Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - na služební místo ředitele odboru vzdělávání a mezinárodní spolupráce ve státní službě

č.j.: MV-169258-1/OSK-2015 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo
-
ředitele odboru vzdělávání a mezinárodní spolupráce ve státní službě

datum: 18. listopadu 2015
č.j.:  MV-169258-1/OSK-2015

Personální ředitelka sekce pro státní službu jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. e) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ředitele odboru vzdělávání a mezinárodní spolupráce ve státní službě v sekci pro státní službu Ministerstva vnitra

v oborech služby Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců, příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků z povolání a Legislativa a právní činnost.

Místem výkonu služby je Praha.
Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.
Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 1. leden 2016.
Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 15. platové třídy.

Ředitel odboru vzdělávání a mezinárodní spolupráce ve státní službě v sekci pro státní službu Ministerstva vnitra zejména odpovídá za expertní činnost a řízení odboru, jehož předmětem činnosti je zejména

 1. příprava vzdělávacích programů a rámcových pravidel pro vzdělávání zaměstnanců státní správy;
 2. koordinace a metodické usměrňování provádění úřednické zkoušky, včetně zabezpečení provedení obecné části úřednické zkoušky;
 3. metodické usměrňování a hodnocení vytváření podmínek pro sladění rodinného a osobního života s výkonem státní služby služebními úřady;
 4. plnění úkolů v souvislosti s ochranou státních zaměstnanců, kteří učinili oznámení o podezření ze spáchání protiprávního jednání představeným nebo jiným zaměstnancem nebo osobou ve služebním poměru podle jiného právního předpisu;
 5. mezinárodní spolupráci v oblasti agendy státní služby, včetně zastupování České republiky v orgánech a institucích Evropské unie a dalších mezinárodních vládních organizacích, zejména College of Europe, Evropském institutu pro státní správu a Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj;
 6. koordinace a zpracování souhrnných stanovisek za sekci pro státní službu k návrhům právních předpisů připravovaných ministerstvem vnitra, ostatními ministerstvy a jinými ústředními správními úřady, k poslaneckým návrhům, senátním návrhům a návrhům zastupitelstev vyšších územních samosprávných celků.

Posuzovány budou žádosti1 podané ve lhůtě do 3. prosince, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Jindřišská 34, 118 01 Praha 1, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu (posta@mvcr.cz) nebo prostřednictvím datové schránky (9iutsan).

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo ředitele odboru vzdělávání a mezinárodní spolupráce ve státní službě v sekci pro státní službu Ministerstva vnitra“.

Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem může zúčastnit žadatel, který splňuje základní předpoklady stanovené zákonem, tj.:

 1. je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 25 odst. 1 písm. a) zákona];
  Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství2 popř. prostou kopii průkazu totožnosti; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;
 2. dosáhl věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona];
 3. je plně svéprávný [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona];
  Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta šestá zákona dokládá písemným čestným prohlášením3;
 4. je bezúhonný [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona];
  Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta druhá zákona dokládá výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, resp. obdobným dokladem o bezúhonnosti, není-li žadatel státním občanem České republiky;
 5. dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona], tj. vysokoškolské vzdělání získané studiem v magisterském studijním programu;
  Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání (vysokoškolského diplomu). Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání4; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;
 6. má potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona];
  Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. lékařským posudkem o zdravotní způsobilosti vydaným poskytovatelem pracovnělékařských služeb. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti5; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;
 7. Předloží osvědčení podle § 4 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, o tom, že nebyl:
  1. příslušníkem Sboru národní bezpečnosti zařazeným ve složce Státní bezpečnosti,
  2. evidován v materiálech Státní bezpečnosti jako rezident, agent, držitel propůjčeného bytu, držitel konspiračního bytu, informátor nebo ideový spolupracovník Státní bezpečnosti.
   Splnění tohoto požadavku lze pro účely výběrového řízení též doložit dokladem, že uchazeč o vydání osvědčení požádal. Osvědčení o výše uvedených skutečnostech je uchazeč povinen doložit nejpozději ke dni bezprostředně předcházejícímu dni jmenování státním tajemníkem,

