Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Důležité informace pro voliče před konáním druhého kola volby prezidenta republiky

Vzhledem k tomu, že žádný z kandidátů nezískal počet hlasů potřebný ke zvolení již v prvním kole volby prezidenta republiky, bude se podle ustanovení čl. 56 odst. 2 Ústavy ČR a § 56 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů, konat kolo druhé. Hlasování ve druhém kole volby prezidenta republiky se uskuteční v pátek dne 26. ledna 2018 od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu dne 27. ledna 2018 od 8.00 do 14.00 hodin.
 

Právo volit

Právo volit má státní občan České republiky, který alespoň druhý den konání druhého kola volby prezidenta republiky, tj. nejpozději 27. ledna 2018, dosáhne věku 18 let.
 

Voličské průkazy pro druhé kolo volby prezidenta republiky

Pokud se bude volič v době hlasování druhého kola volby prezidenta republiky nacházet mimo místo svého trvalého pobytu, může hlasovat i v jiném volebním okrsku, než do kterého podle místa svého trvalého pobytu patří, za předpokladu, že bude mít voličský průkaz. O voličský průkaz pro druhé kolo volby prezidenta republiky lze požádat ještě nyní, a to

  • v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče, nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky; žádost v listinné nebo elektronické podobě musí být doručena nejpozději do 16.00 hodin dne 19. ledna 2018, a to obecnímu úřadu v místě trvalého pobytu voliče (tj. u kterého je volič veden ve stálém seznamu voličů), nebo zastupitelskému úřadu (u kterého je volič na základě své žádosti veden ve zvláštním seznamu voličů). V žádosti je třeba uvést jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu a způsob doručení voličského průkazu; požaduje-li volič jeho zaslání, i adresu, na kterou má být voličský průkaz zaslán. Do zahraničí lze voliči na základě jeho žádosti zaslat voličský průkaz i přímo na zastupitelský úřad, kde bude hlasovat. Na konzulárním úřadě vedeném honorárním konzulárním úředníkem nelze hlasovat (viz níže).

  • osobně nejpozději do 16.00 hodin dne 24. ledna 2018, a to u obecního úřadu v místě trvalého pobytu voliče (tj. u kterého je volič veden ve stálém seznamu voličů), nebo u zastupitelského úřadu (u kterého je volič na základě své žádosti veden ve zvláštním seznamu voličů). V tomto případě není písemná žádost vyžadována, neboť příslušný úřad o žádosti voliče po prokázání jeho totožnosti učiní úřední záznam, ve kterém veškeré potřebné údaje uvede.
     

Hlasovací lístky pro druhé kolo

Na rozdíl od prvního kola volby prezidenta republiky, kdy byly voličům hlasovací lístky doručovány předem domů, budou hlasovací lístky pro druhé kolo volby k dispozici všem voličům až ve volební místnosti. Důvodem, proč se hlasovací lístky předem voličům nedoručují, je možnost, kterou připouští zákon o volbě prezidenta republiky, že se kandidát do 24 hodin před zahájením hlasování vzdá své kandidatury; v takovém případě postupuje do druhého kola volby kandidát, který v prvním kole volby získal další nejvyšší počet platných hlasů. Okrskové volební komise před zahájením druhého kola volby prezidenta vyberou a předají voličům jen hlasovací lístky postupujících kandidátů. Tím se sníží riziko neplatných hlasů z důvodu, že by voliči ve druhém kole volby odevzdávali hlasy kandidátům, kteří do druhého kola volby nepostoupili.
 

Hlasování v zahraničí

Voliči, kteří chtějí ve druhém kole volby prezidenta republiky hlasovat na zastupitelském úřadě ČR v zahraničí, tak mohou učinit, obdobně jako v kole prvním, buď s voličským průkazem, nebo na základě svého zápisu ve zvláštním seznamu voličů u zastupitelského úřadu. (Lhůta pro zápis do zvláštního seznamu voličů u zastupitelského úřadu však již uplynula dne 3. prosince 2017 a pro druhé kolo prezidentské volby se již dopsat nelze).
Hlasovat v zahraničí není možné na konzulárních úřadech vedených honorárním konzulárním úředníkem.
Naopak je možné až do 24. ledna 2018 požádat zastupitelský úřad o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů. O vyškrtnutí vydá zastupitelský úřad voliči potvrzení. Na základě předložení tohoto potvrzení obecnímu úřadu v místě trvalého pobytu voliče na území České republiky bude volič opětovně zapsán do stálého seznamu voličů. Potvrzení o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů u zastupitelského úřadu může volič předložit také přímo okrskové volební komisi ve volebním okrsku, kam podle místa svého trvalého pobytu patří, a ta ho dodatečně dopíše do výpisu ze stálého seznamu voličů a umožní mu hlasování.
Voliči, kteří jsou zapsáni ve zvláštním seznamu voličů u zastupitelského úřadu, nemohou bez tohoto potvrzení hlasovat v místě svého trvalého pobytu na území České republiky.

  

vytisknout  e-mailem