Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Harmonogram úkolů a lhůt pro volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 15. a 16. října 2010

Harmonogram vyplývající ze zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška“)
 
Nejpozději
dnů přede
dnem voleb
Datum
nejpozději do
Úkol
Gestor
 
nejpozději
90
 
Prezident republiky vyhlásil volby na 15. a 16. října 2010. Rozhodnutí ze dne 18. června 2010 bylo publikováno ve Sbírce zákonů, částce 70, pod č. 207/2010 Sb., která byla rozeslána dne
25. června 2010. Podle § 1 odst. 3 zákona je tak za den vyhlášení voleb považován 25. červen 2010
 
od vyhlášení voleb
 
Zákaz změny vymezení volebních okrsků
(§ 26 odst. 4 zákona)
 
starosta*)
(pokud nebude starosta, zajistí tuto povinnost ředitel krajského úřadu, (dále jen „starosta“) 
85
22. července
(čtvrtek)
Zveřejnění seznamu obecních úřadů v obcích, kde jsou zřízeny alespoň 2 odbory, kterým se kandidátní listiny podávají přímo a seznamu obcí, ze kterých se kandidátní listiny podávají příslušnému pověřenému obecnímu úřadu
(§ 21 odst. 2 zákona) 
pověřený obecní úřad
85
22. července
(čtvrtek)
Vytvoření volebních obvodů, pokud úkol přichází podle zákona v úvahu
(§ 27 odst. 1 zákona) 
zastupitelstvo obce*)
85
22. července
(čtvrtek)
Zveřejnění potřebného počtu podpisů na peticích pro nezávislé kandidáty a sdružení nezávislých kandidátů (§ 21 odst. 4 zákona) 
registrační úřad
85
22. července
(čtvrtek)
Poskytnutí seznamu registrovaných politických stran a politických hnutí krajskému úřadu
(§ 8 odst. 2 c) zákona
a § 5 odst. 1 vyhlášky) 
Ministerstvo vnitra
83
(do 2 dnů
po vytvoření
volebních obvodů)
 
24. července
(sobota)
Zveřejnění seznamu vytvořených volebních obvodů a jejich popis, počtu členů zastupitelstva obce volených v jednotlivých volebních obvodech a potřebného počtu podpisů na peticích, pokud úkol přichází podle zákona v úvahu
(§ 27 odst. 3 zákona) 
starosta
 
80
27. července
(úterý)
Poskytnutí seznamu registrovaných politických stran a politických hnutí
registračním úřadům na území příslušného kraje
(§ 5 odst. 2 vyhlášky) 
krajský úřad
66
(do 16 hodin)
10. srpna
(úterý)
Podání kandidátních listin registračnímu úřadu
(§ 21 odst. 3 zákona) 
volební strany
66 – 60
 
od 10. srpna
(úterý)
do 16. srpna
(pondělí)
Přezkoumání kandidátních listin
(§ 23 odst. 1 zákona)
 
registrační úřad
66 - 60
od 10. srpna
(úterý)
do 16. srpna
(pondělí)
Možnost doplňovat další kandidáty na kandidátní listiny nebo měnit jejich pořadí
(§ 22 odst. 2 zákona) 
volební strany
65
11. srpna
(středa)
Předání kopií podaných kandidátních listin Českému statistickému úřadu
(§ 6 odst. 1 vyhlášky) 
registrační úřad
62
14. srpna
(sobota)
Předání seznamu kandidátů se shodným jménem, příjmením a věkem kandidujících do téhož zastupitelstva obceregistračnímu úřadu
(§ 6 odst. 2 vyhlášky) 
Český statistický úřad
60
16. srpna
(pondělí)
 
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
(§ 15 písm. d) zákona) 
starosta
 
58
18. srpna
(středa)
Výzva k odstranění závad na kandidátních listinách, pokud úkol přichází v úvahu
(§ 23 odst. 1 zákona) 
registrační úřad
53
23. srpna
(pondělí)
 
