Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Změny v oblasti vstupu a pobytu cizinců na území ČR od roku 2011

TYTO INFORMACE NEMUSÍ JIŽ BÝT AKTUÁLNÍ! Na těchto stránkách jsou zveřejněny všechny informace související se změnami platnými od roku 2011. Změny přinesla novela zákona o pobytu cizinců, která nabyla účinnosti 1. 1. 2011.  

Právním předpisem, který stanoví podmínky pro vstup a pobyt na území České republiky, je zákon o pobytu cizinců (zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů).
 
Jeho poslední novela, která  je účinná od 1. 1. 2011, zavádí řadu změn. 

Změny v řízení o udělení dlouhodobého víza

Žádost o udělení dlouhodobého víza se nadále podává na zastupitelském úřadu. Platí, že žádost cizinec může podat pouze na zastupitelském úřadu ve své zemi původu (ve státě, jehož je občanem, případně jenž vydal jeho cestovní doklad, nebo ve státě, ve kterém má cizinec povolen dlouhodobý nebo trvalý pobyt). Výjimky z této povinnosti stanoví vyhláška Ministerstvo vnitra.

Zastupitelský úřad je oprávněn po cizinci vyžadovat, aby si předem dohodl termín podání žádosti o dlouhodobé vízum.

Žadatel o dlouhodobé vízum se musí podrobit pohovoru, pokud jej k tomu zastupitelský úřad vyzve. V případě, že cizinec žádá o dlouhodobé vízum za účelem podnikání, musí se vždy dostavit k pohovoru.
 
O udělení dlouhodobého víza nově rozhoduje ministerstvo vnitra, které v případě zamítnutí žádosti cizince písemně informuje o důvodech neudělení dlouhodobého víza. Cizinec je oprávněn ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení informace o neudělení dlouhodobého víza požádat o nové posouzení důvodů neudělení víza.

 
POZOR! Zkracuje se platnost dlouhodobého víza, nově bude dlouhodobé vízum vydáváno nejdéle na 6 měsíců. Jestliže účel pobytu cizince na území vyžaduje pobyt delší než 6 měsíců, je cizinec povinen nejdříve 90 dnů a nejpozději 14dnů před uplynutím platnosti dlouhodobého víza podat žádost o povolení k dlouhodobému pobytu. Tuto žádost musí cizinec podat osobně na regionálním pracovišti ministerstva vnitra.
 

Nové podmínky podání žádosti o dlouhodobý/trvalý pobyt

K podání žádosti o udělení povolení k pobytu (jak dlouhodobého, tak trvalého) je cizinec povinen osobně se dostavit na regionální pracoviště ministerstva vnitra.
 

Nová podoba průkazů o povolení k pobytu (dlouhodobého a trvalého)

Od května 2011 budou občanům třetích zemí (netýká se tedy ani občanů Evropské unie ani jejich rodinných příslušníků) vydávány průkazy o povolení k pobytu s biometrickými údaji. Dříve vydané průkazy o povolení k pobytu zůstávají v platnosti, a to po dobu platnosti v nich uvedenou.
 
Pokud cizinec žádost o vydání povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu podal na zastupitelském úřadě a žádosti bylo vyhověno, je povinen se osobně dostavit na určené regionální pracoviště ministerstva vnitra k pořízení biometrických údajů(zobrazení obličeje a otisky prstů), a to do 3 pracovních dnů ode dne vstupu na území.
 
Pokud cizinec takovou žádost podal za svého pobytu na území České republiky bude k pořízení biometrických údajů vyzván ministerstvem vnitra.
Po pořízení biometrických údajů a vyhotovení průkazu o povolení k pobytu bude cizinec vyzván ministerstvem vnitra k převzetí tohoto průkazu.
Pokud si cizinec ve stanovené lhůtě nepřevezme průkaz o povolení k dlouhodobému pobytu, řízení bude zastaveno.
 
Pokud si cizinec ve stanovené lhůtě nepřevezme průkaz o povolení k trvalému pobytu, může mu být uložena pokuta do výše 10 000 Kč.
 
Při prodloužení platnosti průkazu o povolení k pobytu nebo provedení změny údajů v něm zapsaných, se vydává nový průkaz o povolení k pobytu.
 

