Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Informace k vydávání voličských průkazů při volbách do Evropského parlamentu, které se konají na území České republiky ve dnech 23. a 24. května 2014

Volby do Evropského parlamentu vyhlásil prezident republiky dne 19. února 2014 svým rozhodnutím uveřejněným pod číslem 24/2014 Sb., na dny 23. a 24. května 2014 (pátek, sobota).

V těchto volbách bude možno volit také na voličský průkaz. Voličský průkaz vydá buď obecní úřad voliči, který nebude moci nebo nehodlá volit ve „svém“ volebním okrsku, nebo zastupitelský úřad voliči, který je státním občanem České republiky, má bydliště v územním obvodu tohoto zastupitelského úřadu a je zapsán ve zvláštním seznamu voličů vedeném zastupitelským úřadem. Voličský průkaz opravňuje voliče ve dnech voleb do Evropského parlamentu k hlasování v jakémkoliv volebním okrsku pouze na území České republiky.

K tomu, aby volič mohl volit na voličský průkaz, musí podle § 30 odst. 2 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "volební zákon"), požádat o jeho vydání. Žádost o vydání voličského průkazu musí být vždy písemná.

Pokud volič zasílá žádost o vydání voličského průkazu poštou, musí být jeho podpis úředně ověřen. Úředně ověřený podpis voliče se vyžaduje i v případě, že jeho žádost o vydání voličského průkazu doručí na obecní nebo zastupitelský úřad jiná osoba.

Úřední ověření podpisu voliče provádějí:

  1. úřady, kterými jsou podle zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), ve znění pozdějších předpisů,

    1. krajské úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností, obecní úřady, úřady městských částí nebo městských obvodů územně členěných statutárních měst a úřady městských částí hlavního města Prahy, jejichž seznam stanoví prováděcí právní předpis, újezdní úřady,

    2. držitel poštovní licence a Hospodářská komora České republiky

  2. notáři na základě zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů.
     

Při ověření podpisu u správních úřadů (tj. pouze u uvedených pod bodem 1a) lze využít osvobození od správního poplatku podle ustanovení § 8 odst. 2 písm. f) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, jež stanoví, že od poplatků jsou osvobozeny úkony pro účely využití volebního práva. Tuto skutečnost správní úřad u úkonu vyznačí. Držitel poštovní licence a Hospodářská komora České republiky mohou za provedení správního úkonu podle § 8a odst. 2 a 3 zákona č. 365/20000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, požadovat poplatek. Poplatek požadují i notáři.

Volič může požádat u obecního nebo zastupitelského úřadu o vydání voličského průkazu i osobně. Žádost o vydání voličského průkazu může volič (pokud ji již nemá sepsánu) vyhotovit na tomto úřadě; potom není třeba, aby byl jeho podpis na písemné žádosti úředně ověřen, neboť příslušný pracovník na obecním nebo zastupitelském úřadě, kterému volič žádost předává, může nahlédnutím, např. do platného občanského průkazu nebo platného cestovního pasu předloženého voličem sám ověřit jeho totožnost a učinit o tom záznam.

Žádost o vydání voličského průkazu lze podat již v současné době, nejpozději však musí být doručena příslušnému úřadu 15 dnů přede dnem voleb, tj. 8. května 2014 do 16.00 hod. To, že nelze podávat žádost o vydání voličského průkazu až do okamžiku uzavření seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, vyplývá z povahy a rozsahu voleb do Evropského parlamentu. V těchto volbách mohou státní občané České republiky hlasovat navíc na území jiného členského státu EU. Údaje o zápisech státních občanů České republiky do volební evidence v jiném členském státě přejímá Ministerstvo vnitra jako komunikační centrála a dále je sděluje obecním úřadům, kde byl takový volič naposledy veden ve stálém seznamu voličů. Stejně tak zastupitelský úřad voličský průkaz nevydá, obdrží-li od Ministerstva vnitra sdělení, že o takový zápis požádal volič zapsaný v jeho zvláštním seznamu voličů.

Omezením lhůty pro podávání žádostí o vydání voličského průkazu na dobu od vyhlášení voleb, tj. od 19. února 2014 do 15 dnů přede dnem voleb, tj. 8. května 2014, má být zabráněno možnosti dvojího hlasování ve volbách do Evropského parlamentu.

Obecní úřad nebo zastupitelský úřad nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. 8. května 2014, předá voličský průkaz osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle.

  

vytisknout  e-mailem