Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Postavení okrskových volebních komisí ve volbách do zastupitelstev obcí a do Senátu Parlamentu České republiky v roce 2010 odměňování a nároky členů okrskových volebních komisí

  • Obecné informace
  • I. Zvláštní odměna za výkon funkce
  • II. Zdaňování a odvod pojistného na veřejné zdravotní pojištění z odměny člena okrskové volební komise
  • III. Odvod pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti z odměny člena okrskové volební komise
  • IV. Nárok člena okrskové volební komise na pracovní volno a náhradu mzdy
  • V. Člen okrskové volební komise, který není v pracovním poměru ani v poměru obdobném pracovnímu poměru
  • VI. Okrskové volební komise ve vojenských újezdech
  • Zvláštní odměna za výkon funkce

Obecné informace

Obecné informace

Konají-li se volby do zastupitelstev obcí společně s volbami do Poslanecké sněmovny nebo Senátu Parlamentu České republiky, plní podle § 70 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o volbách do zastupitelstev obcí“), okrskové volební komise zřízené podle tohoto zákona úkoly okrskových volebních komisí i pro volby do příslušné komory Parlamentu České republiky.
 
Při souběhu voleb do Senátu Parlamentu České republiky (dále jen „Senát“) a do zastupitelstev obcí, které se uskuteční ve dnech 15. a 16. října 2010, budou okrskové volební komise ustaveny podle zákona o volbách do zastupitelstev obcí a budou podle § 70 tohoto zákona plnit úkoly, jak pro volby do zastupitelstev obcí vyplývající ze zákona o volbách do zastupitelstev obcí, tak i pro volby do Senátu vyplývající ze zákona o volbách do Parlamentu.   
Členové okrskových volebních komisí budou delegováni podle § 17 zákona o volbách do zastupitelstev obcí. Každá volební strana (§ 20 odst. 1 zákona o volbách do zastupitelstev obcí), jejíž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do zastupitelstva obce, může delegovat nejpozději 30 dnů přede dnem voleb do zastupitelstev obcí (tj. 15. září 2010) jednoho člena a jednoho náhradníka do okrskové volební komise v každém volebním okrsku, ve kterém se do příslušného zastupitelstva volí (§ 17 odst. 2 zákona o volbách do zastupitelstev obcí).
 
Delegováním členů a náhradníků se rozumí doručení jejich seznamu starostovi obce. Seznam musí obsahovat jméno a příjmení, datum narození a místo, kde je člen, popřípadě náhradník přihlášen k trvalému pobytu a podpis zmocněnce volební strany; tvoří-li volební stranu nezávislý kandidát, podpis tohoto kandidáta. Dále může obsahovat i údaj, do které okrskové volební komise mají být delegovaní členové a náhradníci zařazeni; pokud tento údaj chybí, zařadí je do okrskových volebních komisí starosta.
 
Jednou z podmínek platné delegace tedy je, aby byl seznam podepsán zmocněncem volební strany, nebo nezávislým kandidátem. Osoba, která je na seznamu členů a náhradníků delegovaných do okrskové volební komise podepsána jako zmocněnec, musí být identická s osobou, která je jako zmocněnec označena na kandidátní listině téže volební strany. Pokud má např. politická strana, politické hnutí nebo koalice pro každou obec, ve které jí byla zaregistrována kandidátní listina, jiného zmocněnce, bude i na seznamu členů a náhradníků delegovaných do okrskové volební komise podepsán v každé obci jiný zmocněnec.
 
Zásadně není možné, aby zmocněnec zmocnil nějakou další osobu k podepisování seznamů členů a náhradníků delegovaných do okrskové volební komise. Tento seznam nemůže podepisovat ani osoba, která je na kandidátní listině uvedena jako náhradník zmocněnce, pokud nebyl zmocněnec odvolán.
 