Nové požadavky na doklad o zajištění ubytování

K žádosti o udělení dlouhodobého víza, povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu je vyžadováno doložení dokladu o zajištění ubytování. Zajištění ubytování je cizinec povinen prokázat některým z následujících dokladů:
 • doklad o tom, že je vlastníkem příslušného bytu nebo domu
 • doklad o tom, že je oprávněn užívat příslušný byt anebo dům
 • úředně ověřené potvrzení osoby, která je vlastníkem nebo oprávněným uživatelem bytu nebo domu, že souhlasí s ubytováním cizince.
Jiný dokument nebude za doklad o zajištění ubytování uznán!
 
Ubytování může být zajištěno pouze v objektu určeném pro bydlení, ubytování nebo rekreaci.
 
Nově se zvyšují rovněž požadavky na ubytovatele. Ubytovatelem se rozumí nejen osoba, která poskytuje ubytování za úhradu, ale i ten, kdo ubytovává více než 5 cizinců (výjimkou je ubytování osob blízkých).
 
Pro přiměřenost ubytování, kterou je ubytovatel povinen cizinci zajistit, nově platí, že podlahová plocha místnosti pro ubytování musí činit nejméně 8 m2, je-li ubytována jedna osoba, 12,6 m2, jsou-li ubytovány dvě osoby; na každou další ubytovanou osobu se k podlahové ploše připočítává 5 m2.
 

Nové požadavky na doklad o cestovním zdravotním pojištění

V případě, že cizinec žádá v zahraničí o udělení dlouhodobého víza nebo vydání povolení k dlouhodobému pobytu a je vyžadováno předložení dokladu o cestovním zdravotním pojištění, musí toto pojištění pokrývat náklady spojené s nutnou a neodkladnou zdravotní péčí, včetně nákladů spojených s převozem, a to i tělesných ostatků v případě úmrtí, a dále toto pojištění nesmí vylučovat poskytnutí pojistného plnění v případě úrazu, ke kterému došlo z důvodu úmyslného jednání, zavinění nebo spoluzavinění pojištěného ani v důsledku požití alkoholu, omamných nebo psychotropních látek pojištěným. Výše limitu pojistného plnění musí být alespoň 60 000 EUR.
 
Pokud cizinec žádá v zahraničí, cestovní zdravotní pojištění může být sjednáno nejen u pojišťovny oprávněné provozovat toto pojištění na území České republiky, ale i u pojišťovny, která je oprávněna takové pojištění provozovat v ostatních členských státech Evropské unie anebo ve státě, který je vázán Smlouvou o Evropském hospodářském prostoru (Island, Lichtenštejnsko, Norsko), nebo ve státě, jehož je cizinec občanem či ve kterém má povolen pobyt. V těchto případech je však cizinec povinen současně s dokladem o cestovním zdravotním pojištění předložit i úředně ověřený překlad pojistné smlouvy a všeobecných pojistných podmínek do českého jazyka. Na požádání musí rovněž předložit doklad o úhradě pojistného na celou dobu požadovaného pobytu na území.

V případě, že cizinec již na území pobývá a žádá o prodloužení doby pobytu na dlouhodobé vízum nebo o vydání povolení k dlouhodobému pobytu na území či o prodloužení platnosti tohoto povolení,je k žádosti vyžadováno doložení dokladu o cestovním zdravotním pojištění, které může být sjednáno pouze u pojišťovny oprávněné provozovat toto pojištění na území České republiky a musí být sjednáno v rozsahu komplexní zdravotní péče.

Nové požadavky na prokázání zajištění prostředků k pobytu

V případě, že je cizinec k žádosti o udělení dlouhodobého víza nebo vydání povolení k dlouhodobému pobytu povinen předložit doklad o zajištění prostředků k pobytu na území v požadované výši, musí toto prokázat některým z následujících dokladů:
 • výpis z bankovního účtu znějícího na jméno cizince, z něhož vyplývá, že cizinec může těmito peněžními prostředky disponovat během pobytu na území ČR,
 • jiný doklad o finančním zajištění (např. policií ověřené pozvání),
 • platnou mezinárodně uznávanou platební kartu, kterou bude povinen na požádání doplnit i výpisem z bankovního účtu na jméno cizince, z něhož vyplývá, že cizinec může těmito peněžními prostředky disponovat během pobytu na území ČR.
K prokázání prostředků k trvalému pobytu je cizinec povinen předložit doklad, z něhož vyplývá, že jeho příjem je pravidelný. Zároveň musí platit, že měsíční příjem cizince a jeho rodinných příslušníků pobývajících na území není nižší než součet životních minim těchto společně posuzovaných osob a nákladů na bydlení. Příjem cizince lze prokázat zejména potvrzením zaměstnavatele o výši průměrného čistého měsíčního výdělku, nebo daňovým přiznáním z příjmů fyzických osob, jde-li o příjmy z podnikání. Pokud nelze prokázat příjem jiným věrohodným způsobem, lze jako doklad o zajištění prostředků k trvalému pobytu předložit výpisy z účtu vedeného v bance za posledních 6 měsíců, ze kterých vyplývá, že cizinec disponuje požadovanou výší příjmu.
 

