Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Informace o podmínkách kandidatury ve volbě prezidenta České republiky v roce 2013

Volbu prezidenta České republiky upravuje ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů, zákon č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), a vyhláška č. 294/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky (dále jen „vyhláška“).
 
Podle čl. 54 odst. 2 Ústavy České republiky je prezident republiky volen v přímých volbách, volební období prezidenta republiky trvá pět let (čl. 55 Ústavy České republiky). Volba prezidenta republiky se koná v posledních šedesáti dnech volebního období úřadujícího prezidenta republiky, nejpozději však třicet dnů před uplynutím volebního období prezidenta republiky (čl. 56 odst. 7 Ústavy České republiky).
 
Volbu prezidenta republiky vyhlásil předseda Senátu Parlamentu České republiky na dny 11. a 12. ledna 2013. Rozhodnutí č. 322/2012 Sb. bylo publikováno ve Sbírce zákonů, v částce 119, která byla rozeslána dne 3. října 2012. Podle § 3 odst. 1 zákona o volbě prezidenta republiky je tak za den vyhlášení volby prezidenta republiky považován 3. říjen 2012.
 

Možnost kandidovat ve volbě prezidenta České republiky

Prezidentem republiky může být zvolen státní občan České republiky, který alespoň druhý den volby prezidenta republiky dosáhl věku nejméně 40 let a není zbaven způsobilosti k právním úkonům. Nikdo nemůže být zvolen více než dvakrát za sebou (čl. 57 Ústavy České republiky a § 5 zákona o volbě prezidenta republiky).
 

Kandidátní listina

Podávání kandidátních listin upravuje § 21 zákona o volbě prezidenta republiky. Náležitosti kandidátní listiny taxativně vymezuje § 25 zákona o volbě prezidenta republiky.
 
Vzor kandidátní listiny (doc, 27 kB) pro volbu prezidenta republiky je uveden v příloze č. 1 vyhlášky, jako přílohy ke kandidátní listině jsou uvedeny Prohlášení kandidáta (doc, 23 kB) a Petice na podporu kandidatury kandidáta (doc, 26 kB)
 

Kdo je oprávněn podávat kandidátní listinu?

Kandidátní listinu může podat nejméně dvacet poslanců (dále jen „navrhující poslanci“) nebo deset senátorů (dále jen „navrhující senátoři“) anebo státní občan České republiky, který dosáhl věku 18 let, podpoří-li jeho návrh petice podepsaná nejméně 50 000 občany oprávněnými volit prezidenta republiky, tj. státními občany České republiky, kteří alespoň druhý den volby prezidenta republiky dosáhli věku 18 let (dále jen „navrhující občan“).
 
Navrhující poslanci, navrhující senátoři nebo navrhující občan mohou podat pouze jednu kandidátní listinu. Kandidát může být uveden pouze na jedné kandidátní listině.
 

Komu a v jaké lhůtě se kandidátní listina podává?

Kandidátní listina se podává nejpozději 66 dnů přede dnem volby prezidenta republiky, tj. 6. listopadu 2012 do 16,00 hodin Ministerstvu vnitra (adresa pro osobní předání: Ministerstvo vnitra, budova B, náměstí Hrdinů č. 4, Praha 4, zasedací místnost odboru všeobecné správy).
 

Náležitosti kandidátní listiny

Kandidátní listina obsahuje
  • jméno a příjmení kandidáta, údaj o pohlaví, věk ke druhému dni volby prezidenta, zaměstnání nebo povolání, které kandidát v době podání kandidátní listiny zastává, případně jeho akademický nebo jiný titul, obec, kde je kandidát přihlášen k trvalému pobytu,
  • příslušnost kandidáta k politické straně nebo politickému hnutí, nebo údaj, že kandidát není členem žádné politické strany nebo politického hnutí,
  • jména a příjmení navrhujících poslanců nebo navrhujících senátorů s uvedením údaje, že se jedná o poslance nebo senátora, a jejich podpisy, anebo jméno, příjmení a datum narození navrhujícího občana s uvedením adresy místa jeho trvalého pobytu a jeho podpis,
  • jméno a příjmení a datum narození zmocněnce navrhujících poslanců nebo navrhujících senátorů s uvedením adresy místa jeho trvalého pobytu, popřípadě adresu pro doručování nebo adresu elektronické pošty a jeho podpis; má-li navrhující občan zmocněnce, uvede údaje obdobně,
  • jméno a příjmení a datum narození členů volebního výboru s uvedením adresy místa jejich trvalého pobytu, popřípadě adresu pro doručování nebo adresu elektronické pošty a podpis (viz Informace k volební kampani – Volební výbor).
 
Ke kandidátní listině se připojí
  • vlastnoručně podepsané prohlášení kandidáta, že souhlasí se svou kandidaturou, že mu není známa překážka volitelnosti, popřípadě tato pomine ke dni volby prezidenta, že nedal souhlas k tomu, aby byl uveden na jiné kandidátní listině, a že údaje uvedené na kandidátní listině vztahující se k jeho osobě a k volebnímu výboru a jeho členům jsou pravdivé; v prohlášení kandidát dále uvede adresu místa trvalého pobytu a datum narození,
  • potvrzení o zřízení volebního účtu včetně bankovního spojení a údaje o finančních prostředcích převedených na volební účet (viz Informace k volební kampani – Volební účet),
  • podává-li kandidátní listinu navrhující občan, připojí petici podepsanou alespoň 50 000 občany oprávněnými volit prezidenta republiky. Součástí petice jsou očíslované podpisové archy. V záhlaví petice a na každém jejím očíslovaném podpisovém archu se uvede skutečnost, že petice je určena na podporu kandidatury kandidáta na volbu prezidenta, jeho jméno a příjmení, rok narození a rok konání volby prezidenta. Každý občan, podporující kandidaturu kandidáta, uvede na podpisový arch své jméno, příjmení, datum narození a adresu místa trvalého pobytu a připojí vlastnoruční podpis. (Petici po podání kandidátní listiny nelze po uplynutí lhůty pro podávání kandidátních listin, tj. po 6. listopadu 2012, doplňovat nebo opravovat, ani odstraňovat vady na peticích).
 

