Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Informace pro občany jiných členských států EU o podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky

Informace pro občany jiných členských států EU o podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky 

Volby do Evropského parlamentu na území České republiky upravuje zákon č. 62/2003 Sb.,o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). 
 • Kdy se budou volby do Evropského parlamentu na území České republiky konat? (§ 3 zákona)
Volby do Evropského parlamentu se budou na území České republiky konat ve dnech 23. a 24. května 2014. Dne 23. května 2014 (pátek) se bude hlasovat od 14.00 hodin do 22.00 hodin a dne 24. května 2014 (sobota) se bude hlasovat od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
 
 • Za jakých podmínek má občan jiného členského státu EU právo hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky? (§ 5 zákona)

Občan jiného členského státu EU má právo hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky za předpokladu, že

 • nejpozději druhý den voleb dosáhl věku 18 let,
   
 • je po dobu nejméně 45 dnů přihlášen k trvalému pobytu nebo přechodnému pobytu na území České republiky (tj. nejméně od 9. dubna 2014),

 • nevznikla u něj překážka ve výkonu volebního práva a

 • je zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu.

 Překážkou ve výkonu volebního práva, pro kterou nelze hlasovat, je zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu nebo omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva.

 • Kdo vede seznam voličů pro volby do Evropského parlamentu na území České republiky? (§ 27 a 28 zákona)

Seznam voličů pro volby do Evropského parlamentu vede obecní úřad, městský úřad, úřad městyse, magistrát statutárního města, které není územně členěno, úřad městské části nebo městského obvodu (dále jen „obecní úřad“). Tento seznam sestavuje obecní úřad pro každé volby do Evropského parlamentu postupem daným zákonem. Občan jiného členského státu EU je do tohoto seznamu zapsán, jestliže

 • o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu na území České republiky požádá,

 • o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu na území České republiky požádal již při minulých volbách do Evropského parlamentu v roce 2009 nebo 2004 a od té doby nepožádal o vyškrtnutí z tohoto seznamu a stále splňuje podmínky pro výkon práva volit,

 • je veden v dodatku stálého seznamu voličů pro účely voleb do zastupitelstev obcí a u obecního úřadu, u kterého je v dodatku stálého seznamu voličů veden, podá žádost o přenesení svých údajů z dodatku stálého seznamu voličů do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. 

 • Jak a do kdy požádat o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského  parlamentu? (§ 29 zákona)

  1)  Občan jiného členského státu EU, který má právo volit ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky, projeví svou vůli hlasovat v těchto volbách na území České republiky tím, že podá u obecního úřadu, v jehož správním obvodu je přihlášen k trvalému pobytu nebo k přechodnému pobytu na území České republiky, nejpozději 40 dnů přede dnem voleb, tj. nejpozději 13. dubna 2014 do 16.00 hodin, žádost o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu; to neplatí v případě, že občan jiného členského státu EU požádal o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu na území České republiky již při minulých volbách do Evropského parlamentu v roce 2009 nebo 2004 a od té doby nepožádal o vyškrtnutí z tohoto seznamu a stále splňuje podmínky pro výkon práva volit ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky (těmto voličům se doporučuje, aby si svůj zápis ověřili na příslušném obecním úřadě).

  2) Občan jiného členského státu EU, který je veden v dodatku stálého seznamu voličů pro účely voleb do zastupitelstev obcí na území České republiky, podá u obecního úřadu, u kterého je v dodatku stálého seznamu voličů veden, žádost o přenesení svých údajů z dodatku stálého seznamu voličů do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu; tuto žádost je třeba podat nejpozději 40 dnů přede dnem voleb, tj. nejpozději 13. dubna 2014 do 16.00 hodin.

Žádosti podle odstavce 1) i 2) je nutné podávat osobně. Při podání žádosti se občan jiného členského státu EU prokáže platným průkazem totožnosti. Obecní úřad žadatele o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu nejpozději 15 dnů přede dnem voleb, tj. do 8. května 2014, informuje o tom, jak byla jeho žádost vyřízena. 

