Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Výzva k podání žádosti o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu pro nestátní neziskové organizace provozující evropské krizové či asistenční linky 116 000, 116 111 a 116 006 v ČR pro rok 2021

Ministerstvo vnitra
odbor prevence kriminality
Nad Štolou 3
170 34  Praha 7

Č. j. MV-134510-1/OPK-2020                                                                                                                          Praha 26. srpna 2020
                                                                                                                                                                               Přílohy: 8

Výzva k podání žádosti o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu
pro nestátní neziskové organizace provozující evropské krizové či asistenční linky
116 000, 116 111 a 116 006 v České republice pro rok 2021

V rámci systémového řešení udržitelnosti evropských krizových či asistenčních linek 116 000, 116 111 a 116 006 schváleném ministrem vnitra dne 30. července 2015 odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra (dále jen „MV“) zveřejňuje výzvu k podání žádosti o poskytnutí dotace v dotačním programu pro nestátní neziskové organizace provozující v České republice výše uvedené evropské linky. Realizací tohoto dotačního programu zabezpečuje odbor prevence kriminality MV plnění Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2016 až 2020 schválené usnesením vlády České republiky č. 66 ze dne 25. ledna 2016, s prodloužením platnosti podle usnesení vlády č. 652 ze dne 15. června 2020, a navazujícího akčního plánu. Dotace jsou poskytovány v souladu se Zásadami poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky pro nestátní neziskové organizace provozující evropské krizové či asistenční linky 116 000, 116 111 a 116 006 v České republice pro rok 2021 vydanými Pokynem ředitele odboru prevence kriminality č. 8/2020, v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), se zákonem č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění pozdějších předpisů, se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“) a se Zásadami vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy schválenými usnesením vlády České republiky č. 591 ze dne 1. června 2020, ve znění pozdějších usnesení (dále jen „Zásady vlády“).

Účelem dotačního programu je zajištění fungování evropských krizových či asistenčních linek v ČR a zabezpečení bezplatného volání pro jejich koncové uživatele. Zajištění bezplatného volání na uvedené evropské krizové či asistenční linky je ve veřejném zájmu. Jedná se o jednoznačnou garanci státu, který svým občanům v obtížných životních situacích zajistí dostupnost potřebných služeb.

Dotace poskytnutá v rámci této výzvy je určena na období od1. 1. 2021 do 31. 12. 2021.      

Oprávněnými žadateli jsou bezúhonné spolky, pobočné spolky, ústavy, nadace a nadační fondy (zřízené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů), obecně prospěšné společnosti (zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) a účelová zařízení registrovaných církví (zřízená podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů), které jsou prokazatelně provozovatelem alespoň jedné z evropských krizových či asistenčních linek 116 000, 116 111, 116 006 na území České republiky.

Žádost o dotaci lze podat nejpozději do 30. září 2020.

V souladu s § 14k zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, uvádíme, že bude-li žádost o dotaci trpět vadami, vyzve poskytovatel žadatele o dotaci k odstranění vad, k tomu mu poskytne přiměřenou lhůtu. Dále poskytovatel může kdykoli v průběhu řízení žadatele o dotaci vyzvat k doložení dalších podkladů nebo údajů nezbytných pro vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace, k čemuž mu bude poskytnuta přiměřená lhůta.

V souladu s § 14p zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, si Ministerstvo vnitra vyhrazuje právo v průběhu řízení o poskytnutí dotace žadateli o dotaci doporučit úpravu žádosti o dotaci, lze-li předpokládat, že upravené žádosti o dotaci bude zcela vyhověno. K této úpravě bude žadateli o dotaci poskytnuta přiměřená lhůta.

Informace k výzvě a dotačnímu programu podává Mgr. Markéta Kalousková z odboru prevence kriminality na adrese marketa.kalouskova@mvcr.cz, tel: 974 832 571, případně 974 832 401, 974 832 255.

Žadatelé o dotaci v rámci dotačního programu pro nestátní neziskové organizace provozující evropské krizové či asistenční linky 116 000, 116 111 a 116 006 v České republice na rok 2021 se musí řídit Zásadami poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky pro nestátní neziskové organizace provozující evropské krizové či asistenční linky 116 000, 116 111 a 116 006 v České republice pro rok 2021 vydanými Pokynem ředitele odboru prevence kriminality č. 8/2020, které jsou přílohou Výzvy.

Příloha: Zásady poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky pro nestátní neziskové organizace provozující evropské krizové či asistenční linky 116 000, 116 111 a 116 006 v České republice pro rok 2021 vydané Pokynem ředitele odboru prevence kriminality č. 8/2020.

                                                                                                                                            JUDr. Michal Barbořík
                                                                                                                                                  ředitel odboru

vytisknout  e-mailem