Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Novela trestních předpisů 2014

Jelínek, J. 

Novela trestních předpisů 2014
SOUHRN
Obsahem článku je přehled legislativních změn v oblasti trestního práva podle zákona č. 141/2014 Sb. Tento zákon novelizoval trestní zákoník, trestní řád a zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a o řízení proti nim. Autor v úvodu obecně charakterizuje přijaté změny právní úpravy, které byly vyvolány především potřebou přizpůsobit české trestní právo požadavkům vyplývajícím z práva evropského, konkrétně z práva Evropské unie. V trestním právu hmotném jde o zvýšení ochrany před obchodováním s lidmi a ochrana dětí před sexuálními útoky. V oblasti trestního práva procesního jde o rozšíření procesních práv osoby, proti které se vede trestní řízení tak, aby tato osoba měla práva z příslušné směrnice Evropského parlamentu a Rady o poskytování informací v trestním řízení (směrnice 2012/13/EU). Konečně byl novelizován i zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a o řízení proti nim, ve kterém do výčtu trestných činů, jejichž pachatelem může být i právnická osoba, byl doplněn trestný čin lichvy.
 
 
Novelisation of penal regulations 2014
SUMMARY
The article contains a survey of legislative changes in criminal law according to act No. 141/2014 Sb. This act amended the penal code, the act on criminal liability of legal entities and proceedings against them. In the introduction, the author characterises generally the adopted enactments, which were mainly brought about by the need of adjusting Czech criminal law to the requirements ensuing from European law, particularly from the law of the European Union. In substantive criminal law, it is a matter of increasing protection against people trafficking and protecting children from sexual attacks. In the realm of procedural criminal law it is a matter of expanding the procedural rights of a person, against which a penal proceeding is being conducted, so that this person would have the rights from the respective directive of the European Parliament and the Council for Providing Information in Criminal Proceedings (directive 2012/13/EU). An finally, the act on criminal liability of legal entities and on proceedings against them has been amended as well, in which usury has been added to the list of criminal acts, which a legal entity can commit.
 
 
Die Novelle der strafrechtlichen Vorschriften von 2014
ZUSAMMENFASSUNG
Der Artikel schafft einen Überblick über die legislativen Änderungen im Bereich des Strafprozessrechts nach dem Gesetz Nr. 141/2014 Slg. Durch das Gesetz wurde das Strafgesetzbuch, die Strafprozessordnung sowie das Gesetz über die strafrechtliche Verantwortung juristischer Personen und über das Verfahren gegen juristische Personen novelliert. In der Einleitung charakterisiert der Autor allgemein die vorgenommenen Änderungen in der rechtlichen Regelung, die durch die Notwendigkeit hervorgerufen worden waren, das tschechische Strafrecht den Anforderungen des europäischen Rechts, bzw. des EU-Rechts anzupassen. Im materiellen Strafrecht geht es um den stärkeren Schutz vor Menschenhandel sowie um den Schutz von Kindern vor sexuellem Missbrauch. Im Bereich des Strafprozessrechts handelt es sich um die Erweiterung der Prozessrechte einer Person, gegen die ein Strafverfahren geführt wird, sodass dieser Person aus der jeweiligen Richtlinie des Europaparlaments sowie des Europarates über das Recht auf Belehrung und Unterrichtung im Strafverfahren (Richtlinie Nr. 2012/13/EU) Rechte zustehen. Novelliert wurde endlich auch das Gesetz über die Strafverantwortung juristischer Personen und das gegen sie geführte Strafverfahren. Die Liste der Straftaten, deren Täter auch juristische Personen sein können, wurde im Gesetz um den Straftatbestand „Wucherei“ ergänzt.

vytisknout  e-mailem