Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Trvalý pobyt kandidáta a následně zvoleného člena zastupitelstva obce v souvislosti s volbami do zastupitelstev obcí

Kandidát, který získá trvalý pobyt v obci, do jejíhož zastupitelstva kandiduje, nejpozději první den voleb, může v souladu s volebním zákonem nejen kandidovat, ale rovněž být zvolen členem zastupitelstva této obce. Pokud kandidát nemá v době podání kandidátní listiny trvalý pobyt v obci, kde kandiduje, měl by pominutí překážky volitelnosti ke dni voleb konstatovat v prohlášení přiloženém ke kandidátní listině.
Podmínku trvalého pobytu v obci musí člen zastupitelstva splňovat po celou dobu výkonu mandátu. Případná ztráta trvalého pobytu v obci, kde člen zastupitelstva zastává mandát, znamená ztrátu volitelnosti a je důvodem pro vyslovení zániku mandátu.

Podmínky volitelnosti, tj. kdo může být zvolen členem zastupitelstva obce, stanoví § 5 odst. 1 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "volební zákon"). Podle tohoto ustanovení může být členem zastupitelstva zvolen každý volič, u kterého není překážka ve výkonu volebního práva podle § 4 odst. 2 písm. a) a b) volebního zákona. Těmito překážkami jsou zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí svobody a omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva. Kdo je voličem upravuje § 4 odst. 1 volebního zákona; je jím občan obce za předpokladu, že jde o státního občana České republiky, který alespoň v den voleb, a konají-li se volby ve dvou dnech, druhý den voleb, dosáhl věku nejméně 18 let a je v den voleb v dané obci přihlášen k trvalému pobytu.

Za stejných podmínek je kandidátem a voličem i státní občan jiného členského státu Evropské unie s tím, že s ohledem na judikaturu (usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 19. září 2014 č. j. 64A 6/2014 - 20) a přímý účinek směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES postačuje u takového voliče namísto splnění podmínky přihlášení se k trvalému pobytu též přihlášení se k registrovanému přechodnému pobytu v příslušné obci.

Podmínkou trvalého pobytu jakožto podmínkou volitelnosti člena zastupitelstva obce a zánikem mandátu člena zastupitelstva obce se z různého pohledu v několika volebních případech zabýval rovněž Ústavní soud. Vycházel přitom z toho, že smyslem formální existence obce je, aby si její obyvatelé mohli sami spravovat vlastní záležitosti. Činí tak prostřednictvím orgánů obce.

Trvalý pobyt je rozhodujícím kritériem pro vznik aktivního i pasivního volebního práva do orgánů samosprávy obce (viz např. Pl. ÚS 59/10, Pl. ÚS 6/11, Pl. ÚS 38/11).
Aneb jak konstatoval rovněž Ústavní soud (viz IV. ÚS 420/2000) "V právním státě musí mít každé konkrétní jednání předvídatelné právní důsledky. Ústavní soud proto zastává názor, že ke ztrátě volitelnosti a tedy i k zániku mandátu, dochází na základě skutečnosti, že došlo ke změně trvalého pobytu mimo obvod obce…. Je-li zákonem podmínka trvalého pobytu stanovena jako condicio sine qua non volitelnosti do orgánu obce, nutno s ní také jako s takovou ze strany zastupitelů zacházet, tj. být si vědom nepříznivých důsledků v oblasti výkonu volených funkcí.".

Zánik mandátu člena zastupitelstva obce je upraven v § 55 volebního zákona.
Poukázat na ustanovení § 55 odst. 3 písm. b) volebního zákona, přičemž mandát zaniká členovi zastupitelstva obce, vysloví-li to příslušné zastupitelstvo z důvodu, že člen zastupitelstva obce přestal být volitelný, lze např. v případě, pokud by u člena zastupitelstva obce byly pochybnosti o fakticitě trvalého pobytu, případně by člen zastupitelstva změnil trvalý pobyt mimo obvod obce. Usnesení zastupitelstva obce o zániku mandátu se neprodleně zašle tomu, kdo je proti takovému usnesení oprávněn domáhat se ochrany u soudu podle § 59 odst. 3 volebního zákona.
Současně se toto usnesení vyvěsí na úřední desce příslušného obecního úřadu. Za doručené se usnesení považuje sedmým dnem ode dne vyvěšení. Mandát člena zastupitelstva obce pak zaniká dnem, kdy marně uplynula lhůta pro podání návrhu soudu podle § 59 odst. 3 volebního zákona, nebo dnem právní moci rozhodnutí soudu, kterým nebylo usnesení zastupitelstva obce zrušeno.

  

vytisknout  e-mailem