Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Jednací jazyk a tlumočení

English English

Dle § 16 odst. 1 se v řízení jedná a písemnosti se vyhotovují v českém jazyce. Účastníci řízení mohou jednat a písemnosti mohou být předkládány i v jazyce slovenském. Písemnosti vyhotovené v cizím jazyce musí účastník řízení předložit v originálním znění a současně v úředně ověřeném překladu do jazyka českého.
 
Pokud žadatel neovládá jazyk, jímž se vede jednání, má v souladu s § 16 odst. 3  právo na tlumočníka zapsaného v seznamu tlumočníků. Tohoto tlumočníka si žadatel obstará sám na vlastní náklady. MV ČR tuto osobu ustanoví tlumočníkem usnesením, a to  pro daný úkon v řízení. Tlumočník zapsaný v seznamu soudních tlumočníků již nemusí skládat do rukou MV ČR tlumočnický slib. Seznam soudních překladatelů a tlumočníků naleznete zde.
 
Jako tlumočníka, kterého si cizinec k úkonu (např. k výslechu) opatří na vlastní náklady a přivede, lze rovněž ve smyslu § 24 odst. 1 ZZT připustit osobu, která není zapsána do seznamu, pokud není pro některý jazyk tlumočník do seznamu zapsán, nebo nemůže-li tlumočník zapsaný do seznamu úkon provést, nebo jestliže by provedení úkonu tlumočníkem zapsaným do seznamu bylo spojeno s nepřiměřenými obtížemi nebo náklady. Taková osoba musí mít potřebné odborné předpoklady pro to, aby provedla tlumočnický úkon, a s tlumočením vyslovit souhlas.  Splnění podmínek § 24 odst. 1 ZZT musí být ze strany osoby tlumočníka a žadatele prokázáno (např. dostatečné odborné předpoklady osoby tlumočníka, v čem jsou ze strany žadatele spatřovány nepřiměřené obtíže či náklady, které mu znemožňují opatřit si tlumočníka ze seznamu tlumočníků). Správní orgán poté splnění těchto předpokladů ověří.  Ve smyslu § 11 odst. 1 ZZT nelze jako tlumočníka připustit osobu, jestliže lze mít pro její poměr k věci, k orgánům provádějícím řízení, k účastníkům nebo k jejich zástupcům pochybnost o její nepodjatosti.
 
MV ČR tuto osobu ustanoví tlumočníkem usnesením, a to  pro daný úkon v řízení.
 
Tyto požadavky se netýkají osob, které žadateli zprostředkovávají komunikaci s MV ČR při běžných zastupitelných úkonech, pokud ovšem mají postavení zmocněnce a jako takoví i v řízení náležitě vystupují (doložená plná moc, připojení svého podpisu např. k vyjádření k podkladům před vydáním rozhodnutí). Pokud se jedná o úkon, který má povahu úkonu podle § 34 odst. 2 , který je povinen vykonat osobně žadatel (např. výslech), nelze připustit jako tlumočníka osobu uvedenou v předchozí větě (ta plní roli zmocněnce), ale tlumočení musí zajistit osoba splňující požadavky tlumočníka.
Pokud si žadatel v případech, kde je nutné, i přes poučení MV ČR (např. v předvolání k výslechu) obstará na své náklady, jako tlumočníka osobu, která nesplňuje požadavky, MV ČR tuto osobu jako tlumočníka nepřipustí a úkon neprovede. Za účelem provedení úkonu stanoví MV ČR nový termín úkonu (např. nové předvolání k výslechu) a zajistí tlumočníka splňujícího požadavky. Žadateli, který porušením své právní povinnosti způsobil, že MV ČR vznikly náklady řízení, které by jinak nebyly vznikly, uloží MV ČR rozhodnutím povinnost nahradit náklady řízení spočívající v nákladech na tlumočníka, jehož tlumočení zajistilo MV ČR (§ 79 odst. 6 ).
 
Pokud v řízení o žádosti činí MV ČR úkon, v rámci něhož jedná s osobou, která není žadatelem (výslech vedlejšího účastníka řízení, svědka apod.) a tato osoba neovládá český jazyk, bude takové osobě tlumočník obstarán MV ČR a ustanoven usnesením – nejde o osobu, která by byla povinna si tlumočníka obstarat sama na vlastní náklady, neboť nejde o žadatele, který vyvolal řízení svou žádostí ve svůj prospěch. Taková osoba bude již v předvolání poučena o jednacím jazyku a právu na tlumočníka a vyzvána, aby potřebu tlumočníka neprodleně MV ČR oznámila, aby mohl tlumočníka zajistit. V případě, že se taková osoba dostaví k úkonu a je zřejmé, že bude třeba tlumočníka zajistit, ale osoba MV ČR tuto skutečnost nesdělila, MV ČR předá dané osobě nové předvolání na jiný termín, na který zajistí tlumočníka, a to i v případě, že by taková osoba s sebou přivedla osobu, která by jí měla tlumočit, ale která není zapsaná v seznamu tlumočníků.

vytisknout  e-mailem