Zákon o volbách do zastupitelstev obcí neupravuje, kdo a jak starostovi seznam delegovaných členů a náhradníků do okrskové volební komise doručuje. Je tedy možné, aby pokud k doručení dojde např. osobním předáním, tak učinila i kterákoli jiná osoba než zmocněnec.
První zasedání okrskových volebních komisí svolá starosta tak, aby se uskutečnilo nejpozději do 21 dnů přede dnem voleb (§ 15 písm. e) zákona o volbách do zastupitelstev obcí, tj. 24. září 2010).
 
S postavením a plněním úkolů okrskových volebních komisí při společném konání voleb do zastupitelstev obcí a do Senátu souvisí i odměňování jejich členů.

I. Zvláštní odměna za výkon funkce

I. Zvláštní odměna za výkon funkce

Člen okrskové volební komise má podle § 62 zákona o volbách do zastupitelstev obcí nárok na zvláštní odměnu za výkon funkce (zapisovatel okrskové volební komise podle ustanovení § 17 odst. 6 zákona o volbách do zastupitelstev obcí je členem okrskové volební komise).

Výši zvláštní odměny za výkon funkce člena okrskové volební komise upravuje vyhláška č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška“).

Podle ustanovení § 1 vyhlášky členovi  okrskové  volební  komise  přísluší za výkon funkce zvláštní odměna ve výši 1 300 Kč, zapisovateli okrskové volební komise ve výši 1 500 Kč a předsedovi okrskové volební komise ve výši 1 600 Kč.

Konají-li se volby do zastupitelstev obcí v tytéž dny s volbami do Senátu, odměna za výkon funkce předsedy a člena okrskové volební komise se zvyšuje u těch komisí, kde se zároveň volí do Senátu o 400 Kč (tj. členovi okrskové volební komise náleží zvláštní odměna ve výši 1 700 Kč, zapisovateli okrskové volební komise ve výši 1 900 Kč a předsedovi okrskové volební komise ve výši 2 000 Kč); v případě konání dalšího kola voleb do Senátu se odměna za výkon funkce předsedy a člena okrskové volební komise zvyšuje o dalších 200 Kč.

Při plné účasti na všech zasedáních okrskové volební komise a v případě obou kol voleb do Senátu pak bude tato odměna u člena okrskové volební komise činit 1 900 Kč, u zapisovatele okrskové volební komise 2 100 Kč a u předsedy okrskové volební komise 2 200 Kč.

Zvláštní odměnu pro členy okrskové volební komise vyplatí do 30 dnů po ukončení činnosti okrskové volební komise obecní úřad. V případě, že se předseda, zapisovatel, člen okrskové volební komise všech jednání nezúčastňuje, obecní úřad celkovou výši odměny poměrně krátí, tj. celkovou odměnu vydělí počtem všech jednání okrskové volební komise a tuto částku pak vynásobí počtem jednání okrskové volební komise, kterých se příslušný člen okrskové volební komise zúčastnil, a to podle evidence o jejich účasti na jednáních okrskové volební komise.

II. Zdaňování a odvod pojistného na veřejné zdravotní pojištění z odměny člena okrskové volební komise

II. Zdaňování a odvod pojistného na veřejné zdravotní pojištění z odměny člena okrskové volební komise

Pro zdaňování i odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění z odměn členů okrskových volebních komisí budou při volbách do zastupitelstev obcí a do Senátu aplikována stejná pravidla jako při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v květnu 2010.

Znamená to, že odměna člena okrskové volební komise bude zdaňována podle § 6 odst. 10 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a současně z ní bude odváděno pojistné na veřejné zdravotní pojištění dle § 5 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 
V této souvislosti je třeba vycházet z toho, že výdaje obecních úřadů a okrskových volebních komisí při volbách do zastupitelstev obcí a Senátu jsou výdaje spojené s volbami a podle § 69 zákona o volbách do zastupitelstev obcí a § 84 zákona o volbách do Parlamentu jsou ze státního rozpočtu v rámci účelově vyhrazených prostředků ve všeobecné pokladní správě hrazeny.
 
