Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Správní právo

Informace o časopisu, redakce, obsahy ke stažení 

Zásady publikační etikety

Zásady publikační etiky časopisu Správní právo upravují povinnosti autora, recenzenta, redakce a vydavatele.
 

Autor

Autor předložením rukopisu redakci stvrzuje, že:

 • předkládá pouze rukopisy, které jsou jeho původní prací; je schopen tuto skutečnost kdykoli na požádání doložit;
 • předkládá pouze rukopisy, které nebyly dříve zveřejněny jinde;
 • předkládá pouze rukopisy, které v současnosti a do skončení hodnotícího procesu nehodlá publikovat jinde;
 • je jediným majitelem autorských práv vzhledem k předkládanému rukopisu, v případě spoluautorství uvádí všechny spoluautory a má jejich souhlas s uveřejněním rukopisu;
 • oznámí redakci jakýkoliv střet zájmů související s předloženým rukopisem;
 • zřetelně, přesně a jednoznačně uvádí všechny zdroje použité při tvorbě rukopisu;
 • souhlasí s redakčním řízením časopisu;
 • postupuje článek oboustranně anonymnímu recenznímu řízení a dalšímu hodnocení redakcí;
 • informuje redakci o všech případných chybách v rukopise včetně případných chyb ve výsledcích výzkumu popisovaném v rukopise;
 • vydavateli poskytuje právo k publikování rukopisu v tištěné i elektronické podobě, včetně zařazení článku do databází, ve kterých je nebo bude časopis Správní právo zařazen.
   

Recenzent

Recenzent přijetím rukopisu k hodnocení stvrzuje, že:

 • neprodleně oznámí redakci jakékoliv zjištění střetu zájmů;
 • zajistí, aby informace týkající se rukopisu a obsažené v rukopise byly důvěrné;
 • upozorní redakci na veškeré okolnosti, které mohou být důvodem pro zamítnutí vydání rukopisu;
 • vždy hodnotí rukopisy pouze z hlediska jejich odborného obsahu;
 • zpracuje recenzní posudek osobně podle svého nejlepšího vědomí a svědomí;
 • informuje redakci, pokud se necítí dostatečně kvalifikován k odbornému posouzení rukopisu nebo že zpracování recenze z jeho strany nebude z jakéhokoli důvodu možné.
   

Redakce

Redakce stvrzuje, že:

 • všechny stati publikované v tomto časopise prošly důkladným recenzním řízením, jehož součástí je prvotní posouzení redaktorem a anonymizované recenzní posouzení minimálně dvěma anonymními recenzenty;
 • o tom, který z článků předložených časopisu bude publikován, rozhodne redakce časopisu Správní právo. Redakce se řídí politikou redakční rady časopisu a postupuje také v souladu s platnými právními předpisy, pokud jde o urážku na cti, porušení autorských práv a plagiátorství. Redakce může své rozhodnutí konzultovat s dalšími recenzenty;
 • redakce hodnotí rukopis dle jeho intelektuálního obsahu bez ohledu na rasu, etnický původ, národnost, pohlaví, sexuální orientaci, víru, smýšlení nebo občanství autora;
 • redakce nesmí sdělit žádné informace o předloženém rukopisu nikomu jinému než korespondujícímu autorovi, recenzentům, potenciálním recenzentům, redakčním poradcům a vydavateli;
 • redakce je povinna zajistit spravedlivé a odpovídající recenzní řízení. Člen redakce je povinen odmítnout účast na posuzování rukopisů (tj. je povinen požádat jiného redaktora nebo jiného člena redakční rady o zajištění recenze a posouzení), jestliže v daném případě dochází ke střetu zájmů v důsledku konkurenčních vztahů, vztahů založených na spolupráci či jiných vztahů nebo spojení s kterýmkoli z autorů, společnosti nebo (případně) institucí spjatých s danou prací. Redakce je povinna požadovat, aby všichni přispěvatelé uvedli příslušné střety zájmů, a uveřejnit opravy, jestliže střet zájmů vyjde najevo až poté, co je příspěvek publikován. V případě potřeby mohou být podniknuty další kroky, jako například zveřejnění oznámení o stažení článků nebo upozornění na možné pochybení v článku;
 • Redaktor nesmí bez výslovného písemného souhlasu autora(ů) použít nepublikované materiály obsažené v předloženém rukopise pro účely svého vlastního výzkumu. Chráněné informace nebo myšlenky získané v rámci recenzního řízení musí být považovány za důvěrné a nesmí být použity pro osobní užitek. Redakce odpovídá za to, že redakční rozhodnutí nebudou žádným způsobem ovlivněna příjmy z inzerce, reprintu a dalších komerčních aktivit.
   

Vydavatel

Vydavatel stvrzuje, že:

 • časopis Správní právo dbá na to, aby ve spolupráci s redaktory byly jasně definovány role vydavatele a redaktorů tak, aby byla zajištěna autonomie redakčních rozhodnutí, a to bez ovlivnění inzerenty nebo dalšími partnery z komerční sféry;
 • chrání duševní vlastnictví a autorská práva časopisu Správní právo, jeho značek, autorů a publikačních partnerů tím, že prezentuje a uchovává finální publikovanou verzi každého článku. Časopis Správní právo zaručuje integritu a transparentnost jednotlivých publikovaných článků s ohledem na střety zájmů, financování publikace a výzkumu, publikační a výzkumnou etiku, případy publikačního a výzkumného pochybení, důvěrnost informací, autorství, opravy, objasnění a stažení článků a včetně publikování obsahu;
 • v případě domnělého nebo prokázaného vědeckého pochybení, podvodného publikování nebo plagiátorství podnikne vydavatel, v úzké spolupráci s redaktory, veškeré kroky nezbytné k vyjasnění situace a opravě předmětného článku. Součástí tohoto postupu je bezodkladné publikování oznámení o opravě, případně, v nejzávažnějších případech, stažení dotčené práce.
   

Publikační etika časopisu Správní právo vychází zejména z Etického kodexu Výboru pro publikační etiku (COPE).

  

vytisknout  e-mailem