Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Informace k možnosti obcí posunout splatnost místních poplatků či promíjet místní poplatky v období nouzového stavu

V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu a jeho negativními dopady do ekonomické sféry obyvatel obcí se obce v poslední době často dotazují na možnost snížit místní poplatky nebo posunout jejich splatnost na dobu po ukončení nouzového stavu. K této možnosti sdělujeme následující.

Obce jsou oprávněny zavádět na svém území místní poplatky výhradně formou obecně závazných vyhlášek vydávaných zastupitelstvem obce. Dle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), patří mezi povinné náležitosti obecně závazné vyhlášky také stanovení sazby a splatnosti poplatku.  Obec tak může změnu sazby nebo splatnosti místního poplatku provést pouze změnou stávající obecně závazné vyhlášky, a to na zasedání zastupitelstva obce. Rada obce a ani starosta obce nemají pravomoc provádět změnu sazeb či splatnosti místních poplatků ani v době nouzového stavu.

Možnost přistoupit k některým mimořádným opatřením však dává právní úprava správci poplatku. Správcem poplatku je obecní úřad, přičemž správa poplatku je výkonem přenesené působnosti, u které vykonávají metodickou pomoc pro obce příslušné krajské úřady.

Správce poplatku má následující možnosti:

  1. Dle § 16a zákona o místních poplatcích na žádost poplatníka z důvodu odstranění tvrdosti právního předpisu zcela nebo částečně prominout poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, nebo jeho příslušenství, lze-li to s přihlédnutím k okolnostem daného případu ospravedlnit - tento způsob prominutí je však vázán pouze na jeden z místních poplatků a předpokládá vlastní iniciativu obyvatel obce a v této souvislosti jej nelze považovat za vhodný.

  2. Dle § 16b zákona o místních poplatcích z moci úřední poplatek nebo jeho příslušenství v návaznosti na současnou mimořádnou situaci zcela nebo částečně prominout - v takovém případě se rozhodnutím správce poplatku promíjí poplatek všem poplatníkům, jichž se důvod prominutí týká, a to ode dne právní moci tohoto rozhodnutí. Rozhodnutí oznamuje správce poplatku vyvěšením na své úřední desce a zároveň ho zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.

  3. Nesankcionovat nezaplacení poplatku do určité doby po lhůtě splatnosti navýšením dle ustanovení § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích - o této skutečnosti je pak vhodné, aby správce poplatku informoval občany obce na úřední desce obecního úřadu a případně dalšími v místě obvyklými způsoby.

  

Zpracoval: Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly
Praha 24. března 2020

  

vytisknout  e-mailem