Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Zaměstnanecká karta

English English

Prodloužení platnosti zaměstnanecké karty

Dobu platnosti zaměstnanecké karty lze opakovaně prodloužit při splnění v zásadě stejných podmínek jako pro vydání zaměstnanecké karty a to na dobu, na kterou byla uzavřena pracovní smlouva nebo dohoda o pracovní činnosti, vždy však nejdéle na dobu 2 let. Jde-li o zaměstnání vykonávaného na základě povolení k zaměstnání, platnost zaměstnanecké karty se prodlouží na dobu odpovídající době uvedené v rozhodnutí o prodloužení povolení k zaměstnání. Bylo-li k výkonu práce vydáno rozhodnutí uznávacího orgánu o povolení k výkonu povolání nebo odborné praxe, prodlouží se platnost zaměstnanecké karty na dobu stanovenou v tomto rozhodnutí.

Žádost o prodloužení doby platnosti zaměstnanecké karty se podává na pracovišti Ministerstva vnitra. Žádost musíte podat nejdříve 120 dnů před skončením platnosti stávající zaměstnanecké karty a nejpozději v poslední den platnosti zaměstnanecké karty.

Vzhledem k tomu, že fikce platnosti dosavadní zaměstnanecké karty se vztahuje i na oprávnění k výkonu zaměstnání na pracovní pozici, na kterou byla zaměstnanecká karta vydána (více viz níže), můžete i nadále pracovat na stávající pozici za předpokladu, že žádáte o prodloužení platnosti zaměstnanecké karty na pracovní pozici, kterou již vykonáváte. V případě, že žádáte o prodloužení zaměstnanecké karty vydané na základě povolení k zaměstnání, můžete nadále pracovat, pokud Vám již bylo vydáno prodloužení povolení k zaměstnání, anebo jste v zákonné lhůtě o prodloužení tohoto povolení k zaměstnání požádal.

Pokud podání žádosti o prodloužení platnosti zaměstnanecké karty ve stanovené lhůtě zabránily důvody na vůli cizince nezávislé, je oprávněn žádost podat do 5 pracovních dnů po zániku těchto důvodů.  Povolení k pobytu i k zaměstnání se do zániku tohoto oprávnění považuje za platné. Je na cizinci, aby tyto důvody, které mu bránily v podání žádosti před skončením platnosti stávající zaměstnanecké karty, správnímu orgánu sám z vlastní iniciativy sdělil a prokázal. Povinnost tvrzení a důkazu těchto důvodů je na cizinci. Cizinec je povinen sdělit důvody pozdějšího podání žádosti nejpozději v okamžik podání žádosti.

Náležitosti žádosti o prodloužení platnosti zaměstnanecké karty

Žádost o prodloužení zaměstnanecké karty se podává na zvláštním tiskopisu "Žádost o zaměstnaneckou kartu".

K žádosti o prodloužení platnosti zaměstnanecké karty je cizinec povinen doložit:

 1. cestovní doklad,

 2. doklad o zajištění ubytování,

 3. pracovní smlouvu nebo dohodu o pracovní činnosti (resp. dodatek smlouvy či dohody o prodloužení na dobu, na kterou je žádáno o prodloužení zaměstnanecké karty),

 4. rozhodnutí Úřadu práce o prodloužení povolení k zaměstnání – pouze u zaměstnanecké karty, která má neduální charakter s povolením k zaměstnání (viz sekce Zvláštní případy / Neduální režim zaměstnanecké karty) nebo v případě, že cizinec v průběhu pobytu na základě zaměstnanecké karty změnil pracovní místo na místo, na které je mu vydáno povolení k zaměstnání,

 5. doklady k prokázání odborné způsobilosti pro výkon požadovaného zaměstnání,

 6. povinnost předložit tuto náležitost platí pouze u zaměstnanecké karty s duálním charakterem, a to pouze pokud doklad dříve předložený OAMP pozbyl platnosti (např. v případě, že průkaz o dosažení odborné kvalifikace, který cizinec doložil k žádosti o vydání zaměstnanecké karty je časově omezen a v době rozhodování o žádosti o prodloužení platnosti zaměstnanecké karty je již neplatný),

 7. na požádání doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů

 8. na požádání doklad potvrzující splnění požadavků opatření před zavlečením infekčního onemocnění

 9. v případě změny podoby fotografii.
   

Pokud je cizinec nebo jeho zaměstnavatel účastníkem vládou schváleného programu, jehož podmínky výslovně umožňují nahrazení některých náležitostí žádosti potvrzením vydaným tímto zaměstnavatelem, lze potvrzením nahradit:

 • doklad o zajištění ubytování,
 • pracovní smlouvu, dohodu o pracovní činnosti nebo smlouvu o smlouvě budoucí,
 • doklady prokazující odbornou způsobilost pro výkon požadovaného zaměstnání.
   