Odstranění závad na kandidátních listinách, pokud úkol přichází v úvahu
(§ 23 odst. 1 zákona) 
volební strany
48
28. srpna
(sobota)
Rozhodnutí o škrtnutí kandidáta na kandidátní listině, registraci a
odmítnutí kandidátních listin
(§ 23 odst. 3 zákona) 
registrační úřad
48
28. srpna
(sobota)
Informování starostů obcí
o registraci kandidátních listin
(§ 12 odst. 1 písm. b) zákona,
§ 13 odst. 1 písm. b) zákona) 
registrační úřad
45
31. srpna
(úterý)
Poskytnutí informací o počtu a sídlech volebních okrsků
(§ 15 písm. g) zákona) 
starosta
41
4. září
(sobota)
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise
(§ 17 odst. 6 zákona) 
starosta
30
15. září
(středa)
Delegování zástupců volebních stran do okrskových volebních komisí
(§ 17 odst. 2 zákona) 
volební strany
30
15. září
(středa)
Jmenování členů okrskové volební komise na neobsazená místa, pokud
úkol přichází podle zákona v úvahu
(§ 17 odst. 2 zákona,
plní se i v dalším průběhu voleb) 
starosta
21
24. září
(pátek)
První zasedání okrskových volebních komisí
(§ 15 písm. e) zákona)  
starosta
20
25. září
(sobota)
Registrace kandidátních listin na 
základě rozhodnutí soudu
(§ 23 odst. 6 zákona) 
registrační úřad
15
30. září
(čtvrtek)
Zveřejnění oznámení o době a místu konání voleb
(§ 29 zákona) 
starosta
10
5. října
(úterý)
Vyhrazení plochy pro vylepení volebních plakátů
(§ 30 odst. 1 zákona) 
starosta
3 až do
ukončení hlasování
12. října
(úterý)
až 16. října
(sobota)
14.00 hodin 
Zákaz zveřejňování předvolebních
a volebních průzkumů
(§ 30 odst. 2 zákona)
fyzické a právnické osoby
3
12. října
(úterý)
 
Dodání hlasovacích lístků voličům
(§ 25 odst. 5 zákona)
 
starosta
(v obcích, kde není starosta, zajistí tuto povinnost starosty místostarosta; není-li v obci ani starosta ani místostarosta, zajistí tuto povinnost ředitel krajského úřadu) 
2
13. října
(středa)
Uzavření stálého seznamu voličů a jeho dodatku
(§ 28 odst. 4 zákona) 
obecní úřad
48 hodin před zahájením voleb
13. října
(středa)
14.00 hodin
Možnost vzdání se nebo odvolání kandidatury
(§ 24 zákona)
 
kandidát nebo zmocněnec
volební strany typu politická strana, politické hnutí nebo jejich koalice
48 hodin před zahájením voleb
13. října
(středa)
14.00 hodin
Zajištění zveřejnění prohlášení o vzdání se kandidatury nebo
o odvolání kandidáta, pokud byly doručeny do 48 hodin před zahájením volebve všech volebních místnostech
(§ 31 odst. 4 zákona)  
registrační úřad
Dny voleb
15. a 16. října
(pátek a sobota)
 
Dodání hlasovacích lístků okrskovým volebním komisím
(§ 25 odst. 5 zákona)
 
starosta
(v obcích, kde není starosta, zajistí tuto povinnost starosty místostarosta; není-li v obci ani starosta ani místostarosta, zajistí tuto povinnost ředitel krajského úřadu) 
Dny voleb
15. října
(pátek)
od 14.00 hodin
do 22.00 hodin
a
16. října
(sobota)
od 08.00 hodin
do 14.00 hodin
Zajištění průběhu hlasování
(§ 16 zákona)
okrsková
volební komise
 
 
Kontrola průběhu hlasování ve volebních místnostech
(§ 10 odst. 1 písm. c) a § 38 zákona) 
krajský úřad
 
 
Kontrola průběhu hlasování
a sčítání hlasů
(§ 12 odst. 1 písm. i) a j) a
§ 38 zákona) 
pověřený
obecní úřad
Dny voleb
15. a 16. října
(pátek a sobota)
 
Zákaz volební agitace
a propagace v objektu,
kde je volební místnost
a v jeho bezprostředním okolí
(§ 30 odst. 3 zákona)
 
Některé další úkoly a lhůty, které vyplývají ze zákona a vyhlášky
 
§ 33 odst. 7 zákona - Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. Při hlasování postupují členové volební komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování.
 