Okruh výdajů obecních úřadů a okrskových volebních komisí spojených s přípravou a konáním voleb, které je možné hradit z prostředků státního rozpočtu, je uveden ve směrnici Ministerstva financí č.j. 124/1354/2002, ve znění směrnic č.j. 124/123 009/2002, č.j. 12/56 089/2007 – 124 a č.j. 12/36 381/2010-124 (dále jen „směrnice“).
 
Výdaje obcí na veřejné zdravotní pojištění hrazené z odměny člena okrskové volební komise byly zahrnuty poslední novelou výše uvedené směrnice mezi výdaje spojené s volbami, které je možné hradit z prostředků státního rozpočtu, a to dle ustanovení čl. 1 odst. 3 písm. h) směrnice.

III. Odvod pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti z odměny člena okrskové volební komise

III. Odvod pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti z odměny člena okrskové volební komise

Z odměn členů okrskových volebních komisí se pojistné na sociální zabezpečení neodvádí, protože nejsou splněny podmínky účasti na pojištění podle § 6 a 7 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

 

IV. Nárok člena okrskové volební komise na pracovní volno a náhradu mzdy

IV. Nárok člena okrskové volební komise na pracovní volno a náhradu mzdy

Podle ustanovení § 62 věty druhé zákona o volbách zastupitelstev obcí má člen okrskové volební komise, který je v pracovním poměru nebo poměru obdobném pracovnímu poměru, nárok na pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu a na náhradu mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku od uvolňujícího zaměstnavatele.

Zaměstnavatel se může následně obrátit na příslušný obecní úřad a požádat o refundaci náhrady mzdy, která mu bude vyplacena, neboť se jedná o výdaj související s volbami podle čl. 1 odst. 3 písm. h) směrnice, který je možno uhradit z prostředků státního rozpočtu poskytovaných územním samosprávným celkům na úhradu volebních výdajů.

V. Člen okrskové volební komise, který není v pracovním poměru ani v poměru obdobném pracovnímu poměru

V. Člen okrskové volební komise, který není v pracovním poměru ani v poměru obdobném pracovnímu poměru

Členovi okrskové volební komise, který není v pracovním poměru ani v poměru obdobném pracovnímu poměru, avšak je výdělečně činný, přísluší podle § 62 zákona o volbách do zastupitelstev obcí a § 1 odst. 2 vyhlášky kromě zvláštní odměny, také paušální náhrada ušlého výdělku za dobu výkonu funkce člena okrskové volební komise ve výši 43 Kč za hodinu, nejvýše však 340 Kč za jeden den.

 Člen okrskové volební komise, který není v pracovním poměru ani v poměru obdobném pracovnímu poměru, avšak je výdělečně činný, je osoba, která nevykonává závislou práci ve smyslu § 2 odst. 4 a 5 zákoníku práce. Závislá práce může být vykonávána výlučně v pracovněprávním vztahu podle zákoníku práce, není-li upravena zvláštními předpisy (např. zákonem č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů). Základními pracovněprávními vztahy jsou podle zákoníku práce pracovní poměr a právní vztahy založené dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr. Člen okrskové volební komise, který není v pracovním poměru ani v poměru obdobném pracovnímu poměru, avšak je výdělečně činný, je tedy v zásadě osoba samostatně výdělečně činná (dále jen „OSVČ“).
 
Obecní úřady nejsou povinny zjišťovat, kdo z členů okrskové volební komise je OSVČ. Jestliže OSVČ uplatňuje nárok na paušální náhradu ušlého výdělku za dobu výkonu funkce v okrskové volební komisi, musí toto obecnímu úřadu oznámit a svůj nárok prokázat, např. živnostenským listem nebo výpisem z obchodního rejstříku. Protože ne všechny kategorie OSVČ mají živnostenský list nebo jsou zapsány v obchodním rejstříku, mohou své „podnikání“, dle našeho názoru, prokázat i jiným dokumentem, který dokazuje jejich samostatnou výdělečnou činnost (smlouva, zápis v nějakém registru apod.).
 
