Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Harmonogram úkolů a lhůt pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2010

vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“) 

 

 
Dnů přede
dnem voleb
 Datum
 (den v týdnu, popř. hodina)
Úkol
 Gestor
nejpozději 90
 
Prezident republiky vyhlásil dne 5. února 2010 svým rozhodnutím, publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 37/2010 Sb. volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky na dny 28. a 29. května 2010; příslušná částka Sbírky zákonů byla rozeslána dne 8. února 2010. Podle § 1 odst. 3 zákona je tak za den vyhlášení voleb považován 8. únor 2010 (čl. 17 odst. 1 Ústavy a § 1 odst. 3 zákona)
prezident republiky
od vyhlášení voleb
8. února 2010
(pondělí)
V dostatečném časovém předstihu poskytnutí informace voličům s bydlištěm mimo území ČR o době a místě konání voleb, o možnosti zápisu do zvláštního seznamu voličů a o povinnosti před hlasováním předložit doklad
k prokázání totožnosti a státního občanství ČR
(§ 15 odst. 3 a § 19 odst. 3 zákona)
zastupitelský úřad a konzulární úřad České republiky, s výjimkou konzulárního úřadu vedeného honorárním konzulárním úředníkem (dále jen „zastupitelský úřad“)
od vyhlášení voleb
8. února 2010
(pondělí)
Počátek lhůty pro podání žádosti o vydání voličského průkazu -písemné podání s ověřeným podpisem voliče nebo osobně
(§ 6a odst. 2 zákona)
voliči zapsaní ve stálých a zvláštních seznamech voličů, obecní úřad, městský úřad, úřad městyse, magistrát statutárního města, které není územně členěno, úřad městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města a úřad městské části hlavního města Prahy (dále jen „obecní úřad“), zastupitelský úřad
od vyhlášení voleb
8. února 2010
(pondělí)
Zákaz změny vymezení volebních okrsků
(§ 3 odst. 1 zákona a § 26 odst. 4 zákona č. 491/2001 Sb.)
 
starosta obce, města, městyse, městské části nebo městského obvodu, primátor statutárního města, které není územně členěno (dále jen „starosta“)*)
do 7 dnů od vyhlášení voleb
 
Vylosování volebního kraje, pod kterým budou podřazeny všechny zvláštní volební okrsky
(§ 27 zákona)
Státní volební komise
nejpozději
80
 