V případě, že zaměstnavatelem cizince je agentura práce a bude jej dočasně přidělovat k výkonu práce k jinému zaměstnavateli, je nezbytnou náležitostí žádosti o prodloužení doby platnosti zaměstnanecké karty také doklad, který obsahuje jméno, příjmení, státní občanství, datum a místo narození a bydliště cizince a dále druh práce, kterou tento cizinec bude jako přidělený zaměstnanec vykonávat, místo výkonu práce u uživatele a název a sídlo uživatele. Vzor takového dokladu je dostupný na tomto odkazu.

Splňujete-li podmínky pro prodloužení platnosti zaměstnanecké karty, jste povinen se na výzvu osobně dostavit na MV ČR ke zpracování údajů nezbytných pro vydání zaměstnanecké karty, a to včetně pořízení biometrických údajů. Nedostavení se na výzvu MV ČR je důvodem pro zastavení řízení o žádosti.

Jste povinen ve lhůtě stanovené MV ČR, nejpozději však do 60 dnů ode dne pořízení biometrických údajů, dostavit se na MV ČR k převzetí průkazu o povolení k pobytu. Nedostavení se k převzetí průkazu o povolení k pobytu je důvodem pro zastavení řízení o žádosti.
 

Fikce platnosti dosavadní zaměstnanecké karty

Podobně jako v ostatních případech žádosti o prodloužení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu, i v případě žádosti o prodloužení platnosti zaměstnanecké karty se při splnění podmínek stanovených § 47 odst. 7 zákona o pobytu cizinců uplatní tzv. fikce platnosti dosavadního povolení k pobytu, která bývá na žádost cizince osvědčována tzv. překlenovacím štítkem.

Fikce platnosti dosavadní zaměstnanecké karty se od 17. 8. 2015 vztahuje i na oprávnění k výkonu zaměstnání na pracovní pozici, na kterou byla zaměstnanecká karta vydána. Oprávnění k výkonu zaměstnání však zaniká v případě, že příslušná krajská pobočka Úřadu práce ČR, poskytne MV ČR stanovisko, že další zaměstnávání cizince na pracovní pozici, pro kterou byla zaměstnanecká karta vydána, není možné. Oprávnění k výkonu zaměstnání v takovém případě zaniká doručením rozhodnutí o zamítnutí žádosti o prodloužení zaměstnanecké karty.

V případech cizinců se zaměstnaneckou kartou v neduálním režimu (tedy s povolením k zaměstnání nebo s volným přístupem na trh práce (viz sekce Zvláštní případy / Neduální režim zaměstnanecké karty) není oprávnění k výkonu zaměstnání spojeno se zaměstnaneckou kartou. Cizinec s platným povolením k zaměstnání (resp. s platným prodlouženým povolením k zaměstnání) nebo s volným přístupem na trh práce tedy může ve výkonu zaměstnání pokračovat i po skončení platnosti zaměstnanecké karty v rámci fikce platnosti dosavadní zaměstnanecké karty bez omezení.
 

Společníci, jednatelé a ostatní členové statutárních orgánů obchodních korporací

Zaměstnaneckou kartu vydanou cizinci, který v postavení společníka (včetně člena družstva), člena statutárního orgánu nebo jiného orgánu obchodní společnosti anebo v postavení člena družstva nebo člena statutárního orgánu nebo jiného orgánu družstva plní pro tuto právnickou osobu úkoly vyplývající z předmětu její činnosti, není možné prodloužit, a to ani v případě, že by takovému cizinci bylo vydáno rozhodnutí o povolení k zaměstnání krajskou pobočkou Úřadu práce ČR. Žádosti o prodloužení takové zaměstnanecké karty podané po 15. 8. 2017 (včetně), nebude moci Ministerstvo vnitra vyhovět.

Jste-li držitelem zaměstnanecké karty vydané z tohoto důvodu, můžete si najít jiné zaměstnání odlišné od výkonu činnosti v předmětu podnikání Vaší obchodní společnosti či družstva oznámit Ministerstvu vnitra změnu zaměstnavatele nebo pracovního zařazení.

Cizinci, kteří jsou statutárními orgány obchodních korporací nebo jejich členy mohou jako účel svého pobytu volit účel podnikání a tedy žádat u zastupitelského úřadu o vydání dlouhodobého víza za tímto účelem. Pokud již pobývají na území ČR po dobu 5 let, mohou požádat na pracovišti Ministerstva vnitra o vydání nového povolení k dlouhodobému pobytu za účelem podnikání.

Od této situace je třeba odlišit případy, kdy zaměstnanecká karta byla  společníku, jednateli  či jinému cizinci, který je statutátním orgánem obchodní korporace vydána jako vyslanému zaměstnanci a pro výkon práce v rámci tohoto vyslání  mu  bylo vydáno rozhodnutí o povolení k zaměstnání dle § 95 zákona o zaměstnanosti. V těchto případech lze  zaměstnaneckou kartu i nadále vydat a také prodloužit.

  


Odbor azylové a migrační politiky, 13. července 2023

vytisknout  e-mailem