Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

K návrhu novelizace zákona o svobodném přístupu k informacím

Mgr. František Korbel, Ph.D. 

Shrnutí:
 
Článek se věnuje trvale aktuální problematice, a to jak z pohledu státní správy tak i samosprávy, která přes více než dekádu existence účinné zákonné úpravy a poměrně bohatou judikaturu vyžaduje nové a nové výklady a stanoviska.
Autor se s ohledem na uvedenou aktuálnost problematiky, kterou reflektovala i vláda stanovením legislativního úkolu předložení návrhu novely zákona č. 106/1999 Sb., zaměřil na legislativní vývoj připravovaného a již předloženého návrhu novely zákona. Současně přitom účelně sleduje vývoj předmětného legislativního návrhu již od jeho „prehistorie“, čili od roku 2006, kdy byl tento podnět poprvé schválen vládou, až po současnost, kdy je v legislativním procesu na úrovni vlády dlouho připravované paragrafové znění návrhu zákona.
Věcně v článku autor systematicky mapuje jak legislativní proces, tak i vlastní obsah dlouho připravované – a konečně v minulosti a tak dnes i přerušené – práce na novelizaci zákona o svobodném přístupu k informacím. Velmi účelně přitom pracuje se všemi dostupnými zdroji souvisejících podkladů, a to od analytických studií, přes legislativní úvahy až po vlastní návrhy. Neopomíjí přitom ani vývoj judikatury a navazující změny legislativního záměru předložit návrh novely zákona č. 106/1999 Sb. k legislativnímu projednání.
Článek je doplněn i o úvahu de lege ferenda, což je při tak „živém“ materiálu, jako je předmětná novela více než užitečné.         
 
About amendment of the Free Access to Information Act – summary:
 
The Article focuses on recent issue, from the point of view of the state administration as well as self-government that keeps on requiring other interpretations and opinions despite the existence of legal regulation in force and case law in this area.
With regard to the relevance of the issue reflected also by the government who decided on legislative task to submit amendment of the Free Access to Information Act, the author focuses on the drafting process of the bill which has been submitted yet. He monitors the development of the said bill since its “prehistory”, i. e. year 2006 when the government adopted this task for the first time till the present when the bill arranged according to sections is being discussed in the legislative process at the governmental level.
The author systematically surveys the legislative process as well as the subject-matter of the bill which was preparing for a long time also due to suspension of the drafting process. He uses functionally all available materials, i. e. analytical studies, legislative considerations and, finally, concrete proposals. He also deals with the development of the case law and following changes of the legislative intent to submit amendment of the Free Access to Information Act to legislative debate.
The Article contains also consideration de lege ferenda which is very useful with respect to this “lively” issue.

vytisknout  e-mailem