Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Vybraná zjištění z výzkumu vězněných osob

Moulisová, M. 

Vybraná zjištění z výzkumu vězněných osob
SOUHRN
Článek podává vybrané výsledky výzkumu 381 vězněných osob, z nichž některé jsou komparovány s výsledky výzkumu provedeného na studentech (254 osob). Výzkum se v prvé řadě zaměřil na sledování odrazující síly dvou prvků situační prevence v percepci osob ve verbálně simulovaných situacích, a na jejich hodnoty. Ty byly zjišťovány metodou párového srovnání. Zachycoval dále přístup pachatelů k technikám neutralizace, jejich motivy spáchání trestného činu a to, jak přijímali trest. U pachatelů kromě těchto subjektivních údajů o nich byly zjišťovány také objektivní údaje a hledány vazby mezi nimi.
Ukázalo se, že v percepci osob, jak vězňů, tak studentů, obecně měla pravděpodobnost odhalení mnohem větší odrazující účinek, než překážky. Odrazující potence pravděpodobnosti odhalení byla však u žen poněkud menší než u mužů. U studentů situace kriminální příležitosti vedla k poklesu odrazující potence obou prvků situační prevence. Soubor vězňů nebyl ve srovnání se studenty hodnotově deformován. Nejčastější hodnotová orientace vězňů i studentů byla postavena na tradičních rodinných hodnotách. U pachatelů, pro něž hodnota „nemuset pracovat“ byla důležitá, se častěji vyskytovaly rizikové faktory. Pokud jde o techniky neutralizace, jen málo pachatelů použilo k omluvě svého činu všech pět zjišťovaných. Menší tendenci omlouvat svůj čin spíše měli věznění muži starší, vzdělanější, netrestaní. Nejčastěji byla použita technika „popření odpovědnosti“. Nejčastěji uváděnými motivy spáchání činu byly potřeba peněz a vliv návykové látky. V přijetí trestu hrál roli věk, pohlaví i hodnoty osoby.
 
 
Selected findings from a study of prison inmates
SUMMARY
The article presented selected results of a study of 381 imprisoned persons, some of which are compared with the results of a survey carried out on students (254 persons). The study first focused on monitoring the deterring force of two elements of situational prevention in the perception of persons in verbally simulated situations, and their value. These were detected using the method of paired comparison. It also detected the attitude of offenders to the techniques of neutralisation, their motives for committing an act of crime, and the way in which they accepted the punishment. In addition to these subjective data, the objective data were also detected for these offenders and the relations between them were sought.
 
It has turned out that in the perception of both prisoners and students, the probability of being detected had a greater effect of determent than obstacles did. The deterring potential of probable detection was somewhat lower among women than among men, though. Among students, the situation of criminal opportunity led to a decrease in the deterring potential of both elements of situational prevention. The group of prisoners was not deformed in values compared to the students. The most frequent value orientation of prisoners as well as students was based on traditional family values. Among the offenders, for whom the value of “not having to work” was important, risk factors occurred more frequently. In terms of the techniques of neutralisation, only few offenders use all five detected ones for excusing their crime. Men, older, more educated and never previously punished had a lower tendency to excuse their crime. The technique of “denial of responsibility” was used the most frequently. The most frequently mentioned motives for committing a crime was the need for money and the influence of an addictive. In accepting the punishment, the age, gender and values of the persons played a role.
 
 
 
Ausgewählte Erkenntnisse aus der Untersuchung von inhaftierten Personen 
ZUSAMMENFASSUNG
Der Artikel macht mit ausgewählten Ergebnissen der Untersuchung von 381 inhaftierten Personen bekannt. Einige von den Ergebnissen wurden mit den Ergebnissen einer Untersuchung der Studierenden (254 Personen) verglichen. Die Untersuchung wurde in erster Linie auf die Verfolgung der abratenden Kraft der zwei Elemente der situativen Prävention in der Perzeption von Personen in verbal simulierten Situationen und auf deren Werte ausgerichtet. Diese wurden mit der Methode des paarweisen Vergleichs ermittelt. Sie hielt weiterhin die Einstellung der Täter zu den Neutralisierungstechniken, ihre Motive für die Verübung einer Straftat sowie die Art und Weise fest, wie sie die Strafe angenommen haben. Bei den Tätern wurde außer nach subjektiven Tatsachen auch nach objektiven Tatsachen und Verbindungen zwischen ihnen gesucht. 

Es hat sich gezeigt, dass in der Perzeption von Personen, und zwar sowohl der Häftlinge als auch der Studierenden, die Wahrscheinlichkeit der Entdeckung allgemein eine viel größere abratende Wirkung hatte als jegliche Hindernisse. Die abratende Potenz der Wahrscheinlichkeit der Entdeckung war bei Frauen allerdings etwas geringer als bei Männern.   Bei Studenten führte in der Situationsprävention die Situation einer kriminellen Gelegenheit zur Senkung der abratenden Potenz der beiden Elemente. Die Gruppe der Häftlinge war im Vergleich mit den Studenten wertmäßig nicht deformiert.  Die häufigste Wertorientierung war sowohl bei Häftlingen als auch bei Studenten auf traditionellen Familienwerten aufgebaut. Bei Tätern, für die der Wert „nicht arbeiten müssen“ wichtig war, kamen Risikofaktoren häufiger vor. Was die Neutralisierungstechniken betrifft, haben nur wenige Täter fünf ermittelte Techniken angewendet, um ihre Tat zu entschuldigen.   Eine geringere Tendenz ihre Tat zu entschuldigen, wiesen eher ältere, mehr gebildete und noch nicht bestrafte inhaftierte Männer auf.  Auf häufigsten wurde die Technik der „Leugnung der Verantwortung“ in Anspruch genommen. Die am häufigsten genannten Motive der Verübung einer Straftat war Geldbedarf und die Wirkung des Suchtmittels. Bei der Annahme der Strafe spielten das Alter, das Geschlecht sowie die Wertorientierung der jeweiligen Person die Rolle.

vytisknout  e-mailem