   a zároveň předloží čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, o tom, že nebyl:
   1. tajemníkem orgánu Komunistické strany Československa nebo Komunistické strany Slovenska od stupně okresního nebo jemu na roveň postaveného výboru výše, členem předsednictva těchto výborů, členem ústředního výboru Komunistické strany Československa nebo ústředního výboru Komunistické strany Slovenska, členem Byra pro řízení stranické práce v českých zemích nebo členem Výboru pro řízení stranické práce v českých zemích, s výjimkou těch, kteří tyto funkce zastávali pouze v období od 1. 1. 1968 do 1. 5. 1969,
   2. pracovníkem aparátu orgánů uvedených pod písmenem a) na úseku politického řízení Sboru národní bezpečnosti,
   3. příslušníkem Lidových milicí,
   4. členem akčního výboru Národní fronty po 25. 2. 1948, prověrkových komisí po 25. 2. 1948 nebo prověrkových a normalizačních komisí po 21. 8. 1968,
   5. studentem na Vysoké škole Felixe Edmundoviče Dzeržinského při Radě ministrů Svazu sovětských socialistických republik pro příslušníky Státní bezpečnosti. Vysoké škole ministerstva vnitra Svazu sovětských socialistických republik pro příslušníky Veřejné bezpečnosti, Vyšší politické škole ministerstva Svazu sovětských socialistických republik nebo vědeckým aspirantem anebo účastníkem kursů delších než 3 měsíce na těchto školách.
    Osvědčení ani čestné prohlášení nepředkládají osoby narozené po 1. prosinci 19716.
     
 8. Je podle § 188 odst. 6 zákona státním zaměstnancem7 ve služebním poměru na dobu neurčitou, který vykonává službu na služebním místě ve stejném oboru služby, v jakém je služební místo představeného, které má být obsazeno (tj. Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců, příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků z povolání nebo Legislativa a právní činnost).
  Splnění tohoto předpokladu se podle § 51 odst. 3 zákona dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií příslušných listin (např. rozhodnutí o přijetí do služebního poměru, potvrzení  vydané zaměstnavatelem, nebo výpis z personálního spisu, které prokazují aktuálně zastávanou pozici);
 9. Má znalost anglického, francouzského nebo německého jazyka odpovídající alespoň 2. úrovni (stupni) znalosti cizího jazyka pro standardizované jazykové zkoušky8 stanovené rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy9.
  Splnění tohoto požadavku se dokládá kopií příslušného vysvědčení/osvědčení přiloženou k žádosti a následně předložením jeho originálu při pohovoru v rámci výběrového řízení.
 10. Je držitelem platného osvědčení podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, alespoň na stupeň utajení „Důvěrné“8.
  Splnění tohoto požadavku se dokládá kopií příslušného osvědčení přiloženého k žádosti. Pokud uchazeč nedisponuje příslušným dokladem a zároveň jeho žádost nebude z jiných důvodů vyřazena postupem podle § 27 odst. 2 zákona, bude akceptováno, pokud žadatel doloží, že podal žádost o vydání osvědčení fyzické osoby příslušného stupně utajení nejpozději před jmenováním na služební místo představeného.

K žádosti dále žadatel přiloží:

 1. strukturovaný profesní životopis
 2. písemnou práci v rozsahu maximálně tří normostran10 na téma „Vize dalšího rozvoje státní služby v oblastech zařazených do působnosti odboru vzdělávání a mezinárodní spolupráce ve státní službě v sekci pro státní službu Ministerstva vnitra“.

Mgr. Iva Hřebíková
personální ředitelka
sekce pro státní službu

1)
Žádost o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo státního zaměstnance tvoří Přílohu č. 1 tohoto oznámení.

2)
Písemné čestné prohlášení o státním občanství tvoří Přílohu č. 2 tohoto oznámení.

3)
Písemné čestné prohlášení o svéprávnosti tvoří Přílohu č. 3 tohoto oznámení.

4)
Písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání tvoří Přílohu č. 4 tohoto oznámení.

5)
Písemné čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti tvoří Přílohu č. 5 tohoto oznámení.

6)
§ 20 zákona č. 451/1991 Sb.

7)
Za státního zaměstnance se pro účely výběrového řízení považuje i stávající zaměstnanec ve služebním úřadu, který doloží, že splňuje podmínky pro přijetí do služebního poměru podle § 190 a násl. zákona, tj. doloží nad rámec standardních náležitostí též doklad o tom, že podal žádost o přijetí do služebního poměru, že místo, na které žádá o přijetí do služebního poměru, je systemizováno jako místo služební a dále doklad prokazující, že je ve služebním úřadu v pracovním poměru.

8)
Požadavek stanoven společným služebním předpisem náměstka ministra vnitra pro státní službu a státního tajemníka v ministerstvu vnitra ze dne 16. července 2015, kterým se stanoví požadavky na služební a pracovní místa na Ministerstvu vnitra.

9)
Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. j. MSMT-24195/2013 ze dne  24. července 2013, kterým se stanoví Seznam standardizovaných jazykových zkoušek pro účely systému jazykové kvalifikace zaměstnanců ve správních úřadech.

10)
Tj. 30 řádků x 60 znaků (celkem 1 800 znaků) podle ČSN 01 6910 Úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory, vydané Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) dne 1. července 2014, účinné od 1. srpna 2014.

vytisknout  e-mailem