Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Informace o schválení projektů Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2024 – 2. kolo - ke zvládání dopadů uprchlické vlny související s invazí Ruské federace na Ukrajinu

V souladu se Strategií prevence kriminality v České republice na léta 2022 až 2027 (dále „Strategie“) schválené vládou České republiky dne 6. dubna 2022 usnesením č. 276 a na základě usnesení vlády č. 285/2022 ve spojení s usneseními vlády č. 560/2022 a č. 309/2022 ke stanovení strategických priorit vlády České republiky ke zvládání dopadů uprchlické vlny související s invazí Ruské federace na Ukrajinu informuji o vyhlášení výsledků schvalování žádostí v mimořádné výzvě Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2024 – 2. kolo (dále též „Program PK 2024 - 2.kolo“).

Výzva pro rok 2024 byla vyhlášena dne 18. prosince 2023 a žádosti bylo možné předkládat nejpozději do 15. 2. 2024. Dotace mohla být poskytnuta až na 100 % uznatelných způsobilých nákladů (max. dle limitů vyhlášené Výzvy a jejích Zásad), tzn. bez povinné spoluúčasti. Výzva byla vyhlášena jako jednoletá a jednokolová.

Finanční prostředky (alokace ve výši 52.027.287 Kč) byly účelově určeny na neinvestiční výdaje spojené s realizací preventivních projektů k řešení dopadů bezpečnostní situace na místní úrovni spojených s uprchlickou krizí na Ukrajině, a to prioritně na projekty:

  • Asistent prevence kriminality (APK),
  • Domovník - preventista,
  • Podpora prevence kriminality na kraji (zejména pak překlady existujících preventivních materiálů, specifická školení odborníků na prevenci kriminality, sdílení dobré praxe, konkrétní preventivní projekty jako práce s rizikovými dětmi a mládeží, nenávistné projevy, specificky zaměřená kybernetická kriminalita, podvody apod.),
  • Projekty prevence kriminality zaměřené na děti a mládež.

Bylo však možné podporovat i další typy neinvestičních projektů určených k výše uvedenému účelu ze strany oprávněných žadatelů vycházejících z Programu, dle priorit a cílů obsažených ve Strategii a v souladu se Zásadami, pokud jejich potřeba vychází z bezpečnostní situace.

Hodnoticí komise RVPPK (dále též „Komise“) posuzovala 28 žádostí (obcí, měst a krajů). Celkové požadavky na dotaci jsou ve výši 23.273.068 Kč. Naprostou většinu předložených žádostí tvořily projekty APK (21 z celkem 28 předložených žádostí), dále též projekty zaměřené na prevenci kriminality dětí a mládeže či Domovník – preventista. 

Jeden projekt nebyl v souladu s Výzvou, ostatní žádosti předložené Hodnoticí komisi v rámci posuzování splnily všechny formální podmínky. Ve dvou případech dochází ke krácení položek z důvodu jejich nesouladu s podmínkami Zásad. K podpoře tak bylo celkem doporučeno 27 projektů s dotací v celkové výši 20.775.076 Kč.

Bližší informace jsou k dispozici v přiloženém Záznamu z hlasování a Protokole o hlasování Komise.

Dotace Komise schválila dne 25. března 2024. Z pověření ministra vnitra návrh Komise schválil vrchní ředitel sekce vnitřní bezpečnosti a policejního vzdělávání dne 4. dubna 2024.

V Praze dne 4. dubna 2024         

                                                        JUDr. Michal Barbořík, v. r.
                                                           ředitel odboru prevence kriminality MV

Příloha č. 1: Záznam z hlasování Komise Republikového výboru pro prevenci kriminality pro výběr projektů Programu prevence kriminality k poskytování dotací ze státního rozpočtu na rok 2024 – 2. kolo (pdf, 153 kB)

Příloha č. 2: Protokol o hlasování Komise Republikového výboru pro prevenci kriminality pro výběr projektů Programu prevence kriminality k poskytování dotací ze státního rozpočtu na rok 2024 - 2. kolo (tzv. tabulka hlasování) (xlsx, 16 kB)

vytisknout  e-mailem