Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Pozbytí státního občanství České republiky

Státní občanství České republiky se pozbývá prohlášením o vzdání se státního občanství České republiky.

Kdo a za jakých podmínek

V této věci je oprávněn jednat státní občan České republiky.

Státní občan České republiky může učinit prohlášení o vzdání se státního občanství České republiky pokud:

 • se zdržuje trvale v cizině
  a zároveň

 • není v České republice přihlášen k trvalému pobytu
  a zároveň

 • je státním občanem cizího státu, nebo žádá o nabytí cizího státního občanství a prohlášení o vzdání se státního občanství České republiky činí v souvislosti s nabytím tohoto státního občanství.

Do prohlášení lze zahrnout i dítě. Je-li prohlášení pouze jedním z rodičů dítěte, je nutné předložit souhlas druhého rodiče s jeho úředně ověřeným podpisem s tím, aby dítě pozbylo státní občanství České republiky. Souhlas druhého rodiče se nevyžaduje, pokud byl rodičovské odpovědnosti zbaven, výkon jeho rodičovské odpovědnosti byl v této oblasti omezen nebo pozastaven, není-li jeho pobyt, pokud žije mimo území České republiky, znám nebo zemřel.

Jestliže oba rodiče zemřeli, byli zbaveni rodičovské odpovědnosti, výkon jejich rodičovské odpovědnosti byl v této oblasti omezen nebo pozastaven, nebo není-li jejich pobyt, pokud žijí mimo území České republiky, znám, může prohlášení o pozbytí státního občanství České republiky učinit pro dítě jeho zákonný zástupce nebo opatrovník; souhlas rodičů se v takových případech nevyžaduje.
Opatrovník k prohlášení připojí pravomocné rozhodnutí soudu o svém ustanovení.

K pozbytí státního občanství České republiky prohlášením dítětem starším 15 let je třeba jeho souhlas s úředně ověřeným podpisem. Úředně ověřený podpis se nevyžaduje, jestliže dítě vyjádří svůj souhlas a prohlášení podepíše před správním orgánem, u něhož se prohlášení činí.

Jak a kam se obrátit

Prohlášení o vzdání se státního občanství České republiky můžete učinit před zastupitelským úřadem České republiky vykonávajícím působnost pro stát, ve kterém se trvale zdržujete, nebo pro stát, o jehož státní občanství žádáte. Zastupitelský úřad prohlášení spolu s předloženými doklady zašle příslušnému krajskému úřadu nejpozději do 15 dnů.

Prohlášení také můžete učinit přímo před krajským úřadem příslušným podle místa posledního trvalého pobytu na území České republiky. Pokud jste nikdy trvalý pobyt na území České republiky neměl, je místně příslušným Úřad městské části Praha 1.

Co musíte předložit 

K prohlášení je třeba připojit následující doklady:

 • doklad prokazující pobyt v cizině
 • doklad o nabytí cizího státního občanství nebo doklad prokazující přislíbení nabytí cizího státního občanství

Formuláře

Pokud pozbýváte státní občanství prohlášením, vyplňte předepsaný tiskopis, který obdržíte na zastupitelském úřadu ČR v zahraničí nebo na příslušném krajském úřadu.

Poplatky a termíny

Poplatky

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

Lhůty

Státní občanství České republiky se pozbývá dnem převzetí dokladu o pozbytí státního občanství České republiky prohlášením.

Příslušný krajský úřad o prohlášení rozhodne ve lhůtě 60 dnů od jeho obdržení.

Další informace

Pokud prohlašovatel splní podmínky pro pozbytí státního občanství České republiky, vydá mu krajský úřad doklad o pozbytí státního občanství České republiky prohlášením, pokud prohlašovatel předložil doklad o nabytí cizího státního občanství, nebo doklad o tom, že pozbude státní občanství České republiky, pokud prohlašovatel předložil doklad prokazující přislíbení nabytí cizího státního občanství; v dokladu o tom, že pozbude státní občanství České republiky, se uvede, kdy dojde k pozbytí státního občanství České republiky.

Právní úprava 

Zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

 

Opravné prostředky a sankce

Opravné prostředky

Opravným prostředkem proti rozhodnutí, kterým krajský úřad prohlášení o vzdání se státního občanství odmítne, je odvolání. Odvolání se podává u příslušného krajského úřadu, který napadené rozhodnutí vydal.

Sankce

Sankce nejsou stanoveny.

Kde získáte bližší informace

Další informace na žádost podají krajské úřady (v Praze úřady městských částí Praha 1 až 22) nebo Oddělení státního občanství odboru všeobecné správy Ministerstva vnitra, Náměstí Hrdinů 3, 140 21, Praha 4, a to buď písemně na uvedené adrese, telefonicky na telefonním čísle 974 817 438 nebo i elektronickou poštou: obcanmat@mvcr.cz 
Za správnost odpovídá:
 • Ministerstvo vnitra Odbor všeobecné správy oddělení státního občanství
  Náměstí Hrdinů 3, 140 21 Praha 4 obcanmat@mvcr.cz ,
  tel. 974 817 438 (informační linka oddělení státního občanství)
  tel. 974 817 411 (sekretariát oddělení státního občanství)


Odbor všeobecné správy, oddělení státního občanství, 20. března 2024

vytisknout  e-mailem