Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Integrace cizinců

Koncepce integrace cizinců

Integrační politika České republiky vychází z Koncepce integrace cizinců - Ve vzájemném respektu. Koncepce integrace cizinců byla vládou přijata v roce 2000 a od té doby prošla třemi zásadními aktualizacemi (v roce 2006, 2011 a 2016).

Odbor azylové a migrační politiky předkládá vládě každoročně materiály Postup při realizaci Koncepce pro další rok a Zprávu o situaci v oblasti migrace a integrace.

Základní dokumenty k integrační politice ke stažení naleznete zde.
 

A. Cílová skupina

Cílovou skupinou integračních opatření v plném rozsahu jsou cizinci z třetích zemí, dlouhodobě legálně pobývající na území České republiky. Některých integračních nástrojů (např. poskytování informací, jazykové kurzy, či pomoc v tíživé životní situaci) mohou ve vybraných dotačních titulech využívat rovněž občané Evropské unie a držitelé mezinárodní ochrany, a to nad rámec služeb poskytovaných v rámci Státního integračního programu. Cílovou skupinou integrace nejsou žadatelé o mezinárodní ochranu. Ve výjimečných případech pak mohou být součástí cílové skupiny i státní občané České republiky, kteří mají prokazatelně obdobné integrační potřeby jako výše uvedené skupiny obyvatel.

Vzhledem k tomu, že integrace je oboustranným procesem, je cílovou skupinou integrace i majoritní společnost.
 

B. Cíle integrační politiky

Cílem integrační politiky je podpořit integraci jako proces, který vede k bezproblémovému a oboustranně prospěšnému soužití cizinců a majority, k budování vědomí sounáležitosti a spoluodpovědnosti za společné soužití a vybudování vzájemně provázané a komunikující společnosti. Integrace cizinců je klíčová pro zachování sociální soudržnosti společnosti, pro její ekonomický, sociální i kulturní rozvoj. Nedostatečná nebo neúspěšná integrace přináší riziko vytváření uzavřených komunit cizinců, sociální fragmentace společnosti a vytváření paralelních společenských struktur, nárůstu xenofobie, netolerance a extremismu ve společnosti.

Integrační politika směřuje k podpoře soběstačnosti cizinců tak, aby byli schopni důstojného života v ČR a sami sebe dokázali vnímat jako součást této společnosti, znali svá práva a povinnosti, orientovali se ve zvyklostech a způsobu života v novém prostředí, byli schopni komunikovat v češtině, byli sociálně i ekonomicky samostatní a soběstační a měli dostatek informací o tom, kde v případě potřeby naleznou pomoc a podporu.

Hlavním cílem Koncepce je udržení a další rozvoj proaktivní integrační politiky na národní, regionální i lokální úrovni, dále pak posílení informovanosti cizinců i majority a prohloubení komunikace se širokou veřejností o problematice migrace a integrace ve vztahu k občanům i k cizincům.

Podrobné informace k cílům a prioritám integrační politiky na daný rok naleznete v aktuálním  Postupu při realizaci Koncepce či v aktualizované Koncepci integrace cizinců - Ve vzájemném respektu.

Základní dokumenty k integrační politice ke stažení naleznete zde.
 

C. Čeština pro cizince

Znalost češtiny je základním pilířem integrace cizinců do společnosti, podmínkou jejich komunikace s majoritou, využívání či zvyšování vzdělání a kvalifikace a úspěšného uplatnění na trhu práce. Nedostatečná znalost českého jazyka limituje školní prospěch dětí-cizinců a v důsledku je znevýhodňuje v možnosti dalšího vzdělávání, získání zaměstnání a kariérního růstu.

Integrační centra a nestátní neziskové organizace - NNO (například zde) nabízejí jazykové kurzy různých úrovní pro děti i dospělé a realizují přípravné kurzy také v rámci přípravy na zkoušku z českého jazyka pro získání povolení k trvalému pobytu. Obdobné služby nabízejí i v rámci přípravy na zkoušku k občanství z češtiny a reálií.

Podrobné informace ke zkouškám k získání trvalého pobytu nebo občanství jsou k dispozici na webových stránkách Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy (UJOP)Čeština pro cizince.

Přípravné kurzy pro děti před začátkem školního roku a hodiny češtiny nad rámec běžné výuky pořádají některé obce prostřednictvím vlastních integračních projektů realizovaných školami.

  

vytisknout  e-mailem