Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Občan na úřadě

Jak se zachovat v různých životních situacích - manželství, registrované partnerství, matriky, rodná čísla, evidence obyvatel, trvalý pobyt, státní občanství ČR, zbraně a střelivo, zprostředkování kontaktu. 

Využívání archivních informací

Archiválie jsou záznamy, které byly vybrány k trvalému uchování vzhledem k době jejich vzniku, obsahu, původu a vnějším znakům a byly vzaty do evidence archiválií. Ukládají se ve veřejných archivech a archivech soukromých, jimž byla pro jejich činnost udělena Ministerstvem vnitra akreditace.

Archivy všestranně pečují o archiválie, dbají na jejich bezpečné uložení, odborně je zpracovávají a zpřístupňují.

Na základě žádosti předkládají zpracované archiválie po vyplnění badatelského listu badatelům ke studiu v badatelnách archivů.

Archiváři vyhledávají archiválie podle požadavků jejich původců a další archiválie potřebné k řešení úkolů veřejnoprávních i dalších institucí. Podílejí se tak na výkonu státní správy i na vědecko výzkumné činnosti kulturně vědeckých institucí.

Na základě žádosti zhotovují rešerše z archiválií pro badatele i veřejnoprávní instituce a oprávněné právnické osoby, pořizují výpisy, opisy a kopie archiválií, které zpoplatňují.

Archivy provádějí vědeckou a výzkumnou činnost v oblasti archivnictví, pomocných věd historických a příbuzných vědních oborů.

  

Kdo a za jakých podmínek

Do archiválií může nahlížet kdokoli.

K nahlížení v archivech jsou přístupné archiválie starší třiceti let pokud zveřejnění jejich údajů není chráněno zvláštními právními předpisy. Ke studiu se předkládají i archiválie vzniklé před 1. lednem 1990 z činnosti bývalé státní bezpečnosti, společenských organizací a politických stran sdružených v Národní frontě a archiválie, které byly jako dokumenty před převzetím do evidence archiválií veřejně přístupné.

O případných námitkách žadatele, jemuž bylo odepřeno nahlížení do archiválií rozhodne na základě jeho podání příslušný správní úřad na úseku archivnictví a spisové služby. Bližší informace podá ředitel příslušného státního oblastního archivu, příp. Národního archivu.

Před zahájením studia v badatelně archivu vyplní badatel badatelský list a prokáže pracovníkovi pověřenému dozorem v badatelně svou totožnost občanským průkazem, cestovním pasem či jiným osobním dokladem.

  

Jak a kam se obrátit

Vzhledem k tomu, že žadatelům o předložení archiválií není vždy zřejmá návaznost uložení archiválií na síť archivů, která vychází z jejich územní nebo věcné působnosti, badatelům se doporučuje, aby před podáním žádosti o studium požádali archiv o informaci, zda je pravděpodobné, že požadované archiválie jsou ve zpracovaných archivních souborech a dotazem zjistili i možnosti studijní návštěvy nebo podání žádosti o vyhledání a předložení archiválií.

Více o archivech zde.

  

Co musíte předložit předložit:

Nemusíte předkládat nic.

Formuláře

Při návštěvě archivu nemusíte vyplnit ani předkložit žádný formulář.

  

Poplatky

Poplatky

Archiválie jsou badatelům předkládány k nahlížení bez poplatků. Správní úkony jsou zpoplatňovány podle zákona o správních poplatcích. Služby poskytované veřejnými archivy jsou účtovány podle Ceníku služeb, který je přílohou č. 4 k vyhlášce č. 645/2004 Sb.

  

Právní úprava

 • Zákon číslo 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, a předpisy související.

  

Kde získáte bližší informace

 • Ministerstvo vnitra
  archivní správa
  Milady Horákové 133, 166 21 Praha 6,
  telefon: 233 320 274, 233 341 049, 974 835 071
  fax: 233 341 049,
  e-mail: arch@mvcr.cz
  Archivní správa poskytuje informace o archivní síti České republiky.

 • Národní archiv v Praze
  archivní areál Chodovec
  Archivní 4, 140 00, Praha 4,
  telefon: 974 811 111 (spojovatelka), 974 847 290 (sekretariát), 974 847 246-7 (badatelna), 974 842 240 (podatelna),
  fax: 974 847 291 (sekretariát), 974 847 214 (podatelna),
  e-mail: sua@mvcr.cz

 • ostatní státní oblastní (zemské) a státní okresní archivy

  

vytisknout  e-mailem