Zmocněnec (§ 22 zákona o volbě prezidenta republiky)

Navrhující poslanci nebo navrhující senátoři činí úkony ve volebních věcech prostřednictvím svého zmocněnce.
 

Navrhující občan může činit tyto úkony prostřednictvím svého zmocněnce nebo sám.
 
Zmocněncem je fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let a je takto označena na kandidátní listině; zmocněnec své zmocnění přijímá vlastnoručním podpisem na kandidátní listině. Zmocněncem nemůže být osoba zbavená způsobilosti k právním úkonům nebo kandidát na funkci prezidenta republiky.
Zmocněnec činí podání osobně, o čemž se sepíše úřední záznam, nebo v listinné podobě nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem nebo dodané prostřednictvím datové schránky.
 
Zmocněnec má právo nahlížet do podkladů pro registraci, činit si výpisy a požadovat pořízení kopií v souvislosti s kandidátní listinou, na níž je označen zmocněncem.
 
Svého zmocněnce mohou navrhující poslanci nebo navrhující senátoři, popřípadě navrhující občan, odvolat nebo se zmocněnec může svého zmocnění vzdát; zmocnění zaniká okamžikem doručení odvolání, popřípadě vzdání se zmocnění Ministerstvu vnitra. Odvolání, popřípadě nové zmocnění mohou navrhující poslanci nebo navrhující senátoři, popřípadě navrhující občan, zaslat nebo doručit osobně, a to v listinné podobě nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem nebo dodané prostřednictvím datové schránky. Obdobně postupuje i zmocněnec při vzdání se svého zmocnění. Dokud nebude určen nový zmocněnec, dokumenty zasílané podle tohoto zákona zmocněnci se pouze vyvěsí na úřední desce Ministerstva vnitra v sídle Státní volební komise a zveřejní na internetových stránkách Ministerstva vnitra určených pro volby; vyvěšením se považují za doručené, nestanoví-li tento zákon jinak.
 

Zánik kandidatury (§ 27 zákona o volbě prezidenta republiky)

Kandidát se může do 24 hodin před zahájením volby prezidenta, tj. do 10. ledna 2013 do 14,00 hodin, vzdát své kandidatury, a to osobně u Ministerstva vnitra, o čemž se sepíše úřední záznam, nebo v téže lhůtě Ministerstvu vnitra doručeným prohlášením v listinné podobě opatřeným úředně ověřeným podpisem kandidáta nebo elektronickým podáním podepsaným uznávaným elektronickým podpisem kandidáta nebo dodaným prostřednictvím datové schránky. Toto prohlášení nelze vzít zpět.
 
Ministerstvu vnitra doručuje zmocněnec navrhujících poslanců, navrhujících senátorů nebo navrhujícího občana anebo navrhující občan informaci o ztrátě volitelnosti kandidáta.
 
Bylo-li prohlášení o vzdání se kandidatury nebo informace o ztrátě volitelnosti kandidáta doručeno Ministerstvu vnitra po registraci kandidátní listiny do 24 hodin před zahájením volby prezidenta, při zjišťování výsledků hlasování se k hlasům odevzdaným pro takového kandidáta nepřihlíží. Ministerstvo vnitra zajistí prostřednictvím krajských úřadů zveřejnění prohlášení o vzdání se kandidatury nebo informaci o ztrátě volitelnosti kandidáta ve všech volebních místnostech a zveřejní toto prohlášení nebo tuto informaci na svých internetových stránkách určených pro volby, pokud je obdrží do 24 hodin před zahájením volby prezidenta; zveřejnění prohlášení o vzdání se kandidatury nebo informaci o ztrátě volitelnosti kandidáta ve volebních místnostech v zahraničí zajistí prostřednictvím Ministerstva zahraničních věcí. Ministerstvo vnitra současně o této skutečnosti informuje Český statistický úřad.
 

Možnost soudního přezkumu (§ 65 zákona o volbě prezidenta republiky)

Proti rozhodnutí o odmítnutí kandidátní listiny se mohou navrhující poslanci, navrhující senátoři, navrhující občan a kandidát uvedený na kandidátní listině, která byla odmítnuta, do 2 pracovních dnů od doručení rozhodnutí (za doručené se rozhodnutí považuje třetím dnem ode dne vyvěšení na úřední desce Ministerstva vnitra v sídle Státní volební komise) domáhat ochrany u Nejvyššího správního soudu podle § 89 soudního řádu správního.
 
Proti provedení registrace kandidátní listiny se mohou navrhující poslanci, navrhující senátoři nebo navrhující občan do 2 pracovních dnů od doručení rozhodnutí (za doručené se rozhodnutí považuje třetím dnem ode dne vyvěšení na úřední desce Ministerstva vnitra v sídle Státní volební komise) domáhat ochrany u Nejvyššího správního soudu podle § 89 soudního řádu správního.

vytisknout  e-mailem