Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Stanovisko - Společné konání obecních a krajských voleb

Společné stanovisko Ministerstva vnitra a Českého statistického úřadu ve věci společného konání voleb do zastupitelstev krajů a nových voleb do zastupitelstva obce.

Společné konání voleb do zastupitelstev krajů a voleb do zastupitelstev obcí je částečně upraveno v § 64 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o volbách do zastupitelstev krajů") tak, že konají-li se volby do zastupitelstev krajů společně v tytéž dny s volbami do Poslanecké sněmovny nebo do Senátu Parlamentu České republiky anebo s volbami do zastupitelstev v obcích, plní okrskové volební komise zřízené podle tohoto zákona i úkoly okrskových volebních komisí pro tyto další volby.

Samotné hlasování ve volbách do zastupitelstva obce však proběhne podle příslušného zákona, jímž je zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o volbách do zastupitelstev obcí"), podle jehož ustanovení § 3 odst. 4 se nové volby konají v jednom dni a hlasování začíná v 7.00 hodin a končí ve 22.00 hodin.

Z výše uvedeného vyplývá, že dne 12. října 2012 bude ve 14:00 zahájeno a ve 22:00 ukončeno hlasování pouze pro volby do zastupitelstev krajů; druhý den voleb do zastupitelstev krajů, tedy 13. října 2012, je zároveň dnem voleb do zastupitelstva obce. Hlasování ve volbách do zastupitelstva obce bude zahájeno v 7:00, poté bude ve stejné volební místnosti od 8:00 do 14:00 probíhat zároveň hlasování i ve volbách do zastupitelstev krajů a ve 22:00 bude ukončeno i hlasování ve volbách do zastupitelstev obcí.

Hlasování ve všech druzích voleb bude probíhat v jedné volební místnosti, před jednou okrskovou volební komisí. Hlasovací lístky budou voliči vkládat pro každé volby samostatně do příslušné úřední obálky. Úřední obálky budou barevně odlišeny. Úřední obálky pak budou voliči vhazovat do jedné volební schránky (popř. do jedné přenosné volební schránky). V čase stanoveném v § 3 odst. 2 zákona o volbách do zastupitelstev krajů, který se neshoduje s časem stanoveným pro nové volby do zastupitelstev obcí, tj. v pátek od 14:00 do 22:00, nebude okrsková volební komise voličům vydávat úřední obálky pro hlasování ve volbách do zastupitelstev obcí a v čase stanoveném pro nové volby do zastupitelstev obcí, tj. v sobotu od 7:00 do 8:00 a od 14:00 do 22:00 hodin, nebude okrsková volební komise vydávat úřední obálky pro hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů. Obdobný postup se uplatní i při hlasování do přenosné volební schránky.

Okrsková volební komise, s ohledem na shora uvedené a zejména proto, že zajišťuje průběh hlasování a dozírá na něj v obou druzích voleb, přistoupí ke sčítání hlasů až po ukončení hlasování ve volební místnosti; i výsledky hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů budou tedy zpracovány až po 22:00.

Práce na zjišťování výsledků hlasování v obou druzích voleb musí probíhat postupně. Doporučujeme, aby byly nejprve zjištěny výsledky voleb do zastupitelstva kraje. Dokud nebude podepsán zápis o průběhu a výsledku hlasování prvního druhu voleb, nelze zahájit zjišťování výsledků hlasování v dalším druhu voleb (s výjimkou zjištění počtu osob zapsaných ve výpisech ze seznamů voličů a počtu odevzdaných úředních obálek).

Odevzdané úřední obálky pro volby, jejichž výsledky bude okrsková volební komise zjišťovat až jako druhé v pořadí, musí být po zjištění jejich počtu dočasně uloženy do jedné vyčleněné a prázdné volební schránky. Předseda okrskové volební komise za přítomnosti ostatních členů okrskové volební komise tuto schránku zapečetí proti možnosti vložit do ní dodatečně úřední obálky nebo z ní úřední obálky vyjímat a proti možnosti jejího náhodného otevření. Poté okrsková volební komise zahájí zjišťování výsledků prvního druhu voleb.

Bezprostředně po podepsání zápisu o výsledku hlasování v prvním druhu voleb musí být uloženy všechny volební dokumenty, vztahující se k těmto volbám (úřední obálky, hlasovací lístky apod.). Výpisy ze seznamů voličů se uloží jen v případě, že neslouží i k vyhodnocení v dalším druhu voleb. Poté okrsková volební komise zahájí zjišťování výsledků druhého druhu voleb.

Vzhledem k tomu, že zápisy o průběhu a výsledku hlasování v okrsku bez ohledu na druh voleb předává okrsková volební komise vždy na tomtéž přebíracím místě ČSÚ, členové okrskové volební komise, pověření předáním zápisu, vykonají vždy jen jednu cestu se všemi zápisy najednou.

Pokud jde o odměnu členů okrskové volební komise, v případě, že se volby do zastupitelstev krajů konají v tytéž dny s volbami do zastupitelstev obcí, zvyšuje se zvláštní odměna za výkon funkce předsedy a člena okrskové volební komise o 400 Kč (§ 17 odst. 2 písm. c) vyhlášky Ministerstva vnitra č. 152/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů).

  

vytisknout  e-mailem