Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Prostředky k pobytu pro účely dlouhodobého víza

English English

Výše prostředků k pobytu pro účely dlouhodobého víza

Pro účely dlouhodobého víza (s výjimkou podnikání) je cizinec povinen prokázat zajištění prostředků ve výši 15násobku částky existenčního minima (dle Nařízení vlády č. 436/2022 Sb., činí od 1. ledna 2023 toto minimum 3 130 Kč měsíčně), s tím, že se tato částka za každý celý měsíc předpokládaného pobytu na území (s výjimkou prvního) zvyšuje o 2násobek částky existenčního minima, tedy např. pro pobyt na území od 1. 1. do 30. 6. by byl cizinec povinen prokázat zajištění prostředků k pobytu ve výši: (15 * 3 130) + (5 * 2 * 3 130) = 46 950 + 31 300 = 78 250 Kč.

Cizinec, který nedosáhl věku 18 let, prokazuje zajištění prostředků v poloviční výši.

Jestliže se jedná o dlouhodobé vízum za účelem podnikání, zajištění finančních prostředků k pobytu na území se od 1. ledna 2023 prokazuje předložením peněžních prostředků alespoň ve výši 50násobku částky existenčního minima, tzn.: (50 * 3 130) = 156 500,- Kč.

  

Způsob prokázání prostředků k pobytu pro účely dlouhodobého víza

  • výpisem z účtu vedeného v bance nebo jiné finanční instituci (nemusí se jednat o banku či finanční instituci, oprávněnou provozovat činnost pouze na území ČR) znějícím na jméno cizince, ze kterého vyplývá, že cizinec může během pobytu na území disponovat peněžními prostředky v potřebné výši; z doloženého dokladu musí být zřejmé, že s požadovanými peněžními prostředky je cizinec oprávněn disponovat na území ČR. V případě, že disponibilita danými peněžními prostředky na území ČR z dokladu jednoznačně zřejmá nebude (např. v případě zahraničního účtu), bude nutné současně tuto skutečnost prokázat např. platnou mezinárodně uznávanou platební kartou vztahující se k danému účtu.

  • jiným dokladem o finančním zajištění, ze kterého vyplývá, že cizinec může disponovat peněžními prostředky v požadované výši nebo že má zajištěnu úhradu nákladů spojených s jeho pobytem na území.

  • platnou mezinárodně uznávanou platební kartou, pokud není její použití  vyloučeno na území ČR. Na požádání správního orgánu je však cizinec povinen současně předložit výpis z účtu vedeného v bance nebo jiné finanční instituci, ze kterého vyplývá, že může během pobytu na území disponovat peněžními prostředky v požadované výši.

  • cizinec, který bude na území studovat (tedy žádat o pobytové oprávnění, které je studiem dle § 64 ZPC), může předložit jako doklad o zajištění prostředků k pobytu závazek vydaný státním orgánem nebo právnickou osobou, že zajistí pobyt cizince na území poskytnutím peněžních prostředků ve výši částky existenčního minima na 1 měsíc předpokládaného pobytu, nebo doklad o tom, že veškeré náklady spojené s jeho studiem a pobytem budou uhrazeny přijímací organizací (školou). Pokud částka v závazku této výše nedosahuje, je cizinec povinen předložit doklad o vlastnictví peněžních prostředků ve výši rozdílu mezi částkou existenčního minima a závazkem na dobu předpokládaného pobytu, nejvýše však 6 násobek částky existenčního minima. Doklad o zajištění prostředků k pobytu lze nahradit rozhodnutím či smlouvou o přidělení grantu získaného na základě mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána. Zajištění prostředků k pobytu tímto způsobem nelze doložit k žádosti o dlouhodobé vízum za účelem ostatní.
     

Prokázání prostředků v uvedené výši lze nahradit předložením dokladu potvrzujícího zaplacení služeb spojených s pobytem cizince na území nebo dokladu potvrzujícího, že služby budou poskytnuty bezplatně nebo předložením pozvání ověřeného cizineckou policií.

  


Odbor azylové a migrační politiky, 3. ledna 2023

vytisknout  e-mailem