Vzory žádosti ke stažení:
Žádost o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu (pdf, 118 kB)
Žádost o přenesení údajů z dodatku stálého seznamu voličů do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu (pdf, 147 kB)
 
 • Co musí být k žádosti o zapsání do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu připojeno? (§ 29 zákona)
 K žádosti o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu a k žádosti o přenesení údajů z dodatku stálého seznamu voličů do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu musí být přiloženo čestné prohlášení, ve kterém žadatel uvede:
 1. svoji státní příslušnost,
 2. msto pobytu,
 3. adresu volebního obvodu, kde byl dosud pro volby do Evropského parlamentu veden ve volební evidenci a
 4. to, že bude hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu pouze na území České republiky.
 •  Kde lze ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky hlasovat? (§ 36 zákona)

  1) Volič hlasuje ve volební místnosti na území obce, u jejíhož obecního úřadu je zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. Bylo-li na území obce zřízeno více volebních okrsků, hlasuje volič ve volební místnosti v tom volebním okrsku, kam podle místa svého bydliště patří. Starosta obce zveřejní nejpozději 15 dnů přede dnem voleb, tj. do 8. května 2014, způsobem v místě obvyklým, které části obce náležejí do jednotlivých volebních okrsků, a uvede adresy volebních místností.

  2) Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě vyšle okrsková volební komise k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky a výpisem ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. Při hlasování postupují členové okrskové volební komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování.

  3) Volič může hlasovat v jakékoli volební místnosti na území České republiky, musí však ve volební místnosti, kromě prokázání své totožnosti a občanství jiného členského státu EU, odevzdat okrskové volební komisi voličský průkaz.
 • Jak si může volič opatřit voličský průkaz? (§ 30 zákona)

Voličský průkaz vydává obecní úřad voliči, který je u tohoto obecního úřadu zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu a nebude moci nebo nehodlá volit ve volebním okrsku, pro který je tento seznam veden.

Volič, který je zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, může požádat o vydání voličského průkazu nejdříve ode dne vyhlášení voleb, a to písemným podáním opatřeným ověřeným podpisem voliče, doručeným nejpozději 15 dnů přede dnem voleb, tj. do 8. května 2014, obecnímu úřadu. Obecní úřad nejdříve 15 dnů přede dnem voleb předá voličský průkaz osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle.

 • Co učiní volič po příchodu do volební místnosti? (§ 36 zákona)

  Hlasovací lístky budou dodány všem voličům nejpozději 3 dny přede dnem voleb.

  Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.

  Volič, který je občanem jiného členského státu EU, prokáže po příchodu do volební místnosti svou totožnost a občanství jiného členského státu EU.

  Neprokáže-li volič tyto skutečnosti, nebude mu hlasování umožněno.

  Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je poté povinen odevzdat okrskové volební komisi tento průkaz.

  Po záznamu ve výpisu ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu obdrží volič od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku. Na žádost voliče mu okrsková volební komise dodá za chybějící, škrtané nebo jinak označené hlasovací lístky jiné.

  Voliči, který není zapsán ve výpisu ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, okrsková volební komise hlasování neumožní. To neplatí, pokud volič hlasuje na voličský průkaz.
 •  Jak volič hlasuje? (§ 37 zákona)

Občané členských států EU, kteří hlasují na území České republiky, volí do Evropského parlamentu kandidáty zaregistrované v České republice. 

Po obdržení úřední obálky, popřípadě hlasovacích lístků, vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. V tomto prostoru vloží volič do úřední obálky 1 hlasovací lístek. Na hlasovacím lístku může přitom zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 2 kandidátů vedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost. Jiné úpravy hlasovacího lístku nemají na jeho posuzování vliv.
 
V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků, nesmí být nikdo přítomen zároveň s voličem, a to ani člen okrskové volební komise. S voličem, který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu anebo proto, že nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoli však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho v souladu s jeho pokyny upravit a vložit do úřední obálky.

Volič hlasuje tak, že po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí do volební schránky. Za voliče, který není schopen vložit úřední obálku s hlasovacím lístkem do volební schránky, může tak učinit jiný volič, nikoli však člen okrskové volební komise.

Voliči, který se neodebral do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, okrsková volební komise hlasování neumožní.
 

 

vytisknout  e-mailem