených obyvatel v rámci Iráku značně přetížený, mnoho lékařů odchází do zahraničí. Pro mladé kurdské lékaře jsou zkušenosti a nové poznatky získané během školení velice cenné; mají možnost využít jich následně během své každodenní lékařské praxe a zprostředkovat je i svým dalším kolegům.

Fotogalerie: FN Hradec Králové - školení kurdských oftalmologů Fotogalerie
 

Irák - Region iráckého Kurdistánu / FN Olomouc - rekognoskační cesta, školení, traumatologie (24. 10. - 4. 11. 2016)

Na základě úspěšného traumatologického školení kurdských lékařů a zdravotnického personálu na jaře 2016 ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze byl ve spolupráci s Fakultní nemocnicí Olomouc vyslán multidisciplinární tým (dva chirurgové - traumatologové a anesteziolog) na rekognoskační misi spojenou s přímou pomocí českých lékařů v governorátu Dohuk v Reginu iráckého Kurdistánu. Během své cesty byli lékaři seznámeni se dvěmi místními nemocnicemi - Emergency Teaching Hospital a Emergency Hospital v Zakho, kde jsou v rámci poskytované léčebné péče ošetřováni pacienti především s akutními poraněními, a to jak civilními, tak válečnými. Čeští lékaři se ve spolupráci s místními lékaři podíleli na třídění, diagnostice a zajištění poraněných pacientů v rámci akutního příjmu a na operační léčbě těchto poranění, a to jak v denní, tak v noční dobu, kdy v rámci "on call režimu" byli k dispozici kdykoliv během jejich pobytu. Ve spolupráci s místním Ministerstvem zdravotnictví (Directorate General of Health) se čeští lékaři podíleli také na školení Life support training program pro absolventy lékařské fakulty University v Duhoku. Na plánování a organizaci celé mise se podílel také Generální konzulát v Erbílu.
 

Jordánsko / Ústřední vojenská nemocnice - ortopedie, ORL (1. 11. - 12. 11. 2016)

Na začátku listopadu byly do jordánského hlavního města Ammánu poprvé vyslány dva lékařské týmy z Ústřední vojenské nemocnice v Praze, která byla nově zařazena do programu MEDEVAC na začátku roku 2016. Lékařský tým specialistů ORL se zaměřoval na operace u malých dětí – syrských uprchlíků žijících v uprchlických táborech v Jordánsku, u kterých se dlouhodobě vyskytují problémy dýchacího ústrojí, jako jsou chronické rýmy a záněty nosohltanu či průdušek. Díky operacím nosních nebo krčních mandlí, které jsou pro děti relativně nenáročným zákrokem, se během krátké doby po operaci výrazně zlepší celkový zdravotní stav malých pacientů. Celkem bylo provedeno 68 operačních zákroků bez následných pooperačních komplikací. Druhým tým - ortopedů ve složení tři chirurgové, anesteziolog a sálová sestra se během své mise zaměřoval na operace pohybového aparátu u starších pacientů syrského původu, zejména na celkové náhrady kolenního kloubu a artroskopie kolene. Během jejich působení bylo odoperováno celkem 15 pacientů.

Fotogalerie: Jordánsko / Ústřední vojenská nemocnice - ORT a ORL Fotogalerie
 

Keňa / FN Motol - dětská kardiochirurgie (13. 11. - 26. 11. 2016)

Fotogalerie: Keňa / FN Motol - dětská kardiochirurgie Fotogalerie
 

Jordánsko / Nemocnice Na Bulovce - ortopedie, oftalmologie (30. 11. - 9. 12. 2016)

Již počtvrté byl do Jordánska vyslán tým ortopedů z Bulovky pod vedením doc. Chomiaka a společně s nimi byl poprvé vyslán rovněž oční specialista v doprovodu zdravotní sestry. Oba lékařské týmy pracovaly v nemocnici Al Khalidi hospital. Během 7 operačních dní bylo českým oftalmologem provedeno celkem 62 operací šedého zákalu (katarakty) a o následnou pooperační péči se stará jordánský oftalmologický specialista. Operace probíhají díky přístupu místní nemocnice plynule bez zbytečných prodlev, operace oční katarakty trvají v průměru méně než 30 minut, a jsou téměř bez jakýchkoliv následných pooperačních komplikací.

Ortopedický tým ve složení dvou chirurgů-ortopedů, anestezioložky, instrumentářky a administrátora mise se opět zaměřil na operace a léčbu válečných zranění syrských uprchlíků z uprchlických táborů a také na operace syrských dětských i dospělých pacientů se získanými a vrozenými vadami pohybového aparátu. Dne 1.12. proběhl předvýběr, kdy bylo vyšetřeno celkem 39 pacientů, a pro následné operace bylo vybráno 24 pacientů, na nichž bylo provedeno celkem 30 operačních zákroků. Jednalo se především o operace náhrad kloubů (kolena, kyčle), k čemuž byl využit dovezený materiál a instrumentárium firmy BEZNOSKA. Spolupráce s nemocnicí Al-Khalidi v Ammánu je dlouhodobě na vysoké úrovni, ať už se jedná o vstřícný přístup místního personálu k požadavkům českých lékařů nebo se jedná o přístrojové a nástrojové vybavení operačních sálů či hygienických podmínek.

Celkem 14 pacientům a pacientkám trpícím osteoartritidou kolenního kloubu bylo aplikováno dohromady 42 injekcí „Intregel injection“ do kolenních kloubů. V rámci kůry byly podávány postupně 3 injekce na jeden kolenní kloub. Aplikace injekcí byla zvolena jako alternativa totální výměny kolenního kloubu.

  

vytisknout  e-mailem