Změny v úpravě pobytu za účelem podnikání

Oprávnění k pobytu z důvodu výkonu výdělečné činnosti na území České republiky bude cizincům vydáváno pouze za účelem „zaměstnání“ nebo „podnikání“ (tj. není již vydáváno oprávnění k pobytu za účelem „účasti v právnické osobě“).
 
Žádost o pobytové oprávnění za účelem podnikání podává nejen cizinec, který v České republice zamýšlí podnikat jako osoba samostatně výdělečně činná, ale nově také cizinec, který hodlá na území pobývat jako statutární orgán či člen statutárního orgánu obchodní společnosti či družstva.
 
Žadatel o udělení dlouhodobého víza za účelem podnikání je povinen vždy absolvovat pohovor na zastupitelském úřadu.
 
V případě, že cizinec hodlá dosavadní účel svého pobytu změnit na účel podnikání, může o takovou změnu požádat, pokud na území již alespoň 2 roky legálně pobývá.
 
K žádosti o vydání/prodloužení povolení k dlouhodobému pobytu za účelem podnikání musí cizinec předložit:
 • doklad o zápisu do příslušného rejstříku, seznamu nebo evidence (např. živnostenského nebo obchodního rejstříku);
 • doklad prokazující, že jeho měsíční příjem a s ním společně posuzovaných osob není nižší než součet životního minima a nákladů na bydlení;
 • pokud je osobou samostatně výdělečně činnou: potvrzení příslušných úřadů o tom, že nemá nedoplatky na daních a na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;
 • pokud pobývá na území jakostatutární orgán či člen statutárního orgánu obchodní společnosti či družstva: potvrzení, že tato společnost/družstvo nemá nedoplatky na daních a na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;
 • na požádání platební výměr daně z příjmu.
 

Nový pobytový institut za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci - tzv. modrá karta

Novelou zákona je zaváděn nový pobytový institut určený pro dlouhodobý pobyt spojený s výkonem vysoce kvalifikovaného zaměstnání. Modrá karta opravňuje cizince k pobytu a zároveň výkonu zaměstnání, tj. cizinec nebude potřebovat zvlášť pracovní povolení.
 

Náležitosti k žádosti o modrou kartu a její vydání

Žádost o vydání modré karty je oprávněn podat cizinec, pokud na území hodlá pobývat po dobu delší než 3 měsíce a bude zaměstnán na pracovní pozici vyžadující vysokou kvalifikaci, jež podle zákona o zaměstnanosti může být obsazena cizincem, který není občanem Evropské unie.
 
Za vysokou kvalifikaci se považuje řádně ukončené vysokoškolské vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání, které trvalo aspoň 3 roky.
 
   
Žádost o vydání modré karty podává cizinec na zastupitelském úřadě a ve vybraných případech též na území ministerstvu vnitra.
 
K žádosti o vydání modré karty je cizinec mj. povinen předložit pracovní smlouvu sjednanou na dobu nejméně jednoho roku a doklady potvrzující vysokou kvalifikaci.
 
Jednou z podmínek pro vydání modré karty je takzvané mzdové kritérium - v pracovní smlouvě musí být obsažena hrubá měsíční nebo roční mzda alespoň ve výši 1,5 násobku průměrné hrubé roční mzdy (tato bude vyhlašována Sdělením Ministerstva práce a sociálních věcí jednou za rok).
 Modrá karta se vydává s dobou platnosti o 3 měsíce delší než je doba, na níž byla uzavřena pracovní smlouva, nejdéle však na 2 roky. Modrou kartu je možné prodloužit.
 