Prakticky neexistuje žádný zaručený způsob, jak ověřit, že OSVČ skutečně ucházel výdělek po celou dobu, kterou nárokuje. Z toho důvodu je náhrada ušlého výdělku vyhláškou č. 442/2009 Sb., kterou se mění vyhlášky Ministerstva vnitra prováděcí volební zákony, upravena paušálně.
 
Dobou výkonu funkce člena okrskové volební komise se rozumí zasedání okrskové volební komise, tj. doba, kdy okrsková volební komise skutečně zasedá.
 
Paušální náhrada ušlého výdělku vyplácená členům okrskových volebních komisí se pro daňové účely posoudí jako příjem osoby samostatně výdělečně činné podle § 7 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Obecní úřad vyplatí tuto náhradu ušlého výdělku v tzv. hrubém, neboť povinnost zdanit příjem má OSVČ v rámci svého přiznání k dani z příjmů fyzických osob.
 
Vzhledem k tomu, že je paušální náhrada ušlého výdělku považována za příjem ze samostatně výdělečné činnosti, bude se z ní odvádět pojistné na zdravotní pojištění i pojistné na sociální zabezpečení. Plátcem pojistného je OSVČ a obecní úřady tudíž z paušálních náhrad ušlého výdělku vypláceným členům okrskových volebních pojistné neodvádějí.
 
Paušální náhradu ušlého výdělku pro členy okrskové volební komise vyplatí do 30 dnů po ukončení činnosti okrskové volební komise obecní úřad.

VI. Okrskové volební komise ve vojenských újezdech

VI. Okrskové volební komise ve vojenských újezdech

Vymezenou částí území státu tvořící územní správní jednotku jsou tzv. vojenské újezdy, jejichž obyvatelé nevolí zastupitelstvo obce. Ve vojenských újezdech jsou proto okrskové volební komise ustaveny podle § 14e zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o volbách do Parlamentu“).

Každá politická strana, politické hnutí a koalice i nezávislý kandidát, jejichž přihláška k registraci byla zaregistrována pro volby do Senátu ve volebním obvodu, jehož součástí je volební okrsek, může delegovat nejpozději 30 dnů přede dnem voleb do Senátu (tj. 15. září 2010) 1 člena a 1 náhradníka do okrskové volební komise. Postup při delegaci viz výše.

Zvláštní odměna za výkon funkce

Zvláštní odměna za výkon funkce

Člen okrskové volební komise má podle § 82 zákona o volbách do Parlamentu nárok na zvláštní odměnu za výkon funkce. Výši této odměny upravuje vyhláška č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb. a zákona č. 204/2000 Sb. (dále jen „vyhláška č. 233/2000 Sb.“). Podle ustanovení § 12 odst. 2 vyhlášky č. 233/2000 Sb., členovi okrskové volební komise přísluší za výkon funkce odměna ve výši 1 300 Kč, zapisovateli okrskové volební komise 1 500 Kč a předsedovi okrskové volební komise ve výši 1 600 Kč v případě, že volby do Senátu ve volebním okrsku proběhly pouze v jednom kole. Za výkon funkce v dalším kole voleb do Senátu se odměna zvyšuje o 200 Kč, tj. členovi okrskové volební komise na 1 500 Kč, zapisovateli okrskové volební komise na 1 700 Kč a předsedovi okrskové volební komise na 1 800 Kč.
 
Výplata odměny a její způsob je totožný jako při souběhu voleb (viz výše). Také zdaňování a odvod pojistného na veřejné zdravotní pojištění z odměny člena okrskové volební komise, odvod pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti z odměny člena okrskové volební komise, nárok člena okrskové volební komise na pracovní volno a náhradu mzdy, nárok člena okrskové volební komise, který není v pracovním poměru ani v poměru obdobném pracovnímu poměru, se řídí stejnými principy (viz výše).

vytisknout  e-mailem