Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Video pro neslyšící - informační leták pro krajské volby 2020

Volby do zastupitelstev krajů České republiky se konají v pátek 2. října 2020 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 3. října 2020 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
 

Volič a způsob hlasování logo-ruce.jpg

Voličem je

  • občan České republiky,
  • který nejpozději 3. října 2020 dovrší věku 18 let,
  • a je přihlášen k trvalému pobytu v obci, která náleží do územního obvodu kraje.
     
Hlasování probíhá pouze na území České republiky, a to ve 13 krajích (v hlavním městě Praze tyto volby neprobíhají). Volič může hlasovat pouze v tom volebním okrsku, kde je přihlášen k trvalému pobytu a zapsán ve stálém seznamu voličů, s výjimkou voličů, kteří hlasují na voličský průkaz (viz níže).

  

Hlasovací lístky logo-ruce.jpg

Hlasovací lístky pro volby do zastupitelstev krajů jsou vytištěny pro každou politickou stranu, politické hnutí nebo koalici samostatně.

Na každém hlasovacím lístku je mimo jiné uvedeno vylosované číslo kandidujícího subjektu. Hlasovací lístky nemusí tvořit úplnou číselnou řadu, neboť některé z kandidujících politických stran, politických hnutí a koalic nekandidují ve všech krajích, nebo pokud kandidátní listina kandidujícího subjektu nebyla zaregistrována.

Údaj o členství kandidátů v politických stranách a politických hnutích je na hlasovacím lístku uveden zkratkou; seznam zkratek je součástí sady hlasovacích lístků.

Volby do zastupitelstev krajů se konají společně s volbami do Senátu Parlamentu České republiky. Úřední obálky a hlasovací lístky pro jednotlivé volby jsou tak od sebe barevně odlišeny. Hlasovací lístek a úřední obálka pro volby do zastupitelstev krajů jsou šedé, hlasovací lístky a úřední obálka pro volby do Senátu jsou žluté.

Ve volební místnosti se zveřejňují informace o případném vzdání se kandidatury nebo odvolání kandidátů. Při zjišťování výsledků voleb se k hlasům odevzdaným pro takového kandidáta nepřihlíží.

  

Průběh hlasování logo-ruce.jpg

Volič musí ve volební místnosti prokázat svou totožnost a státní občanství České republiky

  • platným občanským průkazem,
  • platným cestovním pasem České republiky
     
Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky potřebným dokladem, nebude mu hlasování umožněno.

Volič obdrží od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku opatřenou úředním razítkem. Na požádání mu komise vydá i sadu hlasovacích lístků.
 

Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.

S úřední obálkou a hlasovacími lístky se musí volič odebrat do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků.  Jinak mu nebude hlasování umožněno. Volič vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek pro politickou stranu, politické hnutí nebo koalici, pro kterou se rozhodl hlasovat. Na hlasovacím lístku, který vkládá do prázdné úřední obálky, může zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 4 kandidátů vyznačit, kterému z nich dává přednost (udělení preferenčního hlasu).

Volič musí dbát na to, aby do úřední obálky vložil pouze jeden hlasovací lístek, jinak je hlas voliče neplatný. Při souběhu voleb musí být hlasovací lístek vložen do úřední obálky téže barvy, jinak je hlas voliče také neplatný.

Neplatné jsou rovněž hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které jsou přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky.

Volič hlasuje tak, že úřední obálku s vybraným hlasovacím lístkem vloží před okrskovou volební komisí do volební schránky.

S voličem, který nemůže pro tělesnou vadu vybrat zvolený hlasovací lístek anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho vybrat a vložit do úřední obálky, a popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky.

  

Hlasování na voličský průkaz logo-ruce.jpg

S voličským průkazem je možné hlasovat mimo "domovský volební okrsek", avšak pouze ve volebním okrsku spadajícím do územního obvodu kraje, v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu.

Pokud volič hlasuje na voličský průkaz, je povinen ho odevzdat okrskové volební komisi.

  

Hlasování do přenosné volební schránky logo-ruce.jpg

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb svoji okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost do přenosné volební schránky. Okrsková volební komise však může vysílat své členy s přenosnou volební schránkou pouze v rámci svého volebního okrsku.

  

vytisknout  e-mailem