§ 43 odst. 2 zákona - Nesplní-li okrsková volební komise na výzvu Českého statistického úřadu povinnosti podle odstavce 1 nebo 2 do 24 hodin po ukončení hlasování (§ 39), popřípadě ve stanovené lhůtě je to důvodem pro vyhlášení opakovaného hlasování (§54) v příslušném volebním okrsku.
 
§ 52 zákona - Činnost okrskové volební komise při volbách do zastupitelstev obcí je ukončena patnáctým dnem po vyhlášení výsledků voleb do zastupitelstev obcí Státní volební komisí; v obci, kde byl podán návrh na neplatnost hlasování nebo neplatnost voleb (§ 60) končí dnem nabytí právní moci rozhodnutí soudu v případě, že tento návrh byl soudem zamítnut, nebo patnáctým dnem po uveřejnění výsledků opakovaného hlasování v případě, že tento návrh byl soudem shledán oprávněným a opakuje se v rámci volebního procesu pouze hlasování, anebo dnem nabytí právní moci rozhodnutí soudu v případě, že tento návrh byl soudem shledán oprávněným a opakuje se celý volební proces. V obci, kde nebyl odevzdán zápis o průběhu a výsledku hlasování podle § 43 odst. 2 končí patnáctý den po uveřejnění výsledků opakovaného hlasování.
 
§ 53 zákona - Registrační úřad vydá kandidátům zvoleným za členy zastupitelstva obceosvědčení o zvolení, a to nejpozději do prvního zasedání zastupitelstva (§ 91 zákona č. 128/2000 Sb.).
 
§ 53 odst. 2 zákona - V případě, kdy soud shledá oprávněným návrh na neplatnost volby kandidáta, vydá registrační úřad osvědčení o zvolení kandidátovi v pořadí podle § 45 odst. 3 a 4 do 7 dnů po právní moci rozhodnutí o neplatnosti volby kandidáta (§ 60).
 
§ 59 zákona - Proti rozhodnutí o odmítnutí kandidátní listiny, škrtnutí kandidáta na kandidátní listině a proti provedení registrace kandidátní listiny se může volební strana, která podala kandidátní listinu do zastupitelstva obce, a u škrtnutí kandidáta i tento kandidát do 2 dnů od doručení rozhodnutí domáhat ochrany u soudu podle zvláštního právního předpisu. Za doručené se rozhodnutí považuje třetím dnem ode dne vyvěšení na úřední desce registračního úřadu.
 
§ 60 odst. 1 zákona - Podáním návrhu na neplatnost hlasování, na neplatnost voleb nebo neplatnost volby kandidáta se může domáhat ochrany u soudu podle zvláštního právního předpisu každá osoba zapsaná do stálého seznamu voličů ve volebním okrsku, kde byl člen zastupitelstva volen, jakož každá volební strana, jejíž kandidátní listina byla pro volby do tohoto zastupitelstva zaregistrována. Návrh je třeba podat nejpozději 10 dnů po vyhlášení výsledků voleb Státní volební komisí.
 
§ 13 odst. 2 vyhlášky - Obecní úřad převezme veškerou volební dokumentaci s výjimkou jednoho vyhotovení zápisu o průběhu a výsledku hlasování ve volebním okrsku od okrskových volebních komisí. Hlasovací lístky a použité úřední obálky uschová po dobu 30 dnů od uveřejnění výsledků voleb Státní volební komisí. Po této lhůtě ponechá pro archivaci 3 sady nepoužitých hlasovacích lístků pro volby do zastupitelstva obce; ostatní hlasovací lístky protokolárně zničí.
 
§ 1 odst. 2 vyhlášky - Odměnu podle odstavce 1 pro členy okrskové volební komise vyplatí do 30 dnů po ukončení činnosti okrskové volební komise obecní úřad.
 
__________________
[*]) § 68 odst. 1 zákona – Neplní-li zastupitelstvo obce nebo starosta úkoly stanovené zákonem anebo není-li zastupitelstvo obce nebo starosta zvolen, plní v obci úkoly stanovené zákonem, a to i po stanovené lhůtě, ředitel krajského úřadu.
§ 68 odst. 2 zákona – Úkoly ředitele krajského úřadu stavené zákonem plní v době jeho nepřítomnosti jeho zástupce.

 


Odbor všeobecné správy, 23.7.2010

vytisknout  e-mailem