9. března 2010
(úterý)
Poskytnutí seznamu registrovaných politických stran a politických hnutí krajským úřadům a jeho následná aktualizace
(§ 9 odst. 2 písm. c) zákona a
§ 2 odst. 1 vyhlášky)
Ministerstvo vnitra
72
17. března 2010 (středa)
Zřízení zvláštního účtu u České národní banky pro složení příspěvku na volební náklady (§ 31 odst. 4 zákona)
krajský úřad, Magistrát hlavního města Prahy (dále jen „krajský úřad“)
nejpozději
66
23. března 2010
(úterý)
Podávání kandidátních listin příslušnému krajskému úřadu
(§ 31 odst. 3 zákona)
Zmocněnec politické strany, politického hnutí nebo koalice
66 - 60
od 23. března 2010
 (úterý)
 do 29. března 2010
(pondělí)
Přezkoumání kandidátních listin
(§ 33 odst. 1 zákona)
krajský úřad
65
24. března 2010 (středa)
Předání kopií podaných kandidátních listin Českému statistickému úřadu
(§ 3 odst. 1 vyhlášky)
krajský úřad
62
27. března 2010 (sobota)
Předání seznamu kandidátů se shodným jménem, příjmením, věkem a dalších podkladů pro kontrolu podaných kandidátních listin krajským úřadem 
(§ 3 odst. 2 vyhlášky)
Český statistický úřad
60
29. března 2010 (pondělí)
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
(§ 14c písm. c) zákona)
starosta
60
29. března 2010 (pondělí)
Konec lhůty, ve které bylo možno doplňovat do kandidátní listiny další kandidáty, popř. vzájemně měnit jejich pořadí
(§ 32 odst. 4 zákona)
 zmocněnec politické strany, politického hnutí nebo koalice
58
31. března 2010 (středa)
Výzva k odstranění závad na kandidátní listině, pokud úkol přichází podle zákona v úvahu
(§ 33 odst. 1 zákona)
krajský úřad
50
8. dubna 2010 (čtvrtek)
Poslední den k odstranění závad na kandidátní listině, pokud úkol přichází podle zákona v úvahu
(§ 33 odst. 1 zákona)
zmocněnec politické strany, politického hnutí nebo koalice
49
9. dubna 2010 (pátek)
Rozhodnutí o škrtnutí kandidáta na kandidátní listině, registraci a odmítnutí kandidátních listin
(§ 33 odst. 2 a 3 zákona)
krajský úřad
48
10. dubna 2010 (sobota)
Zaslání seznamu zaregistrovaných kandidátních listin a seznamu odmítnutých kandidátních listin Státní volební komisi
(§ 3 odst. 4 vyhlášky)
krajský úřad
45
13. dubna 2010 (úterý)
Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků zveřejněním na úřední desce
(§ 14c písm. f) zákona)
starosta*)
nejpozději
45
13. dubna 2010 (úterý)
Losování čísel, kterými budou označeny hlasovací lístky. Výsledek losování sdělí předseda Státní volební komise kandidujícím politickým stranám, politickým hnutím a koalicím a krajským úřadům
(§ 33 odst. 6 zákona a § 4 odst. 1 vyhlášky)
Státní volební komise
41
17. dubna 2010 (sobota)
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise
(§ 14e odst. 7 zákona)
starosta*)
40
18. dubna 2010 (neděle)
Doručení nebo předání písemné žádosti o zápis do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem
(§ 6 odst. 5 písm. a) zákona)
voliči, kteří mají bydliště mimo území České republiky
39
19. dubna 2010
(pondělí)
Jmenování zapisovatele zvláštní okrskové volební komise
(§ 14g odst. 1 zákona)
vedoucí zastupitelského úřadu
30
28. dubna 2010 (středa)
Uzavření zvláštních seznamů voličů a jejich neprodlené předání Ministerstvu zahraničních věcí
(§ 6 odst. 6 zákona)
zastupitelské úřady
30
28. dubna 2010 (středa)
Delegování jednoho člena a jednoho náhradníka do okrskové volební komise
(§ 14e odst. 3 zákona)
politická strana, politické hnutí nebo koalice, jejíž kandidátní listina byla zaregistrována
30
28. dubna 2010 (středa)
Jmenování předsedy a nejméně 2 členů zvláštní okrskové volební komise
(§ 14g odst. 1 zákona)
vedoucí zastupitelského úřadu
22
6. května 2010 (čtvrtek)
Dojmenování členů okrskové volební komise před jejím prvním zasedáním, pokud počet delegovaných členů nedosáhne minimálního počtu;pokud počet členů okrskové volební komise poklesne pod stanovený počet v průběhu voleb a nejsou-li náhradníci, jmenuje starosta na neobsazená místa další členy komise (§ 14e odst. 3 zákona)
starosta*)
21
7. května 2010 (pátek)
První zasedání okrskových volebních komisí
(§ 14c písm. d) zákona)
starosta*)
21
7. května 2010 (pátek)
První zasedání zvláštních okrskových volebních komisí
(§ 14g odst. 1 zákona)
vedoucí zastupitelského úřadu
20
8. května 2010 (sobota)
Zaregistrování kandidátní listiny na základě rozhodnutí soudu
(§ 33 odst. 7 zákona)
krajský úřad
20
8. května 2010 (sobota)
Sdělení konečného znění zvláštních seznamů voličů vedených zastupitelskými úřady Ministerstvu vnitra
(§ 6 odst. 6 zákona)
Ministerstvo zahraničních věcí
16
12. května 2010 (středa)
Možné vyhrazení plochy pro vylepení volebních plakátů
(§ 16 odst. 1 zákona)
starosta*)
16 dnů až 48 hodin před zahájením voleb
od 12. května 2010
(středa)
do 26. května 2010
(středa)
14.00 hod.
Vyhrazení v Českém rozhlase celkem 14 hodin a v České televizi celkem 14 hodin v rámci jejich vysílacích okruhů bezplatně poskytnutého vysílacího času pro kandidující politické strany, politická hnutí a koalice, jejichž kandidátní listina byla zaregistrována
(§ 16 odst. 4 zákona)
Český rozhlas, Česká televize, politické strany, politická hnutí a koalice, jejichž kandidátní listina byla zaregistrována
15
13. května 2010 (čtvrtek)
Zveřejnění oznámení o době a místě konání voleb v obci
(§ 15 odst. 1 zákona)
starosta*)
nejdříve
15
13. května 2010 (čtvrtek)
Počátek lhůty, kdy může obecní úřad nebo zastupitelský úřad nejdříve předat voličský průkaz osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej může voliči zaslat
(§ 6a odst. 2 zákona)
obecní úřad,
zastupitelský úřad
15
13. května 2010 (čtvrtek)
Možnost sdělení kontaktní adresy Českému statistickému úřadu pro technické připojení za účelem předávání informací o výsledcích voleb na úrovni kraje a České republiky v elektronické formě, jehož parametry neprodleně sdělí Český statistický úřad
(§ 45 odst. 1 zákona)
politická strana, politické hnutí a koalice, jejíž kandidátní listina byla zaregistrována, Český statistický úřad
7
21. května 2010 (pátek)
Konec lhůty pro doručení písemné žádosti o vydání voličského průkazu s ověřeným podpisem voliče
(§ 6a odst. 2 zákona)
volič, obecní úřad, zastupitelský úřad
7 dnů
před začátkem hlasování
21. května 2010 (pátek)
Předání údajů obecnímu úřadu pro zápis do zvláštního seznamu voličů od správy příslušného ústavu, objektu nebo zařízení
(§ 6 odst. 1 a 2 zákona)
příslušné subjekty
3 až do ukončení hlasování
od 25. května 2010
 (úterý)
 do 29. května 2010
 (sobota)
Zákaz zveřejňování výsledků předvolebních a volebních průzkumů
(§ 16 odst. 3 zákona)
fyzické a právnické osoby
3
25. května 2010 (úterý)
Dodání hlasovacích lístků voličům
(§ 38 odst. 4 zákona)
starosta (v obcích, kde není starosta, místostarosta, není-li místostarosta, ředitel krajského úřadu)
3
25. května 2010 (úterý)
Dodání hlasovacích lístků přenosovou technikou na zastupitelské úřady, které nejsou stanovené ve vyhlášce
(§ 38 odst. 5 zákona)
Ministerstvo zahraničních věcí
nejpozději
48 hodin před zahájením voleb
26. května 2010 (středa) do 14.00 hod.
Dodání hlasovacích lístků na zastupitelské úřady stanovené vyhláškou
(§ 38 odst. 5 zákona)
Ministerstvo zahraničních věcí
nejpozději
48 hodin před zahájením voleb
26. května 2010 (středa) do 14.00 hodin
Možnost vzdání se nebo odvolání kandidatury
(§ 36 odst. 1 zákona)
kandidát, zmocněnec politické strany, politického hnutí nebo koalice
48 hodin před zahájením voleb do zahájení voleb
od 26. května 2010
(středa)
14.00 hod.
do 28. května 2010
(pátek)
14.00 hod.
Zajištění zveřejnění prohlášení o vzdání se kandidatury nebo o jejím odvolání ve všech volebních místnostech, pokud byly doručeny do 48 hodin před zahájením voleb; ve volebních místnostech v zahraničí zajistit zveřejnění prohlášení prostřednictvím Ministerstva zahraničních věcí
(§ 36 odst. 4 zákona)
krajský úřad, Ministerstvo zahraničních věcí
2
26. května 2010 (středa)
16.00 hod.
Uzavření stálých a zvláštních seznamů voličů
(§ 1 odst. 6 vyhlášky a § 28 odst. 4 zákona č. 491/2001 Sb.)
obecní úřad,
zastupitelský úřad
2
26. května 2010 (středa)
Konec lhůty pro osobní předání žádosti o vydání voličského průkazu 
(§ 6a odst. 2 zákona)
volič, obecní úřad, zastupitelský úřad
nejpozději 24 hodin před zahájením voleb
27. května 2010 (čtvrtek) do 14.00 hod.
Tisk nebo rozmnožení dostatečného množství hlasovacích lístků na těch zastupitelských úřadech, kam byly zaslány přenosovou technikou
(§ 38 odst. 5 zákona)
vedoucí zastupitelského
úřadu
 