Změna zaměstnavatele nebo pracovního zařazení držitele modré karty podléhá během prvních dvou let pobytu na území předchozímu souhlasu Ministerstva vnitra.
 
Držitel modré karty bude moci po 5 letech pobytu na území členských států Evropské unie získat trvalý pobyt/postavení dlouhodobě pobývající residenta v Evropském společenství, přičemž poslední 2 roky musí pobývat  jako držitel modré karty na území České republiky. Do doby 5 let se započítávají pobyty na modrou kartu z různých členských států Evropské unie.
 
Držiteli modré karty a jeho rodinným příslušníkům bude umožněno sloučení rodiny bez stanovení minimální doby předchozího pobytu na území, tedy ihned. 
 

Změny v oblasti správního vyhoštění

Je-li cizinec držitelem oprávnění k pobytu v jiném členském státě Evropské unie, avšak na území České republiky se nachází neoprávněně, vydá mu policie namísto rozhodnutí o správním vyhoštění tzv. rozhodnutí o povinnosti opustit území, které neobsahuje zákaz vstupu. Cizinec je na základě tohoto rozhodnutí povinen opustit území České republiky (a přemístit se do státu, kde má toto oprávnění k pobytu).
 
Rozhodnutí o správním vyhoštění se bude nově vydávat s platností pro celé území Evropské unie, zákaz vstupu se tak bude týkat celého území Evropské unie (netýká se občanů Evropské unie a jejich rodinných příslušníků). Podobně jako dosud je preferován dobrovolný návrat cizince, za tímto účelem zákon stanovuje, že doba určená k dobrovolnému vycestování se bude pohybovat v rozmezí 7 až 60 dní.
   
Rozšiřují se možnosti zániku či zrušení rozhodnutí o správním vyhoštění.
 
Podá-li cizinec proti rozhodnutí o správním vyhoštění žalobu, rozhodne o ní soud do 60-ti dní.
   
Zcela nově je formulováno ustanovení o úhradě nákladů spojených se správním vyhoštěním. Jako první je tyto náklady povinen uhradit zaměstnavatel, který zaměstnal cizince bez povolení k zaměstnání (je-li vyžadováno) nebo bez platného oprávnění k pobytu. Další povinnou osobou je samotný cizinec. Zákon v §123 stanovuje poté další povinné subjekty.
 

Změny v oblasti zajištění

V případě, že cizinec poruší pobytové podmínky a je mu uděleno správní vyhoštění může mu být policií namísto zajištění nově uloženo zvláštní opatření za účelem vycestování. Toto opatření je tzv. alternativou k zajištění.
 
Zvláštním opatření za účelem vycestování je:
 • povinnost cizince zdržovat se na adrese místa pobytu, kterou policii oznámil, každou jeho změnu hlásit policii, a pravidelně se v určených intervalech osobně policii hlásit nebo
 • složení finanční záruky, kterou jsou peněžní prostředky ve výši předpokládaných nákladů spojených se správním vyhoštěním. Finanční záruka se skládá na účet policie a je vratná poté, co cizinec prokáže, že z území vycestoval (případně po té, co byl cizinci povolen pobyt na území). Záruku nemusí skládat pouze cizinec, ale za cizince ji může složit i občan České republiky nebo cizinec s povoleným dlouhodobým nebo trvalým pobytem na území

Pokud cizinec závažným způsobem poruší povinnosti vyplývající ze zvláštního opatření za účelem vycestování nebo ve stanovené době nevycestuje, policie cizince zajistí.
 
Stanovuje se lhůta pro správní soud a jeho rozhodnutí o žalobě proti rozhodnutí o zajištění na 7 pracovních dní od doručení spisu. Soudní přezkum se tak výrazně urychlí.
 
Rodiny s nezletilými dětmi budou moci být zajištěny jen po dobu 90 dní.
 
Ve zvláštních případech, kdy cizinec bude uvádět nepravdivé údaje o své totožnosti nebo zmaří výkon vyhoštění a jeho vyhoštění bude stále proveditelné, bude policie oprávněna prodloužit zajištění až na 18 měsíců. Toto se netýká rodin ani nezletilých cizinců bez doprovodu.

 

Odbor azylové a migrační politiky, 6.1.2011

vytisknout  e-mailem