1. den voleb
28. května 2010 (pátek)
Dodání hlasovacích lístků okrskovým volebním komisím
(§ 38 odst. 4 zákona)
starosta (v obcích, kde není starosta, místostarosta, není-li místostarosta, ředitel krajského úřadu)
dny voleb/
hlasování
 
27. a28. května 2010
(čtvrtek a pátek)
Zajištění průběhu hlasování ve zvláštních volebních okrscích v zahraničí podle § 1 odst. 5 písm. a) zákona
(§ 18 a násl. zákona)
zvláštní okrskové volební komise
dny voleb
hlasování
 
28. a29. května 2010
(pátek a sobota)
 
Zajištění průběhu hlasování na území České republiky; ve zvláštních volebních okrscích v zahraničí podle § 1 odst. 5 písm. b) a c) zákona
(§ 18 a násl. zákona)
okrskové volební komise,   zvláštní okrskové volební komise
Některé další úkoly a lhůty, které vyplývají ze zákona a vyhlášky
§ 86 zákona - Proti rozhodnutí o odmítnutí kandidátní listiny, škrtnutí kandidáta na kandidátní listině a proti provedení    registrace   kandidátní listiny   se může politická strana, politické hnutí nebo koalice, která podala kandidátní listinu, a u škrtnutí kandidáta i tento kandidát do 2 dnů od doručení rozhodnutí domáhat ochrany u soudu podle zvláštního právního předpisu.
 
§ 19 odst. 7 zákona - Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. Při hlasování postupují členové volební komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování. Mimo území České republiky nelze do přenosné volební schránky hlasovat.
 
§ 16 odst. 6 zákona - V objektu, v němž je umístěna volební místnost, a v jeho bezprostředním okolí je ve dnech, ve kterých v těchto objektech probíhá hlasování, zakázána volební agitace pro politické strany, politická hnutí, koalice a kandidáty
 
§ 11 odst. 3 písm. d) zákona a § 43 odst. 5 zákona – Pověřený zaměstnanec Českého statistického úřadu vydává pokyn k ukončení zasedání okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise ve druhý den voleb.
.
§ 43 odst. 6 zákona - Nesplní-li okrsková volební komise nebo zvláštní okrsková volební komise na výzvu Českého statistického úřadu povinnosti podle odstavce 1 nebo 2 do 24 hodin po zahájení sčítání podle § 40, popřípadě ve lhůtě stanovené podle odstavce 3 nebo 4, může být celkový výsledek voleb za volební kraj zpracován bez tohoto volebního okrsku nebo zvláštního volebního okrsku. Po uplynutí této lhůty se již k výsledku z tohoto volebního okrsku nebo zvláštního volebního okrsku nepřihlíží.
 
§ 87 odst. 1 zákona - Podáním návrhu na neplatnost volby kandidáta se může domáhat ochrany u soudu podle zvláštního právního předpisu každý občan zapsaný do stálého seznamu ve volebním okrsku, kde byl poslanec volen, a každá politická strana, politické hnutí nebo koalice, jejíž kandidátní listina ve volebním kraji byla pro volby
do Poslanecké sněmovny zaregistrována. Návrh je třeba podat nejpozději 10 dnů po vyhlášení výsledků voleb Státní volební komisí.
 
§ 52a zákona - Činnost okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise při volbách do Poslanecké sněmovny je ukončena patnáctým dnem po vyhlášení výsledků voleb do Poslanecké sněmovny Státní volební komisí.
 
§ 53 odst. 2 zákona - V případě, kdy soud shledá oprávněným návrh na neplatnost volby kandidáta, vydá Státní volební komise osvědčení o zvolení poslancem kandidátovi v pořadí podle § 51 do 7 dnů od právní moci rozhodnutí o neplatnosti volby kandidáta (§ 87).
 
§ 53 odst. 1 zákona - Státní volební komise vydá kandidátům zvoleným za poslance Poslanecké sněmovny do 1 měsíce od uveřejnění výsledků voleb osvědčení o tom, že druhým dnem voleb byli zvoleni.
 
§ 8 odst. 2 vyhlášky - Obecní   úřad převezme veškerou   volební dokumentaci s výjimkou jednoho   vyhotovení zápisu o průběhu a výsledku hlasování ve volebním okrsku od okrskových volebních komisí. Úřad Městské části Praha 1 při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky převezme veškerou volební dokumentaci s výjimkou jednoho   vyhotovení zápisu o   průběhu a výsledku hlasování   ve zvláštních   volebních   okrscích od zvláštních okrskových volebních komisí. Hlasovací lístky a použité úřední obálky uschová po dobu 30 dnů od uveřejnění výsledků voleb Státní volební komisí. 
Po této lhůtě ponechá pro archivaci 3 sady nepoužitých hlasovacích lístků pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky; ostatní hlasovací lístky zničí.
 
§ 12 odst. 4 vyhlášky - Odměnu podle odstavce 1 pro členy okrskové volební komise vyplatí do 30 dnů po ukončení činnosti okrskové volební komise obecní úřad.
 
§ 12 odst. 5 vyhlášky - Odměnu podle odstavce 1 pro členy zvláštní okrskové volební komise vyplatí do 30 dnů po ukončení činnosti zvláštní okrskové volební komise zastupitelský úřad, u kterého je zvláštní okrsková volební komise zřízena, v měně příslušného státu, a to podle kursu vyhlašovaného Českou národní bankou ke dni voleb. 
Počítání lhůt
Podle § 1 odst. 6 zákona se dnem voleb rozumí první den voleb na území České republiky, nestanoví-li zákon jinak. Lhůty a vymezení volebních dnů podle zákona nejsou dobou hlasování v zahraničí dotčeny.
 
Lhůta určena podle dnů je zachována, je-li poslední den lhůty učiněn úkon
u příslušného orgánu, a to nejpozději do 16.00 hodin.
 
Lhůty nelze prodloužit ani prominout jejich zmeškání. 
 
 
*) Neplní-li starosta a jeho zástupce úkoly stanovené tímto zákonem nebo není-li starosta a jeho zástupce zvolen, plní v obci úkoly stanovené tímto zákonem, a to i po stanovené lhůtě, ředitel krajského úřadu. Při plnění těchto úkolů má ředitel krajského úřadu postavení volebního orgánu.

vytisknout  e-mailem